Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

I SLA M ANSİKI OPEDİSİ 90 MiHÎ Eğitim Bakanlığına bağh bir heyet tarafından hazırlanmakta olan İslâm Ansiklopedisinin 90 mcı cüzü de "'krmstır. 8 inci cildin başlangıcmı feski! eden bu ciizde (Naci), (Nadir), fFaînâ). (Namık K.»mal) gibi macMe'er yer almış bulunuyor. Fiyatı 815 kurustur 37 «H vii <>vı 11 u m h u r i yet KURUCUSU: YUNUS NADİ Telgraf r* mektttp »dreei: Cumhuriyet tatanbul Porta Kutusu: btanbul No: 246 Telefonlar 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 ¥:.../J?; .*+ CI MÜRAT ellinci yılı dünyaca anılolan büyük fiiozof ve romancı TolstrVun Kafkaslarda bir Çerkes cenn hayatını anlatan bu çok iinlü roaıara Nihal Yaiaza Taluy'un kalemiyl\ doğrudan doğruya aslından V3 aynet^ çeSrHıerelı.;: Variık Yayınları arasmda i l f l ^ fiyatla yayınlanmıştır. Yabanfr yatırımlar Ofise katılacak olan yabancısermayedarlara bazı haklar 'anmıyor, ham maddeler de dışandan getirilebilecek 3/ ncı yu aayı 13. 2 Aralık 1960 için ofis kuruluyor 60 cını güt ,ekte ve yabancı sermayedarlara şu hak I ları tanımaktadır : f 1 Yabancı Yatırım Ofisi kurulacak ve genel müdürlük halinde teşkilâtlanacaktır 2 Yabancı sermaye. ıstediği zaman. ham maddesini dışandan getirtnıekte serbest olacaktır. Arkası Sa. 5. Sü. 7 de =•1111111111111111111111111111111111111111!= Devlet plânlassaa teşkilâtı da faaliyete geçti Ankara, 1 (Cumhuriyet . leleks) Memleke.uıııze yatmmlarda bulunacak olan yabancılarla ıilgili mevzuatm düzenlenmesi maksadiyle üzerin'le çahşüan kanun tasarısı hazırlanmıştır Bu çalışmalar sırasında 6224 sayılı Kanunla lahdıt edilen haklar gözden ceçirilmiş ve yeni ka 'in buna göre hazırlanmıstır Tasan. «Yabancı Vatınm Ofısi» kurulması anıa sanık için idanı ve ajjır tıapis lalep Topkapı hâdiseleri ile ilgili 60 samk'm duruşması bugün Yassıada'da başhyor Topkapı hâdfseleri hakkmdaki kararımme bit püh tteni devtildi 2 uçah kazaya ugradı Askerî uçaklarımızdan biri mecburî iniş yaptı, diğeri kuvıo; Bursa yolundaki bir kazada da 5 kişi öldü Yurt dışından gemi satın alınmasını kolaylaştırmak için bazı tedbirler alınıyor o 'Ankara. 1 (Cumhuriyet Telek?) î'Iaüve Bakanlığında toplanan T F.? an!ararası bir kurul tarafından «Gemı Alınmasını Ki)laylaslı racak Talimatname» hazırlanmış tır. Verilen bilgiye nazaran dün ge ce Maliye BakanhŞında tertıple. nen toplantiva katılan Malıve. Tt C.H.P. Genel Raşkanı Ismet tnönü'ye l'şak'tan dönüşünde Topkapı'da suikast hazırladıkları iddia edilen 61 sanıfın durusmasına buçün Yassıada'da Yüksek Adalet Divanı huzurunda baslanacaktır. Sanıklardan »abık Istanbnl Emniyet Müdürü Faruk üktav ölmüs oldngs için sanık sayısı 60 a in.nistir. Snikast. Rüviik Millet Meclisi üyelerinden birı için yapıldığından dolayı ve taammüden işlenmek isteııdizi müİHhazasivie. bütün sanıklar hakkında TürU Ccza Kaııununmı 4.";) nei nıaddesiniıı 2 ve 4 üncii fıkE Ankara. 1 (Cumhuriyet • Te = ralarına »öre «idanı» cezası istenmektedir. Bugünkü durusmanın sanıkları sunlardır : E leks) Milli Birlik Komite E Celâ! Bayar, Adnan Menderes, Kemal Avguıı. II E sinde «Kurucu Meclis Yasası» E E nı ineelemekte bulunan Ko. E hem Yetkiner. Cel.il Kosova, Mecit Tokcan (Emeklı miie üyelerinden mürekkep Tümjeneral). Nanıık Argüç, Dr. Faruk Sargut (Katilı =; yedi kişilik heyet yarın dü =; D.P. llce Baskanı). Nüvit Lp (Beyoğlu D.P. Uce Bas " • • ^ • • ^ • • • • • • • • • • • l • *•»>* 4HBIMHlMMIllMWB.l.l«««M««a«««M».»< E şünce ve fikirlerini öğrenmek E kanı). Selâbattin Genç (Beykoz D.P. t h e Baskanı) E için siyası parti temsilcileriv ^ Mehmet Çolakoğlu (Beykoz D.P. tdare Kurulu üyesi) ~ le bir toplantı yapacaktır. =; Selâmi Oguz (Kartal D.P. llce Baskanı). Ali Rıza Güıı j E Saat 10.30 da Milli Birlik E çer (Zeytinburnu D.P. llce Baskanı), Ziya Sevginet I =• Komitesinde tertiplenen bu E (Dokumacı). Snlih Taşar (Muhtar). Üzeyir Avcı (Kah | toplantıya mevcut ııyasi par = veti). Süleyman Başlimur (Milli Güreşçi). KadriyıT Ankara, 1 f Cumhuriyet Teleksl ~ tilerden birer mektupla tem Caynıaz (Ev kadıııı). Faruk Ervener (Kâlip), Demir Askeri bir Dakota uçağımız Bay. E =ilcı istenmişür. Siyasi parti E Ersoy (Iş;;i), Servet Krsünalp (tsportacı). Fikret Gn 1 burt yakınlanna mecburl iniş yap !er temsilcileri kanaliyle Ku ren (Sular İdaresinde memur), Mehmet Hozor (Ar: i =; rucu Meclisin teşekkülü ve ~ bacı). Saffet Iiik (Deniz> ollarında koııtrolör), Saley mıştır. Hava Kuvvetlenne aıt BEACH81 lEçalışma şekli üzerindeki fikir E •nan Kordoıı (Arabacı). Ahmet kandemir (Isvi), Şu tipi Dakota uçağı pilotu Sezai Av E lerini açıklıyacaklar ve Ko E ayyıp Kutlu (Tasçı). Seyfi Kubat (l'stabaşı). Mevlut yüce ve ikınci pilot Sedat Ayman = mite heyetı de bunlsrı gözö = Karakaya (Işçi), Ahmet Tasçıo<lu (tspirto Fabrikasınidaresinde Diyarbakır'a gitmek ü ~ nüne alarak yasa üzerinde ça. da memur), Siireyya Saıiîar (Bakırköv Bez Fabrtka.sı E tdare Müdürü). Ziya Kabakçı (Bakırköv Ber Fabrika. zere Konya Askeri Hava Alanın E lışmasını tamamlıyacaktır. dan saat 13.48 de havalanmıştır. C | ^ Diger taraftan Kurucu Mec ^ sıııda sılıhiye memuru), Şemsettin Güneri (tstaııbul çagın rotası Konya Kayseri A.! ~ lis Yasasının birkaç giin için ~ D.P. ll tdare Kurulu üyesi). Muzaffer Polat (Kereste dana Malatya Elâr.ığ Diyarba \ E de bu heyetin redaksiyonun E ci), Sabahattin Kızılşahin (Polis), Zeki Şahiıı (Kmııi 'E kır olduğıından, bu askerî hava •* dan geçtikten sunra Komite E yet Amiri). Hüseyin Mökükçii (Şekerci). Hasan Polat Arkası Sa. S. Sü. S de = Genel Kuruluna getirileceği = (tşçi), Ferdane Polat (Ev kadını), Abdül Sipahioglu ve birkaç günlük müzakereyi E (Elektrikçi), Hslit Tartar (Ssraç), Turgut Genç (Ka E mütaakıp da kabul olunacağı E sap), Seza Girginel (Tahsildar), \t\\ Duman (Tshrirat j bildirilmektedir ' kâtibi). Nrrml Aksovlu <lspirto Falırikssında memor). [ Yarın sabahtan itibaren sıra ~ Seyfi Ak (Kahveci), Naci Bucako^lu (Doktor). Ahmet E ile Komite'ye gelerek partili? E Bükermaıı (tsçi). Temel Çolak (Işçi). Hütamettin GökJE rin görüşlerini bildirecek olan ^ talay (Sefcarson). Ali Rıza Genç (Büyükdere Kibrit : temsilciler. kendilenne verı zi Fabrikası ttfaiye .4miri). Hasaıı Keşkek (Şekerci), NaE len randevuya göre birer bu E ci Onuk (Temizlik tşleri Miidür Muavini), Cemil öget E Çuk saat izahat vereceklerdir. E (lşci). Ali Rızs Sitıcı (Üsküdar D.P. llee Baskanı). = llk olarak saat 9 da C.H P E Orhaıı Tepe (Sular tdaresinde memur), Niyazi Toroshı ~ nden Emin Paksüt ile Doç (Moha.sebeci). E Turan Günes. daha sonra E 28 sahife tutan Yüksek Soruşturma Kurulunuıı İRAN VELİAHDI îran tahtının tek wrısı \eliutm rtıza :ım = 10.30 da CK.M.P.. 12 de Birlik = kararııamesinde. elde edilen delillere göre 61 sanıfın sıhhatiıin mükemmel oldıiKU bildirilmiştir Veliahd dün tam bir = Arkası Sa. 5, Sü. 4 te = Hhanı edildiii. diger sanıklar hakkında deîil bulunmas.iık olmuştur. Yukarıdaki resmi dün çekilmiştir. 'i iiı pı«'i'i niuhakeme kararı verildiei lıih'irilmekToplaııtıda, suç işliyen yüksek r i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l r Arkası Sa. 5, Sü. 7 de dereceli memurların muhakemesine dair kanunıı kaldıraıı kanun tasarısı müzakere | olıındu İKurucu Meclis| | Anayasasını f çalışmaları M. B. K. dün bir toplantı yaptı Topkapı olaylaruıa ait UriM tki Bnkanlıklararası bir kurul tarafından bu ınesele ile ilgili olarak bir talimatname hazırlandı caret. Ulaştırma ve l'eke! Bakanları ulaştırma ve ;emı ıhtıvacını tesbıt etmişler ve bıınun için de dış memieketiei'd»*iı semı satın al mak ıstiyen armatoı lerin talepleri nı gözden seÇ'imışlerdır Komis yon, yenı gemı almak istıyen ar matörlenn eskı gemilerini dıs pi Arkası Sa S Sü * te Ankara. 1 (Cumhuriyet . Teleks) Milli Birlik Komitesi bugün saat 14 ten geç vakitlere kadar devanı eden bir toplantı yapmıştır Bu top lantıda suç işleyen yüksek dereceli memurların muhakemesine dair 45 sayılı kanunu kaldıran kanun tasarısı ile buna iki madde eklenme sine dair Sami Küçük'ün teklifi ve kaçakçıhğın men'i ve takibine dair j olan kanunun bazı .nadrlelerinde rieçişiklik yapılmasına dair kanun | Aıkası Sa. 5. Sü. 4 te Menderes; entekli maaşı da alıyormnş Örtülü ödenek dâvasında dinlenilen Necip Fazıl KMakitrdk oa blnlerce üniversitelinin kendisi ile hemfikir ol<Kığt«r>u iddia etti E Dalh, A. Bilgi yazıyorlar Egitim Bakanbğı Talim Terbiye Dairesi yen! baştan diizenleniyor / ı»l;ara Üniversitesi Yönetim Kurulu affedilen cjretim üyelerinin durumunu müzakere etti Yazısı 5 inci sabifed idil Biret'in muvaftakiyeti Üdesa 1 (a.a.) Ünlü Türk piyanisti îdıl Bıret. dün akşam Odesa Filârmonisinde ikinci ve son resitalinı vermiştir. tdil Biret, resitalinde Brahmı, Bach, Beetho\ven, Chopin. ve Prokofief'in eserlerini büyük bir muvaffakiyetle çalmıştır. Odesa Konservatuarı piyano sını fını idare eden Lioudmila Guinsboing'an konser hakkında ihtisasla rını şu »uretle bildirmiştir: < Genç musikişinas, bu eserleri çalmakla gösterdiği yüksek kabili yetten dolayı bizi hayretler içinde bırakmıştır. Idil Biret, derin hissivatı ve büyük kabiliyetiyle temavüz etmiş olup tam manâsiyle bir ırtisttir.» Sabık Basbakan Adsan Menderes dünkü duraşmada «örtülü Sdenek» konnsnnda kendisinl savmnmaya ç«lışıyor Değirmen dâvası dün karara kaidı Dünkü celsede avukatlar ve sanıklar müdafaalarını yaptılar, zaman aşımmdan dolayı dâvanın düşmesini değil, beraetlerini istediler Başlamasıyle bitmesi bir olan ' »anık Şenısi Demirkan'a 3 milgünün ilk dâvası Barbara duruş i yon lir»lık haksız menfaa: sağlamasından sonra Değirmen dâ ; mak için Tazifesini suii»timil etvasının duruşmasma devam edil mekten sanık Sıtkı Yırcah yapdi. Ankaralı bir fabrikatör olan Arkası Sa. 5, Sü. l d e i örtülü ödenek dâvasına saat am 11 de başiandı. Başol divana elen ve Hulusi Ta.ner imzasını aşıyan bir ihbar mektubunu okut u. Mektupta sabık ve merhum Paris Büyükelçisi Numan Menemencioğlunun Pariste yaptığı H milyon frank tutarmdaki kumaı borcunun örtülü ödenekten öden diği bildirüİTordu. Başkan duru mu Menderestcn «ordu. «Menderes böyle bir ödeme oldu. Bu ödemeyi Haricİ3renin isran üzerine yaptık. Kendisinin Pariste borçlu olduğunu ve dış mamleketlerde yurdumuzun menfaatini korumak için bu ödemeyi yapma ya mecbur olduk. Bunun kumar i borcu mu başka bir borç mu ol1 duğunu bilmiyorum. Başta da söy; lediğim gibi bu ödeme hariciyenin i devamlı israrı karşısmda olmuş: tur» d«di. Korur ise «Tediye iki: defada oldu. tlk olarak 70 bin lira Merkez Banka^ına yatırdık ve bu örtülü ödenekten taydalanan bir Frank olarak Fransaya gitti. İkindiğer şahıs: «Büyük Değu» cu Noeip Fazıl Kısakürek tanık ci ödemenin ^5 bin lira olduğunu mevkiiııde Arkası S». i, Sü. 3 te YassKKİoda bir hâtnfte var! Y.ııntd» d« tutuklu bulutMka ts. t«nbul sabık milletvekillerinden Neclâ Tekınel 6,5 aylık hâmiîe bulunmaktadır. Dün Adaya getirilen doğum mütehassıstna muayene olmuştur. Doğumuu nerede yapılacağı henüz belli değildir. Bayar eşi ile görüşmek îstemedi Sabıi Cumhurbaşkanı Celâl Ba. yar'a Ada Kumandanhğı tarafmdan, eşi ile görüşmek isteyip i'te Arkası Sa. S, Sü. 4 te SABAHLAD1LAR Bu yıl ünfversiteye müracaat ederek kabuı edilmiyen öğrenciler dün de Rektörlük binasımn önünde toplanarak üniversiteye alnımalarını talep etmişlerdir llgililerin müdahalesine i";sn3en dağılmıyan gençler nattaniye ve yemeklerini de beraberlerintîs getirdiklerinden ünivısite bahçesinde sabahlamışlardır. Reesim tle Rektörlük binasımn önünde toplanan gençlerin bir kısmı görüiüyor. ^ V NAKARAT... «§• (147 öfretim B.Tesiııiıı riurumu heııüz halledilemedı) GazeteleıdPiı Ö r t ü l ü ö d e n e k t e n f a y d a l a n d ı k l a r ı için d ü n k ü milletvekili: Nnriye Pınar d u r u s m a d a s a b i t o l a r a k diııl •ııen i ;i a:> ••..], (solda) ve Nazlı T ı l ^ ' v r
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog