Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

Wibro Dux Super Elektrikli Masaj Cihazı Toptan 330 lira Perakende 375 lira MÜMESSİLİ: 110 ve 220 volt. Şevket Ergin Batı Alman malı Çarşıkapı, Centilmen Han No: 17 BEYAZIT: Her gün 12 14 arası müracaat Telefon: 27 44 01 den. 37 1 yil umhuriyet KURÜCUSU: YUNUS NADİ Reşat Nuri Güntekin KAN DÂVASI (ilk basılış) HARABELERİN ÇİÇEĞİ GİZLİ EL OLAĞAN İŞLER TANRI MİSAFİRİ SÖNMÜŞ YlLDlZLAR « Eeşat Nuri Külliyatından yenl çıkan e?erler İNKILÂP KıTABEVİ Yiiksek Seçim Kurulu iiyeleri (liin belli oldu Meslek teşekkülleri ve siyasi partilerde seçim faaliyetleri Ankara'da gittikçe hararetleniyor f Ankara, W (CumhuriyetTJeleks) Temsilcîler Meclisi üyelerinin : seçimleriyle ilgili olarak gerek kai nunun âmir hükümlerini yerine getirmek ve geıekîe kulis bakımın dan faaliyet buşün büsfcütün hızlanmıştır. Kanunun 20 nci maddesine göre kurulması hükme bağlaromış olan yüksek seçim kurulu bugün Yargıtay ve Danıştayda yapalan seçim lerle teşekkül etmiştir. Sabah saat 11 de toplanan Danıştay genel kurulu, yüksek seçim kuruluna Ihsan Ecemış, tbrahim Koloğlu, Nezahat Martı, Sait Koçak, Mennan Yiğiteri seçmiştir. Ka Arkası Sa. 5, Sü. 1 d e ld.UOO Telgraf ve mektup adresi: Cumhurlyet îstanbul Pocta Xutusu: tstanbul Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 No. 2 46 Pazar 18 Aralık 1960 Limammızda ikinci bir deniz kazası oldu Bir İtalyan tankeri şamandraya bağlı bulunan İskenderun gemî^ne bindirdi Tanker «İskenderun > a • çarpmasaydı Galata nhtımına bindirecek, boş olmasına rağmen ambarlarındaki akaryakıt bııharı ile hava karışımı infilâk edecek ve büyük bir fphlike yaratabilecekti Beykoz önlerinde Yugoslav tankerinin yangını devam ederken dün sabah, limanımızda atlatılan ikinci bir deniz kazası daha olmuş, İtalyan bandırah bir tanker, şamandırada bağlı duran İskenderun Semisine bindirmiştir. Adriatica Şirketinin kaptan L«boffe Francesco idaresindeki Italvan bandırah 13.870 rüsum tonluk • Agip Gela» isimli tankeri, akarvakıt almak için Karadenize gitmek üzere dün sabah saat 4 te Boçaza girmiş ve Haydarpaşadan Nuri Terzioğlu ismindeki Türk kı Arkası Sa. 5, Sfi. 8 de v «*»• K3zayı yapan İtalyan tankeri ve tskenderun'un aldıgı yara Yargıtaydaki seçimden sonra oylar tasnif edilirken Orta öğretim hocalarının ders saatleri tesbit edildi Mâli Eğıtım Bakankğı Plânlama Dairesi orta tedrisat öğretira üyelerinin almaları mecburi olan ders Mtetlerini tesbit •trrriför. B»nunla ilgili talimat dün MilH Egitim Müdürlüğü kanaliyle okullara bdldirilmiştir. Taliraat dolayısiyle öğretiaa üye lerinin almıya mecbur olduğu ders saatleri liselerde 15, orta okul larda 18 dir. Bu »aatler üstünde mesai yapanlar ücrete tâbi tutula Bayındırlık Bakanı Prof. GŞkdoğan iıabat verirken caklardır. Ancak kıdemi 20 seneden az olan öğretmenlerin azamî 24 saat ders alma mecburiyetleri var dır. Daha kıdemli olanların bu mecburiyeti olmıyacaktır. Yeni talimata göre öğretim üye leri mecburi ders saatlerini doldurabilmeleri için gerekirse birden fazla okulda vazife alacaklardır. 6 7 Eylul dâvasmda samklar müdaîaalarına devam ettiler Gökay savunmasında «Beraet etiikien sonra hizmete devam karanndaYim» dedi "Ipar,, dâvası: ikinci Adım llllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllll eçimle gelen iktidarların seyimle jittiği çok görülmüştür. Zaten deraokrasiden beklediğimiz de budur. Fakat devrimle gelen bir iktidarın, kendi isteği ile meraleketi demokratik düzene kavuşturduğu, yeryüzünde eğer hiç görülmemiş değilse, her halde pek az eörülmüştür. 27 Mayıs hareketini yürekten destekliyen Türk milleti, diinya basını buradaki gelişmeleri az çok kuşku ile beklerken, kendi kaderini değiştirenlerin iyi niyetlerineı ve tuttuklan yolda başarı ile yii! rüyeceklerine inanıyordu. Seçimle! iktidarı ele şeçiren U.P. bir daha aynı metodla oradan ayrılmak is' temeyip koltuğa sımsıkı yapıştığı I için meşruluğunu yitirinceye değin ı çırpındı, durdu. Nihayet Türk or j dusunun süngüsü ile başaşağı devrildi. 27 Mayısı temsil edenler, bu hareketin nedenini, daha ilk günü açıkça dünyaya ilân ettüer. Millî iradeyi hiçe sayan bir idare yıkıldığına göre. en kısa zamanda. bütün gücünü millî iradeden alacak demokratik rejim Türkiyede kurulacaktı. Bu şüphesiz kolay bir iş değildi. Bir yandan düşük idarenin hesabı çörülürken öte yandan memleketi normal pulitika şartlarına hazırlamak, çeşitli engelleri yenmefe bağlı idi. Oidenler, yurdumuzdaki huku* sıstemini altüst etraişler, Atatürk devrimlerini çîgnetnişler, politika ablâkjm boz j muşlar, vatandaşın devlet organla : rına karşı güvenini sarsmışlardı.j Ayrıca, kimi yüreklerde parlıyan ihtiras kıvılcımlanna dikkat etmek. bunların teblikeli bir yangın çıkarmasına ençel oltnak gerekiyordu. Şimdi arkada bıraktığımız aylar boyunca nazik günler yaşadığımızı inkâr edemeyiz. Korkabileceğimiz bütün kötü ihtimaller zaman zaman ufukta belirdi. 8unlarla devamlı olarak el altından. ya da açıkça savaşmak gerekti. Devrim yürütücüleri yılmadilar, varmak istedikleri amacı bir an gözönünden ayırmadılar. tki gündür yürürlüğe giren Kurucu Meclis kanunn. onların başarı yolunda emm adımlarla yürüdüklerini gösteriyor. Bundan ötürü miletçe sevinmek ve yarınımıza eüvenmek hakkımızdır. Artık yolnn yandan fazlasını aştıgtnm övünerek söyliyebiliriz kanısındayım. Bununla beraber, Kurucu Meclisi bekliyen görevleri de azımsamamak serektiğini iiâveye bilmem lüzurn var mı? Bu Meclis, milletin temel kanununu düzenliyecek ve yeni bir serim Kanunu hazırlıvacaktır. Eski Anavasamtzın düşük iktidarca ne denli uygulandığını hatırlıvaci»'. n!'ir«" nspn haklarını knrumak şef, zümre ve çoâunluk tahakkümünü önlemek, Meclislerden çıkacak kanunların Anayasaya mutlak uygunluğunu murakabe etmek bakımından Kurucu Meclise hüvük işler düştüfeünü görürüz. Bunu yaparken. hem memleket şartlarmı gözönünde bn Dîyanet İfleri Teskilât Kanununda Alevi'lerin temsüine yer verilecek Dünkü duruşmalara Ipar dâvası ile başlandı. Ali Ipar'ı altın ve döo (Soldan sağa) Lutfi Akatlı Nedim Ergüven, Ekrem viz kaçakçısı olarak ihbar etmiş Tıızemen, Hay reltin Perk Bayındırlık Bakanı dünkü olan Kadem Sarı, Avrupada seyadün de basın toplantısında Karayol hatte olduğundan Bu arada duruşmaya gelmenıiştı. Basri ları Umum IMtidürlüğünün Yakar imzası ile Divana gelen bir faaliyeti etrafında yazıda da Kadem Sarı'nın ihbarıizahat verdi nın yalan olduğu biJdiriliyordu. Sanık mudafii Üge söz alarak taAnkara. 17 (CumhuriyetTelek») nığın bu duruşma ile bir ilgisi bu Bayındırlık Bakanı Prof. Muk l«nmadığmı ve bu yüzden dâvanın bil Gökdoğan bu sabah sonuncu uzadığını belirtti, tanığın dinlenbasın toplantısını «Karayolları U Arkası Sa. 5, Stt. i •• mum Müdürlüğü faaliyetleri» konusunda yapmış ve vergi mükelleO Bundan 16 ay kadar dnce Küçük fine vergilerin nerelere harcandıDevlet Bakanı dünkü basın toplantısında vâiz Bebek küyunda av tüfeği ile oynar ğını anlatmıştır. ken çıkan kurşundan arkadaşı RaUmum ler için bir Hutbeler dergisinin çıkarıldığmı uf Ardahan'ın ölümüne sebebiyet nünKarayolları görevleri Müdürlüğükuruluş, ve çalışma verdiği iddia edilen Şirzat Doğan şekli hakkında izahat veren Bakan, ve Kur'anı Kerimin türkçeye tercümesine dün Af Kanunundan faydalamia «1961 yılı tahmini bütçesi S50 milrak tahliye edilmiştir. yon lira civarında olacaktır Bu başlandığını söyledi. 3. Ağır Ceza Mahkemesi Şirzat para verildiği takdirde 650 750 Yazısı 5 inci sahifemizde Doğan'ın. arkadaşı Rauf Ardahan'ı kilometre yeni standart ve 900 iddia edildiği gibi. kasten öldürdü 1000 kilometre geçit yolu. takriben ğüne dair kanaate varmamış ve 2500 kilometre yolun satıh kapladelil de bulamamıştır. Kazaen öl ması. 250 kilometre yolun beton asdürmele:', Af Kanunundan fayda falt ve 42.000 kilometre yolun da landığı için mahkeme, dâvanın düş yaz kış bakımı yapılacaktır» demesine karar vermiştir. Şirzat Do miştir. ğan derhal tahliye edilmiştir. Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Karayollarının borç tutarı 174 milyon lira! Beklenen şahit yine gelmedi Dün Divana gelen ikinci bir mektupla ilk nıektuptaki ihbarın yalan olduğu | bildirildi Bebek cinayeti sanığı Şirzat Doğan tahliye edildi Gökay dünkü celsede müdafaasını yaparken Dünkü ikinci duruşma 6/7 Eylül j Zorlu konuşmasmda zaman zaDâvası idi. Sanıklar saat tam 10 da man Savcıya hücum aderek yaptısalona ahnarak duruşmaya başlan ğı ithamları reddetti ve dedi ki « Savcı bey suçlandırmayı millî dı. Zorlu'nun müdafaası bundan tvvelki celsede yarıda kaldığmdan, bir vazife telakki etmiş. Halbuki Arkası Ss. t , Sâ. 4 te ona devam etti. Cezayir dâvasındaki tıetıımııııııız çeşitii tefsirlere yol aetı Radyofotu ICUMHURÎYET A.P) Münih . tstanbul New Tork'ta düştüğüntt bildirdi ğimiz nçağın enkazı. Bu kazadan kurtulan tek çocuk da dün ölm üş ve böylelikle kurbanlann sayısı 137 ye çıkmtştır Ankara, 17 (Cumhumet Teleks) Cezayir'de Birleşmiş Milletlerin himayesi altmda bir referandum yapılmasını istiyen dört maddelik takririn siyasi komisyondaki oylaması sırasında Türk delegasyonunun müstenkif kalması Ankara siyasi çevrelerinde çeşitli tefsirlere yol açmıştır. Bu tefsirler bir tarıftan Cezayir lehinde sessi?. yürüyüşler devam ederken, dişer taraftan böyle bir takrire müstenkif kalmamızdan ileri gelmektedir. Asya Afrika grupunun siyaıi komisyonda görüşüien takriri şöyle idi: Arkası Sa. 5. Sü. 6 da Tngoslav tankeri dün bu halde idi Münih'te bir yolcu ucağı tramvay üzerine dilşttt Yugoslav tankerindeki yangın kontrol altın a alınabildi Ote yandan Meteoıolojinin havanm bugün poyıaza döneceğini bildumesi de endişe yaıattı 14 aralık çarşamba günü sabaha karşı Boğazda vukubulan bir çarpışma sonucunda yanmaya başlıyan akaryakıt dolu Yugoslav bandırah Peter Zaroviç tankerinden hâlen alevler yükselmektedır. 100 saattenberi devam eden yangın, ilk dakikadanberi büyük gayretlerle çalışan Donanma Kurtar ma ve Söndürme ekıplerınin ae /Vamlı çalışmaları sonunda bugün biraz hafiflemiş ve kontrol altına •imabilmistir. Hâlen Beykoz önlerinde yanmakta olan Yugoslav tanfcennde dün de küçük infilâkler nlmuşsa da bunlar tehlikeli bir duıunıa üon memiş ve alevler her zamansi gi bi semaya yükselmiştir. Gemi, yan gın ve infilâkler sebebiyie 30 de • receye yakm bir şekilde yar.Hımıştır. Türk Hava Kuvvetlerinin vrrdiği ve Napoli'den getirilen köpük ler gemi etrafına yayılmış ve ateşin geniş bir bölgeye sirayeti böy30 metrekarelik bir sahada denıze sızan akaryakıt ile yanar halde tıaımıştır. Dün de Beykoz sahılınde alman emniyet tedbirlerine devam olunmuştur. Bir kere daha köpükl» söndürme hücumu yapılacaktır. Diğer taraftan öğrenditimıze göre, çarpışmaya sebep olan Yunan tankerinin bağlı bulunduğu şirket, şehrimiz hastahanelermde yatmakta olan ve otellerde bulunan Yu • goslav tankerinin mürettebatının Arkaeı Sa. 5, Sö. 1 de Washington 17 (R.) Amerikan hava kuvvetlerine mensup bir Convair yolcu uçağı Münih'in mer kez bölgesindeki ana caddelerdeıı birindı» bir tramvayın üzerine düş müştür. İlk haberlere göre can kaybı 50 nin üstündedir. Uçak Münih hava alamndan hareketinden 4 dakika sonra şehrin üzerinden geçerken birden bire yere dikilmiş v e çok geçmeden tıklım tıklım dolu bir tramvayın üzerine düşNADİR NADt müştür. Uçağın düştüğü yer şeh Arkası Sa. 5, Sü. 5 t« Arkası Sa. 3, Sü. 5 te •HAYALPEREST HOROZ'UN MACERASI..»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog