Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

İKİ CUMHTJRtYaTT 24 Arahk 1960 Mtm Amerikanın en j aç Cumhurbaşkanı ıımıııııı Hayatı, macera ve mücadeleleri stıiHHiıııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııoıııııııııııııııııııııııııııııııınif; KENNEDY Derleyen Günün Mevzuu ıııı|ıııııııııııııııiıııııııııııiHiıııııııııımııııımıııııııııııııııııııııııııııııı Başkan muavinliği mücadelesi 4 Yazan James MacGregor Kayhan SAĞLAMER Trafik kazaları çoğaldı Ruh miktopları 147*lerin afftna T h kırk yedi «niversite profesbr, doçent ve asistanlarının affı haberı benim için büvük bır şok olmnştn ııııııııııııııımııımıııı|ıııı | HEM NALINAÜ Iskenderun hâdisesinin düşündürdükieri T T skenderunda Atarürk anıtıns yapılan tecavOzfln flzerinden 11 d3rt ffin çeçti. Bn tsi kimin yaptığı, niçin yaptığı bngün daII bı meçhnl bulanuyor. Sdyreırtileri sıraliTabm: 1 Cezayir dâvasındaki tatnmumnza protesto etmek maksadîyle Araplar tarafından yapılmıştır. t Ttrk Arap memleketleri arasmdaki yakınlasaaayı bozmak ıstivea Fraosız ajanları tarafından duşünfilmüştar. 3 Bir kotnünist Arap teşkilâtının eseridir. Makaat malum. 4 Aleriler tarafından tertip edılmiştir. 5 Dâs«k OJ>. nin eski •tensaplarınm plânladıklsn bir protesto bareketıdır. Baatnd» yasüdığı gibi anikastçiler, haindırler, alcaktarlar. svdurlar, burfurlar ama bence bnntar sıralanırken herıflerin en galip vasıflarının söylenmesı nnutuluyor. Hiç şüphe yok ki topu bır den aptal, topu da sırsıklam salaktırlar. Nedea diy««eksiniz? Anlatayım Bn adaaslar Atatürk anıtını takrip etmekie şüphesiz bır şey demek ıstediler, bır şev d*mek için ba tesebbase giriştıler. Pekı. ne dediler? Vnkarıdaki rivayetlerin de iasret ettiği gıbı mademki onnn ne oldnfa anlasılmadı, o halde tamamen beybude. tamamen mânasız bir hareket yaptılar ve ba nğnrda kendilerini Ubifkeye attılar. Eyyy bdyle adamlar» gelin de siz akıllı insanlar deyin. Kabıl mi? Böyle bir hareketle yukanda saydıfun sSyteatilerin altında gizli isteklerden hiç birini hakıkat sahasına alaştırmanın mümkun olamıvacağını düsünmemiş oimalan da onların akıl ve lz'andatı tsmameit mabrnm mahlflklar olduğunu ayrıca gBstermiyor mu? dair Babası muavını kım olursa ol son ıle bırkaç dakıka gorusmek Dün vuku bulan 5 kazadan sun, Stevenson'un Eısenhouer kar fırsatını bulunca, Cu.nhurbaşkan biri öliimle sonuçlandı »ısında mutlaî a bır defa daha Muavını olacak sahsıyetın seçım mağlup olacağ* kanaatıyle Ken kaabılıyetının olup olmadığı koÇünkü muhtelif snçlardan mahnedy'nm Cumhurbaşkanı muai ın nusunda pek hassas davrandığın Şehnmızın muhtelıf semtlerınde kum olanlar Içın de avnı tâbirin lı£t adaylıgjna dupedtiz muhalıftı oğreamıştı Stevenson pervasızca dun, bir kışınin olumü, dort kışı • knllanılması. yüz kırk yedileri de Arkadaşları, teçjebbusunde kazanç Kennedy'nın sıhhi zıra Kennedy nın de yaralanması ıle sonuçlanan, cemiyete karşı snç islemişler sınıbeş trafik kazasr olmuştur tan zıyade zarara maruz kalabıle uç ay once eıddî bır omurıhk fına sokuvor gıbıvdı. ceğını Kennedy'ye ızah ettıler melıvatı geçırmış ve haftalarca ölumle sonuçlanan kaza, Malte O kadar fimitle ve sevinçle karManhattan Özel Tedavı Hastane • • Ankara asfaltında vuku bul 1<>'6 dakı başarı«nzlığı, 1958 de ye şıladığımız 27 Mavıs devrımcileri nıden Senator seçılmemesıne mal sınde yuzukoyun yatmış, fakat ge muş ve şofor Durdu Gumuşkaya nın idealci ve memleket havrına olabılirdı. Fakat Kennedy'nin da ne de boş durmıvarak Amerıkada ıdaresındekı 81393 plâkalı kamyo çalısan adamlar oldntnna eminiz. ha fazla yükselm«k azmini genç satış rekorunu kıran ve Turkçe nun sademesıne maruz kalan 18 Onun içip duşöndügumâ açıkça j aşına rağmen hiç bır goruş yene dahıl yedi lısana çevrılen Profıles yaşında A Rıza Durmuş, ağır ya sövlivecefım. • • • I IIIMIIMIIIIIMIIMfltllllMIIIIIMIMIMIfllllllMII II > • ! ! " • I • ••• mıyordu O, oturduğu verden hoş IB (Courage)adh kıtab nı yazmıs ralı olarak kaldınldığı Sureyyapa Kendi kendime düşunmü«>tüm. lanan nevınden fcır adam değıldi tı durumunu, babası ıle anne şa Ha>=tahanesinde olmuştur Cumhurbaşkanı Kazaya sebebiyet veren şofor ya Acaba bu bareket her ne saıkle Kendınden enmdı ve muavın ola. si ve kamının olsnn Anavasava avkırı bılmesı ımkânlarını en fazla, 1952 Muavinliği ıçın mucadeleye atıl kalanmıştır Şehrtn muhtelıf semt olnna lerındekı kazalarla ılgılı tahkıkata defil midir? Bu sabah Vatan gade Eısenhower karsıs nda net bir ması hakkında ne düşünduklerıni başlanmıştır. cetesinde tanınmış bir hakakça >enılgiy» ugramış Stevensen'un sorcnuştu. Shriver, her ıkı konuda nnn bu hareketin Anavasava av tekrar Demokrat Partının Cum da kendısine temınat verınce, Stehurbaşkanı adayı olnaasında gora venson bu defa dın meselesıne don kın oldujanu açıktan açığa yazmuştü. Katolik noktaı nazannı Yılbaşı gecesi için ucuz halk yordu. Demo&rat Parti konvansiması bana da tekrar kalemi elibıldiğmı, fakat tetatistiklere faıla eğlenceleri tertiplendi \onuna gelen delegelerin bir çogu me aldırdı. guvenemedığını sovlemıştı Shn U7erınde nufuzu vardı ve neden ver, Stevenson'un «Kennedy tıpık Her sene olduğu gıbı, bu yılbaşı tskendernndan gelen haberler tahrip edilen anıt yerine sebBa hareketin niçin ve neden Yazan: Cemal ToFlu bundan istıfade etmesındı' Fakat •** temiz bir Amerikalı çocuk jö da Spor ve Sergı Saraymda «U rin şerefile mütenasip daha bilyük bir anıtın süratle yapılacayapıldıgını tahlile çalısıvorum 19M tlkbaharıaa doğru. Estes Ke runuşuıv» sahıp ve televız\o^a da cuz halk eğlenceleri» tertıplenmiş KuIaSırna gelen bir takım söylengmı biMiriy«rlar. Sakm mecbal saikastçller e*kl anıtı ba atakTurk Sanatçılarının çoğu karşı artan ö^renci adedı nıspetinde öğ fauver Mınnesota, Averell Harri pek cazıp Bu vasıflarıv'e Eısen tır Saat 20 30 da başlıyacak ve sa tiUrden bnnan satla tahrip etmış olmasınlar. Yegâne akıllıca hareket olsa elsa kökünün nerede laştıkları ımkansızhklar vuzunden retım uvelennın ıhtıvaçlarını kar man Kıbns meselesımn halli'V hower'ın agır hareket eden, soguk baha kadar devam edecek olan eğ olduîunu herkes eibi ben de anancak bu olabilirdi. gonlu kırık, umıdsız ve kotumser şıhjacak genışhkte atoh e ve odaden once Makarios'u davet eden ve çatık kaşlı Muavini Nixon'un lencelerın programı arasında Turk lamıs balannvonım. Adamlann nuütsatlan budur «Uytneyiı aaıa hMhenin çirkinolmuşlardır Onlarla ne cemıyet, lara, oJtuma ve sergı salonlanna »• halk musıkisi, milll oyunlar, New York valısi da NewYork' karşısında lehımizde harikulide liği ve iğrençliği yanında faydalı tarafları bnlundn(unu da dfiEski siir ve türkülerimizde in hattâ ne de devlet gereğı kadar kavuşması lâzım gelır Yenı Devta yapılan ıhzarl seçimlerde Ste bır kazanç teşkıl eder» sözlenni oryantal danslar, komikler, cam şünebilrrirr Yıllardan ben; let ıdaresının, bu kuçuk eksığı de venson karşısında ustünlük sağlı gevelediğini duyunca, sevinçten bazlar, tıyatro temsıllen, sihirbaz san vneadnndan bir kafes diye ılgilenmemıştır 1 Dedifimia gibi Iskendernna yeni ve matrtesem bir anıt lar ve çeşıth surprizler yer almak bahaedilir. Garip olarak, son zaSanatçının ıçınde bulunduğu guç kolaylıkla tama.Tilıyacağı şüpheyarak bırer cıddi kuvvet oldukla neredeyse başı tavana de|eeekti tadır. kazsndırdilar. manlarda psikoloîlar, insan ru luklerı, ımkânsızlıkları sayıp do sızdır rını ıspat etmışlerdı Üstelik Ste Fakat Shriverin memnuniyeti çok kerek ılgılı makamların dıkkatmı t Atatark'fin aziz hStırası etrafında Türk milletlnin nasıl Sanatçının çalışması ve verimlı vensoa'un lıstesındekı bir Kato kısa omurlu olmuştu Zıra Steven Sabaha kadar açık kalacak olan hanan vöcnt denilen bir kafeste biraz da bu yana çekmek, sanatbirlik oldufunnn tezabürüne yenı bır vesile hazırladılar. lik Cumhurbaşkanı Muavinl ada son hemen arkasından, «Ama bel dükkânlarda her çeşıt yıyecek bu daha doSrnsn bir zindanda hapse çılara ış alanı bulmak suretıjle olması bır iş alanının yaratılmasma bağlıdır. Mılli Egttım Bakan Cevat Fehral BAŞKTJT yı yenılgıye uğradığı takdirde, ile. ki de Humphrey Nbcon'u daha ko lundurulacaktır. Bu seneki yılbaşı dilmiş oldafnna yazıvorlar. Turk sanatının gelışmesmı sağlı hğına bağlı bır Umum Müdurluk, Tide zuruhu muhtemel bır Katolik laylıkla eehenneme gonderir* şek egleneelennde yerler numaralıdır. Ba vncut denilen zindan yahut yacak çarelenn duşunulmesını ıs bu büyuk işı bugunkü dar ımkân Bilet 5 ve 10 lir» olup, Şehir Tıyat C jmhurbaşkanı adayının kazanuaa linde konuscnuştu. kafes delinir, boznlnr, vıpranırsa temıştık. Fakat sesımızı du> an ol ları ıle başaramazdı rolan gışelerinde satılmaktadır. Yıllardan şansını faslasıyle azaltacaktı Bu bnnn tedavi için lâboratuvarlarda madı. ben tecrube edıldığı için, bu göNeticede Stevenson nezdinde yı goruş de Kennedy'nın tocrübeli Bir araba vapurn daha yapılan etfldler neticesinde bir Bu divaya bır defa daha, bu rusumüzö kafiyetle ifade etmekpılan aondajdan müspet bir netice babasına aitti takım nsnller bulannr. Fakat rnh gunku uygun şartlar ıçınde baka ten çekmmıyoruz. yaptmlıyor Hattâ SteYarthmeısı Ted Soreon *• bav temin olunamamıştı Denızcıhk Bankası yeni bir ara denilen serin içindeki mikroplar lım. Nısbî bır ıstıklâle sahıp bır kalan, Kennedv've Cumhurbaşka venson'un Muavın adayını biztat ba vapuru daha yaptırmağa karar Bir yanda sanatçı yetıstıren bır Umum Hudürluk veya Musteşarmı seçeceği yoksa işı Demokrat Par vermiştir. Bu yenı gemı de Kartal dan knrtnlması icin lâboratnvarn Muavinliği adaylığı için mucade'eye atılman ilhamım asılama tı Konvansiyonuna mı bırakacağı ve Kabataş vapurlannın tipinde o larda hiç bir çare bnlmak imkânı okul; Guzel Sanatlar Akademısı, lık ıhdası duşunulmelıdır. Guzel ğa çalışıvorlardı Kennedv kurma problemi dahi muğUktı. Shriver acak ve yılbaşında tezgâha konu voktar. Ba mikroplar her mem dığer yanda, bu okulun gucu ıle Sanatların dığer kollarını da ıçılekette her fertte vardır. Sadece mutenasıp >eüştınlmiş genç istı ne alması ıcap eden bu teşkılâtm, vı şoyle duşunuvordu Cumhur mulftkatı derde şıfa olmamış, ak< acaktır yerine göre nev'i biraz dejişir ve datlar bulunmaktadır Şu halde, yalnız plâstık sanatlar alanında başkanı Muavini adaylığı fiyasko sıne Kennedy karargihmdaki kaona göre salginlar vficuda gelir. seksen yıl içinde bırçok tecrube yapacağı işlerin çokluğu gozönunile neticeîense bile, Kennedv'vi rarsızlığı, her zamankinden fazla, 1764 esnafa para cezası ler geçırmış olan Guzel Sanatlar de tutuldu&a takdırde ışın ehemarttırmıştı. Eger Stevenson MuaBizdeki saleınlar. vani rnh mikmılll çapta bır adam hahne getırkesildi Akademısının lâjık olduğu gelış mı>etı kolaylıkla anlaşıhr. meğe hızmet edecektı Bazı teşvık vın adayını bızzat seçmek niyetinBeledıve Zabıta Mudürluğu Mer robu salgınlan Stedenheri cnr meyı sağhyacak bır teşkılât kaYılda bır defa açılacak Devlet ler de yok değıldi Massachusetts' de değılse, Konvansiyonda müea kez v« şube ekıpleri tarafından nalcılık seklinde kendini cösterh Demokratlar «Cumhurbaşkanh deleye atıknak için hazırlıklar yap son uç gun ıçınde 3511 esnaf ve mu mistir. Bir devir kapanıp bir bas nununa ve yeterlı bır butçeye »a Resım ve Heykel Sergısinden bır essese kontrol edılmıştır. Kontrol k» devlr acılınca, ihtiraslar, kin hıp olmasını ıstemek, ote yandan tablo bıle satın alacak maddî ım8 Muavinlifti için Kennedy Koml mak «erekmekteydi. Ne var ki, da yetişmış ve yetışecek olan sa kânı olmıyan bır ıdareden, devteleri» teşkil edivorlar, broşurler Stevenson karargihmdaki Kenne larda 301 esnafa ceza zaptı tutul ler vesair gibi rnh mikroplsn sainatçıları yaşatacak, çahştıracak letın guzel sanatlar sıyasetını çedy dostlan, Sorenson'u ıkaz etmis mus, 1764 esnafa da peşın para cedağıtıvorlar, hatti Kennedv koımkanlan yaratmak lâzım gelı vıreceğı beklenemezdı. 3u zarulerdı. G«nU Blçüde bir kampan ııı verilmıştır. kartları bıle siparış edıvorlardı yor. yava atılınmamahydı, lira Steven Bu arada 24 kaçak insaat yıktınlretı iyi hissetmıj olan sayın MılYardKTicılanndan Sorenson r» Ted son arzu etmedıği bir Cumhur mıştır. Bız; bu işlerın cıddi bır şekılde lî Eğıtım Bakanı, bır muddet evReardnn ke«ıf bır araştırma faali baskanı Muavıni adayının kendiMESUT BtR DOĞUM ele alınmasını, her şevden evvel vel, bu konu üe ilgıli kurumlavetme koyulmuslar ve bır FrotesGazetemız mensuplarından Yarın cereyan kesilecek devletın programında bu dâvanın rın murahhasları ve bazı sanatçı arkadaşımıı MUSTAFA BAYKonvansiyon tazyıkiyle katan adava bır Katolik Cumhurbaşda ıyı nıyetlerle yer almasını ve ları, Guzel Sanatlar AkademısınDAR ile «şi ŞADIMAN BAYsemtler arjulamıyordu kanı Muavıni adavımn Amerikan bui ettirılmesini DAH'ın Nisantaşı îşçi Slgortayalnız bır iki okulun ıdaresıyle de bır araya getırerek duşuncelehalk ovuna cazıp geleceSi neticesi Ama gene de, sessiz sedasız fcu sformator merkezlerinde yaJarı Haatahanesınde ıkıncı kıı ı ^ ~ ^: ~ • * » ^ • yetınmıyen daha genıs selâhıyet rın açıklanmasına fvrsat vermışti. ne varmı«lardı Amprikan nufusu teskılâtlanma faaHyetine g«çildi çocuklan dünyaya gelmıştir lerı ve teşkılâtı tam bır ıdare me O gun bırkaç komısyon teşkıl edı Dost Valıler, KongV ^M>nj>H>lan pılacak yuUk revizyon »ebebîyle nun vüt&t sekseni Frote«rrstf, müarın saat 8 ile İC aransda p Ana ve babayı tebrik eder yavkanizmasının kuruhnasım, zarurı lerek çalışmalara başlanmış ve t«e Katohlrti Munakasa ve partı lıderlenne, yakınlanyla slâmbey caddesı ve civarı, Gü • ruva uzun BmOrler dilerlz hazırladıkları bulduğumuzdan, bundan bır mud bu komisvonların adaylığı muşsuyu yolu, Tahtamınare ve Balara Rore, Stevenvm'un zıyadesiy Kennedy'nın Muavmlık det evvel bu sütunlarda dılımızın raporlar Bakanlığa gonderılmışti. meaelesıni goruşmelerı rica edıldi. lıkçt Bakkal sokaklan ve cıvan, le ıhtıvacını du\du8u Katoliklerin dondüğü kadar anlatmıştık. O gun Şımdi, bu ay sonunda tekrar bir rpvleriydi. Eisenhower Kato Sterenson'unkine tn yakın ol»a, Baharıye caddeai ve eivarı, Bahaden bu yana, umid venci kıpırda gençl toplantı yapılacağı haber TEŞEKKUR 50 kisılık bir tar»«ar gnıpu teş riye Mensucat, Çikvaşvıli mensuliklerin revlerini temine muraffak malara şahıt olduğumuzdan nısbî alınmıştır kıl olundu. at, Gıılaved laıtık fabrikalan ilc Mustarip bulunduğum aafra olmuştu, 1952 seçimlerinde Katobır ferahlık duymaktayız. kesesi hastalıgımı teshi» ve teSanat dunyamıza yepyeni bir Demokrat Parti Konvanıiyonu Bahariye cıvanndaki yağ fabnkaliklerin ek^eriyetinin Stevenson davl eden çok Sayın Yıllardır tekrar tekrar değişti ıstikamet verecek olan bu havırlı 1956 ağustosu ortasında Chicago' an ve Levazım Okulunda cereyan alevhine rev knllandıkiarı r«»mJ Prof MÜFİDE KÜLEY'e rilerek hazırlanan «Guzel Sanat teşkılât tahakkuk ederse, sanatçı i^tati'tıklerle aşıkîrdı Zaman iler da açıldığı uman, StevenKm*tt»» ulunmıyacaktır. başarıll ameliyatlan ve lhU« lar Akademısi Teşkılâtı Kanunu» da ışe yarar bır vatandaş olarak ledıkçe, Stevenson Kennedv e isleri yolunda gıdiyordu. Harry Sıhh! murakabc mamlan İle çok kısa zasnanda tasarısı nıhayet müspet bır yola memleket hızmetlennde vazife akıpınin bilhassa tarafsız »eçmen Truman'ın destekledığini birden sıhhate kavuşturan Guraba gırmış demektır. Çunku sayın Mıl lacaktır. Bu 'gun pek çok istıdatBeledıye sıhhî murakabe taşkiler arasında revaç bulacağı kanaa bire açıklaması dahı, Stevenson'un Haatahanesl 4 nncü Cerrahl li Eğıtım Bakanı Profesor Bedret ların, dıplomalarım aldıktan sonrakıbl Harnman'a bir kuvvet »u âtı, şehırde gıda maddeleri uıetı kırrretlenmekteydi Servislnin çok kıvmetli Başakayıp olmaları, sanat alanında tin Tuncel, kendi de bir sanatçı rubu yenne geçemedı. Stevenson nndeki kontrollarını şıddetlendırsıstanı BEDRÎ BA\RAKT\Ra «Cutıhurbaşkanı MuaTİnliği 1 ve dâvalarımızı ı>ı bılen ve du ışsiz kalmalarmdan ileri gelmekte kıymetli alâkalannı esırgemiHarnman çekışmesınm dümen su mişlerdir. Ekipler, bilhassa etli Cin Kennedv» cephe^ının progranı mamuller ve memba sulanndan alyen ve amelivatımda bulunan yan bır msan olarak, tasarının Mıl dır. Kendilerinden çok şeyler bek butun Adlai Stevenson'un Demok yund» da, bir düzine Cumhurbaş dıkları numuneleri tahlıle tâbı Doç Şevket Tuncel. Narkozıli Bırlık Komıtesı tarafından ele ledığımız gençlere, tahsıl devrerat Partınin Cumhurbaşkanı adav kanı Mjavıni adavlığı ümitlisi de, utmakta, unalâthanelerde tör NPSnn Goksen A'i'st Zıı a gıda Vâdeli her 50 Vâdesiz her 1(W. Lıraya alınmasını sağlamıştır. Şımdi Mıl sinden bır raüddet sonra rastladılıîmı kazanması e^as na davandı harekete geçebilmek için kendi ıı maddelenni tetkık etmektedırler. Bavkal. Asıst Metın Cnai ve li Bırlık Komıtesının malı olan ğımız zaman çoğunun ya bir P T T . oır kur'a numarası verüır. ralftrımn gelmesini bekliyordu. Dahılive Dr Sadun Kandan'a rılmıştı Kefauver, ihzart seçimSıhhi murakabe ekıplerı Fatıh bu tasarı ihtısas komisyonlarınm tdaresınde, ya bir Bankada veya Arkası var Üç şubesıyle :kramıye ıhbmalı en çok olan Danka Oğretmenler ve »ervı« hemşırelenne sonsuz lerde Stevenson karşısında Calıolgesınde yaptıkları kontrollarda ehnde bulunmaktadır. Mıllî Bır her hangi bır dairede memur oltesekkürlerimi bıldınnm Bankasıdır. Hemen bir hesap açtırmayı ihmal etmeyınız. forma'da feci bır maglubıvete uğazı dükkinlardan aldıklan tanınlık Komitesının genç ve iyi nıyet duklarını uzüntu ile goruyoruz. Vahıde Yükselen ravınea, Cumhurbajkanhğı adavAralarında şoforluk yaparak hamış bır marka, sucuğun bozulmuş lı uyelerının, dâvamızı çok iyi anMtNE ECER (Berkan) lıîmdan çekılmış, Steven^on'un e pastırma boyah ve kumlu ol ladıklarını gormekle ümidlerimiz yatlannı kazananlar da var. Bişansını arttırmı?tı Fakat Steven tle raz mütevekkil ve sabırlı olanlar uğunu tesbit etmışlerdır. kuvvetlenmış bulunuyor. «on, Cumhurba^kanlıŞı MuavinliMEVLİT Y. Makine Müh. Bu maddelerin imaldleri hakkın Bu kanun, Guzel Sanatlar Aka resım oğretmenı olarak meslekten ğın« kimi istedığine dair hiç bir Çok sevgıli annemız da gerekh muameleye başlanmış, SUAT ECER demısıne ne gibi faydalar getire tamamiyle ayrılmamaya çahşıyoraçıklama yapraıvordu Aneak, Ken Butun sıgortelarmız için emrinizdedır. bozuk pastırma ve aueuklar mu bılır? diye duşunenler vardır. Ev' larsa da, bunlann da durumu geHATİCE IŞIL Evlendiler nedy'nm kayın biraderi Sargent ıfirlenerek «atışlan durdurulmuşvelâ şunu belırtmek ısteriz ki bu reğı kadar eser mevdana getirmeSırkeci Nsüzbey Han No: 36 \e çok sevgıh babamız Shriver. Chıeago'ya gıtmekte olan 23.12.960 Beyoğlu kanun ıle ümî ve ıdarî ıstıklâhne lerme ızın vermemektedır. Bu Tel: 22 «6 74 bır uçağın arka kısmında StevenİSMAİL HAKKI IŞIL'ın kavuşacak olan Akademinın huvi gençlerın hepsı, yetiştıklen mesazız ruhlanna ithaf edılmek lekte çalısamamanın azabını çekıyetı değışecek, oğretım uyelennm ARALIK 24 RECEP 5 üxere vefatlarının seneı devrıartması ve yenılerinın yetıştırıl jorlar, sanatçının, ancak sanat eyesi olan 25 aralık 1960 pazar mesi, çalışma imkânlannın her serı vermesi ıle memlekete faygüntt öğle namazını mütaakıp Mahille BekçikH YaHımlajm» Dcraetf Emmfefl ;at eski ıdare, bu ıse hasredılecek bakımdan genişlemesi ve bu saye dalı olacagı kanaatindeyiz. Kadıkoy Osmanağa Camilnde Şubesi İdar« Kmula Bf^kanbgnMİan: de, oğrencilerin de daha çok im Turk plâstık sanatlarının gelış aranm hukumete venlmesıni, öMevlıdı Şerlf okutulacaktır. DOKTOR Akraba. dost ve arzu edenlerin kânlara sahip olması sağlanacak mesı, dunya olçusünde bır sevıve esıne karışmamasını ısteyınce, bu 24 Aralık 1960 cıımartes: gecesi yapüacak konaer M mart uzel teşebbusten vaz geçıldı. Hal NİGÂR ATABERK teşrıflennı nca ederız tır Bu kanundan sonra Akademi yi bulması da buna bağlıdır. Sa] 7 J4(l*.14jl4SS|l« 45118 241 5 36 1961 pazar gecesıne tehir edilmistir. Çocuklan Erhan Içıl nın en mubrem ıhtiyacı olan yer natçı çok çalışacak, eser yarattık mki boyle bır sergı yerine sahıp Dafan ve Kadın Ayru dâvetiyeler 26 mart 1961 pazar gecesi için mutebcrdrr. Tuncer Işıl 2.3«| 7.181 948 1200 '1^911251 darhğını gidermek gerekıyor. Gu ça gelışecek, esen değerlendırildık ılsaydık, iki yılda bır açılan ve Hasiabkları Mutehassuı utun milletlenn çok onem verzel Sanatlar Akademısının her yıl e daha çok çalışacak, buyuk saHer gun hastalarını kabul nat merkezlerı ile sıkı bır temas dikleri Venedık Mılletlerarası ser eder. Cağaloğlu. Babıâll ılerine katılmamız bır dereceye ta bulunacak, memleket içinde ol Cad. 50 Tel: 229006 »dar daha kolay olacaktı. duğu kadar, dış memleketlerde = CUMHURlYETin edebt tefrikaa: deridi. Bastığı yerleri titretirGorülüyor ki, bazı hükumetler, guzu de kendını tanıtacak ve boylece = dı. önünde ağaçlar secdeye ka«Mapns damlarında ara bnl dunya sanatında, Türk modern kendilerine duşen vazıfeyı yapma panırdı. Çolde gıderken ristÜBbizi = sanatının da şereflı bır yen ola dildan glbı dışardan gelen yarde bir bnlnt.. Her sev ona magerı «Bnl bizi, bnl bızi, amaaan . E caktır. Yalnız bırkaç pehhvanımı ımları da baltalamaktan lum olurdu > öîretmen, davarın dibine «e zın başansının varhğımızı dunya Lalmamışlardı. Yakacıklı Kara Veli, sazı knŞimdi yeniden belıren ümıtlerAtina'dsr, Selânik'te, kildı. E ya tanıtmaya yetmıyecegıni her caklayıp girdi. Delı Kadir'in eaydın bılır. Bır tdıl Bıret'ın başa e gözlerimız aydmlanıyor Genç «Ardına vastık verin!» dive S linde de «kemane» vardı. DeliRodos'ta ateşh bır Mıllî Bırhk Komıtesı bağırdı Dnranâ. «Dnvar soğnk = rısı, değerli bır romancımızın Bakanlılardan birinde def, birinde yesınden, bu deıtlenmızle ilgılen günu gunune satılmaktadır tar, bir suı baiar » ~ tı dıllerine çevrflmesi nasıl göğdumbelek ığini, hattâ son Devlet Resim ve Kapırun dıbınde oturan deli = sumuzu kabartıyorsa, bunlann ya Kara Veli: «Kemanevle sazı Tevziat merkezi : kanlı kalktı, öteki odalardan E nı sıra resım ve heykelimızın de îeykel Sergısınde jurının reyıni bir kavrastıralım.» dedi. azandığı halde satın alınmıyan Patıssıon. 14 ATtNA bır vastık getirdi. ^ ıtıbarımızı artırmaya baslaması ıDeli Kadır, asatı tele dokunöfretmen, vastıfı aldıktan E çın ressam ve heykeltraşlara des :serlerın satılması çarelennın adu. Veli. burguları bukmefe Telefon 621.203 Çolafın Mahmat: «Sana neT> retmen, gaidü. Dafa taşs hökmü yirtr idi. Gaandığını oğrenerek ümıtlenmız sonra avaklarını da uzattı: «Ku ~ tek olmaktan başka çare yoktur. basladı. Diızen ısı uzadı. dedi. «Bişir de sav gitsin...» yalan ySrütür, snlan d«mtnr Dnnnâ, delikanlıya: «GU aha da kuvvetlenıyor. sura bakma>ın.» dedi. Altıparmak: «Ben bunu, böyidi. Bakmış ki, bir adam, gözleAz sonra Esen Ali geldi. Pire gönder.» dedi. Halkımızın sanat terbıyesı alma Guzel Sanatlar Akademılen ka«l'zat, nzat!..» dedi Duranâ. ^ le heç burgn bükmeden çalabirinden kanlı yaslar dökerek a|«Bn dünyanın neşesi IbadetKızı ona sordu cBu ne biçim «Selbes otur.. Kendini sıkma » = sı, zevkının ve kulturunun artma unu, daha geniş bır Guzel Sanatleni gbrmedim. Çaleıcıların bir Iıver. Gifsti bagn kııal kanlar tir. Çalgı dJnlemenin bir aevagavfa, bir hoşlak koknyor?» Kara Veli'nin inliven, yakınan ~ sı da buna bağlıdır. Sanat dâvamı ar teşkılâtı sa>esınde yaratılacak, gbreneği mi acaba bu?» dedi. içinde.. Uzun pançalı bir kedi, bı yoktur. Gülmek, sırıtmak «Yeni çıkmış.. Sen işıne bak.» bir sesi vardı, düzenli bir dun Ş zın, halk eğıtımı ve ılk oğretım ş alanı ve halkın sanat terbıyesme durmadan bagnnı deşiyor. Bu «Çalamazlar!» dedi Dnranâ. Pire Kızı, fincanları doldn makbnl de|ildir. HazTeti PeyNiishası 23 Kuruş vava basret sesi ~ davalan ıle bırlıkte yurutulmesi ıizmet ve bunlan tahakkuk ettırenedir? diye sorduğnnda, adam «llle bir knlağını bukecekler! gamberimizin düğflnande bile rup Esen Ali've verdi. bızden :ek dığer tedbırlerle, Mimar, ResTurlrly* Rarlel «Burçak verin gır atıma kiş E lâzımdır. Aksı takdırde, dile gelmiş: Yalan dunyada bir Eskiden biri, sazını kucaklavıp bır nfak kemaneyte bir »fak «Bir fincan da sana katayım Lira Kr Ura Kr. nesın Ş ayrılan kuçuk komşu milletlenn am ve Heykeltraslarımız; bir ışe bayırtu otlnm var, bağlama çabir vöruğe konuk gitmıs. Yöruk kaval varidi. Onan dâfüntt llâSeneUk 75 00 150 00 mı, Mahmnt a|a?» byor. Alıp dıngırdatmıy» baalademis ki, snnun çoturafına do«Fitil salın yarelerim lslesin . S ardından gıtmeğe, onlardan çok aramıyan avareler ve kotumserler hiyle oldn. Arabistan erkekleri 6 aylık 40 00 80 00 «Yok, ben istemem!» dedi toplanıp gellni ilâhiyle gitirdidı MI, bn kedi bir yerden türe kanmadan çalarsan, sana bir erNeselenecck yerde, daha fazla ^ gerılerde kalmaya mahkumuz. lmaktan kurtulacak ve belkı de, 3 ayhk »00 44 00 Bu yıl Venedık Mılletlerarası Mahmai. «Arpalamağa vakit ler. Kaslar da havada kaaat a yip bafrımı deşmiye başlıyor! keç veririm! Çalgıcı bir sına bır üzuntü eötü adamların içi 2 unlann arasmdan memleketın yu Basan ve Yayan Pigt diyonuo, gitmiyor. Hayırmıs, bakmıs kı, sesler dözensiz yek.» çıp költe ettiler. tlâkinin Jnü ne. s Sergisıni gezerken ıçım sızladı. :unu ağartan değerli insanlar yetıCumhuriyet Matbaacıhk ve aız «tliun birez osanırsa, kedi çıkıvor, olmaz. çalamam ata! Yunanlılann, Arapların; Israel'ın, jecektır. sıra kavah Haıreti Zatül Enver Yukanda kahveler içildi. Altıparmak: «An., aaah!» de Gazetecılik TOrk Anontm Şirketl de bire» ara veriyor. lşte efendemis. Çalamaniıs! Yanı ki, duMolla Memet: «Ba bir nefis çaldı. Şimdi kaval maval »ereTurk resmınm kurucuları; Şe Cağaloğlu HalkPvl Sokak No 3941 dı. = tran'ın genış olçude katıldığı bu dimiz, benim halim, perisanlıra dura telieri gevsıvor » de? Gırnatadır batlamadır, körletmektir.. yemekten sonra Eğitmen: «Kahbe Felek » = sergide bizden de bırşeyler olmalı er Ahmet Paşalar, Zekâı Paşalar, Sahflri ğım bnndan demis. Deyende, Molla Memet: «Şevtanlar geinsanin cam ille bir gayfa is teftir dâmb«lektirn yeai yeni 15 Osman: «Kimine karpuzun Ş ıdı. Otuz ıkı memleketın bayrakla Mlralay Seyıd Beyler gibi askerEfendimiz, hayırsız ofulnn adçalgılar ieat elanayor kabire! rı arasında Ayyıldızlı bayrağımı erdi. Orduya Yedek Subay olalıp kurcalıyor.» dedi. ter. Maksat nefsini bastırmak. en evisini vermıs, kimine de bir E NİZİME NAOİ res nümeresini alıp yörümüş. Çalçıcılar, duzeni tamamlavıp acı dövelek!.» •; zı da gormek ıstemez mı ıdık Bu ak katılan ressamlanmız pek iyi tsterse snva ılıdıp versinler .» Heç de. eski calgilarımın dlrilYMI Iflerlnl flllen tdare cden Varmıs adresi bulmus. Açmıs telim, demiyorlar » tun bu mılletler bırbırlerını tanı basladılar. Çaleılar, biribirlerıilirler ki, ressamlardan hakkıyMesul MUdüT Ali Veli: «Hepsinin üstüne ö Delikanlılardan biri, Dorakapıyı, girmis. Bakmıs ki, ada ne iji uvuyorlardı. Molla Memet'ten s*nra, MolInmle avrılığı da kondurmus!..» E mağa ve sevmeğe, boyle sanat ve a faydalanmayı bilenler de asker " nâ'nın Snünde efilip «Çalgi Is la Ali aldı. Aldı, bakalıra ne mın dedikleri gerçek! Çökmüs ŞAHİN PERESE bılgı alış verıslerı ıle çalısıvorlar. Kara Veli, arkadaslarına : rdır Şimdi, Akademiye yeni bir «ölum ne?» dedi Altıparmak. E sazın ustüne, çalıyor. Gık deter misiniz? Birez muhabbet ya dedi : «Yavas, >avas, daha vavas » «öldun mu, kurtulnr gidersin. Ş Davet edıldığımız bır ıkı sergıeçhe vermek ve sanatçılara iş Gazetemıze g8nderilm evrak v« mesine kalmadan, çekmiş hanpacak mısınız? Yoğsam, izin dıvordu. «Hassdjle.. heç bellı «Bağlama çalmak günahtır. lanı yaratmanın çarelerinı bul yazılar nesrcillain «dllmetfn lade En beterı gurbetl^» Ş ye katılmak buvuk bır kulfet de çarını vnrmuş, ikl belik etedilmez tlanlardao meavliyet vereyim, baska odalara gitsin. Perde tertibatı olan çalgılann olmuyacak » değıldır. Mılyarlık bır butçe ıçın mak da gene askerlere kısmet ola nis!..» «Yokluk, en beteri vokluk » ~ kabo] edllmca ler mi?» «Gıcır gıcır gelir jârin kağhepsi rünahtır. Hazreti Peygam de bır katra gıbıdır Ama bu dâ aktır. «Kımsesizlik » ^ nısı «öldunnnf m i delânnıyı?» «Eşittiniz mi arkadaslar?» de ber zamanında geçmiş, ibret nüvavı anlamak ve sevmek gerekıTurk Mılletinin büvükluğü; a«Arkasız kalmak » = Ilem çalıp hem söylüyerlardı. dedi 15. di DuranS. «Çağınp iki çaldıra mı bir hikâve: Hazreti Pevgam yor rlarca evvel yaratılmıj sanat eser Abone ve llân işleri İçin. zarfın Çala çala eskittıklerı turkuleri, «J(,mmu'vu vur Kara. Veli, ^ berimiz, bir gun mezarlıktan ce«O takike!. Gık bile dedirtmelım mı?» Venedık Sergı sahasında bıze de eriyle tanınmakta idi Fskat yal üstüne «Abone» veya «tlân Servlsl» ilk defa çalıvorlarmıs çibi bır tmmu'vu!.» dedi Altıparmak. ^ •liş » Osman Hafızgı) vözlerini bn çivormus. Bir kabirden knlaeı•raydıniB konnan linmdır toskunluUla çalıvorlar, bırını «Boğnlan gızın turkusunu := yer ajnlacaktı Kendısı de bır sa ız geçmiş!» BKnmemiz geleceŞi na aeı acı sesler celmefe baslaOsman Hafız; «Zaten. Efendirastnrdular. bırakıp otekıne eeçivorlardı. mıı. Efendimiz varmış. aeıl va vurl..» natçı olan ajdın bır ıs adamımız eminat altma alamar «Törk gihi mizin güciı guvati yerındeydi.» «Caldıralım mı öğretmen?» uvvetli» sozune bır de «Turk gi" kabir!. demis, kabir a^ılmı*. «•\a\Ia \ollarında melesen Arkası var ~ Venedık'te venlecek olan bu yere dedi. «Bir vnranca iki paıe eBt> GAZITR ^3^S^N AHLAK «Biraz neselenelim.» dedi Ötvaptırılacak pavvonun ma=rafını ı zevkli ve aVıllı» sözunün eklen YASASTNA UYMAY1 TAAHHÜT IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMII IIIIHMIIIIIIIIi:illllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII llllllllllllllllllllllllllllllll uzerıne almajı teklıf etmıştı. Fa mesine çahşmalıyız. ETMİŞTİR. Halide na.tosunun yapması gerekirdi. îste bunnn fçîn, b u gun memleket ıdare eden idealist gençlerden hc kiyle inganlar, kendilerine hiç fe pımizin nca ba 147 lerin affımn nalık etmemis kimseleri de leke toptan geri alıp kendilerini yerleler, cnrnal ederler. rine iade etaacleri ve efer aralaBa 147 lerin affı da bSyle bir rında cıkarılmalan fferekcBİar enrnalcılık netiecsivle, olrnuştvr. varsa bunn da yine Senatoya bı Belki bunlann irlerinde verlerin rakmalarıdır. den alınması gerekenler vardı. Sözlerime son verırken, btoun Fakat hunu baŞımsız olması ıçın Batı dünvasında. bilhassa flniver vuz vıldan fazla bir zamandır mu sıtelerınde uvandırdUh kotu tesire cadele ettifimız ünıversıteniıı se de dıkkatı çekmek isterim. YAZAN : immm*** Edib Adıvar . Sanatçılara Iş ÜMİT ISIGt J I L HİKMET AN l GAZETEMİZ CUMHURIYET
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog