Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

\ TJ KY Î R İ E HER ÇEKİLİŞTE / KREDİ BANKAS1 Beheri 45.000 T.L. degerinde Apartman daireleri Zengin para ikramiyeleri umhuriyet \ TARIK ABDÜLHAK HÂMİT TARIK. Büyük sairimiz Hâmid'in j'azdığ! piyesler serisiain belki en güzelidir. Mahdut şahıslar ve nisbeten sade dekorlar içinde ve bir aşk hikâyesi etrafmda, mevzuunu tarihten aldığı bu ölmez esefi Prof. Sâdi Irmak ile Behçet Kemal Çağlar bugün konuşulan türkçeye çevirmişler, sadeleştirmışierdir. \ Fiatı 250 Kuruştur. IKKILÂP KITABEVİ KURUCUSU: YUNUS NADİ 3 7 n d Vll S a v i 1 3 0 6 9 a/ ncı yıı a a y ı IJ.VO? N o 24Q Telgrtrf ve mektup adresi: Cumhuriyet fstanbui Posta Kutusu: tstanbul Teıefonıar 2 2 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 p a r a r t e « i 1 9 Arailk r a z a r t e s ı 1 » AraıiK Kurucu Mecliıs ıçın aun d e çalışmalar yapıldı Yüksek Seçim Kurulu ilk toplantısmı bugün yapacak, Danıştay da dört temsilcisinî bugün seçiyor, C. K, M. P. ndeki dünkü müzakereler gürültülü geçti ^ lurtta dfkme yarışı İstanbulda dâkim mevsiminde 1.5 milyon fidan tevzi edilecek, Burdurda 28 bin ağaç dikildi İstanbulda ağaçlanduma işlerine hızla devam edilmektedir. Bu maksatla fstanbui Orraan Başmüdürlüğüne bağlı bir grap müdürlüğü kurulmuş ve :'00 000 dekarlık sahanın ağa9İandırılması plâna bağlanmıştır. Ayrıca kışla ve okui bahçelerindeki 'jıüsait arazilerin ağaçlandırılması ve vatandsışiann ihtiyaçla. rının karşılanması ıçi n Yeşilköy Çobançeşme orman fidanlığı i'e Büyükdere Bahçeköy Orman tşletmesine bağlı fidanlıklardan fidan tevzüne başlanılmıştır. Okullarla yapılacak olan müşterek ağaçlandırmalara da başlanılmıştır. Bu maksatla ilk defa Orman Müdürlüğü ile birlikte Gelen bevi Ortaokulunda 19 aralık pazartesi günü saat 10 da başlayıp 24 aralık günü sona ermek üzere bir orman haftası tertip edilmiştir. Hafta içprisinde >ku!da orman ve or.nancılık mevzuu ile ilgili bir sergi açılacak ve çeşıtli konferanslar verilecektir. Orman BaşmüdüHüŞü, Istanbul Vilâyeti dahilindeki orman fidanlıklarından, içinde bulunduğumuz ağaç dikim mevsiminde çeşitli türlerden l.SOO.000 fidan tevzi edecek tir. Burdurda 38.000 ağaç dikildi Burdur, 18 (a.a.) llimiz çevresinde ağaçlandırma işi hızla devam etmektedir. Bugüne kadar Arkası S s . 5. Sfi. 7 de • IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIHI jhtiras Kurbanları • III 1IIIIII Itlll Ankara 18, (Cumhuriyet Teleks) Yargıtay ve Danıştayda dün yapılan seçimlerle teşekkül eden 11 üyeden müteşekkil Yüksek Seçim Kurulu, yarın sabah saat 10 da Adalet Bakanhğında toplanacak ve vazife tc'ksimi yapacaktır. Diğer taraftan Danıştay Genel Kurulu da yarın sabah toplanarık Danıştaydan Temsilclier Meclisine katılacak 4 iiyeyi se çecektir Ankara Barosu, 28 aralıkta Kayseri'de yapılacak olan Baro üyelerini seçme heyetmin delegelerini tâyin için 21 aralıkta toplantıya dâvet edilmiştir Ankara Barosu 6 kişilik delegasyonla Kayseri toplantısına iştirak edecektir: Eski Muharipler Federasyonu da çağrı günü olarak 23 arahğı tesbit etmiştir. Arkası Sa. 5. Sü. 2 de Bilirkişi heyeti dün Yunan tankerinde inceleme yaparken r r T T er memlekette, adları iz I I bırakacak büyük siyası I I maceraperestlere rastla"^ mak kabildir. ümit vermek, roenfaat dağıtrnak, heyecan uyandırraak veya korku saçmak suretiyle yıllarca duruma hâkim olabilen bu kimseler, şahsiyetleri etrafmda daima geniş alâka toplamışlardır. tktisatçılar, onların keylî ve hesapsız kararları neticesinde hasıl olan zararları rakamlarla izaba çahşmışlardır. Halk sairleri, yaptıklan zulüm ve haksızlıkları mısralarda hicvetmişlerdir. Doktorlar hangi patolojik tesirler »1tında ölçüsüz hareketlere kaçtıklarım tablile tâbi tutmuslardır. Adliyeciler, işledikleri fiillerde snç kasti bulunup bulunmadığını araştırmışlardır. Maceraperest, normal şartlar altında eldeki imkânlarla basarılması makul görünnıiyecek işlere pervasızca atılan bir insandır. Onun karakterindeki en bariz nokta, ihtirasın tazyikına mukavemet edememesidir. Bir emel ruhunda sabit fikir haline gelince, sonu neye varacağını düşünmeksizin ve hesaplaroaksmn harekete seçtiği vâkidir. Hâdiseler düşüncelerinin ve hesaplarının yanlış çıktığıni gösterse bile, natisını itiraf etınege ve itidal yoluna dönmefe gururu nıânidir. Besledifi ihtirasın büyüklüğü kadar, ehlivetsizliğin yarattığı kompleksler de onn ifrata dogrn iter. Tarih sahnesinden bir karnaval alavı gibi gelip geçmiş bütün siyasî maceraperestlerin müşterek husnsiyetleri vardır. Bunların hepsi, yeni hedefler bulmağa ve yeni dâvalar yaratmağa ehemmiyet vermışlerdir. Aralarında din kavgalarını körükliyenler, zümre ibtilâfı yaratanlar, iktisadi kalkınma hamlelerine girişenler, imar hareketlerine merak saranlar, toprak fütuhatına kalkışanlar veya tetbiş rejimleri kurmak istiyenler olrauştur. Iktidarda bulundukları müddetçe, tükenmez gibi görünen bir enerji sayesinde maksatlarına inat ve ısrarla bağlanmışlardır. Ne enflâsyon, ne siyasî huzursuzluk ve ne kan dökülmesi, dolu dizgin bir gidişin sarhoşluğunu önliyememiştir. îdaresine hâkim olamıyacakları kuvvetleri harekete getirmişler ve ne yapacaklarını bilmedikleri balde talihin kaprislerini sonuna kadar denemekten çekinmemişlerdir. Talib bir gün yorgun düşüp iktidarı elden kaçırdıkları vakit, bambaşka bir hüvivet iktisap ettikleri dikkate çarpmıştır. Kürsülerde dehşet saçan ve muhaliflerini kafiteler halinde giyotine yollıyan Robespierre, tevkif edildiği vakit, bütün azametini birden bire kaybetmiştir. Düsmanlarını ezmekte ve entrikaJarını yürütmekte emsalsiz maharet gösteren Cesar Borgia da öyle. Nice raüddet nâmağlup bir politlkacı ve yorulmak bilmez bir mücâdeleci rolünü muvaffakıyetle oynıyan Cesar Borgia, kapatıldıgı şatoda zehirleneceği korkusu ile yemeklere el sürmemiş, uykuda hoğazına bir ilmik geçirilebileceğini düşünerek geceleri göz kırpmamış, muhafız subaylar karşısında mütevazı ve hürmetkâr davranmış ve gardiyanlarla samimivet kurmak üzere her vasıtaya baş vurnıuştur. Iktidardaki azamet ve ihtişaraına karşılık, düskünlük devresinde bazan tükenmis bir adam intıbaını uyandırmış ve bazan da mağdur görünmeğe çalışmıştır. Uzun yıllar iktidarın yaldızlı kubbesi altında saltanat siirmüş ve bir müddet bapishane veya sürgün de günahlarının bedelini kısraen ödemiş ehliyetsiz bir maceraperest tekrar hürriyetine kavuşursa ne olur? Cesar Borgia'nın misali önümüzdedir. Bu tip insanlar, bir defa daha talib ve kaderi zorlamak arzusunu umumiyetle yenemezler. Lâkin büyü yapmak kabiliyetinl artık kaybetmiş bulunan bir eski sihirbaz gibi, girişecekleri teşebbüslerden bir vakitler olduğu gibi kolay ve tesirli neticeler alamadıkları görülür. Ihtiras kurbanlarının macerası, devirler değiştikçe farklı dekorlar içinde ve zamanın modasına uygun makyaj ve kostümlerle oynanan bir piyese benzer. Piyesin mevzuu hep aynıdır. Milletler, adam seçerken düştükleri hatânın bedelini refah, huzur ve terakki sahasında maruz kaldıkları kayıplarla öderler. Maceraperestler de, tarih huzurunda hesap verirler. Bu öyle bi piyestir ki, bir defa seyredenler, ikinci defa sahneye konulmasını asla istemezler. Ankara notlafi Çanakkale Boğazında üç gemi karaya oturdu Sdare âmirleriniii tarafsıziığı o Sularımızda kazalar devam ediyor > Cezayirde normal bayatın tek rar başladığını gösteren resim Kahirede Cezayir için nümayişler yapıldı General De Gaulle'ün 8 ocak referandumundan sonra Cezayirli milliyetçilerle yeniden müzakerelere ba slaması beklenivor Kahire, 18 (a.a.) Dün Kahire'1 Şam, Iskenderiye ve diğer bazı de «Cezayir günü» dolayısı ile bü1 şehirlerde de buna benzer nümayük bir nümayiş tertip edilmiştir. , yişler tertip edilmiştir. Nümayişçiler, üzerlerınde Fransa Fransa hükümeti ve Cezayir aleyhtarı ve Cezayirli milliyetçimeselesi leri destekliyen yazılar yazılı levParis. 18 (a.a.) Umumiyetle halar taşımakta idüer. iyi haber alan siyasi çevrelerden Nümayişte, muhtelif Asya ve Aföğrenildiğine göre, Fransız Cumrika memleketlerinin Kahiredeki hurbaşkanı General De Gaülle, hü temsilcileri de hazır bulunmustur. Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Ankara 18, (Cumhuriyet leks) Temsüciler Meclisi üyeliği için yapılacak seçimler pek revnaklı olacağa benzer. Şimdiden partililer, kendilerine kontenjan verümiş teşekkül üyeleri birbirleri ile çarpışmaktadırlar. Mücadele hir muayyen ölçü dahilinde kalırsa mesele yoktur ve /aten demokrasilerde böyle ölçülü bir mücadeleyi tabiî görmek de lâzımdır. Ancak, ölçü kaçırıhr ve bu ölçünün kaçınlışı yüzünden. politikadan ürken, fakat aslmda Temsüciler Meclisinde bulunması gereken vatandaşlar bir kenara çe kilmek mecburiyetinde kalırlarsa ilerde halledilemiyecek bir takım meselelerin ortaya çıkmasından korkmakta mazur görülürüz. YıFlarca »üren bir alişkanhğın' başrolü oynadığı bu mücadeleyi büsbütün körükleyen kanaatimizce iki esaslı sebep vardır. Birincisi, Temsüciler Meclisi üyelerine Arkası Sa. 5, Sfi. 1 de «Peteı Zoıaviç» in ikiye bölünmesi bekleniyoı. Tedbhleı ahndı; Yunan tankerinde de keşii yapıldı Te124 saatten beri yanmakta olan Yugoslav tankerı «Peter Zoraviç» iıâlâ sunmemiştir. Yangın dün de devam etmiş ve tankerin orta güvertesi erıyerek vükmüştür. Bütün gün ve gece orta kısım yanmaya devam etmiştir. îlffililer Yugoslav tankerinin ortadnn bel verip kırılmasını beklemekte ve bu sebeple de bütün itfaiye teşkilâtı hazır bir şekilde yangını takip etmektedir. Hava dün poyraza dönmüş ve saat lfi dan itibaren rüzgâr şiddetini artırmıştır./ Havanın poyraz oluşu ve tankerinj de ortadan ikiye ayrılmak ihtima/ linin bulunuşu tehlikeyi artırmakJ tadır. Her türlü emniyet tedbirinin alınmış olduğu ilgililerce dün bir kere daha belirtjlmiştir. Tanker dün 15 derece yanlamıştır. IUNAN TANKERİ Feci kazaya sebebiyet veren Yunan tankeri «World Harmony» dün baş ve kıçtan çelik tellerle bağlanarak karaya raptedılmiştır. Böylece geminin yerinden oynamaması temin edilmiştir. Ayrıca Yunan tankerinde dun bir de keşif yaı;,lmıştır. «Tarsus» un durumu Evvelki gun Pasabahçe önlerine çekilen ve çelik tellerle karaya bağ lanan Tarsus gemisinin kaptan köşkünden kıvılcımlar çıktığı bildirilerek, Pasabahçe Cam ve Şişe Fabrikaları için bir tehdit teşkil ettiği bildirilmiştir. Fabrıka Müdürü ilgili mercilere müracaatla, Tarsus'un buradan çekilmesini istemiştir. Fa Arkası Sa. 5, Sü. 7 de imdat istiyen gemiler Istanbul'daki deniz kazalarından sunra Gelıbolu ve Çanakkale civarında da karaya oturan 3 gemi telsizle acele yardım istemiştir. Italyan bandırası taşıyan «Mario Scutto. isimli bir silep Çanakkale' nin Hamidiye Kalesî önlerinde sisten tehlikeli şekilde karaya oturmuş ve acele olarak yardım istemiştir. Yine Gelibolu'nun Doğan Aslan mevkiinde bir Yunan tankeri de telsizle yardım talep etmijtir. Bunlardan başka Çardak mevkiinde seyreden yüklü 10.500 tonluk bir Alman şilepi de aynı anda yardım istiyerek «tmdat» işareti vermiştir. Gemi kurtarma teşkilâtı. bütün tahlisiyelerini Istanbul Boğazında vazifplendirmişse de, işin ciddiyeti dolayısiyle «Hora» kurtarma gemisini Çanakkale'ye göndermeye karar vermiştir. Son dakikada aldığımız malumata göre, Köstence'ye gitmekte olan • Mario Scutto». kendi vasıtalariyle kurtulmağa muvaffak olmuştur. Bu konuda Başbakanlık dün bir tebliğ yayınladı Ankara. 18 (a.a.) Başbakanhk tan tebliğ olunmuştur: •• Kffdrtf gaz%f(Ssîriîri"18 aralık 1960 ' günlü ve 69/2972 sayılı nüshasında «Bilecik Valisi Aksu C.H.P. propagandası yapıyor» başhğı ile bir haber yayınladığı görülmü?tür. Bu haber üzerine mahalline hemen bir mülkiye müfettişi gönde Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Amerika kısıntı yapıyor Altın ve döviz açığını kapamak için silâh ithalâtında 65 milyon dolarhk kısıntı yap»lnıasına karar verildi Washington, 18 (a.a.) Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı. hazinenin altın ve döviz açığını kapama kaygusu ile, yabancı memleketlerden yaptığı silâh alımında 65 milyon dolarhk bir kısıntı yapmağa karar veroni?tir. Bu konuda bir açıklama yapan Bakanlık sözcüsü, Amerikan kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanhklanna ihtiyaçların, daha ziyade, Amerikan piyasasından temin edilmesi yolunda direktif verilmiş olduğunu açıklamıştır. öte yandan işaret edildiğine gö re, bundan böyle yabancı memleketlerdeki Amerikan asker ailelerinin barınmaları için mesken inşa edilmiyecek. daha önceden imzalanmış olan inşaat mukaveleleri ise feshedilecektir. Son iki Af Kanunundan 17,140 kişi faydaiandı Cezaevlerinde daha 2.000mahkum ve mevkuf var, tahliye edilenlerden 60 ı çeşitli sebeplerle hapishanelere döndü' Ankara. 1 (CumhuriyetTeleks) 8 Son çıkan af kanunundan 17.140 kişi istifade ederek tahliye edilmiş tir. Halen cezaevlerinde 2.000 mah kum ve mevkuf bulunmaktadır. Diğer taraftan çeşitli sebeplerle bu affa uğrıyanlardan 60 ı tekrar cezaevlerine dönmüş bulun.tıaktadır. Bunların işledikleri suçların çoğunu hırsızhk teşkil etmekte ve bu arada adam öldürme, gasp, sar hoşluk gibi suçlara da rastlanmak tadır. Tekrar hapse girenlerin «n fazla olduğu şehir, Istanbuldur. Ve 16 kişi ile başta gelmektedir. o Başol "Durusmalann ne zantan biteceği kesin olarak biliıtemez» dedi Muş Tatvan demiryolunun masraflarını fi nanse etmek üzere altı milyon dolarhk demiryolu kredı anlaşması Amerikada Türk ve Amerikalı mümessillerin huzurunda hususî bir merasimle imzaBandırma 18 (Telefonla) Yük lanmıştır. Resim, \Vashington Büyükelçimiz Bülent Uşaklığil ile Asek Adalet Divanı Başkanı Salim merika Hariciye Nazır muavini Lewis Jones'u imza töreni sırasında Basol. Başsavcı Ö. Altay Egesel göstermektedir. ve Yüksel Adalet Divanı üyeleri evvelki gün geç vakit askeri bir uçakla Gelibolu'dan sehrimize gel İMZA TÖRENİ Yüksek Adalet Divanı Başkanı ile arkadaşları ve Başsavcı dün Bandırmaya giderek hava atışlarını seyrettiler mişlerdir. Tamamen hasusi mahiyette olan bu seyahatte Başol ve arkadaşları Kızıksa atış sahasında hava atışlarını takip etmişler ve akşam tstanbula müteveccihen şehrimizden ayrılmışlardır. Başol, şehirden ayrUırken halk tarafından tezahürat ve alkışlarla istikbal edilmiştir. Başol, dâvaların ne zaman bitebileceği hakkındaki sorumuzu «kesin olarak bilinemez» diye cevaplandırmış ve basmdan çok memnun olduğunu yalnız Ankara seyahati ile ilgili bazı yanlış ya zılar yazılmış olduğunu. fakat yine de memnun olduğunu söylemiş tir. Kadm Dayanışma Birliğimtı ilk Genel Kongresi Ankara 18. (Cumhuriyet Teleks) 48 milletin üye bulunduğu Milletlerarası Kadınlar Konseyinin (Conseil tnternational Des Femmes) üyesi ve 29.7.1959 taıihinde Ankarada kurulan «Kadınlar Dayanışma Birliği»nin ilk Genel Merkez Kongresi Kızılay toplantı salonanda yapılmıştır. Arkası Sa. 5, Sü. 5 te T.H.Y. yeni bir hat açıyor Uçaklarımız, Atina ve Roma'ya uğradıktan sonra Viyana'ya geeecekler, oradan da * Frankfurt'a gidecekler Türk Hava Yolları mayıs ayında açtığı «Istanbul Frankfurt» hattından sonra önümüzdeki ay içinde de «îstanbul Viyana» hat tını işletmeye açacaktır. Bu suretle Türk Hava Yolları uçakları îstanbul Atina ve Romaya uğradıktan sonra Viyanaya geçecekler ve müteakıben de Frank furt'a gideceklerdir. Türk Hava Yolları idaresi Viyana hattını aç makla orta Avrupaya olan yolcu kesafetini de karşılayacak ve ecnebi firmalara ödenen dövizi mem leketimize kazandırmış olacaktır. Bu işle ilgili olarak geçen hafta içinde Frankfurt ve Viyanada tet kikler yapan Türk Hava Yolları Umum Müdürü Halit Elgin de sehrimize dönmüş bulunmaktadır. Arkası Sa. 5, S*. 1 de Feridun ERGİN G. SARAY F. BAHÇE'Yt 50 YENDt Profesyonel Ligin en mühim karşraşmalarmdan biri olan Galatasaray Fenerbahçe ma^ı dün oynanmıştır Bu maçta çok gü^^l bir oyun çıkarai Galatasaray takmı ezeli rakibini 50 gibi açık bir farkla mağiup etmiştir. Yukarıdaki re$imHrde, Metin'i.i attığı ilk golü (sol üstte), Ergun'u sahadan ihraç eden h;:kemin Galatasaraylı futbolcularla münakaşası (?ol altta) ve dün takımına 4 gol kazandıran Metin Oktay, maçtan sonra arkadaşlannm omuzları üzerinde (sağda) görülmektedir. (Maçın tafsilâtı ve diğer haberlerimiz SPOR sahifemizdedir) NOKL BABA Levent'te Amerikalı çocuklarm tahsıl gördüğü bir okulda. kimsesiz Türk çocuklarını.ı da katıldığı bir toplantı yapılmı^ ve «Noel Baba», küçüklere hediyeler dağıtmıştır. Resim «Noel Baba» ve küçük çocukiarı .oplantı strestnda göstermektedir.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog