Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

\ TİÎRKİYE HER ÇEKİLİŞTE / KREDÎ BANKAS1 Beheri 45.000 T.Ldeğerindc Apartman daireleri Zengin para ikramiyeleri umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADİ „ . 1 0 **nn+ 37 ncı y ı l S a y ı 1 3 . 0 7 2 Telgraf n mektup adresi: Cumhuriyet Istanbuî Posta Kutusu îstanbul s eiefoniar 22 42 go 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 N o 2 4 6 T REŞAT NURİ GÜNTEKİN'in 400 400 500 500 300 750 Yenı neşredılen eserleri: TANRI MİSAFİRİ SÖNMÜŞ YlLDlZLAR HARABELER ÇİÇEĞİ OLAĞAN İŞLER GİZLİ EL KAN DAVASl INKBLÂP KITABEVI Giirsel Kurııcıı Meclise Sayıştay 2 temsilcisini seçti; Kiiçök Kurultaya gidecek C.H.P. il delegeleri belli oluyor; İbrahim Öktem Bursadan, Muammer Aksoy Antalyadan adaylıkiannı koyacaklar Bakanlar Dun gece Cağaloglu'nda toplsnan gençler ellerınde bayraklar, Ata'nın resımlerı \e meşaleler olduğu halde Taksım'e bir jurujuş ve sabaha kadar anıtın onunde nobet beklemışlerdır Resimde oğrencılerden bır rrup Eorulııyor. yapmışlar Kurucu Mectis icin her tarafta paCof*ıVio •*? Araiık TP6O r e r ş e m b e 2 2 AraıiK ı*©u hummâh faatiyet üye seçmeye başladı Dün 12 kişi nezaret altına alındılar \ Nezaret altına alındıklarını büdirdiğimiz iki Lubnanh suçsuz gorulerek serbest bırakıldı Iskenderundaki menfur tecavözön tahklkotı devam ediyor Bu şahıstarla ilğili dosyalar bugütt İskenderun Sorgu Hdkimiiğine veriliyor Ankara 21 (CumhurıvetTeleks) Bır muddetten berı Çankayada ıstırahat etmekte bulunan Devlet ve Hukumet Başkanı Orgeneral Cemal Gursel, bugun ılk defa dok torların musaadesı nıspetınde çalısma\a başlamıştır Başkan Gursel bu bırkaç saate mhısar eden çahşmaları sırasında devlet ıslernle uğraşmış bu arada Baskanlıga tah«ıs edılen 10 kı şıhk Kurucu Meclıs uyelerını tesbıt etmek uzere bazı şahıslarla muşaverelerde balunmuştur Başkanın temasları hakkında her han gı bır açıklama vapılmamıstır Sayıştav 2 uyesını seçtı Ankara 21 (CumhurıjetTeleks) Sayıştayda bugun ogleden sonra Kurucu Meclise gondenlecek olan u\elerın seçıtnı vapılmıs \e ılk turda Bırıncı Daıre Baskanı Muhıttın Gurun 12 o\ la Dorduncu Daıre Başkanı Ihsan Ögat uçuncu turda ve kura ıle temsılcıhk sıfa tını kazanmıslardır Ihsan ögat ıle bırhkte bır başka uje de 4 rey aldığı ıçın kura usulune başvurul müş bjnda da lhsan ögat kazanmıştır Kurulu toplandı Ankar», 21 (CumhurıyetTelekn) Bakanlar Kurulu bugun 9 30 dan 12i» ye kadar Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Fahri Özdılek'ın başkanhğında bır toplantı yapmıştır Toplantıdan çıkan Bakanlar basin mensuplarının neler goruşulduğu sualıne: «Bütçe» cevabını vermekle yetinmışlerdir. Arkan Sa. 5, Su. < «• o 2.5 saat devam eden içtimada, yeni bütçenin müzakere edildiği bildiriliyor Balıkesir'de gençlerin yaptığı miringten bir gorunuş Yunanistanın \ ıırciıııı her yanında mitingler yapıiıyor Müşterek Dun gece gençler şehrimizde bir yiirüyiis yaparak Pazardan Ata'nın anıtını sabaha kadar beklediler yeni talepleri Son dakikada çıkan müsküller arasında tütıın nıeselesi de var Bruksel 21 (Hususı) Yunan'«tan ın Müşterek Pazara gırmesıvle ılgıh muzakerelerde yenı bazı guçlukler ortava çıkmıştır Pazartesıvı salıva bağlıvan gece bu meselelerı tetkık etmek ıçın toplanan Muşterek Pazar Vekıller Konsevı, Yunanistanın camıav a gırgecıktırecek bazı jenı taıle karsılaşmıMardır o Iskenderunda Ata'nın he\kehne Bu cumleden olarak M T T Bıratılan bombanın tesırlerı şehnmız lığ nın dun saat 19 00 da tertıple. de butun hevecanıvle devam et dığı mıtıng Cajaloğlunda bının mektedır Arkası Sa. 5, Sa. 2 de MBK onüç idam kararımtastiketti Ankara, 21 (CumhunyetTeleks) Mılh Bırlık Komıtesı muhtehf vıla\etlerdekı ağır ceza mahkemelerının vermış olduğu 13 ıdam kararmı tasdık etmış ve bu kararlar bugunku Resmî Gazete ıle yavınlanmıştır Kararlara gore, anası Nunye Poran ıle kızkardeşı Halıde Poran ve Muzeyyen Gırgın'ı kasten oldurmekten Osman Nurı Poran, ıtfaıye erı Husejın Kahraman'ı oldurmek ten Bayram Çıçek ıle Mehmet Çekıç taammuden adam oldurmekten Mehmet Polat, kızı Satı'yı oldurmekten Mustafa Çelık, bekçı Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Yedek uyeler de şunlardır Üye Caîer Olcay, uve Celâl Çıtıcı Kurucu Meclıs uyelığıne seçılen her ıkı uve de aynı >ılda Sıyasal tllgıle Fakultesınden mezun ol Kaysen'deki seçime iştirak edccek olaa temsilcisini seçmek uzere .maşlardır Muhıttın GuruD JL914 htanbul Barosanun dun yaptıjı toplantı (vukarıda) CJIP. de yapılan toplantı (aşagıda) Arkası Sa. 5, Su. 4 te Iskenderun 21 (Haluk Besen bıl dırıvor) Bu sabah \apilan sade fakat vakur bır torenle Mıllı Bırlık Komıtesı u\elerı Ataturk he\kelıne çelenk kovmuşlardır Evvelkı gece bırkaç mel'unun tahrıp et tıklerı Orduevı onundekı Ataturk hevkelı bır Turk ba\rağı ıle sarılmış \e etrafı da, ıçınde Atautrk un İki un fabrikası arasındaki resımlerı bulunan çelenklerle çevrılmısür Saat 9 da hevkelın onunrekabet neticesi ekmeğin de askerı bando ıle bır merasım bokilosu 78 kuruştan 60 lugu vuksek rutbelı subavlar \e kuruşa indi kalabahk bır halk kıtlesının katıldıgı torene Istıklal Marsı ıle baslanmıs ve Mılh Bırlık Komıtesı u Sıva« 21 (Telefonla) Şehr> \e»ı Korgeneral Cemal Madanoglu mızdekı mevcut ıkı un fabrikası a Arkası >>a. 5, Su j te Ankaıa J.1 (CumhurnetTeleks) rasında çıkan rekabet yuzunden, Mılh Bırlık Komıtesının ele al şehnmız halkı Turkıve'nın en ucuz dığı kanun mevzuları arasında ekmegını vemege başlamıştır. BırOrdu Dahılî Hızmet kanununun kaç gun once kilosu 78 kuruştan da mevcut olduğunu dun bıldır satılan ekmek 60 kuruşa duşmuştur tnıştık Denızlı'de de ekmek fiyatlan Butun Turk ordusu, subav, as ucnzladı kerı memur assubav erat ve sı Denızlı, 21 (Telefonla) Beledıvıl personehvle çok vakından alakadar eden venl «Turk sılahlı >e ekmek fıyatlarında ındırım yapkuvvetlerı ıç hızmet kanunu» ta mıstır Yarından ıübaren bu gune sarısını, onemıne bınaen bıldırıjo kadar 685 gram olup 60 kuruşa satılan francala 720 gram olarak ruz ımal edılecek ve jıne 60 kuruşa Ilk maddeler terımlerle ılgılir satılacaktır Hâdise, geceyansı Karadır Bu mevanda (Cumhurıyet or dusu) ıbaresı (Turk sılahlı kuvbük'ün Cehennemderesi vetlerı) olarak degıştırılmekte, ta lebe oğrencı olmaktadır mevkiinde oldu; ayrıca Her ordu mensubunun resmî 11 yaralı var. ve şahsı ışlerınden dolavı vaptığı muracaatların netıcesı zamanla tahdıt edılmış, cevabının bır ay Zonguldak 21 (Telefonla) Dun ıçınde verıleceğı hukme bağlan gece yarısı Safranbolu dan Karabuk'e yolcu nakleden Kastamonu cnıştır. Şıkâjet ve ıtırazlarda, a plakalı bır otobus Cehennem Dere zam! bır av ıçınde (karar mercıı sı denen mevkıde sarampole duşne olursa olsun) karara bağlana mek suretıyle \uvarlanmış ve so İ4DEÎ ZtTARET Yuksek Adalet Duanı Ba'Jkanı Salım Başol caktır 0 ıor dahıl, yolculardan 10 kışı heıle bazı azalar ve Başsavcı Egesel dun saat 13 30 da Hevbehadadan Tasarın n 33 uncu maddesınde Ankara 21, (CumhunyetTeleks) men olmustur. 11 yolcu ağır yarabır hucumbot refakatındekı ozel bır motorla litanbula gelmıslerdır nobetçı \e \azıfeh olmıvan ve Turkıye'nm turıztn bakımından lı olarak hastahaneve kaldırılarak Baskan Basol ve Eg sel aksama kadar, muhtehf tema^larda bukendısme hu«usî bır vazıfe verıl gelişmesi ve teskılâtlanması konutedavı altma alınmışlardır ölenlelunmuşlardır. Egesel bu konuda «Ktanbula ıadeı znarette bulunmıyen subav a'kerı memur ve as sunda Devlet Baskanı Cemal Gurrın. huvıyetı henuz tesbıt edılememak uzere geldık » demı*tır Re= ımde Baskan Basol, Vah Tulga Arkası Sa. 5, Sü. 8 de Arkası Sa. 5, Sü. 6 da mıştır. ıle bırhkte Vılâvetten çıkarken gorulmektedır Ordu mensuplarına tanıyan kanun açıklandı Türkiyede en ucuz ekmeği Sıvaslılar kolaylıklar yiyorlar Oıdu eskisi gibi poiitikadan uzak kaJacak, subayJar siyasî oJmıyan cemıyet ve kuiüpleıe guebilecekleı Otobüs kazasında 10 ölü var Türkiyenin turistik gelişmesi Ankara Cezaevinde bulunan Adana ve Çankın Pazar daımı deiegeie Canavarlarmın, gazetemiz makineye verilirken rınden Rev tarafından bıldiasılmalan bekleniyordu Arkası Sa 5 Su. " de 7 23 eski Belediye Encümen ve Meclis ttyesiııin duruşması dün basladı (Yazısım 5 inci sahifenin 8 inci sütununda bulacaksınız) ı Bayar'ın gayrimeşru serveti olmadıgı tesbit edildi Ankara 21 (Cumhurıvet Teleks) Sakıt Cumhurbaskanı Celâl Bayar ın 1950 vıhndan, 1960 yıhna kadar ıktı^ap ettığı servet hakkında Yuksek Sorusturma Kurulunca butun sakıtler ıçın vazıfelendırılen bılırkışı heyetı, tetkıklerını bıtırm ştır Arkası Sa. 5, Su. 7 de PROTESTO ETTILER Kımya Enstıtusu oğrencılerı dun Lâleh'den Rektorluk bmasına bı sessız yüruvnş vaoa ak vonetmelık ıle laboratuar sıkıntısını protesto etmışler ve dertl°rını bıldıren dovızlerı Hektorluk bınasma bırakmışîaıau Resım talebeleıın sessız yuruyuSunü gostermektedır. (Bu husustakı haberımız 5 ıncı sahıfededır) YAZISIZ SU BASKIM Batı Anadol 'da devamlı bır şemlde \afmaktd olan yagmurlar Egt bolgesınde bırçok yerm sular altında kalmasma sebep olmuştur. Resimde buyuk bır kjsrtu sular altında bulunaa Selçuk kasabd«ı goruluyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog