Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

DOKT JUMHURÎYET 24 Aralık 1960 Kesımb Roman: 262 BAfeHASINlN G Ü N A H I Cnen : fVES S A V O L O r i r e n « Mazbaı KUN'l • OKUYUCULARLA "Polis Amca,, ya bunu nasıl anlatmah?. L ı^ıen bır şarapçı dukkamnın onunden geç mpkte ıdı kı bır kapının aralıgında saklı bulunan ıkı kısı uzenne atıldı ve zavallı çocuk ne> = Uğradıgını an'amaga vakıt bulamadan dukkana suruklendı Mutecavızlerdpn b'rı kollarını arka sından tutarken de dıgerı başına bır çuval geçırdı . Henf çuvalın ıplerını bagladı ve cebınden çıkardıgı bas*a bır ıple de delıkanlımn bacaklarını sardı Bu da jetmıvormuş gıbı kollarını da baglamavı ıhroal etmedı Ikı haydut nıhavet Lucıen ı yere yıktılar ve delıkanh orada kıvranrken ha>dutlaıdan bırı «Kocakarı memnan olacak Bu îfi sıpşak temızledık» dedı Dünyaııııı en pahalı tablosu: RADYO "Somurttnı Joconde,, Amerikanın en zengin müzesi «Metropolitan» bu şaheseri 2 milyon dolara almak istedi ama, alamadı Louvıe •L«onardo da Vlncı» nın şahe*er hesere goz kovmus ama Toconde» tablosunu bılırsmız Bır Muztsı onu satmayı yanaşmamıj Floransalının esı olan «Monna Lı Ikı vıl durmadan vapılan ara«'ır?a» nın portresıdır bu Bııvuk « a malar s >nunda muze nıhavet Jo ı atkar kadının gulusundekı sırrı conde un bır esını bulmava muvaf nakışlarındakı o bır turlu çozul fak olmuş Kusursu? bır takhtı de me? antamı tuvalın u«tunde vara cnl Leonardo da Vıncı nın kenciı tabılmek ıçın dnrt \ıl ugıasmıs fırçasından çıknıış bır baska şahe Yıne de esennı gonlunce vaptıgı • e «Monna Lıza» nın fcsı «Gene •r la ınanamamış Bu saheser, Parıs vıeve» tablosu Çunku ıkıncı sahe ın Louvre Muzesındedır Uzak ha serin sahıbi bır devlet muzesı de\a\ gıbı bır fon ustunde bır kadın gıl bir prens Mınjatur «Lıechten nır sır gıbı guler Bıraz alavcı fa teın» Devletının Baskanı Prens kat derınlenne dogıu çeken anla Hans de Lıechtenteın Prens zen lılmaz bır guluş Bır baska dılde gın, ama 14 000 nufuslu ulkenın geesrarlı bır şevler anlatır gıbıdır iır kaynakları çok az Onun içın Sezer, ama eremezsınız tam an'a '\merikalilar para ıle bu umudun nıına Yuzbınlerce msan vurulmuş gerçekleşecegını dusunmuşler bu guluse Bır gun Louvre'da JoPrens keodtlerıne guzel, Ortaçag nde a, buvulenmışçesıne daldınusarayınm salonundakı bu hârika sa pek ıvı anlarsınız bunu tablovu gostermeve razı o'muş aNeu. York takı zengin «Metrop> n,a butun ısrarları bır tek, kesın lıtan» Muzesi jıllardır ı*.te bu sa cevapla kesip atmış : yaşına kadar çalışımz „ ' 40 ı geçer geçmez «canhhk» devrinin biltiğine inanmak neden? 50 ye varır varmaz iş hayatından, hattâ biraz da dünyadan el çekmek vaktini gelmiş saymak niçin? 70 yaşına kadar uzatabilirsiniz verim çağınızı. Bunu, dün>anın tamnmış uzmanlarından biri soylüyor. «70 vasına kadar çalışımz İş adamları buvuk mutesebbısler en telektupl sahalarda çahsanlar, bunu ba arabılmek ıçın gunde 2 3 defacık ışı bır kenara ıtıp evmı zın etrafında dolasınız veter» Bu ogudu b ıtun omıunu ış a damlarının sağlıgım ıncelemıve vermıs bır ılım arlimı vılda 20 bınden fazla ış adamınt muavene eden doktor Johnson so>luvor Bu ılım adamının ogutlerını A m r r k î la bu»un ilgıhler dıkkatie dnler ve tutarlar Garıt tır, oS'Jt lerınde ovle olağanustu şevler voktur Genel olarak «Sorumlu luk» \ukhven mesleklerın obur meselelerden daha tehlıkeh daha jıpratıcı olduğu manılır Ov sa aslmHa hıç te ovle değıldır Gerçı son vıllprda ozellıkle Amerıkaler ço^a'dı Hem de daha genç savı'acdk vasta Falat bu olumlerın rl»Şıldır Tehlıkevı \aratan me«le kı Tg'ık ıcm tehlıkeh hale kovin, saŞlık ^arılarının bozuklugudur !) En nrtemlı nokta ıhmal edıh\ ı »&unHe kaç saat çahşmalı''» Id»al çali'ma sunu sudur 9 saat \ armı\ oı ı> b»şı 4 ) dakıka vurıııu'i en az 5) Son MİUrdd «reld\ Mnırle " 8 sidt UJ ku rını g=vsek bırakaıak dııılendırTioKtor John'on un muşterıierın me» bır moda halınde \a\ılmakta Relax dınlendırır nıdır aden ' ı H u haftaHa 45 «aatten faz dır la çalısrm>oılar En mâkul çalış ma ıkıde bır ona ba> \urmak doğ rna su'p'sı de budur Oysa es'uden IU degıl t n ı ı dınlenme (attıf . ? haft^rîa 54 saat çalısmak normal dınlenme» dır bahçe ıle ugrasmak o gıbı B r çalı«manm \orgunlugu ^ SSMİlH 2) E\e ı ge'ırmpkten ke=m o bır ba^ka çalı>.md kdddr dınlendlr larak \ dzg»çnıeh Buronuzun ıs ren sey \oktur Sı t ustu va*ıo ya da olduşu ycrde > ıgılmışca^ı•\eumzin eşıgınden atlar atlamaz ı na kendını bırakıp «relax» yapmak ısı unutmalısınız °> Gunde 3 d»fa l i er dakıkahk ınsanı kulçe\e çevırır Sağlık \ e yuruMi^ler vapmalınır Hafta so uzun vasamak ıçın belh bır canlınunda da hafıf >ormı\an bır spor lık hareket lazımdır «tdeal» ı ^u a \ uzmek kurek çekmek Hangı » ahsıksanız " 6) Yıllık ıznınizın la gununu ^ a4) Yemeklerde acele etmemek zın 15 ını kiMn alınız tkıve ay.r» c Isp dalan ınsanların o 60 ının \emd7bdnız iazın degıl kışın tatıl ıs r m»çı varım saat bıle surmez CKsa her yemek bır saat ıster Hele te\ın z Yazın hafta « n ar da aınçih^an msan ıçın \emek vaktı lenme f rsatı bulabılırainız bır «dmlenr^e», bır «jorgunluk 7) 65 \dsnda bıle ışten el çek alma» dır Yemekte ne ıstersemz mek hatadır Emeklılık \a<ı 70 ol krnu,unuz da valnız, *ıs» ınızı ae,zınıza almajınız Ça'ısan ınsatı ha malı 85 yaşında ı n ^ n meslegınır rada da buyuk bır hata ı^'nor Ye en olgun çagmda, tecrube sahıbı megı na»ıl >edıgının farkına bıle \erımlı bır ınsandır \ J. Anouilh'in piyesi «Generalin Aşkı» adiyle oynanacak Bulvar Tnat osu rtda ojnan makta olan Sevgılı Golge» pı\ eiinden sjn a temsıl edıle cegı bıldmler . >.Ü ıı VaUı» komedısı tıyatro 'lgılılerının son ald k ları bır kararla «Generalin A k » adı jltında o\ianacakt ı = Toıeddorlar \a » bılırd gı gıbı tamnmış Fransız yaza J. Anouılh ın değerlı eserlerın den bırı İır Konusu ^çapkm bır geneıalın d'kı» uzerıne kuruludur. Kendısiyle goruştugumuz Bulvar Tnatro ınun yetkllı sanatçı^ı Munır Ozkj bıze bu î'im degı^ıklığının se bebını şovle açıklamıştır «To ^ador'ar VaUı adı dı' mızp pek u\gJr degıl In^an vj\ le ken zorluk çeknor ve dılı don m n o r Zaten konusu bır gene ralın aşkı olan bu pıyesı bız «Generalm \şkı» advla oıns mavı uygun bulduk » Genel olarok entelektuel k t le>e h tap eden pne^ler \az mı? olan J Anouılh ı Bulvar Tıvatrosunda ojnamavı nıçın uvgun buldunuz' dıje sordu ğumuz /a nan Munır Özkül s ı cevabı verd bu puesın ocak d\mın ılk hafta^mda ovnanacdğı umul maktad ı r «\ılba^ı H e d n e l e r ı Fılarmonıde Tur,vi\e FU Tiunı Dernegı muzık çalı^ma ları ve ı^onfe rans ar d şında a\ r ca \ enı bır sokağı sakınlenyız' Senelerdenen bır öfretmen yanyor Bız ılk okul oğretmenlerının go berı mezkur >;okağın bılhassa kış revlerınder bırı «ogretım» ıse, «o avlarında çamurlu bır ha! alrra vazıvette tekısı» de eğıtımdır Zaten eskı sından dolavı muskul den «talım ve terbıye» şımdı ıse kalmaktavız' Adı eecpn sokac n «oğretım ve eğıtı n» dedığımız bu bır gece lambasından da mahrı m ıkı anlam vapışık kardeşler gıbı bulunması sebebıvle çektıgımız ror Korkunç «uratlı bırısı olan dukkanın sahıbi O anda başında kahverengı kapu,on bulunan bırbırınden hıç avrılmaz' Onun ı luklar busbutun artnaktadır B"n bu arada vaklaşara5 .Bana bakın bunu burad» kadın sarapçıva gırdı Lakın bu sefer oyle ıkı kat çın bız ılk okul oğretmenleri bu dan once vaptıaımı? muıacaatlar fazla bırakmağa gelmez » dedı Tmırel de cev«değıldı Kadın bızım hep bıldıgımız Tamırel dı netıcesız kalmıstır Bu camur dpre hen sunları sovledı «Canım korkma bır ıkı saa ıkı anlamı bırlıkte vuruturuz Me Ha>dutlardan bırı «Nasıl begendın ırn' dıve or sela çocuğa okula geldığmın ılk vasından kurtulah 'mpmız îfir ıldu, galıba ıkı altını hak ettık» Kadın ceoınden te kada gotururuz > Fakat du^kan sahıbi Poıreau atâkasını hek "gunu ılk oğrettjgımiz şeylerden S'lılenn vakın buna katıyjen razı değıldı ıkı altın çıkararak herıfe memnunıjetle uzattı bırı gunluk va=avı<=nda ılk karsı mektpvız' Sokaktan 20 25 met ( 4rkası var) lastığı kım«elere «Gunavdın» de re ılpnde kum ve çakıl vıgını mev Bu nevsım ıçın hıç değılme<=ıdır Ama valnız bızım oğret tur memızle 1 bıtmıvor Ana baba se bu kum ve çakıldan ıstıfade 5 B L L M A C A I nın çevrenın de bunu destekle ederek bızlerı çamurdan kurtar1 2 3 4 b 6 7 8 9 mesı bu ise ıvı ornek olması lâ mak munkun değıl mıdır' zım Mesela bızı TI okula gıden sokagın hemen agzında an» cadde Lise>i 12 vıl oku\anların ISTANBUL de bır trafık memuru vardır t«;i durumu 7 26 Açılış dılek ve program ne baclı kendı anlavısına gorr "10 tkı nıar? 7 35 Sabah jımnasBaskalp den Val(,ın Orav \37»cıddî bır adam Bızlm çocuklar tıaı 7 45 Karışık sabah muzıgı kars dan karşıva seçmek içın bel vor 8 00 Haberler 8 15 ŞarkıUr Gazetenızın kd^ım avı savıların lı saatlerde gruplar halınde top fi 30 Plâk dolabından 9 00 Kuçuk lanarak trafık memurunun kendı dan blıınde lısevı 12 sene okıımuc ^abah konserl 9 20 Turkuler lerıne \ol vermesını beklerler Si olan memurlara bırer sene kıdpm ' 40 Dans muzıgı 10 00 Kapanıs Bır'ık ralan gehnce onlara yol •erilir tanınma"=ı teklıfmin Mıllı 1157 Açılıs ve program 1200 Çocuklar trafık memurunun b Komıtesınce uygun gorulerpk ıl tki marş 12 05 Rad\o Salon Oreıll komısvona havaİP eHıldıcınl nundpn eecerken koro halinde kestrası 12 30 Şarkılar (Samı &ohııvuk hır mnmnunıvetle okuduk Euş) 13 00 KartMk hafıf şarkılar Ounavdın pnln «mr»' dıve o BılınHıgi uzre mdî ve ke\ fı h ı r 13 15 Haherler 13 30 Şarkılar na «flârn verırler Bos \ere vaktınızı har amayı kararla Itsplpr 12 vıla cıkarıln s SOtDAN »\Ö\ ı Mıtab Karacan) 14 00 CumarBı lavrulsra kar'ihk vermenın \e bu hal ıkı \ıl kadar devam etnı? «Genevıeve» ı satmam 1 I Ifl tel olup bıtki ipllğı halıne ip«ı konserı H30 Şarkılar ve rıHriılıgp avkırı bır davranıç oMn tıkten «onra favdalı gorulmıvprpk Bırkaç g ın nrrf Pren^e ' j teklıf lurkuler 16 00 Ameukadan venı gclmrk 2 Sıısval lopluluklardnn gplmıstır «Gpn<"\ıeveı 2 milyon <.dz pUkları 1630 Yuıttan sesler T Temi bır ı?ı vapı» üslup ve edı " 1 iu «anan va da cocukları Vıl tekrar 11 v la ın^ rıl nı = tı Bu vuzsıdır ankprl vasıtalir ve bırliklcr çum«ı\en «polıs »mca» 4111 'ozlerf den havata b ı r =pne eeç atılan ve dolara aımava hazırız » 17 00 Melı riıdeıı melodıve 17 30 tnplanma veri 4 Uzun kulaklıl ıh'ç ce\ap vcmez Çoruklar ken kendınden evvelkı ve sonrakı dpvD u ^ a d a hıçbır tablova bo\ le bır Radyo ra^ıl Hevetı 18 00 Bır var rın çıkardıkları «es gnze gorünmıfı\at verılmemıstn Fakat Joconde nıış bır vokmuş 18 15 Şarkılar vcn üçüncü çahı^ bır cıfat takısı dılerıne oBretılenle «poh» amca» relerp cnre bır sene sınıfts knlnıış un vu^hınlerı buvulıven gulunr.e (Tulın Yakar Özdil Kalel 18 45 5 S ınun ı « ıt ı kı limr^ı g^tmlır nın bu davrani'i arasındakı ceii' muamPİP«ı gnrpn bu eıhı kımsele\ısı eıbı Genpvıeveın dp dudakla Haberler 19 00 Çesıtlı studvoUr »e Gunev VmerıkHd^kı b>r O\H hrlı mevı çozmege çali'arak uzenn o rın vır lanlar nda daha o zaman Coruklara ojrpttı derin varalar »c'lmı«tı BarPm ı<ı rının anlatılmaz bukulusu bır dan 19 30 Olajlar ve >ankıları rır fi Bır hprfın okunuşunun trr kula gelırler sl hır rrnk " Blr harfın okunu Sımız vardımla5ma davanısm!" hır mPmur ı c n hır vılın dnPrnl Monna Lıza nın e«ı ama anlamı o 14 45 Vıvolonıst Darvas 20 00 çu prdprın \arisi 8 Suçlulara duvgusunu yaralıyın bir b»?ka h l pek buvuktur Ihmal edılmış veva nun tam zıddı «Monna Lıza» gu Yassıada saatı 21130 Saz eserlerı pık *\k tatbık nlunmsm»«ı g<"r<*kpn dıse olma^avdı belkı de hıınrtan çıcnenmıs hakların «nsyal adalet •n lumserken «Genevıeve» somurtu 20 50 Haftd • o u konusma ı t «Kcpızı ı mu> ZPVÇ» ıtıınaf!hıç soz etmıvecektım c e c n gün pren«iDİerıne uvgun olarak ele a2100 tlhanı Gençeııe tatıl gecesı n^ ıkı kt 1 nır \nr Dudaklarmda somurtkan bır öğretmen arkadaslarımırdan blri lınriıâı su sırada lnevı 12 % 11 oku2130 Şarkılar (Alaeddın Yavaşça) bukuluş bakışlarında huzunlu bır 22 00 Çeşitll studv olardan 22 '0 1 Nasrettin Hocanın otelerıni karşıdan karsıva gererken »vagı mıı= nİTn'arın da haklarının Hıkrialgınlık var Onunkı kadar sırlı Kadvo orkestralarından 23 00 Ha duşuvor Ilk vardımın dıkkate alınmasını rıca ederım berılrrini kestıktı n «onra kuça ben kavarak anlasılmaz bır dudak bukulusu o berler 2° 15 Tatıl gecesı rnelo^ı zt'tıgı hn\anlar (çoftul) 2 Tek «polts amca» dan gei Tiesi lâzım nunkıler kadar esrarlı bakışlar leri 23 40 Lâtın Amerıka ritmı hanelerdc birer harf 3 Her nor dejıl mi' Hayır jardıma başkalaŞirinevler «; ıkinlerinia msl inp nıin bulunma^ı gpreken e«as r> ko«uvor «poln amca* vine bır Yuz çızgılerı tıpkısı Bır kadının 23 55 Program 24 00 Kapanıs dogruluk \« namusluljk cevhrn (Sfenks) gıbı duvgusuz ve hare dıleği ıkı zıt ruh halı yanı Sanatkar, na 4 ffYuz kuru*luk kasıt \e\a m ıMİ «Joconde» un gulusunu belırtketsızdlr Gdzetenızın «Oku\ ucularla basd(n pira K^IŞI» mana"ina ıki kelı B*S|* Cl KOTAD\\ mek ıçın uzak haval gıbı bır fon mo 5 V r ^ z rengl « «Maas Guler vuzun tatlı sozun cıddılı basa> sutununHa (Şırınevler save tah8mattan ı p ı gı bozmtyacağını bu «polıs amca» k'nlerının rlı'p" > haelıklı sıksvet vapmıssa, burada da Genevıeveın 32 09 21 ve dl 20 10 lı ?ı ve dlg"r kpmektubu ıle ıleılı olarnk l«tanhul huznunu belırtmek ıçın elle tutu ^an^ları olup devretnıek ıtı mtıler >,ık ır 1 \a nanl anlatmalı bllmem'' Beledıye^ı Neşrıvat Muriurlugunvenlerın ace p 27 42 06 ya telurca ına \akm nesell bır bahar mış bulundııp ı den asa"idTkı mpltup alınmi"' ' lefon etmelerı rıca olunur Eğitim Enstitiıleri fonu varatmış Fonla portre arasın haldeı kap=ıl g «Otobus »eferlerı umumıyetle da avnı sanatkar tezat Tablova ıki kelıme 7 hakkmda volcuların kesıf ıhtıvaçlarına gnre Tpk tıınclerde bı bır baktmız mı tıpkı «Joconde» gı rer Inrf 8 Bır \nkara'dan tsmail Ofindar ya tertıplenmış'ır Bır semtten muhbı dalıp g'dıvorsunuz Bır gulum GIR GIR halı supurgefi •=avı çevrılınce a ııyor telıf semtlere ve guzergahlara gosevıs n sırıı tellerı \erine bır huz lış vens bıttık Ev hanımının havalınde yaGazı E^ (ım Fn«'ı'u«undp topla re otobus tahsısı cıhptıne gidılmenun tellerı slzı baglıvor çekıvor 'nıhtıiMnın len *onra üstelik şattığı ve ona mahk olmak mektedır Mevcut sefprlerdpn bış srklt bodava verüen kı nan kom'«von'1a ariına varınrıva anlaşılmaz bır sırra doğru çekıvor ıstedığı sevdır bcllrir t «Vdrıtttpn avrılmı» kadar desıstırılmekte olan ESıtım rinın Fdtrnpkapı . Fatıh guzercS• Metropo'ıtan» Muze»ı bu sefer mana«ına iki kelıme Enstıtulerı tekl f edılen kanıınun hına alınması halınde halı hazır kabulunrien sonra FB't'm Akade guzergjhtdn ıst fade edenlerm '1enı konu umuda kapılmıs, Prensı TiıVn halıne eelerek veoVPnı hır kâvetını mucıp olacaît teklif eovlesme buvulemı? kı milyonlarLa teskılata kav ısacaklardır Fakat dılen euzPreah rtpğl«ıklı6mın budoları bır sozle ugruna feda ettı bu zamana kadar Egıtım Enstıtu gün ıcın vaplması cıhetine gldıle« Satmıjacağım » lerınden mezun olmus oSretmen memektedır Ancak aktarma btletler ve hâlen okumskta olan bız lerınden ıstıfade edıierek bu gıgellficrln yapıltıası da kalerın, ılk okul oğretmenlıgınde dıs Şırketımıze aıt 8 adt* vasıta V 1 1961 .ariamba gunu saat gormıs vıllanmız vardır Bu vıllar bıldır » 14,30 da açık artırma ıle setılacaktır f3 9) vıla karidr ıi7amaktrfd r F BITI.VMI TtVATROSC c.tım Enstıtulerı teşkılatının d e . Şartnameler SEVGtLl GÖI GE f ^tırt'me^ı ıle bprabpr bunlrir Ha Suare 21 15 Ankara Yenışenıı Zıva Gokalp caddcsı Inkılâp sokak P!P i'ınarık o j etmpnın vıllar «uÇarsamba. cumartp«ı pazar No 19 8 den lemın olunur ren maSrtıırıvetı onlenmı? ve sematlnp 1« 16 Tel 2] 48 02 tefli vazıfpler goren Eğıtım Enstıtulerı tanhının sahıfesı bovlece KARACA TİYATBO kapan "nıs olur' ıııcı CİBAL) KARA.KOLO ETİ YAPILİMİTED SİRKETİNDEN J, Gönderüecek Çamur denası bir sokak \87ivor Bi' 1 " YPiıkan ır Bu atehe ılk caolarak u e ve dostla «Yılbası' Hedıyelen Ser adı dl ında bır çok Turk motıflerındcn ılhamını alan e^erler teshır etmıtır Bu »er ı ı iat çevre'erı^de genış ıl 5i\ le ^aı > lanmı^tır «\atan tçm» sergısı Ktmal b nmezler ın nnce jdlatd arav Lıseınde açmij jHugu 27 Mav s ıle ılgıh ' U ' n tçın adlı serçısı TM T Federas>onunda tekrar a çılnı= ve ılçı uvandırmıştır ^»rçı bu akşam kapanacaktır Turkiye Öğretmen Demekleri Mıilî Federasvonu Genel Başkanlıgından Ogretmen Derneklerının teskılat ve çal malarını tetkık etnıek ve domışte Feden vonumuzda ıdarecı oUrak çahşmak uzere bır ogretmenın d d t av muddetle ICA r ıekruk Yardım Projesmden Amerıkıys gontlerılecektır Istekhlerden aranan ştrtlar şunlardır 1 Ingı'ızcevı bılm»k (gerekırse ada> /nlarada lısan kuslarına ta'oı tutuUcakt 2 M Lğıtım Bakarlıpına baglı ılk ve c. ta deıeceh (Teknık ve Tıcarrt Ogretım dohıl) olcullaıdan bırınde öğretmen olmak ve vurt dışına cıkcV>ılmpk ıcın 4489 >avüı k«,nunun aradıgı sartları haız bulunn « 3 Ya=ı 35 ten vuVaı. olmamak 4 Fed'iasvorLmuz^u vc baglı dcrneklerın ıdare kurullarında en az 2. yıl calı^rr 1 4 5 Mpm'ekete do*v ı.kleıı saıın cn ?z bu yu sure ıle Fedoraivonumu^'la ıHsecı o'arak cahjmajı Noter senedı ıle taahhut .vlemek Duıumları >ukıiıd k' şdi lard u\ gun • lan ısteklılerın 3 Ü aralık 1960 ıkşamım kad^ı vas tahsıl vabancı dıl hızmet suresı, D"rn"k>ekı go'<.\L • hakkınriak] bılgılen ıhtıva eden fotografh bır mektıiı la F> firrd^vonum J un D K 1066 Yenışehır Ankaıa cdres r ı ı ı caa'lcn rıca olunur tstanhul dan Havrnllah özgencıi Çorb ıcılarba^ı IITtTKO Carsamha tp«i Pazar 1« TPI 44 Cumar» Matfn» da K M B MİL YON LIRA Mtrt B I R İKMAMİVE n i N I 1961 ürVllJR 07 £•/ BOYUIMCA M f Hazıru Yüksek Ziraat Mühendisi Aranıyor Aralık AYLIK GELİR Adana ve Izmır dc ıstıhdam edılmek uzere Almanca>a vâkıf ve Zıraî MucadM» Enstıtulermdp en az uc sene Entomolojı uzerınde calışmıs ıkı Yuksel" Ziraat Muhendısıne ıhtıjaç vardır Talıplerın muracaatlt.rı tercumeıhaUerıjle PK 660 Galata adresıne Ce\at Goktengız'ın eserlerı Merhum res»am Uskudarlı Cevat Gok*cngız ın eserler n den kurulu bır sergıvı onun vocukları ıtına ıle hazırlaTiıjlar ve Şehır Galerı^ndp teş hır etmışlerdır 29 araııga ka «Bu pıjes zaten a 1 nda dar «urecek olan bu sergı resbır fars tır Genı ? halk kutlesamı anmak ıçın bır ve'ile lerme ço< mu'aıttır ve ÇOK "• kıl etmPK'ed r guldurucudur » Selmı ANDAK VAKIFLAR BANKASI „ . TURKİYE RAY ÜSLAK: lllllllllllll P ATTİ 121 PROF. NtVIBÜS'ün MACERALARL • ••••••••••IIMIIIIIMIIIIIIllllItltlllllflllKlllllllllllllll'IIIIIIIIIKIIItlIIDtlIIIIIIIIIIIflllllllllllln 1 1 1 1 111 ••llllllllııııııııııı,!,,,,,;
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog