Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

.VEZ t H E*AR~AZ'tn HAZRETI MUHAMMEO Hususı bez cilt 5 renkli knnrflir. 343 ajit. fiJb 15 tra Hz. MUHAMMED'in TORUNLARI Hususı bez citt. 5 rıtıkli kuvirtür. 363 jayft Faft Ö | n Hususı bez ctlt i rmkli kmrtur. 16 Une 5 mtü tablo 480 affı Fiıtı 2S lk« Her Uç kitap da posta ne ödameli olarak gönderilir. ANADOLU EVLİYALARI ATLA8 KİTAPEVİ Ankara cad. No. 82 Istanbul umhuriyet KURÜCÜSU: YUNUS NADİ vıl Cavı JULES VERNE Araba İle Devriâlem Seksen Günde Devriâlem Her devirde, küçük, büyük herkesin merak ve heyecanla okuyacağı ve bilgisini artıracağı unutulmaz, istifadeli kitaplardır Çeviren: Ferit Namık Hansoy Fiat: 5 er lira Kurucu Meclise iiye seçme işi diin hızlandı Damştay 4 temsilcisini seçti, CK.M. P. ve işçiler 27, üniversiteler 24, öğretmenler 29 aralıkta üyelerini seçecek 6 ocak 1961 cuma günü saat 15 te Ankara'da Yeni Büyük Miliet Meclisi binasında törenle çahşmaya başlıyacak Kurucu Meclis içın şehrimizdeki vaaliyet hızlanmış bulunmaktadırKurucu Meclise, İstanoul ilini temsilen girecek olan 4 üyenin seçimi, yarın vilâyette ilçelerden gelecek delegelerin iştirakivle vrpılacaktır. Şehrimizde dün de bazı teşekküllerde bu krnu ile ilgili olarak çahşmalara devam edılmiştir. Bu arada üniversiteler temsilcilerini eçmek üzere yapılacak Üniversitelerarası Kuruİ toplanfısma katılmak için İstanbul Ünivers:iesinden Rektör Prof. Sıddık Sami Onar'm başkanlığında Hukuk Fakülte Arkası Sa. 5. Sii. 4 te yu »ayı Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta liutusu: tstanbui No: 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 İNKİLÂP KİTABEVİ r Yüksek Seçim Kurulu dün ilk ictimaını yaptı Ankara, 19 (CumhuriyetTeleks) Yüksek seçim kurulu, bugün 17.00 den 18.15 e kadar toplanarak aralarmda vazife taksimi yapmıjtır. Başkanhğa Yargıtay Reisi Recai Seçkin, başkan vekilliğine Damstay 9. Daire Başkanı Ihsan Ecemiş getirilmişlerdir. Ihsan Keçecioğlu (Yargıtay üyesi), Abdülkadir Özoğuz (Yargıtay üyesi), Şevket Müftügil (Yargıtay üyesi), Nezahat Martı (Danıştay üyesi), Ibra Arkası Sa. 5. Sü. 2 de MilK Birlik Komitesi 21 gütı için teşriî gftrevlerini terketti Bu duıum Kuıucu Meclis Kanununa ek bir madde konulmasınm unutulmasmdan ileıi geliyoı Ankara 19 (Cumhuriyet Teleks) Kurucu Meclis teskili hakkındaki 157 numaralı kanun 16 arahK 1960 tarihinde Resmi Gazetede yayınla'.ıdlktan ve 1322 numaralı Eesmi Gazeteye Resmi Müessese hüviyeti v«»ren kanunun 3. maddesine göre İT aralık 1960 cumartesi günü sabahı saat sekizden itibaren yürürlüğe girdikten sonra, ortaya bazı hukuki meseleler çıkmıştır. Üzerinde ittifak edilen içtihada göre, Kurucu Meolig teşkili hak Arkası Sa. 5. Sii. 6 da Yanan tankerde beş inlilak daha oldu Patlamalar sırastnda sahile sıçrtyan yanar parçalar hemen söndürüldü Kazayı yapan gemilerin mürettebatı yurt dışına çıkamıyacak Altı gün altı gecedenberi Beykoz sahillerine 50 metre mesafede durmadao yanma**a olan «Peter Zoraviç» tankeri dün saat 16.07 de tekrar şiddetli bir »ekilde sancakiskele tarafından infilâk etmiştir. Arkası Sa. S, Sü. 1 de Yueoslav tankeri dünkfi infilâklerden sonra alevler icinde Bir uçak geıtıisi yamyor Şeyh ve agaları iskân faaliyeti devam ediyor Balıkesir 1 (Telefonla) Milli 9 Birlik Komitesinin kabul ettiği bir kanunla mecburî iskâna tâbi tutu lan 55 şeyh veya ağadan ikisi bugün Ankara'dan şehrimize getirilmiştir. Bunlardan birisi, meşhur şeyh Said'in oğlu Ali Rıza Fırat, diğeri de Faik Eucak'tır. Halen nezarette Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Bilirkişi Cafer Tayyar Sadıklar dün Yüksek Adalet Divanı huzurnnda ifade verirken Menderes mahkemede Atatürk'ü de tenkid etti Iskenderun'daki Atatürk Bilirkisi heyeti «Tarsus» vapurunda inceleme yaparken New York, 1 (R.) Brooklyn 9 Donanma tezgâhlannda bulunan Amerikan «Consellation» uçak gemisinde bugün büyük bir yangm çıkmıştır. 320 metre uzunluğundaki 60 bin tonilâtoluk gemiyi baştan lona alevlar aarauştıy. Resmî makamlar. uçak gemisinin içinde Donanma mensuplanndan başka 4200 kadar sivil işçinin bulunduğunu açıklamışlardır. Gemide bulunanların bir kısmı denize atlamak suretiyle canlarını kurtarmaya muvaffak olmuşlardır. Bu arada 90 kadar işçi ağır yaralı ola Yanmakta devam eden genıi rak kurtarılmıştır. Tahminen 100 işçinin kayıp olduğu, bu arada a dün tekrar takviye zincirieri ile tesbit edildi levler arasında bulunan alt güvertelerde 200 kadar işçinin kaldığı Paşabahçe önlerinde karaya osöylenmektedir. Resmi makamlar Denizcilik Bankasının bu hususta herhangi bir açıklama turtulan «Tarsus» gemisi iskeleti dün de da bulunmamıslardır. geç vakte kadar yanmakta devam etmiştir. Tarsus'un iskeleti yanarken geminin ambarlarında bulunan iki tona yakın viski ile şampanya da mahvolmuştur Tarsus'un dalgalar tesiriyle sürüklenmemesi için gemi tekrar zincirleıie takvive edil "Tarsus,. taki 2 ton şampanya ile viski de mahvoldu Bravo Son facia münagebetiyle Boğazda trafiğin yeni kayıt ve şartlara bağlanması liizumnnu belirtmiştik. Bunn dikkate alao alâkahlar aradan 24 saat geçmeden icap eden ilk tedbirleri aidılar. Tehlikeli yük taşıyan gemilerle, boş ve doln tankerlerin Boğazdan gece geçmeleri menedildi. Ayrıca btitüngemilerin süratleri saatte 10 mil olarak sınırlandırıldı. Bunlara ilâveten birbiri arkasından seyir eden gemiler arasında 1000 varda mesafe bulunması da aart koşuldu. Tatbikatı önemle kontrol edildiği takdirde bn tedbirlerin yeni faciaları önlemekte bnynk rol oynıyacakları şimdiden söylenebilir. Biz verilen karariarı takdir ve tasvip etmiyecek tek bir vatandaş bnlnnamaz düşüncesindeyiz. Bunlara olsa «lsa gemileri Boğazdan geçen ysbancı memleketler itiraz edebilirİer. Fakat çarpışan ve yanan yabancı tankerler yalnız kendi varlıklarını değil, aynı zamanda bizim sahillerimizi ve bizim gemilerimizi tehlikeye dnşürdükleri için dogrusu bn itirazlar da bize vız gelir. Onlara denizde seyrüseferin baş kaidesini de batırlatabiliriz. Once se lâmet:. Duruşma sırasında bir de tarih dersi veren düşük Başbakan radyoyu parti organı haline getirmenin demokrasi icabı olduğunu ileri sürdü tine iman etmiştir. Başkanın bu noktayı tavzih etmesi gerekir» diyerek sözlerini bitirdi. Bundan sonra sanıklar bizzat sa vunmalarmı yapmaya başladılar. İlk olarak Adnan Menderes elinde bazı notlar olduğu halde mikrofon başına geldi ve tam bir saat konuştu. Sözlerine «Büyük hâkim ier» diye başlıyan düşük Başbakan dedi ki: «Karşmızda radyonun de Mücahit Beşer yazıyor Öğleden sonra saat 13.30 dan itibaren Radyo Dâvası duruşmasına devam olundu. Oturum açıldığı sı rada söz alan Adnan Menderes müdafii Burhan Apaydm. geçen «turumda müdafaasını yaparken silâhlı kuvvetlerin 27 Mayıs tarihinde iktidara el koyma sebebini, çok kızışmış olan parti mücadelesinin ittiği tehlikeli yoldan meı.n leketi kurtarmak maksadına matuf olduğunu belirttiğini, buna mukabil Başkan Başol'un tsmet înönü'nün bu hareketi sadece iktidara karşı olduğunu ifade eden nutkunu hatırlattığını söyledi ve YAGMLR Istanbui dün va£ «Millî Birlik idaresi dâvacı değil. murlu bir gün geçirmiştir. Sabahakem mevkiindedir. tnönü'nün hın erken saatlermde başlıyan beyanı tam bir parti davranışıdır yağmur, gece geç vakte kadar tnönü sadece bir vatandaştır. Bu devam etmiştir Yukarıdaki rebakımdan söylediği sözler iktidarı sim. dünkü yağmur sırasında ilzam eder mahiyette değildir. Köprü üzerinden geçenleri gösMüvekkilim de 27 Mayıs hareketermektedir. mokrasi ve Cumhuriyet prensiple rine aykırı olarak, devletin tek bir fert veya zümre tarafmdan idare edilmesi yolunda radyo vasıtasiyle propaganda yapmak suçu ile bulunuyoruz. Bu konuda hazırlanan kararname bizi ister is Arkası Sa. 5. Sü. 7 de heykeli dinamitle atıldı Dün geceyarısı vukua gelen şen'i tecavüz nefretle karşılandı, şüpheli görulen 2 Lübnanh yakalandı îskenderun. 19 (Telefonla) Bu bu hâdiseyi tel'in etmektedir. gece halkı galeyana getiren ve büŞüpheli görülen 2 Lübnanh gece yük bir üzüntüye sebep olan çir geç vakit yakalanmıştır. Tahkikakin bir hâdise vuku bulmuş, Ata ta önemle devam olunmaktadır. türk heykeli, meçhul şahıslar tarafından dinamitlenerek parçalanmıştır. Saat 22 sıralarında siyah bir otomobile binmiş bulunan 34 kişi. Askeri Gazino önündeki Atatürk heykelini dinamitliyerek kaçmışlar dır. O sırada orada bulunanlar ve bilâhare zabıta kuvvetlerince yapılan takiplere rağmen mütecavizler yakalanamamıştır. Büyük üzüntüye kapılan binlerce îskenderunlu gece sokaklara dökülmüş olup şu anda kırılan heykel Türk Bayrağı ile sarılmış bulunmakta ve halk coşkun bir şekilde Istiklâl Marşını söylemekte. "6/7 EylÛI,, dâvası karara kaldı 6/7 Eylul olayı sanıklarvnın savunmaları dün tamamlandı ve karar için duruşma 5.1.1961 perşembe günü saat 9.30 a bırakıldı. Bundan önceki celselerde sanıklardan büyük bir kısmımn savunmaları yapıldığı için dün dört samk konuştu. Arkası Sa. 5, Sü. 8 de < .J ^üiııııııııııı YASSlADA TNTIBALARl | Menderesin oyuttlar Yazan: Yasar Kemal ~ ^ E = ^ S ^ ^ ^ = ~ 3 = = ^ ^ ^ Bu yargılama bin gün sürse, msan otursa da bin gün Menderesi yazsa bitiremez. Menderes bu kadar önemli, bu kadar zengin esinti veren bir kişi mi diye soracaisımz. Yook. hiç de önemli bir kişi değil. sanıldığından, görüldüğünden, duyulduğundan daha da önemiiî bir kişi. Daha da küçüeük bir kişi. Öyle ise bu önemsiz ki?ı üstünde ne için bu kadar durursunuz, diyebilirsiniz. Fakat bu küçüeük kişi, 10 yıl bir koca memleketi idare etmiş. Acaba bunu nasıl başarmış? Haaa işte bunun sırrına varmak üstünde durjlması gereken bir S ış. H Başka bir yazımda da dedi Ş gim gibi Menderes oynuyor ş Her yaptığı işi oyun olarak 5 vapmış. onun için her şey bir ^ oyun, hattâ kendisi bile. Yar Ş gılamada kendisi ile bir oynu = yor ki... Menderes'in bu yanı 3 bir insan için bulunmaz bir erdem. Bu adamın, bu yanı da ^ beni çok meraklandırıyor. ^ Menderes tarih dersi verdi ^ radyo dâvasında Şaşacaksını? = O, azıcık tarih bilse diyecek ~ siniz ne işi vardı Yassıadada" ~ Arkası Sa. 5. Sü. 6 da Örlülü ödenek dâva<î'nda Korur'un yeni bir usulsüz tasarrufu ortaya çıktı ÖZER ÖZTEP yazıyor Saat 9.30 da Başkan Başol celseyi açtığı zaman, sağ üyesi Selman Yörük'ün de izinini bitirip Divandaki yerini aldığı görüldü. Örtülü Ödenek dâvasının sanıkları Menderes i!e Ahmet Salih Korur yerlerini aldılar. Bilirkişi Cafer Tayyar Sadıklar da huzura çağırıldı. Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Prof. Tuncel 147 lerle ilgili açıklama yaptı Ankara, 19 (CumhuriyetTeleks) Millî Eğitim Bakanı Prof. Bedrettin Tuncel bugün öğleden sonra Bakanhkta bir basın toplantısında sorulan bazı soruları cevaplandırmış ve 115 sayılı Kanunla tasfiyeye tâbi tutulan 147 profesör hakkındaki çalışmaları da izah etmiştir. Bakan, bugünkü izahatında Başbakanhğın talebi üzerine, Senatolara 28 kasım tarihine kadar cevap landınlmak kaydiyle iki soru so Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Anketiraize cevap verenlerden üçü: M. Tümerkan (solda), Prof. H. Z. Konuralp (ortada). Prof. M. Oluç (sajda) Nüfusun ve doğumların artışını kontro! etmek fikri tenkid ediliyor Bu mevzudaki anketimize, İktisat. Tıp Fakültesi Dekanları ile Sağlık Müdürünün verdikleri cevaplar (Yazısı 5 inci «ahiiede) ••ıııııtıifiıifiıırıiTirııııııııııııııııııııııııııııınif •ıırııif ıııııııt m ı ı t ı ı ıııııı ı~ YAZISIZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog