Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

\ TÎÎRKİYE / KREDf BANKAS1 Beheri 45.000 T.Ldsğerinde Apartman daireleri Zengin para ikramiyeleri Ç.wı aayı u m h u r i yet KUBUCUSU: YUNUS NADt i ı r u e ld.065 Telgra* ve mektup N o ; 2 4 6 T e t e t o n J a f t V YÜKSEK MATEMATİK Diferansiel hesap ve tatbikatı seriler, kompleks sayılar Dr. M. EMİN ALTAN tarafından hazırlanan bu eser, cevaplı 510 örnek ve alıştırmasiyle Üniversite, Akademi, Yüksek Dkul ve Lise Fen kolu öğrencileri için müracaat kitabıdar: Fiyatı 10 lira: Sipariş: Emin Altan P:K: 54 Tophane İstanbul. adresi: Cumhuriyet İstanbul Poeta X.utunı: İstanbul 22 42 96 22 42 »7 22 43 98 22 42 99 a 2 4 2 »o P«.««.U« K A.*1<Lr e r ş e m b e 1 5 Aralık Kurucu Meclisle ilgili 1 gemi battı, 3 gemi de tamamen yandı acıklandı IUM. \/JIAkl DEHİIZ FAGLISI Tarsus da yanan gemiler arasmda, Yunan ve Yugoslav Açıkkmayı yapan Albay Karatay «Bu kanunUr Tiirk gemilerinden 48 kişi kayıp, 2 ceset bulundu. Infilâkın vuku buldllğ kestn teminatkhr» dedi Ankara, 14 (Cumhuriyet.Teieta) Millî Birlik Komitesinin kabul ettiği Kurucu Meclis kanunları hak kında bugün Irtibat Bürosunda bir açıklama yapan Büro Şefi Albay Baha Vefa Karatay, şunları söylemiştir : c Şu anda basılmış oJarak sıxlere takdim etmekte olduğumıız (Kurucu Meclis Teşkili), (Temsilciler Meclisi), (özlük Hakları) kanunlarının, 27 Mayıs înkılâbımızın yeni ve mesut bir hamlesi olarak mılletimizi ve bütün dünya efkârını yakinen alâkalandıracak bir ehemmiyet taşıdığına şüphe yoktur. Bu tarihî hamle, Millî Birlik Komitesinin memleketimizin istikbali milletimizin huzur ve saadeti yolunda, daima ne derece sağlam inançlarla vatanperverane duygularla bareket etmekte olduğunun j kesin ve pek güzel bir ifadesi ol! maktadır. înkılâp Hükümetimizin 1 büyük hüsnüniyet ve sağlam inançlarla ulaştığı bu merhale, muhakkak ki, birçok bakımlardan hürmetle ve ibretle üzerinde durulmaya değer. ; Biz yalnız şu kadarını ıftiharla ı belirtmek isteriz ki, bu kanunu j kanunlaştıran idealist zihniyet I Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Yunan gemisi ile çarpıştıktan sonra alevler içinde Beykoz aahiUerine vurarak karaya oturan Yugoslav tankeri Peter Zaroviç yanarken. Knrncn Meelisin tuplanacağı yeoi Büyük Millet Meclisi binssının t«plantı Mlonm Donanma Kurtanna Gemisi, yanmakta ofem Tarsusu söndünneye çalışırken. Batan Fin gemisinden kimse kurhılamadı Facia, iki tankerin çarpışmasiyle başladı, yanarak Beykozdaki benzin depolannın bulunduğu sahile sürüklenen Yugoslav gemisi büyük tehlike yarattı, Beykozdaki evler tahliye edildi Dün sabaha karşı. saat 03 sularında limanımızda fecı bir deniz kazası olmuş, Rusyanın Taupse limamrıdan akaryakıt yüklü olarak gelen 25,000 tonluk «Peter Zaroviç» Yugoslav tankeri ile, Karadenize (.iKacak olan 35.000 tonluk Yunan «World Hormony> tankeri, Emırgân önlerinde çarpışmışlardır. Çarpışma ânmda Yugoslav gemisindeki 12,000 ton benzin ve 10,000 ton neft, büyük bir infilâk ile parlamış ve açılan rahneden denize akmaya başlamıştır. Akaryakıt yükiü bulunan Yugoslav tankeri bir dakıka sonra f.teş almış ve ikinci defa korkunç bir gurültü içinde infilâk etmiştir tnfilâk, Emirgân, Yeır.köy ve tstinye semtleri ile Kanhca, Kandilli ve Ivüçüksu semtlerinde oturanları yataklarından fırİLtzıııştır. Tarsus yanıyor Çok kuvvetli lodos rüzgârı ve Beykoz istikametindeki fazla akıntı sebebiyle çarpışan gemilçr, bu Arkası Sa. 5. Sü. 7 de KOZLUDAKİ İNFİLÜK Kaza neticesinde 21 madencimiz şehit oldu Kasann «Inç feklini gösteren kr»ki Faeianın diğer resimleri 6 neı sahifede j 7 Eylul sanıkları i duruşmada müdafaalannı yaptılar î (Yazısını 5 inci sahifenin 4 üncü sütununda bulacaksınız) Kozlu 14 (Telefonla) Ereğli <^ftiııııııııııtMttmııııiitmıııııııııı* Kömür tşletmeleri Kozlu Bölgesi încir Harmanı bölümünün 5 inci kartiyesinde bu gece saat 03 sırasında 21 madencimizin şehit olmasiyle neticelenen büyük bir grizu infilâki olmuştur. Grizu sahası Acıhk, Leonidis ve Hacıpetro damarlarını içine alZ 147 ler konusu'nun yankıla Z maktadır. Kurtarma ekiplerinin Boğaziçinde, dün sabaha karşı Z rı içte olduğu gibi dışta da z infilâk sahasındaki devamh çalış vuku bulan büyük deniz faciasm 5 devam etmektedir. Z maları neticesinde 61 kişilik mevda, biri Türk olmak üzere 48 kiZ New York'taki Colombia cuttan 28 i sağ, 12 si ağır yaralı şinin akibeti hakkmda hiç bir bil Z Üniversitesi Profesörler Ku E ve yaralı olarak kurtrılabilmişler gi ahnamamış, sadece iki ceset bu ~ Arkası Sa. 5. Sü. 5 te ; dir. Arkası Sa. 5, Sn. 4 tc Arkası Sa. 5. Sü. 3 te 'Hllllillllllimilllllllllllllllllllllllt; Faeianın biiunçosu l Üniversitesi I \ ve 147' ler î sözünu damarda çalışan 61 işçiden 12 si ağır* 28 i de hafifyaralarlakurtuldu İşçi Başçavuşu aktî muvazenesini kaybetti Kazada şehit olanlar l Çolombiya i tbrahim Kalmoğlu Yaşar Tezel Bayram Aydın İsmail Büyükkara Halil Sevim Halil Yılmaz Kadir özcan Yaşar Karaöz fiyüp özdemir Satılmış Ercanlı Hulusi Bekçili Vaşar Sert Mustaia Gültekın Bayram Aktar Rıza Sarhan Mustaıa Aydın tsmail Yavuz tsmail Aksoy Şaban Aydın Şaban Aksoy Hasan Çevik
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog