Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

24 *rahk 1960 CUMHURÎYET ÜÇ DÜNYA Iraktaki Fransız petrol hissesinin milliteştirilmesi isteniyor B, HÜBERIERİ Milletlerin bir açıhîaması Banka kredilerinin durumu gözden gecirildi âf aramızda, herkes eibi beAnkara, 23 (CumhuriyetTeleks) nim de ille de sevdiğim ve İzmir'de de elektrik kesildi Banka kredilerini tanzim komiŞehrin muhtelif semtlerinde dün sevmedifim şeyler vardır. tesi bu sabah Merkez Bankasmda akşam üstü, âni olarak elektrik Izmir, 23 (Telefonla) Elektrik Sevdiklerim azaldı, seyrekbir toplantı yapmıştır. Toplantıya cereyanı ile birlikte, havagazı da ?ebekesinde vukua gelen ve ma • Maliye Bakanı Alican. Ticaret Ba kesilmiştır. hiyeti henüz anlaşılamıyan bir â • leşti, kıllaştı.. Ontarı çotaltamıyokanı Baydur, Çalışma Bakanı Berıza sebebiyle bugün öğleden son rnz. bari sevmediklerimi azaltaSilâhtarağa'daki elektrik fabri ra, şehrin muhtelif semtleri elek yım djye ofraşırım. Ama olmuşerler ile Merkez Bankası Umum Müdürü Münir Mostar ve Hazine kasında vuku bulan bir ârızadan triksiz kalmıştır. Arıza, geç vakte yor. Ne ise muhabbet felsefesini o Umum Müdürü Ziya Müezzinoğlu ötürü, dün saat 16 dan 18 e kadar kadar giderilememiştir. keselim de lâkırdımıza gelclim.. Karaköy, Şişhane, Beyoğlu, TakMillîleştirme hareketi gerçekkatılmışlardır. Ben oldum olası meselâ örümsim, Şişli, Beşiktaş ve Lâleli semtleştirilirse, Fransa yıllık 58 ceği sevmem. Trabzon hurmasmı Toplantıda 6. kota ile ilgili ola lerinin elektrıklerı kesilmiştir. rak banka kredilerinin durumu sevmem. Münasebeti yok ama milyon dolarlık bir gelirden Elektriklerin âni olarak kesilişi gözden geçirilmiş ve bazı kararlar hnmbavı da sevmem. Taa çocukmahrum kalacak ahnmıştır. Bu kararları yarın bir bilhassa Karaköy ve tstiklâl Cadluğumdanberi bu bomba benim basın toplantısı yapacak olan Ti desinde trafiğin uzun müddet akzihnimi kurcalamış; ya korkutBağdat, 23 (AP) Bu hafta bin caret Bakanı Mehmet Baydur'un samasına sebep olmuştur. muş, ya kızdırmıştır. Babamdan lerce işçi ve talebe Bağdat cad Baştarafı 1 inci sahifede işitmiştim. tstanbnlda vaktiyle bir açıkhyacaçı tahmin edılmektedir. delerinde yürüyüş yaparak FranMilli Birlik Komitesinin iyi niye Ermeni ayaklanması olmuş. bomDiğer taraftan bu akşam Maliye sanın Iraktaki yıllık 58 milyon tinin ve demokratik rejime bağlı balar atılmış derdi. Sonradan 1332 Bakanlığında Koordinasyon Bakan dolarlık petrol faizinin millileştilığının yeni bir delili olarak kar ternmuz avında Sultan Hamit cuları arasında bir toplantı yapılmış rümesini istemişlerdir. tır. Toplantıda günün iktisadi meşılamış ve yürekten benimsemişma jelâmlıjından dönerken bir Bu hareket devamlı olarak Kaseleîeri konuşulmuştur. Bu arada tir. bomba atılmıstı. Daha sonra tttisım'a bu hususta yapılan talepleLeopoldville, 23 (AP) Kasai Amerıka'dan gelen Sanayi Bakanı Buna mukabil. muayyen siyasi hatçılar devrinde «Taklibi lıükü • rin bir neücesi olarak kendisini eyaletinin çıplak bir bölgesine sıŞahap Kocatopçu, Amerika'daki temaksat ve emellerle hareket eden met» dâvasında bir Bombacı lütgöstermiştir. Hükümet gösterile ğınmış olan Baluba kabilesi menmasları hakkında izahat vermiştir. Izmir 23. (Telefonla) Belediye bazı çevrelerin, yazı ve davranış fi vardı. tstihkâm zabiti idi. N'arin yapılmasına ses çıkarmamış suplanndan 200 kişi hergün açhkve ona bağlı teşekküllerde çalı ları ile Kurucu Meclis müessese rin, kız sibi bir çocaktn. tır. tan ölmektedir. Haber B.M. taraşan memur ve hizmetlilerin tama sini daha doğmadan itibardan düEldeki dövizlerde cDe Gaulle fından verilmiştir. tttibatçılar devrinde Birinci oldukları mından mal beyannameleri isten şürmek gayreti içinde Cezayir'den defol» «Kahrolsun NA B.M. Sıvil hareketler şefi Dr. miştir. Kısa zamanda hazırlana esefle müşahade edilmektedir. Ku Harb vüzünden memleket bomba TO» gibi yazılar okunuyordu. Sture Linner'in bildirdiğine göre cak olan beyannameler Belediye rucu Meclisi itibardan düşütmek sağnafına tutnldu idi; ama şüknr yüzlerce ve yüzlerce anne ve çoO 1 Yeni Sabah gazetesinde ba Reisliğine verilecektir. ve bu arada yapılmakta olan se Allaha gözümüz yıimadı idi. < cuk da açlıktan ö'lmüştür. Bunlar sın işinde çahşanlarla çalıştıransimdikilere çimleri bir takım dedikodularla zamanın bombalan herhangi bir aksülamel göstermiş lar arasındaki münasebetleri tanşimdiden muallel göstermek yo nazaran çocok oynncaîı gibi idi olmak için hiç bir şey yapmadan, zim eden kanun tasarssı hakkınlundaki teşebbü'lerin memleketin ya!) Harbden sonra nznn müddet oldukları yerde oturarak ölümleri da hakikate uymıyan maksath yüksek menfaatlerine taban taba bomba lâfı. bomba sesi daymadık. ni beklemektedirler. neşriyat yapılmaktadır. na zıt olduğanu bu çevrelere son Talnız meşhnr tarîhi bombalarB.M. Müşahitlerinin yaptıkları 2 B»his konusu gazetenin hadan biri tkinci Cihan Harbi sıraAnkara 23 (Cumhuriyet Tebir defa hatırlatmayı, demokratahminler 800 km. kare kadar bir ber ve makalelerine mesnet teşsında Ankarada dostumnz «Von* leks) Milli Eğitiın Bakanı Prof. tik rejimi bir an evvel tesis için bölgede 300.000 kişinin toplanmış kil eden hususlar tasarıda bulun0 Bedrettin Tuncel, îran Şehinsahlı Türk milleti adma yüklendiğimiz Papen» e atılmıstı. Aradan bir nıamaktadır. Washington, 23 (a.a.) Türkiye, bulunduğu merkezindedir. Bunlağının 2500 üncü kuruluş yıldönümü tarihî vazifenin ve büyük mesuli hayli zaman feçti. Galiba AmeriIrlanda ve Israel Milletlerarası rın bulunduğu bölge Luluabourg 3 Bilhassa üzerinde durulan merasiminde mnteveffa hazır bulunmak yetin tabiî bir neticesı saymakta ka Hariciye Naıın Kalkmma Birliğine (Î.D.A.) üye un başkenti yakınlarındadır. Bu gazetelerin sâfi kârmdan °o 25 nis için Türk Îran Kültür Cemiyeti yız. Dnlles Ankaraya geldi^i tarada. olmuşlar ve bu suretle Birliğe ü Balubalıların büyük bir kısmı espetinde bir kısmın çalışanlara in nin yaptığı dâveti kabul etmiştir. lararsız scayip ikl bomba patladı. Millî Birlik Komitesi ye olanların sayısı 26 ya yüksel kiden Luluaburgda yaşıyordu. tikali mevzuunda çalışanların hiç Prof. Tuncel. önümüzdeki günlerAmerikan Kütüpbanesinin dnvaSekreteri miştir. bir teklifi olmadığı gibi tasarıda de Iran'a harekst edecektir. rının dibinde.. Kimin attı$ı belli Dr. Linner'in söylediğine göre, Sezai Okan.» Dünya Bankasına bağlı bir teş bunların bulunduğu bölge tamada bu konuda t«kk kelime bulunolmadı. Ondan lonra TGrkiyede kilât olan bu Birlik. iktisaden ge miyle çıplak ve susuz bir bölgemamaktadır. patlamıf baska bomba hatırlamıri kalmış memleketlere müsait dir ve şımdiye kadar burada kimÇalışanlar sadece sosyal haklavornm. (14 lerin meeazi mânsda Köy okullarına şartlarla kredi sağlamak maksadiy senin yaşadığı görülmemiştir. rının garanti altında tutulmasını tasfiye mânasına knllandıklan ÜTAHTINDA KALDI Habe^is tan'da Imparatorluğu devirmeğe istemişlerdir. Tasarının müzake]e kurulmuştur. nivenitede bomba, Babıîlide boro yollanan mecmualar B.M. çok acele olarak buradaki matuf hükümet daıbesi hareketi akim kaldıktan sonra Imparator resinin yapıldığı toplantıda yüzde ba patlatmak lâkırdılan tabiî k«yerlılere havadan yiyecek yardı Negüs bir basın toplantısı yaparak, hareketin j VE BÜTÜN KİŞ nasıl bastırıldığını Türk Amerikan Okutma Der namnznn dışında!) Ne zamana kakonusu gazete sahiplerinin temsil 92 yaşında evlenmeğe J mı yapmıya başhyacaktır. anlatmıstır. Resimde Imparator ve isyanın bastırılmasında rol oynıneği köy öğretmenlerinin kitap dar?. Taa şu son tskendervn bomcisi tarafından bir fikir olarak or Baluba'lıların ıltica ettikleri kaktı { genin merkezi olan Miabi'de böl >a.ı kumandanları görülüyor. taya sürülmüş ve bu husus karagönderilmesi isteği karşısında 40 basına kadar. 1100 ra bağlanmıyarak gazete sahpleri adrese 40 adet Doğan Kardej $eSanta Monica. 23 (AP) 92 ya | kadar hasta elde edilen ilk vası | TESISLERI ne kendi aralarında müzakere etnelik abonesi ve 40 adet de Sınıf şındaki Jessie Cox bugün bir evlen talarla hastahaneye kaldırılmışTEL.: 61 20 01115 meelri için mehil verilmiştir. Bu Dergisi abonesi yaptırtarak yolla. Bombayı kimin attığinı keffetme lisansı almak için müracaat et tır. durum Ankara'daki komisyon mü mıştır. mek bir hflnerdir. Bazan en basit miştir. zakeresi zabıtlarında mevcuttur. bir bembanın esrarı çSınlemer. Cherkee yerlilerinden olan bu 4 Birçok gazete sahibi duruBazan etrafında hiç bir ic hırmkbembeyaz saçlı adama memurlar yaşını sordukları zaman, adam doğmun aydınlanması ve kendileriymamış bombalann atıcıian balnduğu zamanı belirten bazı tarihler le yaptığımız hususi temaslar nennr. vermiş, 1895 te ise 7. Süvari Birli 1 lliotor deVl*llul,|Dışişleri Bakanı, Batı tam ve genel silâhsızlanma ticesi hakikati anlamıştır. Bunların en mestanrn, ynkarıda ğinde bulunduğunu söylemiştir. Sendikamız anlayış gösteren bu yazdıfım (1333 1906) temtnnznnda Jessie Cox kendi ifadesine göre yı kabul etmezse, Rusyanm da kontrolün hiç bir sayın işverenlerm tiitumunu teşek Snltan Hamide atılmıs olan bombazı gösterilerde Buffalo Biîl ve kürle karşılar. ba idi. Cnma gelimlığı merasimi şeklini kabul etmiyeceğini ifade etti. Annie Oakley ile birlikte süvarilik 5 Sendikamız diğer üç basın esnasında Padisata Tıldızdaki Haetmiştir. Tahran, 23 (AP) Haber alınteşekkülü ile müştereken, hakika midiye eamiinden cıkıp da kendi Evleneceği kadın 55 yaşındaki dığına göre, bir motorun ateş alMoskova. 23 (a.a.) Sovyet Rus gerektiğine inanmaktadır. te uymıyan ve maksath neşriyat knllandıfı arabasına binece$i sıVirginia Carter'dır. Yeni evliler ması üzerine içindeki 50 kişi de ya Dışişleri Bakanı Andre GromiAvrupa meseleleri yapan Yeni Sabah Gazetesini Ba rada Seybülislâm Cemalettin E Malıbu yamaçlarındaki çiftliklerin nize dökülmüştür. ' ko, bu sabah Yüksek Sovyet ŞuraBütün Avrupa problemleri için sın Şeref Divanı'na tevdi etmekfendi ile iki dakika mntat bilâde mesut bir hayat sürecekierini Olay Basra körfezinde cereyan sı huzurunda Sovyetler Birliğinin de, en tehlikeli meselenin, cAlman tedir. fı çörüşme ynzünden bombanın soylemektedirler. dış siyaseti ve beynelmilel durum ya ile bir sulh antlaşması imzalanetmiştir. Bu hususlar durumun aydınlan intifar sabasına çirmediğinden Memurlardan biri yaşlı damada, ması> ndan ibaret olduğunu söyli ması için halk oyuna ve sayın Keyhan gazete«inin bildirdiğine la ilgili bir konuşma yapmıştır. hayatı knrtclmnşto. I.âkin asker gelini ilk gün eşikten kucağında göre bu elli kişiden ladece üç kişi Dışişleri Bakanı. 45 dakika süren yen Gromiko, «Sovyet Hükümeti, meslektaşlarımıza duyurulur. ve halktan 26 ölü, 50 den fazla yageçirip geçırmiyeceğini sordugun hayattadır. Onlar da Ghi Ha adbu konuşması sırasında şu husus Amerika'nın ve diğer Batılı devletda : ralı vardı. lerin, Almanya ve Avrupa'daki halardan bahsetmiştir : lı bir Japon gemisi tarafından kur kiki durumu nazarı dikkate alarak «Elbette evlât,» demiştir Jessie, tarılmışlardır. Silâhsızlanma Zamanın tstinaf Müddeinmnmisi URCAN ÇİPİL daha salim bir tavır takınacakları«bende dah çok is var. Onu nasıl olan Necmettin Molla merhnmnn Batıhlar Sovyetlerin tam ve « nı ümit eder. demiştir. Gemi, kazazedeleri Abadana çıkaçırıp evlenme bürosuna getirİle dahil oldu^a ve Nafia Nazın Nekarmış. Sonradan bu bölgede ya mumı silâhsızlanma teklıflerini kacip Melharae Paşanın riyasetinde Y. Miih. HAYDAR pılan «r»ştırma,TaVda başka canlı bul etmezlerte, Sovyet Rusya da. bilirım..» . ~~,. kontrolün hiçbir şeklini kabul etbir tahkikat komisvonu knmldu. ya TastUnraamrjtır. ÖLMEZOĞLU miyecektir. Birleşmiş Milletler GeBir araba ispiti parcasından, Motor Kuveyt'e gitmek uzere nel Kurulu, silâhsızlanma meseleNişanlandılar bombayı atanları bnldular. Bunnn yola çıkmıştı. çekilmiyecek sini incelemek üzere, devlet ve hüJaures adında bir Belçikalı anar22.12.960 Manisa kümet başkanlarının iştirakiyle öMilano, 23 (AP) Soprano Masist olduğn ve beraberinde bir kaç 0 zel bir toplantı yapmalıdır. Böyle ria Callas kendisinin operadan çeda Ermeni ihtilâlcisi ortagı bnlonbir toplantı, silahsızlanma mesele Laos'ta Amerika'nın laraf V E FA T kıleceğini bildiren bir gazete hadu^u anlaşıldı. Hensi tutnidnlar. sinin halli bakımından faydalı ola tutmasının barışı tehlikeye Tanınmış ses yılaızı Defteri Hakani Müdiranından beri için «saçma» demiştir. Aktris Ermeninin birisi intihar etti. Belbilecektir. Istanbul'un jevgilisi merhum Salâhattin Eey kızı in sekreteri, Callas'ın haberi oçikalıyı bndut harici ettiler. Sonsoktuğu bildirildi Maliye Müfettişlerinden merkuduktan sonra katılarak gftldüSovyet Hükümeti, Gana Başkanı radan ba adamın Sultan Hamide hum Mehmet Salih Bey eşi. ğunü cBu kadar saçmahk olmaz» Nkrumah tarafından ileri sürülen Avrapada para ile hafivelik ettiTokyo. 23 (AP) Kuzey VietAkay Levazım Mildürü merhum dediğini söylemiştir. ve Afrika.yı atom silâhlanndan tec nam orduları başkumandanı A.B. ğini öğrendikti. Bu tahkikatı NeeSüreyya Ulug. Dr. tsmet Ulug rit edilmiş bir bölge haline getiı D. ne Güney Vietnam ve Thaimettin Molla çok mahirane idare ve Belkız Andny'm valideleri. Muallâ Uiuff'un kayınvalideleri, me esasına müstenit teklifi, tam land"ın Laos işlerine etmişti. müdahale Gülciıı Ulug. Mehmet Anday, Yılbaşında mânasiyle desteklemektedir. etmiye başlamış bulunduğunu ihBaşka meşhnr bir bomba da son M E VL I T Fuat Anday. Zeynep Vluğ. Cezayir bar etmiştir. harbde «Von Papen» e atılan bomYavuz Ulug'un büyükanneleri, Aile reisimiz, kıymetli zevcim Gromiko'ya göre. Cezayir'de 800 General Vo Nguyon aynı zaI.âmia Eraybar. Muazzez Geray. ba idi. Onu da Ankara Valisi rahve çok sevgili babamz nalburibin Fransız askeri bulunurken, manda Amerikalılarında Laos işin Muallâ GUray. Feriha Düvenciye tüccan metli Nevzat Bey idare etmistf. nin halilan salih.itı nisvnnd=m Fransızların bu memlekette bir re de komunist aleyhtarlarmın taraOrtada biç bir eser kalmamışken (Ormanah) SÜLEYMAN ferandum tertıp etmeleri bir gös fını tutması bu bölgede sulhü teh bunu da Rusların attırdıfeı muhaAYŞE SAADET ULUĞ YAĞIZ YILMAZ'm terişten ibarettir. Genel Kurul'un likiye soktuğunu büdirmiştir. keme ile sabit oldu. Atan adam Hakkın rahmetine kavuşmuşvefatmın 40 ıncı gününe müsaCezayir meselesi hakkında kabul zaten parça parça olmuştu. Suç ortur. Cenazesi bugünkü cumardif pazar günü öğle namazını ettiği karar sureti. dünya memietaklan mahkum oldu ve bir müdtesi günü öğle namazını mütaamütaakıp Suadiye Camiinde oku ketlerinin büyük bir çoğunluğunun kıp Kadıkö.v Oümanağa Camiindet sonra memleketlerine gittiler. nacak Kur'an ve Mevlidi Şerife. • • Cezayirlilerin dâvasım desteklediden öaldlrılarak SaTırayıcedit kendisini seven bütün akraba. Umnyorum ki hissiyata, zanna ğini bir kere daha ispat etmiştir. aile mezarhğında ebedl istirndost ve hemşehrilerle arzu edcn ve ön hükme kapılmadan zeki bir Laos hatgâhına tevdi edilecektir. din kardeşlerin teşrifleri rica tabkikat yürütülürse, tskenderun Çelenk gönderilnı<?meüi rica olunur. Rusya. Laos'un. Laos halkının ar ' bombasının esran da çözülör. Ve olunur. Yagız Yılmaz ailesi zusuna uygun bir şekilde. bajımsız | çözülmelidir de. ve nötr bir devlet olarak kalması B. FELEK "Kongo'daaçlıktan her gün 200 kişi ölüyor,, Dün bazı semtlerde elektrik kesildi Maksath çevrelere ihtarda bulunuldu Hddı'se/er Şu bomba. L B.M. sozGÛsünün açıklamasına göre, kimsenin yaşamadığı çıplak ve susuz bir bölgede toplanan 300.000 kiş. oldukları yerde oturarak ölümlerini bekliyorlar İzmir'de Belediye memurları da mal beyan edecekler Gazetecüer Sendikasının bildirisi Milletlerarası Kalkmma Birliğine üye olduk Prof. Tuncel İran'a gidiyor YILBAŞI TATİLİ Gromiko'nuıt Yüksek Sovyet 4 Ba«ra körfezinde Sfaasmda yaptığı konuşma 47 kişi boğuldu Kuzey Vietnam'ın Amerikaya ihtarı MARİA VİNCENT KORDON B L Ö ' de YENİ YİLDA IKI BUYUK QEKILIŞ YENİ YİLDA İLK PAUL ELUARD SEÇME ŞİİRLER Hazırlıyanlar: A. KADİR • "A. BEZİRCİ Adres: Nuruosmaniye Cad.75 ÎSTANBUL ÇIKIYOR v^ 110.000 TL. 1 kişiye lüks APARTMAN dairesi ı 50.000 TL. 1 kişiye para ikramiyesi 30.000 TL. 1 kişiye para ikramiyesi 20.000 TL. 1 kişiye para ikramiyesi 100.000 TL. 2124 kişiye çeşitli para ikrami^îeTÎ 196O yılının son çeklllşl 4 Ocak 2 4 1961 yılının İlk çeklll«l I S Marl 1 a d « »t 1 a d i »t 2 a d « ıt 4 a d « »t 8 O a d « »t 3OO ad< »t oooad< »t 2SO.OOO 1OO.OOO SO.OOO 2S.OOO Açık Teşekkür Aile büyüğümüz Sadıkzade * vefatı dolayısiyle cenaze merasimine katılmak. evimize kadar gelerek taziyede bulunmak, uzakta bulunanlann telefon, telgraf ve mektup göndermek suretiyle acılanmıza iştirak eden akraba ve dostlarımıza ayn ayn teşekküre kederlerimiz mâni oldujundan mııhterem gazetenizin ta\assutunu rica ederiz. SADIKOĞLU AtLESİ ASLAN KAPTAN'ın ceman 5IO.OOO liralık ikramiyeler , ad«t adet 5 adet 1O adet 1 O O adet 1 OOO adet 1O OOO adet 300.000 1OO.OOO 20.000 1O.OOO 1.OOO 3OO llra lira llra llra llra llra 1OO llra e llra llra llra llra s.ooo llra 1.OOO llra 1OO llra 3.OOO.OOO l l r a 2.OOO.OOO llra CEMAN Taaapruflarınızı 13 Ocak 19«1 tarlhlna kadar Ziraat •ankaıınd* toplayınız. Sevgili kızım. kardeşimiz. T. Ticaret Bankası Bebek Şubesi memurlarından M EVLI T « Ocak tarlhln* kadar ç*km*ylnlx. AYTEN ÖLÇER'in vefatının kırkıncı gününe rastlıyan 25.12.1960 yarınki pazar şünü öğle namazını mütaakıp Bebek Camiinde aziz ruhuna ithaf edilmek üzere Mevlithan Kâ7"n Büyükaksoy tarafındsn Kur'anı Kerim ve Mevlidi Şerif kıraat olunaeaktır. Arzu pden akraba. dost ve din kardeşlerimizin teşrifleri rica olunur. Annesi: Saime ölçer Kardeşleri: Hüfamettin ve Nejat Ölçer Hemen hesap açmız!... AKBANK Vadeli her 100, vadesiz her 200 liraya bir kura ııumarası verilir MİLYON LİRA YILBAŞI GECESİ YENİKOV T. C. ZiRAAT BA KURULU! 186: TEL.: 62 40 01125
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog