Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Dr Abdullah Pulat Görtbüyttk Mukayeseli TÜPK CEZA KANUNU ŞERHİ iŞerh. Gerekçe İçtihat Bibliyografi) 1. cilt 471 sayfa 30 Hrm Ankara, AKBA, TARHAN, Istanbtd HAK, CİHAN Kitabevi S ve 1 ttneü ciltleri hazırlanmıştır. PK. 69 Yenişehir/Ankara umhuriyel KURUCUSU: YUNUS NADİ KUR'ANI KERİMİN TERCÜME ve TEFSİRÎ T A N R I BUYRUĞU ÖMER RlZA DÖĞRUL İki bez cild 50 Lira Ahmet Halit Kitabevi Istanbul. vr 37 ~™ «nl C.r, f i r v r f ncı yıl S a y ı 1 3 . 0 7 1 No Telgrai ve mektup adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: îatanbui . 2 4 6 T e l e f o n l a r 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 r « M » m l « « 11 Aralılr V a * Ş a m b a 2 1 Aralık Menfur tecavüzü tel'in için gençlik ve halk elele yurdun her yanında mitingler yapıyor Gürsel,bedbahtlannkaynağı kurutulacak,dedi Hâdise ile ilgili tahkikat süratle geliştiriliyor Karanlıktan llk aydınlık Haberler •lllllllllllllllllllllllllllllllllll İskenderundaki Teeavnz Hâdisesi Biitiiıı Yıırlta Nefretle Karşılandı Madanoğlu'nun başkanlığmda heyet. Iskenderun'a gitti bir •Ilıılıııııııılırııııııııııııııııııı llllllllllllllllllllllllllll evrim hareketini vönetenlerin 27 Mayıstan bu yana giriştikleri en havırlı teşebbüslerden biri, belki birinciıi ynrt ölçüsünde açılan eğitlm sefcrberligidir, diyebiliriz. Binlerce aydın genç, yedek subaylığını köy öğretmeni olarak vapmak fitere aynı anda. en ıssıı kö•elerin» kadar Türkiyenin dort bir yanına •erpiştirilmiştir. Bn, ba*lıbasına yflreklere umnt ve heye«an dagıtıcı bir olaydır. Millî EJitim dSvaıının fiilen bir millî savunma dâvası halinde ele alındıfını taribimizde ilk defa görüyoruı. Arksnnı bırakmaz ve harekeii bilimsel davranışlarla besleyip gelittirebilirsek, maddîmânevi kalkınmaraızin en kısa bir lamanda gerçeklesme yoluna gireeefinden hiç şüphe etmiyelim. Bi lim Pegtalozzi'miz, büyük eğitimci rahmetli tsmail Hakkı Tongnç'nn ntba şâd olsnn! Onnn deyimi ile Türk knrtnlnşn, Tflrk köylüsünün aydınlıga kavnsmMina bailı idi. tşte köylere akırı eden 17 bin aydın, dâvanın özünfi milletçe kavradığımızi gösteren yeni bir örnektir. Rahmetli sağ olsa idi, simdi kimbilir vüreğinde ne büyfik bir ferahlık dnyardı. Tedek subay Sğretmenlerden mektnplsr alıyornm. Hemen hepsi yapıcı ve yaratıeı bir çabanın heyecanını damla damla yansıtıyor. TiizyıIIar boyunca hep sömürülmüş, soynlmnş, karanlığın kucağına gömülmüş bir ortamda, pırıl pırıl insan cevherini bnlmanın sevincini taşıyor bo mektuplar. «Köy çocuklarına ögretmeğe çalışiıgımızın daha fazlasını biz kövlü vatandaştan öğreniyoraz, köyü yani >urdn tanıyorm» diyorlar. Böylece çörevini tamamhyan on binlerce aydının üç beş yıl sonra bayata atıldığını, devlet kadrolannda sorumla yerlere geçtiğini bir dfişününüz; ekonomik ve sosyal çeşitli meselelerimizin bilgili ellerde o zaman ne kadar daha kolay çö7üleceğini tahmin edebilirsiniz. Simdi. ilk çetin savas vobazlara karsı açılacaktır. Kendi öz çıkarım vatandasin bilçisizlik içinde kalmasına borçln olan bn adamlar. >eni öğretmen ordusunn en büyük bir düsman bilecekler, onn ortadan kaldırmak için her tertibe baş\uracaklardir. Bnnların büvük kentlerde, hattâ Başkeııtte ortakları, koruvuculan vardır. Bir zamanlar köy enstitülerine de bu or takları ve korınueuları nne sürerek saldırmıslar, enstitüleri kapatıııcaAa değin Mİmadan uğrasmışlardı. NADİK NADİ Arkası Sa 3 Sii 5 te Ankara. 20 (CumhuriyetTeleks) De\Iet \e Hükümet Başka nı Orgeneral Cemal Gürsel, Iskenderunda Atatürk heykeline yapılan menfnr tecavüz hâdisesiyle ilgili olarak Hata>lılara hitaben bir mesaj yayınlamıştır. Gürsel'in mesajı şöylcdir «Aziz ve kahraman Hataylılar. Tüce Önder ve Knrtarıcı Atatiirk'ün, giizel Iskenderundak' hevkeline biriki bedbaht tarafından ikaa cesaret edilen sefil teca \üzü sonsuz üzüntü ve esefle ögrenmiş bulnnavorum. Kahraman Hatavlılann bn ıstırabına, bütün Türk milleti ile birlikte, Devlet Raskanı olarak ben de avnı hassasiyetle katılmıs dnrnmdayım. Bn mü$terek acıvı sizlerle kucaklaşarak paylaşabilmek için îskenderuna şahsen geyahatime bir mflddet daha istirahat halinde kalmak durumum ençel oldugnndan cidden nzçünüm. öliimsüz Atatiirk'e dil ve el nzatmaya eesaret edebilecek bedbahtlann kavnağı, nerede olnrsa olsun mntlak snrette knrntnlacak. vefakir ve asîl Türk milleti bn kabil ijrenç hareketleri hiç bir v*~y>n nffetmîv'Tektir. \rkası Sa. S. sü. 4 te Menfnr snıkasde uğrıjan Atatürk heykeli bayrağa sarılmıs halde (sa£da) ve tskendernn'da dnn sabah yapılan mıtıngdert heyecanlı bir »ahne (golda) Iskenderunda durum ve yurttaki tepkiler (Hususi surette yolladığımız arkadaslarımız Haluk Besen ve Çoban Yurtçu bildiriyorlar) İskenderun, 20 27 Mayıs Inkılâbını mütaakıp Devlet ve Hükumet Başkanı Or? Cemal Gürsel'in eli :1e açılan Kordon boyundaki Atatürk anıtınr. uğradığı menfur tecavüzün uyandırdığı haklı infiâl bütün şıddetivle devam etmektedır. Meniur tecavüz saat tam 2210 da vuku bulmuştur. Bu saat tesadüft; gelişi gıizel seçılmıs bir saat değüdır. Zira o saatte İskenderun'un elektrik motörü nobet değiştırmekte, bu sırada da şehir çok kısa bir an için karanlıkta kalmaktadır. Işte tahrip kalıbının patlayışı bu saatP rast getirilmistir Infilâk vukua geldiği zaman o civarda bulunan bazı binaların ve bu arada Orduevinin camları kırılmış, cadde veya sokakta bulunanlar sarsılarak yere kapaklanmışlardır. Halk birden bire infılnkın vuku bulduğu tarafa doğru koşunca Atatürk anıtınm hazin manzarası ile karşılaşmıştır. Anıtın kaidesi, ayakları arasına yerleştirilen tahrip kalıbının patlayışı ile parcalanmış. mcrmerler etrafa saçılmış baş kısmı ve sağ ayağı kopmuştur Anıt Orduevine yakın olduğu için vak'a yerine ilk koşan Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Nato gelişmekte olan memleketlerle ilgili karar suretini kabul etti Dün Paris'ten dönen Sarper, Üçlü Kıbns İttifak Andlaşmasının tatbiki için Lefkoşe'de daimî bir komisyon teşkil edildiğini açıkladı.. Dı? Işleri Bakanı Selım Sarper, dun Pansten Jstanbula don duğu zaman «Turkıye ve Yu nanıstan gıbı gelışmekte olan NA TO âzası memle ketler hakkında sunduğumuz karar tasarısı kabul edıldı» demıstır Sarper. beraberınde Malıye Bakanı Ekrem Alıcan olduğu halde saat 16.45 te uçakla gelmış, Ye şılkoy hava alanında 20 dakıka Arkası Sa. 5, Sü. 6 ds Alican ile Sarper hava alamnda Evvelki geceki menfnr suikastten sonra Iskenderunlular heyeean içinde hâdiseyi tel'in edivorlar Berrin Menderes Topkapı olaylannı İnönüye daha önceden haber vermiş Bir polis deBayarın hâdise günii Aygün ve Yetkineıe öldüıemediniz mi?,, diye çıkıştığım açıkladı înonu ye suıkast tertip etmekle suçlandırılan Topkapı olayı sanıklarının duruşmasma dun de Yassıada'da devam edıldı. Havanın çok bozuk olmasına rağmen Adaya gelen vatandaslarm bir haylı kalabalık olusu bu dâvanın buyük ilgı Arkası Sa. 5, Sü. 1 d e Amerikanm En Genç Cumhurbaşkamnın Bir Roman Kadar Meraklı Olan Biyoğrafisi. Barbara dâvasından Koraltan ve Polatkan'ın mahkum oldukları anlaşıldı Düşük Buyuk Mıllet Mechsi Baskanı Refık Koraltan ve duşuk Malıve Bakanı Ha^an Polatkan dun Arkası Sa. 5. Stt. î de KENNEDY Hayats, macera ve mücadeleleri Ankara'da Tapılan mitiugden biı âa M.B.K. İrtibat Bürosunun tebliği Ankara, 20 (Cu.Tihuriyet Teleks) Millî Birlik Komitesı Basın İrtibat Bürosundan teblığ edilmiştır: 20 aralık 1960 tarihli Cumhu rıyet gazetesinde (Millî Birlik Komitesi, 21 gün için teşnl görevlerini terketti) başhkl: bir jazı intışar etmiş bulunmaktadır. Milli Bırhk Komitesi Basın irtibat Burosu bu mevzu ile ilIgıh olarak şu hususun açıklanmasına yetkıli kıhnmıştır: 1 Millî Birlik Komıtesinin Kurucu Meclis teşekkul edip fıılen çalışmava ba=la>nncava kadar teşrıî eore% me devarr. norma! bir durumdur 2 Bu hu'usld ı'gilı tef^ır a\ ııca 3" klanacak; r » l'ngoslav denizcileri, yanmakta olan gemilerinin yanına giderlerken (ynkanda) ve ölen arkadaşlarının hâtırasına hürmeten denize çelenk | atarlarken (Soldan ikinci şahıs, Tugoslav Nafia Bakan nmavinidir) Peter Zoraviç'te dün 8 infilâk oldu İlgililere göre, Yugoslav tankerinde henüz ateşin sirayet etmediği yedi bölme bulunuyor. «World Harmony» Tuzla'ya çekildi. î a z ı s ı 5 nci gahifemizde Kennedy \e esi ANLAŞILDI, ARTIK t'kenderun'dakı Atatürk heykelı dınamitle atıldi Gajptelcı KADİFE ELDİVENİ ÇIKARMAK LÂZIM!. Meşhur Amerıkan \azarı J a n ı MacGregor'un Amerikadı y e ni yayınlanan esermden Kaj'han Sıi>!amer tarafından derlermıs bu meraklı makale sensımn llk k.siii. bugun ikıncı sahıfernızdecUr.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog