Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

BEYAZ FİL MARK TWAIN'den kîsa hikâyeler Beyaz Fil Kapitol Venüsünün Hikâyesi Ölüm Zarı Geç Kalan Pasaport Misis Wılliams ve Yıldırım Eskimo Kızıiın Romanı Garıp Bir Rüya Ethelton'un Aşkl a r ı Bir Yargılama Yaşıyor mu? Öldü mü? Esrarengiz Yabancı Fiyatı 10 Liradır A K A KİTABEVİ 107 umhuriyet i „ „ ~.srt 3 7 ncı yıl Sayı 1 3 . 0 6 7 FİZIK PROBLEMLERİ Lise ÎTI REŞAT OTMAN Liselerin son sınıfları ile Üniversite ve Yüksek Okulların giriş imtihanlarına hazırlananlar için hazırlanmıştır.Fiyatı 750 Ruruş Kurucu Meclis Kanunıı dün meriyele girdi Siyasi parti ve meslek teşekküllerinde seçim faaliyeti başladı, Yüksek Seçim Kurulu üyeleri bugün seçüiyor Ankara, 16 (Cumhuriyet Teleks) Kurucu Meclis teşkili hakkındaki kanun bugünkü Resmî Gazetede yayınlanarak meriyete girmiştir. Kanunun âmir hükmüne gört yayımından sonra 21 inci gün «Kurucu Met'iis» faaliyete geçerek ilk toplantısmı yap&caktır. Diğer taraftan, Temsüciler Meclisine seçilecek olanlar hakkındaki «Temsüciler Meclisi Seçimi Kanunu» da meriyete girmiş bulunmaktadır. Ankara 16 (Cumhuriyet Teleks) Kurucu Meclis Anayasası ve Seçim Kanununun bııgün yürürîüğe girmesiyle Temsilciler Meclisi seçimi ile ilgili resmî ve hususî faaliyet başlamıştır. ArUası Sa. 5, Sü. 3 te Cağaloğlu, Büyük Milas Han, İSTANBUL KURUCUSU: TUNUS NADİ Telgraf T« mektup ad*ert: Ctanhurlyet îstanbul Posta Kutusu: tstanbul ~ 4 6 T e l e £ onUr 22 42 90 22 42 96 22 «2 97 22 42 98 22 42 99 N o : İNKlLÂP KİTABEVİ Faaliyet Nüfus artışı ile ilgili seminer Ankara'da yapılan toplantıda ilkahı önliyen ilâçların ithali ve kürtaja nıüsaade edilmesi hususunda fikir birliğine varıldı Ankara 16 (Cumhuriyet Teleks) Hıfzıssıhha Okulu tarafından bugün öğleden sonra (aile plânlaması ve doğum kontrolu) konusunda bir açık oturum tertiplenmiştir. Oturuma Üniversite üyeleri, Sağlık Bakanlığı Mütehassısları katılmış ve konuyu: Tıbbî, iktisadi, sosyolojik, hukuki ve dini bakımdan incelemişlerdir. Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Şehrimiz siyasî çevreîerinde faaliyet Kurucu Meclis hazırlıkları dolayısiyle şehrimizdeki siyasi parti faaliyetleri bir hayli hızlanmış bulunmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak C.H.P. ve C.K.M.P. ii merkezlerinde birer toplantı yapılmıştır. C.H.P. İl Merkezinde yapılan toplantıda, Genel Merkez tarafmdan teşküâta gönde rilen tamim ile çizilen istikamet çerçevesi kinde delege seçiminin ilk hazırlıkları yapılmıştır. Bu arada bütün iîre teşkilâtına birer ya Arkası Sa. 5. Sü. 6 da v Ege Üniversitesi öğrencileri de Gezayir olaylannı protesto eltiler Izrair 16 (Telefonla) Ege Üniversitesi Öğrenci Dernekleri bugün Cezayir hâdiselerini protesto etmişlerdir. Üniversitede yapılan bir toplantıda Cezayirdeki hürriyet mücahitlerine sempati izhar eden konuşmalar yapılmış, ddha sonra otobüMerle Izmire inilerek Arkası Sa. 5, Sü. 3 te TAMAMEN İYİLEŞTÎ Bir müddetten beri rahatsız bulunan C.H.P. Genel Başkanı Ismet Inönü dün ilk defa evinden çıkmış ve yürüyerek C.H.P. Genel Sekreteri Ismail Rüştü Aksal'ın evine gitmiştir. Resimde, Inönü, yolda rasladığı bir dostuyla el sıkışırken Bayan înönü ve Ismail Rüştü Aksal'la beraber görülmektedir. Yuooslavtankeri 48 saat yanacak Halft yanmakta oian Peter Zaroviç tankerini teerit köpükleriyle sön dürmege çalııan kurtarma gemileri ve denizi kaplıyan teorK kopflkleri Şeyhlerle ağaların nakilleri başladı O Doğtt Anadoludan Ispartaya 5, Antalyaya 2, Btırsaya 2, Burdura da 1 şeyh veya ağa getirildi Antalya. 16 < Telefonla) Mec ve dga getirilmiştir. Poli.s nezareburi iskâna tâbi tutulan şeyh ve tindek: şeyh ve ağaların \>\c jeepe ağalardan Diyarbakır'ın Dicle il bindirilerek doğruca Emniyet Müçesine bağlı Kazment köyünden 47 dürlüğür.e götürülmüşlerdir. Mecyaşlarında Abdürrezzak Ensarioğlu burî iskâna tâbi tutulan styh ve ile Ağrı iline bağlı Tutuk ilçesin ağaların, şimdilik îsparta Emniyet den 52 yaşlarında Süleyman Yıldı Arkası Sa. 5, Sü. 8 de rım, dün gece şehrimize getirilmişlerdir. Şeyh Omer Fırat, Burdura getirildi Burdur, 16 (Telefonla) Milli Birlik Komitesinin kabul ettiği 105 sayıh kanunla mecburi iskâna tâbi tutulanlardan 28 yaşındaki şeyh ömer Fırat, iskân edilmek üzere emniyet mensuplannm nezareti altında şehrimize getirilmiştir. Isparta 16, (Telefonla) Bugün trenle Doğu Anadolu'dan 5 şeyh Tren ve ucak ücretlerinde % 25 indirme yapılacak Ankara. 16 (Cumhuriyet Teleks) Ay başından itibaren Devlet Demir Yolları, Türk Hava Yolları ve yataklı ı vagonler tarifelerinde yüzde 25 nispetinde bir indirme yapılacaktır. Bu husustaki çalışmalar Ulaştırma Bakanlığında devam etmektedir. Ve bu hususta birkaç güne kadar kesin bir açıklama yapılacağı ilgililer tarafında,n bildirilmekteriir. Gemi kimyevî köpükle teerit edildi, fakat aynı zamanda Beykoz'da bulunan benzin depoları tahliye ediliyor Kafî zayiatmiktan:28Yunan,21 Yugoslav, ŞTtitk Beykoz'un Selviburnu ünlerınde infilâk eden Yugoslav tanken «Peter Zoraniç» için Amerikan donanmasının uçakla gönderdiği 5 ton yangın söndürme köpügü (Foamite),evvelki gece vansı şehrimize getirilmis ve dün sabaiıa karsı sıkılmaya başlanmıştır. «Alemdar» «tmroz» tahlisiye gemilerivle «Cs man Tavil» ve bir kaç askeri vasıta Foamite köpüğünü lıortum larla alevler içinde yanan Yuyoslav tankerinin üstüne sıkmışlarsa da, istenilen netice elde edile Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Benzin infilâk ederse.. Yugoslav tankerinde mev cudiyeti ihtimal dahilinde olan 12 bin ton benzinin yarattığı tehlike hakkında ilim adamları fikirlerini sövlediler Yugoslav tankerinde, çarpışmadan önce veya halen mevcut akaryakıtın nevi ve miktarı hakkında çeşitli rivayetler dolaşmaktadır. Meselâ tankerden kurtarılan mürettebatın dünkü ifadesine göre, «Peten Zaroviç» in arka tarafmda 12 bin tona yakın benzm bulunmaktadır. Halen ateşin sirayet etmediği bu benzinlerin, her an ateş alması ve depoların îrjfilâk etmesi tehlikesi vardır. Mevcudiyeti muhtemel 12 bin ton benzinin parlaması neticesi husule gelecek infilâkin şiddet ve tesir sahasını öğrenmek için dün Teknik Üniversite profesörlerinin Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Radyofoto (Cumhuriyet A.P.) HABEŞİSTAN'IN TENl BAŞBAKANI Habeşistan'daki durum tamamen aydınlanmarnış olmasına rağme.i hükümet darbesi yapan kuvvetlerin Imru'yu Başbakanlığa g.^tirdikleri bildirilmektedir. Imrurıun yukandaki resmi Washingtondaki elçiliği zamanında çekilmiştir. Orman yakma ve ırza geçme sucları kanun tasarısı MBK Genel Kunılunda (Yazısmı 5 inci sahifenin 2 nci sütununda bulacaksmız) DİPLOMA ALDILAR Yedek Subay 52 nci dönem öğrencileri dün yapılan törenle diplomalarını almışlardır. Resimde. Ankara'da bulunan Yedek Subay Okulları öğrencileri Zafer Âbidesine çelenk koyarken görülmektedirler. KENDİ KENPİMİZİ TENKİD \ M.B.K. Sosyal Işleı Komisyonu tasandaki ağıı cezalaı üzeıinde heıhangi bh değişikîik yapmadı Boğazdaki facianın mesulü biziz! Boğaziçi, bu, iki kıtayı birbirinden ayıran pek mühim sa yolu, her tfirlü trafik kaidelerine büyük sahra kadar yabancı kalmakta devam ediyor. Bosaz'dan geçen her semi isterse kılavuz alıyor, isterse almıyor ve istediği süratle arzn ettiği yerden geçjp gidiyor. Son faciada gördüğümüz ?ibi iki büyük tanker, hem de gece vakti, fırtınah bir havada en dar yerde karşılaşmak üzere Boğaz'da alabildiklerine seyir edebiliyorlar.Akıntılar berbat, rüzgâr müthis iken bunlardan birinde kılavnz da yok. Tabancı gemiIerin yaptıklan hatanın çünahını sırasına göre şehrin de cekmesi mümkün olduğunu, son hâdisede bir kDre daha srördü|ümüze göre. artık bunlara «ne halt ederlerse edip cezalarını çeksinler» diyemeyiz. nıutlaka bu işi bir zaptü rapt altına almafa mecburuz. Gemiler baskalannın ama şehir bizimdir. Hâlâ yanmakta devam eden Yuçoslav tankeri eğer sahile biraz daha yakın olsaydı Çubukln gaz depolarını tntuşturabilirdi veya, öbür yakada talihsiz Tarsns'a rampa etmemiş olsaydı onun arkasındaki sahile düşer ve şehrin bir kısmını yakabilirdi. Biz bu tehlikeyi savuştnrmayı hep talihimize mi borçln ol^cağız ve bu konuda hâlâ harekete çeçmiyecek miyiz? Sonra o gaz depolarının ahsap evlerle dolu meskun mahaller içinde bir dinamit sandığı halinde muhafaza edilmesine sebep ne? tstanbul civarında hSlî arazi mi kalmadı? Boşaltma ve yükleme kolaylıklarını on binlerce sebirlinin hayatı pahasına satın almak hangi medenî memlekette emsali olan bir harekettir? Bilenler lutfen konuşsnnlar. Yetisir artık bu lâübalilik bu uynşuklnk ve adam sendecilik! Canımızdan mı bezdik? Topkapı hâdiseleri duruşmasında gazeteciler şahitlik ettiler Bugüne kadar Divan huzurunda sert tavırlar takınan Z. Şahin bu halini bırakarak eski şeflerini itham etti Topkapı dâvasına dün saat 9.30 dan itibaren tanıkların dinlenmesi ile devam olundu. İlk tanık o zaman Son Posta Gazetesi muhabiri Ali Utku idi. Ali Utku hâdiseleri hava alanından Sultanahmede kadar nakletti ve bundan evvel konuşan şahitlerin ifadesine yeni bir şey katmadı. Utkudan sonra dinlenen o zamanki Cumhuriyet muhabiri Nec la Tumay Topkapıda hâdiselerin tertibi ile uğraşan Ömer Faruk Sorgut'u bizzat gördüğünü ve etrafa emirler verdiğini ifade ettikten sonra Nüvit Up'un da orada bulunduğunu söyledi. Sözlerine devamla o zamanın Sağlık Bakanlı ğı Müsteşarı Lütfü Oğultürk'ün hâdiselerden sonra bir sohbet esnasında Inönünün öldürülmesi için grupta zapta geçmiyen müzake»eler olduğunu ve bunu Menderes'in Karısı Berrin Menderes'in dahi bildiğini belirttiğini ifade etti. Tumay'a karşı Nüvit Up ken Vsinin orada bulunduğunu fakat partli sevkettirmekle e iş vermekle uğraşmadığını söyledi. Menderes de eşinin bu işe karıştığım ilk defa duyduğunu söyledi. Necla Tumaydan sonra şahit Tercüman muha Arkası Sa. 5, Sü. 7 de ••* SON GÜNLERİN BİR GÖVDE GÖSTERİSİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog