Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

KORKUSUZ SULTAN (Çocuk Masalı) Miilî Eğitim Bakanlığı, son günlerde, «Çocuk Kitapları» serisinden olmak üzere, Naki Tezel'in < Korkusuz Sultan» adlı çocuk masahnı yayımlamıştır. Renkli bir kapak içinrie, renkli resimlerie süslü olarak yayımlanan «Korkusuz Sultan», 120 Krş. fiyatla bütün kitapçılarda satılmaktadır. u m h uri yet KURUCUSU: YUNKJS NADİ M » nci «MI yiJ NEZİHE ARAZ'ın Her zaman zevkle okuyacağınız üç eseri HAZRETİ MUHAMMED Hususı bez ciit. 5 renkli kuvertür 340 sayfa Fiatt 15 lira Hz. Muhammed'in Torunları Hususi bez cilt. 5 renkli kuvertür. 360 sayfa. Fiatı 15 lira ANADOLÜ EVLİYALARI Kususi bez cilt. 5 renkli kuvertür. 16 tane 5 renkli tablo. 480 sayfa Fiatı 25 lira Her îje kltap da posta ile ödcmeli olarak çönrterilir. Yanan Yugoslav Tankeri Şehri Tehdit Ediyor Tankerde bulunan akaryakıtm bir kısmı infilâk etti, depolarda bulunan benzinin iştialinden korkuluyor Tersanedeki gemilere hazırol emri verildi Çarşamba günü sabaha karşı Emirgân önlerinde Yunan bandırah iVorld Harmony tankerıyle çarp:şıp alev alan Yugoslav bandıralı «Peter Zoranoviç» tankeri dün öğleden sonra saat 13.45 de karaya oturduğu Çubuklu sahüinde infilâk ederek parçalan.nıştır. 37 saattenberi durmadan yanan Yugoslav gemisindeki akaryakıt, hararete dayanamıyan ilk evvelâ 1 inci sarnıç ve daha sonra da 2 nci sarnıcın saçlarının erknesiyle bir anda parlıyarak geminin ön tarafını parçalamış ve havaya uçurmuştur. Saat 13.45 de olan ilk infilâk biiyük bir gürültü çıkardığından Bey koz, Paşabahçe, Kandilli. Emirgân. Yeniköy, Tarabya ve Istinye halkı büyiik bir korku ıle sokağa fır Arkası Sa. 5, Sü. l d e Telgraf ve mektup adresi: Cumhuriyet Tstanbul Posta Kutusu: İstanbui Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 N o . 2 4 6 Cuma 16 Aralık 1960 ATLAS Ankara Cad. No. S2 İstanbui KİTAPEVİ Amerikan Donanmasından, Tfirk Hava Kuvvetlerinden söndfirme malzemesi geldi Dün gece yarısı Napoli'den uçakla gelen «kimyevî köpiik» kutuları bahrive erlerimiz tarafm dan nçaktan indirilirken 1IIIIIIIIIMIIIIIUIIIIIMIIIIIMIIIIIIIIII Yanmakta olan Yugoslav tankeri dünkü infilâk sırasında IIIIUIIIIIIIfllUllltfllllllllllllHIMMIIIIII Erzurum Radyosu neşriyata başladı Başkan Gürse] bu hâdise ile ilgili bir mesaj yayınladı o 1 Ank.ıra 15 (a.a. Erzurum Radyosunun faaliyete başlaması üzerine Devlet Başkanı Başbakan Gürsel, Erzurum Radyosuna şu mesaiı göndermiştir: «Aziz Doğulu vatandaşlar, Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Personel Dairesi Kanunu kabul edildi Memuriyet ve hizmetlerin gruplaııclırılması, unvanların standart hale getirilmesi, terfi esaslarının tesbiti bu dairenin görevleri arasmda bulunuyor Ankara. 15 (Cumhviyet Teleks) Devlct Personel Dairesi kurulması hakkındaki kanun. Milli Birlik Komitesince kabul edilmiştir Bakanlar Kurulu taîafından hazırlanarak 2 kasım günü Millî Birlik Komiîesine stvkedilen «Devlet Personel Dai1 res kiurulması hakkmdak kanun» un ^erekçesinde âmme scktörüne dahil daire \e müesseselerde çalışan personelin ücreilerinin tesbitinde sdalet ve muadelet prensıplerinin gözönünde bulundurulmas; gerektiği, ücret rejiminin bugün içinde bulunduğu karışık ve gayri âdil durumun bir an önce ıslalıı icabettiği anlatılmakta ve kanunun birinci Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Kurucu Mecis Yasosı yürüriüğe giriycr tespit eden Seçim Kanunu yannki Resmi Gazetede yayınlanarak M.B.K. Irtibat Bürosunun 18. meriyete girecektir. No. lu tebliği asağıdadır : Yann sabah kanunun meriyete • Yassıada'da mevkuf sanıkların girmesiyle birlikte Kurucu Mec yakınları ile görüştürülmesi aşağılis üyelerinin seçimi için partiler daki şekilde olacaktır: ve diğer teşekküller faaliyete ge1 Sanıkları yalnız ana. baba. Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Yak?niarı düşükleri 50 ser kisiHk gruplar Ankara 15. (Cjmhuriyet Teleks) Milli Birlik Komıtesinin kabulünden sonra dün basına abaütıde zivaret çıklanan Kurucu Meclîs teşkili hakkındaki kanun ile Kurucu edehüacekler Meclis üyelerinin seçira tarzını atına da nderes'in ödenekten para verilmiş Bilirkişi bu zevatın kendilerine tahsis edilen dövizlerin karşıhğını ödemis olduklarını acıkladı Dün dinleyici sayısı son üç güne nazaran bir hayli çoktu. Bunun se Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Hâlen Yassıada'da yargılanmakta olan düşük Maliye Bakanı Hasan Polatkan'm avukatı Hüsamettin Cindoruk, dün Arkası Sa. 5. Sü. t de llgililerce verilen bilgiye göre, Yugoslav tankerinde çıkan yangın, dün vuku bulan iki infilâka rağDUnyanın en büyiik tanker filosunun sahibi bulunan men, geminin ayrı bir bölmesinde Niarchos kabahati Yugoslav tankerinde huluyor bulunan 12 bin ton benzine henüz sirayet etmemiştir. Bu sebeple, cv. Dünyanın sayılı zenginlerinden kerin 1 milyon sterlıne (25 milyon velki gün alınan emniyet tedbirleve Onassis'in sabık bacanağı olan lira) sigortah olduğunu söylemiş. ri dün, iki misline çıkarümış, orduYunanlı armatör Niarchos, özel u tir. dan, polisten ve ıtfaiyeden yeni çağı ile Londra'dan sehrimize gelYunanlı armatör. kendisine, ve takviyeler alınmış ve bunlara bemiştir. Kaza geçiren «World Har kili Emilyanos ile tecssür'erini bil lediye zabıtasının büyük bir kısmı mony» isimli tankerin sahibi bulu Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Arkası Sa. 5, Sü. t de nan Niarchos dün sabah erkenden olay yerine giderek kazayı mahal. linde tahkik etmiş ve izahat almıştır. Yunanlı armatör. hâlâ yanmakta olan tankere girmek istemişse de. ılgililer kendisine müsaade ver memişlerdir. Bu arada yaralı bulunan mürettebatı hastahanede ziyaret eden Niarchos. öğleden sonra kaldığı otelde gazetecilerle kısa bir konuşrr.a yaparak. kabahatin Yugoslav tankerinde olduğunu söy lemiştir. .Kaç geminiz var?» sorusuna «80 gemim var. bunlardan 50 si yanan tanker tipindedir. En büyüğü ise 72 bin tonluk Prenses Sofia'dır." demiştir. Gemilerin hepsinin dolâr olarak kıymetini tahmin edemiyeceğini bildiren Niarchos. yalnız yanan tan Yanan Yunan tankerinin sahibi meshur armatör Niarchos şehrimiîte geldi Emniyet ledbirleri artırıldı İnfilâkın resim ve hikâyesi Asa! bundan evvelki celsede bazı yazar ve C.H.P. lilerin Örtülü Ödenekten para aldıklarına dair üeri sürdüğü iddiasmı geri aldı ANK4RADAN RÖPORTAJLAR AtatütU'ün tarihî karpola ve masası f Poîatkanın avııkatı düıı tevkif edildi (Yazısını ikinci sahifede bulacaksınız) ^ \ Atatürk'un Millî Mücadele yıllannda çahştığı masa, (masanın üzerinde gemici feneri ve sahra telefonu görülüyor) İKTİDAR ADEMt İKTİDAR Tankerdeki dünkü infilâk (ortada) ile f n n s ı (altta) ve öncesi (üslte)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog