Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

N E Z İ H E A R A Z'ın O eıen ç H r u n ı tt»kle O U ı ı j n ı e K HAZRETİ MUHAMMED Husus bez c It 5 reokl kuvertur 340 ja^a Fnb 15 lıra Hz. MUHAMMED'in TORUNLARI HUJUSI bez cılt 5 rtnkfr kumtur 360 n y f ı Fab « ( n HUJIKI b u ctlt 5 renklı kuvertur 16 t m i renklı tlfalg ANADOLU EVLİYALARI Her Uç kltap da postarieödemeli . olarak gonderılır 480 «ayfj Fwtı 25 lırı umhuriyet KUEUCUSU: YUNUS NADt V7 37 vil İLKOKUL COGRAFYA ATLASI HılH Egıtım Bakanhğına bağlı ozel bır komısjon tarafından hazırlanan (Ilkokul Cografva Atlası) çıkmışfır Beş kıt'adan başk, tafsılâtlı olarak yjrdumuzu ıçıne alan (IlHkul Cografyo Atlası) 200 Krş fıyatla butu < k'taoçılarda satılmaktadır. ÂTLAS KITAPEVİ Ankaracad No 82 Istanbul 11 CY71 1.5.U/.5 N o2 4 6 Telgraf ve mektup adresi Cumhuriyet îstanbuJ Posta Kutusu tstanbul Telefonlar 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Cuma 23 Ârallk "Tahkikat devam ediyor, kati hir netice alınamadı,, Dün nezaret altına alınan 12 kişiden 11 i Vali tarafından 6 sayılı kanuna göre tevkif edildi, bunlarm arasmda tanınmış D.P. liler de var Hatay \ alisiııiıı İskenderıııı olayı ile ilgili beyanatı Düşükler ve yakınlarının meşru yoldaıı edinildiği ispatolunamıyan malları Ağır Geza Mahkemelerinin kararıyla müsadere edilecek mallarla ügili olarak, diişiik yakı nları tâbiri genişletildî Ankara 22 (CumhurıjetTeleki) Eskı ıktıdar mensuı>ları ile yakınlarının mesru \ollairdan edındıklerını ıspat edemedjklen malların mu^aderesı usulımu vaz'eden onemh bır kanun ta^ansı Bakanlar Kurulunca hazırlajıarak Mılll Bırlık Komıtesıne sewkedılmıstır Bu tasanja paralel oiarak, «Sakıtların vakınlan» tabııjı hakkında bır tefsır kararı alınmak uzere, Komıte>e bır onergej verılmış bulunmaktadır Tasarı ve onerge H omıtece ele alınmıs ve muzakereaıne baslanmı;tır Fevkalade hallerde mal ıktısap edenler hakkındakı 4237 sayılı Kanunun Yuksek Socuşturma Kurulunca beyana davert edılen kımseler hakkında uvgjulanması mumkun gorulmemış, yemı kanunla gayrı tneşru yollardan ıktısap edılen servetlerın musaderesı usulu ve muhakeme mercıı tâym olunmuştur Kanuna gore, mal beyanına davet edılen eskı ıktıdar mensupları ile yakınlarından haklarında ceza takıbı \apı!mıvanlara veya muhakemelerının men ıne karar verılen lere ve\a haklarındaiı dava duşen lere \e\a muhakeme netıcesınde beraet ettınlenlere aıt beyanname uzennde >apılan ınceleme ve toruşturma netıcesınde • Arkası Sa. 5, Stt. I da Bütiin yurtta mitingler devam ediyor tskenderun 22 (Haluk Besen bıl dırı\or) Ataturk he\kelıne vu kubulan menfur hadıseden dola\ı Iskenderun Sa\cıhgınca açılan ılk sorusturmava bugun de devam e dılmıştır Sa\cılıkça ıfadesı alınan T0 kışı arasından bazı delıllere ıstınaden butun şuphelerı uzerlerın de toplı\an 11 kışı bu sabaha kar^ı Vah Muammer Ülçen tarafından 25 sayılı Kanunla tadıl olunan 6 sa\ıh Kanun hukumlerıne dajanılarak tevkif edılmıştır 11 kışı 39 Tumen garnızonunda kı te\kıfhane\e alınmı«lardır Bun lar arasında Demokrat Partılı tanı Arkası Sa 5 Su. 4 te Bakanlar kıırulu (toplandı Dısisleri, Malije ve Içisleri Bakanları Avrupa seyahatleri etrafında izahat \erdiler o OSmadı Istanbul Eıkek Lısesı ogrencıleıının duıı l'nıversite bahcesıadekı Ataturk mıtıngten bır gorunuş hejkeli onunde Dunkü gaıetelerı okudunnz defıl mı? fıkenderun hâdıseııne ait haberlerde bazılan «Atatürk snıtına bomb» atantar yakalandı» dıyor, bır kısmı da nezarei altına alınmı? olanların savısını 170 e kadar çıkarıvorda. Halbnkı hakıkat «CumhurıveU ın vazdıgı gıbı idı. Valının \t Polıs Mudürunun bugbnkü sayımızda okuyacağınız demeeleri de gazete manşetlerıne müspet haber dı>e konnTan so\lentılerın koskoca birer valan «1dugnnn gostermektedır. Konn, Turk mılletinın en faıla hassas olduğu konudur. tskenderun Istanbnla telefon, telşraf \e uçakla bağlı bır şehrı mızdır. Bunlara rağmen duşulen hata kolav alfedılecek cınsten değıldır. «Gazetecı değıl mı \nkara 22 (Cumhurıvet Teleks) valancıdır» sozunu unutmuş go Aralık aMnın ılk haftasında runen okuvucuvu tekrar eskı gunlere dondurnmehm. toplanacak olan Kurucu Meclısın seçımlenne mu\azı olarak bma ••* meselesı de hal joluna gırmıştır Yeni Meclis binasına taşınma işi başladı Bugunden ıtıbaıen e«kı \e tarıhı BMM « bınasında çahşmakta o lan Mıllı Bırlık Komıtesmin bu rolaıının \enı Meclis binasına ta Arkası ha 5. Sü 7 de Kurucu Meclisle ilgili hazırlıklar ilerliyor Ankaıa 22 (Cumhurıvet Teleks) Bakanlar Kurulu bugun 9 30 dan 13 00 e kadar suren bır toplan tı japmıstır Bu toplantıda Dısis lerı Bakanı Sehm baıpeı tçıslerı Bakanı M/jharıem Ihsan Kızıloglu ve Malı\e Bakanı Ekıem Alıcan Parıs tekı toplantılar hakkında ayrı a\rı izahat vermışlerdır Toplantıdan ılk çıkan Malıve Ba kanı etrafını alan basın mensuplarınd «Ne o \ıne partı meselesı > aptıkları mı?« dı>e sormuştur Basın mensuplarımn bugunku toplantıda neler goruşuldugu ve «butçe ne durumda7» sorusuna Alıcan < Bugunku toplantıda seyahat lerımız hakkında kabıne arkadaşlanmıza izahat verdık Dunku top lantımızda butçenın bazı prensıp meselelen uzerınde konuştuk Butçenın tamamı henuz Bakanlar Arkası Sa. 5, Su. 4 te Duşuk Başbakan Menderr. il; Mustesarı Ahmet Salıh Korur «Ortulu Odenek > dâvasında Ürtülü Odenek dâvasında 4 gizli bir oturum yapıldı ' • IHHHIIIIHHIinninillllll ı Çorumdaki kahvelerde kitaphklar kurulacak Ahmet Salih Korur, 261 bin lirayı Millî Emniyet işlerinde sarfettiğini söyledi ve talebi üzerine yapılan gizli oturumda bunu izah etti, Savcı esas hakkındaki iddianamesini tetkikat için geri bıraktı • •••IMll Dün başSıyan faaliye!, 30 aralıkta tamamlanacak; Yilâyetimizi temsil edecek üyeler de çarşamba giinü seçilecekler Sıvas 22 (Telefonla) Çorum Valıhğı ve Beledıye Baskanlığı alGunun ıkıncı davasi olan «örtu dığı bır kararla butun kahvelerın lu odenek» e saat 10 15 te baslanbırer kıtaplık ve a\nca gazete \e dı \e Ahmet Salıh Korur un memdergı bulundurmalarını mecburı leketın \uksek menfaatlerı ıçm atutmuijtur çıklama >apacagı jolundakı be\ a Valının bu kararı Çorumda mem nı uzerıne gızh celse \apıldı nunnet u\andırmı«tır Durusma ba^ladıgı zaman soz alan Bas^avcı geçen ceKede me\ Arkası Sa 5. Su. i te RMEUII Vergiler üzeriıtde yapılmakta olan çahşmalar ilerliyor Bina ve araızi vergileri bu yıl yeni emsallere göre alınacak ve yüzde 30 u mahailî idarelere bırakılacak Ankara 22 (CumhurıyetTeleks) Hukumetın mevcut vergı sıstemını değıştırmek uzere çalısmalar yaptığını vergılerın adıl, ıstıhsalı tahdıt etmıyecek, mılli gelırın ıs tıhsal unsurları arasında âdıl şekılde dağılısına yardımcı olacak \e carı amme masraflarını karsıladiK Arkası Sa. 5, Su. 2 de Barbara daha geidi * • " • \ FACTURE N " • • • " u Adana Canavarı» idammdsn btrkae sanly* Snce .. u En meshur A\rupa kumas fabr ıkalarından bırıne aıt boş fatura Bakanının tebliği Bakan Kudret gazetesinin Bilecik Valisi ile ilgili olarak yaymladığı bir haberin kasıth olduğunu bildiriyor Ankara 22 (Cumhurıjet Teıeks) tçışlen Bakanlığından bıliırılmıştır • Kudret gazetesinin 1 aralık 8 J960 gun ve 69/2972 sa\ıh nushasında yajınladığı (Büecık Valısı CH P propagandası japıyor) haberının Arkası Sa. 5, Su. 5 te İcisleri Büy ük çapta bir kumaş kaçakçılığı hâdisesi meydano çıkarıldı Avrupadan getirilen boş faturaların doldurulması ile yapılan gumruk kacakcılığında hazinenin zararı 10 milyon lira (Tazısı 5 ıncı sabıfede) Fakat bu Kıral HuseMiun Barbara'sı Yazısı 5 ncı sahıfemııde Adana canavan,, dün sabah Ankarada asüdı mfazı bu sabah saat 4 55 te Saman paazrında vapılmıştır Bılal Kutlucan 1957 yılında \dar.ada dort kışıhk bır aılejı paralarına tamaen Ramazan Başıbu\uk ve Mustafa Ba^ıbuvukle muştereken taammurten oldurmuşler dı Mahkum gece saat 4 30 da huc Arkası Sa 5 Sü 6 da Acemi cellât yağlı ipi, parasına tamaan 4 kişilik bir aileyi öldüren canavarın boynuna geçirirken kasketi ile kendi yüzünü örttü Ankara 22 (CumhumetTeleks) Dun Resmı Gazetede 13 kışı hakkında ıdam hukmunun mfazı na daır Mıllı Bırlık Komıtesmin kararı yaymlan nıştı Bu cumleden olarak babasının ı^mının van lış \azilma1;! dola\i5i>le ıdamı bır • ıl gecıken Adana canavarlarınv dan Bılal Kutlucan n cezasının Kocatoncn Amerikadan iyi haberlerle döndü Dun gelen Srna^i Bakam. ikinci demircelik fabnkası ıcin D L. F. teskilâtından 130 ınihon dolar kredi sağlandıçını acıkladı tema"=ları hakkında Bakan ozetle sunları sovlemıstır c Ereğlı Demır ve Çehk Fabrıkaları Anonım Sırketının kurulması ıçın luzumlu malzeme ve kredı konularında bır taraftan kurucu 3 Amerıkan fırması, dığer taraftan bu ış ıçm kredı verecek Arkası Sa. 5 Su. 1 de Adana Gezaevinde 100 mahkum boğazlaştılar Adana 22 (Telefonla) Bugun sehrımız cezaevınde kalaba'ık bir mahkum kutlesınm katıldıgı bu%uk bır kavga olmustur Ogleden sonra cezaevının sekız numarah kogusun da oldurme suçundan sanık Rama zan Ozka\a ile \aralamaktan sanık Arkası Sa. 5, Su. 6 da GOLGC Karadenız Ereğlısınde kurulacak çelık ve demır fabrıküsı ıçın vardım saglamak amacı ile Amerıka \a gıden Sanavı Bakanı Sahap Kocatopçu nun baskanhî .ndakı he DENIZE IsDIRlLDI Şenır Hatları Işletmesı »,ın Is.' nve U ı sanesınde ınşa olunan 2 bın kışıhk vet dun sehrı mıze donmu^tur Maltepe \apuru dun yapılan bır tcrenle denıze ındı ı ılrmştır A y r n jıne dun 15 bm ton kaldırma kaTu kıvede ılk de£a serbest te pasıtelı «Yuzer Havuz» un 5000 tonlıık bınna kısmı da ışletmeye açılmıştır Resım ıBahçe» tıpı < Mal şebbusun de ıştırakıvle kurulacak bojle bır sanavı ve Amenkadakı 1 tepe» vapururıu denıze ındıkten sonra gostermekted r.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog