Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

En güzel yılbaşı hediyesi Dunja edebı\ atın.n şaheseri F A Ü S T Go'hp'nın bu unlu eseri Ord. Prof. Dr. Sadı Irmak tarafından Almanca fff1iT"*Ti dıp notlavının ılâvesıyle dılimıze çevrilmiştir. Ikı cıldı bır arada luks ciltli. renkli gömis içinde 12.5 Lira. İSTANBUL KİTABEVİ Beyazat, P.K. 5 İstanbul Tel: 22 81 44 Not: İstıyenlere posta jle ödemeb gonderılir. umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADİ ,. 37 . .„• c . f » rvıA ncı yıJ S a y ı 1 3 . 0 7 4 relgral vt mektup adreri: Cumhurlyet îgtanbul . Posta Kutusu: tstanbui * 2 4 8 T e l e f o n u p . 2 2 4 2 90 22 « 96 22 42 97 22 « 98 22 42 99 No: r..«,«.»acî tX Aralik 196(1 C u m a r t e s ı 2 4 AraıiK ı v © u Divanı İUR1 FT0PRAK MtvcuJu çoSÜrnSeri 4kenmiş olan bu eserin dJrdürıcü baskısı «kmıştır. Kıtap, fcıvan usulüne gfre alfabetik tertıph değlldır. ^ilrter îanf çının yaşama felsefesı gifcönüne almarak |sıralanmış ve adlancîırılnlıştır ırustur. İTABEVİ MBK Sâkıt Cumhurbaşkanı, sâkıt Başbakan veyâ BakanTebliğde "Muayyen siyasî Tmellerle harehet eden *«z. ların fiülerine istirak etmiyen sabık milletvekîllerinin cevreterin Kurucu Meclisi daha doğtnadan itibardan ! duruşmaları umumî hükümler düşürmek gayretinde olduhları» belirtiliyor llllllllllllllllllllllllllllllMllll umumı lı çevrelere azı mahkemeye sevkedilecek ihtarda bulunuldu niıı Kıırueıı i l g i l i t e b l i & i Yüksek Adalet Divanı ve Soruşturma Kurulu ile i ınun metni d kl duşukier çerçevesinde görülecek Dikensiz Gül llllllllllllllllllllllllll Olmaz llllllllllll Ankara 23, (a a ) Mıllî Bırlık Komıtesı Sekreterlığı bugun şu tebhğı \a\ınlamıştır • «Yenı Anayasayı \e Seçım Kanununu ha^ıılamak vazıfesı başta olmak uzere, halkımız'n meraleket ıdaresıne ıstırakını sağlamak maksadıyle bır Kurucu Meclıs teskıhnı demokralık duzene geçışte esash ve Uerı bır meıhale olarak telâkkı eden Mıllı Bırlık Komıtesı memleketın bugun içinde bjlunduğa <ua" sartları da gozonunde tutarak, ılrra heyetıne bır on tasarı hazırlatmış geruş ıstışarelerde bulunduktan ve gereklı değışfelıklerı vaptıktan son ıt mevdana getırilen \»eni tasarı kanunlaşmıs Kıhunmaktadır Memnunıjetle ıfade etmehjız kı, muhterem umumî efkâr ve mesulıvetım mudrık memleket sev<?n basınımır bu teşebbusu ve kanunu, Arakası Sa. 3, Sü. 7 de Ankara 23 (Cumhuriyet Teleks) Mıllî Birlik Komitesi üy« ' len tarafından hazırlanan bir ka nun teklıfıyle, Yüksek Adalet DiI vam ve dolayısıyle Yüksek Sorut turma Kurulunun iş hacmi aıalı tılmaktadır | Kanun tekhfı, bır numarah geçıcı Anayasanın altıncı maddesini tâdıl etmekte ve Yuksek Soruştur ma Kurulunun bakacağı dâvalan tahdıt eylemektedir. Yüksek So Arkası Sa. 5, Stt. 4 te ısal olarak kendı nıesle ğimizı ele alalım. Bızde sımdıye degin Gazete Patronları Sendikası ile Fikir Isçileri Sendıkası temsilcilerının bir araja gelerek şovle karsı lıklı kendi meselelerınde gonül rahatlığı içinde tartıştıklan görulmus müdür? Ben hatırlamıvorum. Savet kırk >ılda bir bovle bir olaj gorüldu ise bile bnnun bir daba tekrarlanmadığına kalıbımı basarım. Çünkü bizım memlekette sendikalar ekonomik kişiligi bnlunmıyan, devletin himayesine »ıgınmış, yarı göstermelik, varı fuzuli bırer kuruldnrlar. Batı demokrasilerinin temelıni mevdana getiren toplnmsal hürrivetler, bizitn sendikalara tanınmamıştır. """'Çalnranlar olsun, çalıstıranlar 61*un, baklannı ve çıkarlarını berabcrce kornynp savnnaraazlar. Söz hfr laman devietindir. Devlet dediğimiz de. (iiliyatta, iktidan elinde tntan bir politika takımından baska bir «cy degildir. Bu itibarla. bası sıkısanlar, karşı tarafla mülakereye girişmektense devlete basvnrmayı y e | bnlurlar. Devlet de «yüksek hakemlik» sıfatına davanarak dururau idare eder. Bn nsul, blede iktidarlann niçin her defasında kevfilige kavdıklarını gdstermesi bakımından ilgi çekicıdır. Dünyanın neresinde olursa olsnn, bir iktidara böylesine fistün güçler tanındı mı, orada hürrivet rejiminden artık söz edilemeı. Basın, Tayın Sayın Umom Müdürü Ahmet Tıldız bakkında kimı gazeteler tarafından ileri sürülen tenkidleri de ben bn sistemin kaçınılmaz sonuçlanndan biri sayıyorum. Sa>ın Tıldız, profesvonel bir politikacı olmadığını. politikayı meslek edinmeye de nivetlenmedigini kendisi sovlemistir Bn düşuncc ile olacak, gazete patronları ile gazetelerde çalışan fıkir işçileri arasında bir seminer tertipliyerek bizdeki basın rejiminin i; bünyesini hakkani\et esaslarına göre avarlamayı denemiştir. Şimdiye değin karşılıklı eörn^melerden kaçınan sendikalar temsilcileri Basın, Tavın Umnm Mndfiriinün önünde bir takım istekler \e teklifler ileri sfirmüşlerdir. Fıkir isçilerinin dileklerinden ço| ğn hiç de asırı sayılmıvacak, pek olağan seylerdir. O arada bir patron temsilcisi fikir işçilerinden daba da ileri eitrais, gazeteler yıllık kazançlannın \iizde virmi beşini işçilere ve sendikalara ayırsınlar d.<e bır teklif ılen surmu^ tör. Teklif, hemen «racıkta kabnl edilmemiş, ilgilüerce fiıerinde ayrıca durnlması istenmiştir. Fakat çalıştıranlarla çalışanlar bizim memlekette hiç bir zaman bir araya gelip kendi meselelerini görüşmeye alışmadıklan için baber ortalığa vanlıs aksetmiş, sanki Ahmet Tıldız üç buçnk gazetenin kazanctna balta vuruvormuş gibi bir hava nyanmasına yol açraıştır. Bn misale bakarak en kısa zamanda çerekli ibret dersini çıkarmava dikkat etmelijiz. Detnokrası, teminatlı bir haklar ve hurrivetler sistemi demekse, sendikal haklarla sendikal hürrivetler bn sistemin temel direkleri savılır. Kamu çıkarına nvgnn degil dtişüncesi ile o hürrivetleri kenarından, kdşesinden bndamava kalktınız mı, gıderek bütün sistemi vıkmava varırsınız. Buçünkü iktidar kendi geçicili^ini kendi eli ile sınırlandır dı§ı için vakın bir gelecekte herhançi bir teblıke bnlnnmadı^ını sövliyebiliriz. Fakat varın siyasal faalivctlere izin verildiği ve normal bir idare kurulduğn zaman durnm birden değisebilecektir. Ekonomik menfaatleri aynı olan insanlar, aralarında dayanışarak hak larını aramak imkânmdan yoksnn bırakıhrlar ve hep devletin himavesine muhtaç kalırlarsa, bundan sonraki iktidarlann da baskı idaresine hevesleneceklerinden biç süphemiz olmasın. Bnnn böylece bilelim. Kurucu Meclis Kanunu ile ortaya cıkan hukukı mesele hakkında MBK karan Komite verdiği kararla teşrii faaliyetinin devamına mâni olacak hukukî bir durum bulunmadığını belirtiyor Ankara, 23 (CumhurnetTeleks) .Kurucu Meclıs teşkılıne daır 157 sa> ılı Kanunun jayınlanmasn le ortaya çıktığını vazdığımız hukuki mesele Mıll' Bırlık Komıtesının verdığı bır kararla halledılmıs bulunmaktadır Bugun basına verılen «157 sajılı Kanunun 2, J^^Şye 44 uaçu maddelennın tefsırıne mahal olmadıgma daır karar» başlığını taşıyan bu karar suretı şoyledır : «157 sayıh Kanunun yaymlanma sından sonra daha Kurucu Meclıs teşekkul etmeden yasama yetkısını bu Meclıse intıkal ettiği yolunda bır ıddıa ortava atıldığından, bu Kf9bilây in 9 yddonumu Dün bu münasebetle tertiplenen basın toplantısmda, Atatürk düşmanlarına ölüm cezası veren bir kanun istendi Günaltay dünkn durusmada ifade verirken înkılâp Şehidı Kubılây'ın Menemen'de yobazlar tarafından katledılmesinin 30. yıldonumu münasebetıyle, dun Mustafa Kemal Derneğinde bır basın toplantısı tertıplenmıştır. Bur konusma yapan Mustafa Kemal Demeğı Baskam, Atatürk'un Arkan Sa. S, Sü. < da Temsilci faaliyeti Taıısı S nei sahifemizde Yueoslav ve Yunan tankerleri yan yattılar Kozan kazasmın bir köo yünde yapılan seçimlerde Bozcaada açıklannda Yunan bandırah bir başka kavga çıktı gemide yangın çıktı. 10 gundenberı Paşabahçe onîerınde yanmakta olan Yugoslay tankerı Peter Zoravıç'te yaigra hâlâ devam etmektedır. Ikıncı bu>uk ınfıiâkte ortadan ıkne bolunduğu için ıçıne su gıren tanker sahıle doğru yan yatrpıstır Dığer taraftan «Peter Z^ra•. ıç» ile çarpı,an Yunan tar.kerı de sahıle bağlanmıs olmasına rağmen. o da su aldığı ıçın saTak tarafından 15 derece \,n yatmıştır Bozcaada açıklannda bir sılepte yangın çıktı Yunan bandırah ve Pıre lınnnına b=ığh bulunan 600 rusum tonluk «Vırgınıa» îMmlı «ılep, Izmır Arkası Sa 5 Sü 1 de Günaltay dünkü celsede Bir kongrede Bayar'ı şiddetle itham eîti kız talebe erkek Bir tanık daha Bayar'ın hâdise günü «öldüremediniz mi?» diye bağırdığmı ifade etti Topkapı o a1, lannın duruşmasına dun Yas=ıada"aa. Şaban Cebecı adlı bır tan.k pohs'ın ıfadesıjle başlandı Tsnık, bır oncekı oturumda, ıfade veren polıs Ahmet Karhk'ın ıiadesını tekrarlnarak, Bayar"ın, Aygun ve Yetkıner'e hıtaben Vılâyette, «ölduremedınız mı'> dıye sorduğunu ışıtıp, kendisıne anlattıgını sojledı. Tanık pohsten sonra, Cumhurbaskanı eskı yaverlerınden ve hâlen NATO Napolı karargâhında gorevh Faruk Taluy dınlendı. Taluy, olayla ılgılı hiç bır şey ha Arkası Sa. 5. Sü. l d e arkadaşına yumruk attı 27 Majıs înkılâp hareketınden sonra dun ılk defa bır hukumet komıserı, dâvet uzerine, Emınonü Öğrencı Lokalmdekı M.T.T.B. Id«bıyat Fakultesı Derneğı kongresin» mudahale etmıştır. Arkası Sa. I, M. « *» Merkep, cinayeti' haber verdi Moskova Patriği Aleksi dün geldi Börekçi Ali'nin bu sabah idamı bekleniyordu 0 ^rkadaşımn kafasına luğla yurarak öldüren genc dîin teslim oldu Denızh 23 (Telefonla) Tavas ılçesının Kayaca koyunden dağa odun kesmıye gıden Suleyman Çelen'ın merkebı, akşam sahıpsu olarak eve donunce hane halkı endışeye duşmuştur Merkebin izini takıp ettıklerınde Suleyman başından aldığı yaralarla ölü vazivette bulmuşlardır. Tahkikst devam etmektedir. ı Tazısı 5 inci sahifemizde Salih Eremektar Rus Patriği mutad olmavar bir kıjafette idi, Alhenagoras'ın bakısından d ı bunu anlamak kaabil Dtn AdMMÜ* yapılaa nwhteşea mitin|ton bir an Sovyet ruhanî liderinin, Moskovanın muhalif olduğu demir perde dışı kiliselerin birleşmesini önlemeğe çahştığı bildiriliyor. Tazısı i inci sahifemizde Urfa canavan ve Kesikbaş cinayeti faillerinin de Adana ve Konya'da asılmaları muhtemeldi Idam kararları Millî Birlik Ko mıtesi tarafından tasdik edilcn 13 kaatılden, «Çuval cinayeti. failı Ali Ünver'ın, bu sabah faat S te Emmonü meydamnda idam edılmesi bekleniyorda Dun oğleden evvel Toptaçı Cezaevınden alınarak Sultanahmet Cezaevindeki, idam mahkumlanna mahsus hucreye konan Ali Ünver, 20 eylul 1955 tarihine kadar, Beşıktaşta borekçılık yapmakta idi. O tarihe kadar namuslu bir sekilde çal şan Ali Ünver, Tahtakalede tanıştığı Tahsin Yayla ve Seyit Ahmet Tahir adlı ıki çuval alıcısını, kendılenne çuval satmak bahanesıyle kandırıp, fırınına davet etmıs, bılâhare de, her ıki ahcıaıın kafasını kazma sapı ile parçalı» yarak oldurmuştu Korkunç cinayetinı drtmek için de, bu iki ma sum vatandaşın cesedini, fırında yakmak isteuıiş, bu emelinde mu vaffak olamavınca da, her ıki cesedi bır çuvala koyarak, Hasfı rın caddesınde bulunan bir seyyar satıcı tezgâhınm üstüne bırakmıştı. Arkası Sa. 5, Sü. l d e İskendenın tecavüzünün 11 zanlısı dün birbirleri ile ytizleştirildi Iskenderun Jandarma Kumandan/, Kaymakamı ve Hafay Emniyet Müdürü dün gece geç vakıt vazifelerinden almdıtar Iskenderun, 23 (Haluk B«s«n bıl dıriyor) Heykel olayımn soruslurmasına bugun de devam edümiştır. Ban şahısların ifadesıne | muracaat clunmuşsa da yeni bır , tevkıf olmamıştır Askeri garnızonda Vali taraimdan tevkıf edıl mış bulunaa 11 kişi bugun Savcılıkça yenicuen ifadeleri alınmış ve bırbırlerKle yüzleştırılmiştir Geç vakıt kendisi ile konuştuğu muz Hatay Valsı Muammer Ulgen «Tahkıkat devam etmektedır. Sım dılık soylıve^ek bır şeyımız vok, nezaret altında olanlarm ısımlerıni açıklamak henuz mahzurludur.» demıs*ır iskenderuT Kajmakamı Nâmık Sezgm ıse «anları soylemıştır«Adlî mak^mlarca tahkıkata devam edılmeKtedır Dune nazaran DUVAR ÇOKTÜ Fatıh Horhor eaddesaride elkı bır medresenin bır değışık ık yoktur Yânı şoyle dıyelım: Garp cephesınde venı duvarı dun ânıden cokmuş ve duvarın kenarında bulunan hususî plâkah bir otomobıl •amaraen ezılrruştir. R«sqwte (osla ışaretlı) yıkılan bır şeyler yok » 1 Arkası Sa. 5, Su. 4 te chıvarın altında keian araba görülüyor. NADİR NADİ SÜTTEN AĞZI YANAN VATANDAŞ..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog