Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

ALTİ CUMHURtYET 14 Aralık 1960 1961 Fransa bisiklet turuna dâvet edildik Eylulde yapılacak Ankara İstaubul etahh bisiklet yarışma Fransa, Mısır ve Almanya da iştirak edeceklerj Bisiklet Federasyonu, faaliyet tır. programını tesbıt etmış bulunmak Son olarak katıl.iıjımız 1958 Mıtadır. Yalnız federasyon umum sır turunda ekıbımızı goıen en mudurluğunun federasyona verece ternasyonal federasyon reısı, tsken ğı tahsısat, belli olduktan sonra derıyede bisiklet federasyona reı • ' 1961 programını tatbik edebilectk sı Talât Tuncalp'a şoyle domi'tır tır. Programa göre mart ve nıs>an Sız, bu iyı, centıliıen ekıbımızle ayları bolgelerdekı mahallî teşvık butun enternasyonal musa'oakaİ3ra musabakalanna ayrılmıştır. Bu ıştırak edebıhrsmız. Nıçın bu musabakaları doğrudan doğruya nu yapmıyorsunuz». Bu görüsun bolgeler yapacaklardır. Haziran ve tesırıne ınanarak aldığımız dâvetı temmuz aylarında bolgelerin, bol bır iltıfat kabul edıvoruz, dıven grlerle yapacağı deplâsman mu Talât Tuncalp, onumüzdeki gun sabakalarına genış yer verılmiştir. lerde durumu fedeıasyona bılılıAğustosta Turkıye birıncilikleri recektır. vapüacaktır. Veledron birinciliğı Dâvetler Kons'a'da, yol mukavemet bırinci lığı de Istanbul veya Bursa'da oFederasyon, şubatta yapılacak lacaktır. Eylulde enternasyonal Mısır turuna dâvet edilmiş, fakî.t Ankara Istanbul etablı bisiklet para ve çalışma zorlukları sebebı yarısı, (ımkân olduğu takdirde) Fransa, Mısır ve Almanyanın i:ti ıle katılamıyacağımız bıldınlmış rakıyle yapılacaktır. Ekım veya tı. Fransa, Yugoslavya ve Lubnankasımda, yapılacak etablı Ege tudan da teklıfler vardır. Federasru, federasyonunun son musaba yon reisi, Fransa turu içın buyuk, oğretıcı ve çok zor bır yarış ola kasıdır. caktır. Faydasına ınanarak gıtmek ısterız» demiştir. Fransa tursna dâvet Tnnçer BENOKAN llk defa olznak uzere bu sene amatorlerara$ı Fransa turu ihdas edılmış bulunmaktadır. Ağustos AJ ında yapılacak bu buyuk musa 1962 dünya kupası futbol baiaya Turkıye de dâvet edilmıçKAMPA (Mustafa İSTEMI) GÎREV FE\ERB\HÇELİLER D Ü \YAPTFKHRI A \ 1 K E \ M * \ D \ İngiltere'de grev için f hazırlıklar başladı | Londra 13 (Hususî) îdarecılerle araları bır ha\lı açılmış o}an Ingılız futbolcuları şımdi grev planlannı hazırlamaktadırlar. Futbcloular mucadele. metotlarını tesbıt etmek uzere toplantı yap mağa başlamıslardır. Ilk toplantı bugun (dun) yapılmıştır. Ayrıca yarın (bugun) Manchester'de ve perşembe gunu de Bırmingham'da toplantılar yapılacaktır. Futbolcuların teşkıl ettıği bırlik henuz ne şekılde mucadele edeceğıne daır karar almamıştır Mucadelenın ana hatları: 1 Greve 7 ocakta yapılacak olan Kral Kupası maçlannda başlamak 2 Greve derhal bu cumartesi başlamak. 3 Mucadelej i uzun müddet devam ettırmek. Meselâ oynanacak olan ılk maçta ıkı dakıka oyun ıçınde dur.nak, ikinci maçta dort dakika, üçuncü maçta sekız ve dorduncü maçta On altı dakika hareketsız kalmak. Bu vaziyet futbolcuların istekleri yerine gelene kadar devam edecektır. 4 Yıldız futbolcuları oynatma mak. Bakahm grevcıler tasarladıklan bu hususlardan hangısmi tercıh edecekler. VİTANA'DA BASARILI MtSABAKALAR SETTÎT MISIRLI ÇIKARAN Sart Lâcivertli taktmda Can kadro dtşı Eskrimcilerimiz başarı ile dönüyorlar çeveG.Saray dün kampa girdiler Hılmi Şeref Yuksel, Lefter. Ergun Akçun Mustafa, Huseyın, Salâhattın Kadroda Can yok Sarılâcıvertlı ıdarecıler, Galata. saray maçında o\namasını temın tçın Can'a ızın almışlardır. Can, dun takımını n anterncnam olduğu halde ıdmana çıkmamış ve saatlermı T E D kulubunde geçırmıştır. tdarecılerın muhtelif ıhtarlarına rağmen adı geçen futbolcu hasta olduğunu \e bu sebeple de çalışma\a katılamıyacağını belirtmıştır. Bunun uzerıne ıdarecıler haklı olarak bu futbolcuyu kamp kadrosunun harıcmde bırakmışlardır Bu sebeple Can. Galatasaray maçında takımdakı \erını alamıvacak tır. Fenerbahçe takımı \arın oğleden sonra Sarner sahasında bır ıd"nan daha \apacaktır F Seyyit Mısırlı Viyanada 8. oldu SUAL: A. 99 SUAL 1 Tahran'da yapılan »on Diinya Serbest Güres Şampiyonasında Hkletlerinde hangi garesçilerimiz birinci olmuşlardır? 2 tstanbol'da Maearistanı 3 1 yendiğimiz maçta takımimızın kaptanlıgını kim yapmıstır? 3 Bilbassa Ingiltere ve Fransa'da çok popültr bir spor olan Rugby, memleketimizde oynanmış mıdır? Onumuzdekı pazar gunu Galata| saray ıle aşağı yukarı şampıyonluk maçını yapacak olan Tenerbahçe futbol takımı bu karşılasma ıçin ılk antrenmanını dun saat 14 30 da kendı sahasında yapmış ve turnuvası biletleri sonra da Kılyosta kampa gıımıştır Saitıago 13 1962 dunya kupası Kendısıne ızın alınarak şehrımıze futbol maçlannın Şılı'de eereyan getırılen Avnı de dun ıdmana çıkmiî \e kanp kadrosuia gırmıştır edecek fınal grupu karşılasmalaKanip Kadrosu rının duhulıye fnatları orgaiızasDun akîam Kampa gıren futbolyon komıtesı tarafındîn tesbıt culara onumuzdekı pazar akşamı edılmıs bulunmaktadır. na kadar hıç bır surette ızın ve6 Bılet fıyatlan 13 ıle 90 Turk rılmıyecektır Kampa alınan 1 futbolcu şo>ledır: Şukru, Özcan. lırası arasındadır Ismaıl, Nedım Kadrı, Nacı, Avnı, Galatasaray G Saray futbol takımı bu ha f ta F Bahçe Ue >apara|ı mılli lıg karsılasmaM ıçın dun haftanın ılk cıddî ıdmanını yapmıs bulunmaktadır. Alı Sami Yen stadında saat 15 30 da ba«hyan bu ıdmanda kaL'cıler, mudafıler ve forvet ayrı a> rı çahstırılmış, kulturfızığı mutaakıp top kontrolune geçılmıs ve gayet kısa suren bır çıft kale o\nanmibtır. Hâlen tedavisıne gırı «Uen Bahri. Metın ve ayrıca Ay haı'la Cenap bu ıdmana katılma mıslardır. Takım entrenmanı mütaakıp Fera Palasta kampa girmıstır CEVAP: A. 98 1 llk mılli maçımızı Romanya mıllî takımı ıle oyna. dık. 2 Geçen yıl İstanbul Amator Futbol Şampıyonluğunu Anadoluhısar takımı kazanmıştır. 3 Otunpıyat dıploması, olımpiyat oyunlarına uç veya daha fazla defa katılan sporculara veriliı. rnp kadrosunda su fotbulcular mevcuttur: Turgay, Bulent Cand^mıı, B Ahmet, K. Ahmet. Suat, Ergun Mustafa. Recep, Samım. Mete, Bahıı, Metın, Nı\azı, Uğur. Bahrı ve M ' t n , tedavıleri bıttık Volejbolda A\rupa Şampı\on ten sonra kampta takım arkadasKulupler turnuvasına erkeklerde larına ıltınak edceeklerdır. Izmırde pazar gunu japılan mıl Galatasarav, kızlarda ıse Fenerbahçe kuluplerı katılacaklardır li lıg maçında sakatlanan G Saray santrforu Metın'ın durumu Erkekler ılk tur musabakalannda cıddi bır manzara arzetmektedır 8 • 22 ocak tarıhlerı arasında GaA\akabısını dahı gıjerken acı çe latasarav, Hapoel ıle ıkı karşılaştakım ken futbolcuların ayağındakı şı ma yapacaktır. Kazanan şm on beş gun ıçerısınde geçemı 5 19 mart tarıhlerınde Doğu Alyeceğı doktorlar tarafından kat'î man^a ıle o\nıyacaktır. olarak belırtıİTiı? bulunmaktadır. Kızlar ılk tur maçlannda ise Bo \azıyet karşısında Metın ıse: Fenerbahçe 15 29 ocak tarıhleri «Her şeje rağmen anestezı yoluyarasında Roman\a şampıyonu Dıla» dahı olsa ojnamak uzere her namo ıle oynıyacaktır Bu turu atçareje başvuracağını belırtmıstır. lıyan takım, Yugoslav Marec takımı ıle karşılaşacaktır. Talimatname\e gore bu maçlarin ılkı memleketımızde o\nanacaktır. Bu musabakalarda set averajı avnı olduğu takdirde ' sa\ ı a\erajına bakılmıjarak uçuncu bır musabaka \ apılacaktır. F. Bahçe, G. Saray ve voleybol turnuvası a Vnana 12 (Hususi) Doıt gun ve bovlece deıeceye gırm. >e muvaffak olmuştur. denberı buradd devam etmekte olan Enternasyonal Eskrim turnuBılındığı gıbı esknmde 1 derecevası sona ermıştır. Bu turnuva den 8 j e kadar derecelendırılmek geçe.ı senelere nıspetle daha kuv tedır Bu Turk eskrımcisini.i çıkar vetli ^kıplerın ve eskrımcilerin dığı musabakalar seyırcıler taraçekısmelerıne sahne olmuştur. Hele fmdan uzun uzun alkışlanmıştır. bu spor bransında dunya çapında sohret vapmıs olan Macarlardan başka ttalyanların da turnuvaya katılmaları oldukça ılgı toplamış %e butun Vıyanalılar mustesna gun lerınde'i bır kaçnı \ asamıslardır. Turk e,kıimcılerınden flore ve epede Sumer Hetman kuvvetlı rakıpler kaısısmda ı\ ı musabakalar çıkarmıs fakat elenmıstır. Kılıç da ıse 12 mıll°te mensup 56 musabıkın gırdığı musabakalarda Denız Oç^uden kendı pulunda 4 galıbı>et almasına rağmen elenmıstır. Sejyıt Mısırlı ise şahane musabakalar çıkarmıs 7 kisılık bırmcı pulu bırinci olarak kapattıktaı sonra 6 kisılık ıkincı pulu da ıkıncılıkle atlamıstır. Seyyit Mısırlı ıle bırlıkte 14 kişi domıfınale kalmıs ve burada da guzel maç çıkararak finale vukselmıstır Fınal msuabaklarmda ıse 8 olmus Bugünkü müsabakalara firecek bir müsabık HALİL COSKUN 3 çocuk sahibi anne, yarış kazandı Londra 13 Portsmouth cıvarın da yapılan Ingıltere kadınlararası >uruyuş şampıyonasnı Sally Jennıngs 36 dakıka 1 saniyede kazanmıştır. Sall> Jennıngs evlı ve uç annesıdır. istanbul boks şampiyonası bu gece saat 20 de başlıyor Bır muddettenberi japılamıyan Denizgucu, Boks İhtisas ve Taç İstanbul boks şampiyonası, bu ge kulubu boksorleri katılacaklaı Jıı. ce ve yarın akşam saat 20 de E Boksorlerın tartısı 12.00 13 00 mınonu oğrencı lokalınde yapıia • arası Dolmabahçe stadında yapılacaktır. Şampıyonaya sadece li caktır. Müsabakalara Elektrık kulubu sanslı boksorler dahıl edileceklerharıç, Fenerbahçe, Besıktaş, Vefa, dır. .ııııııııııııııııııııııııııııı nııııımııııımııııııımıııifnıııınmiuııı GALATASARAYLILAR DtNKÜ ÇALISMADA METİN ANTRENMAM KENARDAN SEYREDtYOR .«.,..... Her filmi ile Yerlı Film seyircılerınin film 2evkini garanti eden ACAR FİLM... IstanbuTun 4 büyük sinemasmda birden bir şaheser daha takdım ediyor. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMlllllllimillllHIIIIIIMIIIIIIIIı Bugün Pangaltı INCİ Aksaray BULVAR Çarşıkapı ŞlK (Azak) Yarın L Â L E Sinemalarında... Kiralık Sinema Erzincan'da K'zılaya aıt Kılıma tesısatlı tahminen 400 kişılik sinema kiraya verilecektir. Makine, koltuk ve ekran kiracı tarafından yaptırılacaktır. Talıplerin İstanbul da Kızılay Mudurluğünde, Ankara'da Kızılay Umum Müdürlüğünde, Erzincan'da Kızıray Şubesindeki şartnameyi tetkik ederek teklıf mektuplarını 28/12/1960 tarihine kadar Ankara Kızılay Umum Müdurluğüne gondermeleri ılân olunur. Posta gecikmeleri nazara almmıyacaktır: GECE KUŞII EŞREF KOLŞAK BELGİN DORUK A. Tarık TEKÇE Suphi KANER Ahsız... Ofsuz .. Ölumsuz... Gozyaşsız... Film ÇEMBERLITAŞ Ş. Başı YENI K. Mustafapaşa İSTANBUL ve ANKARA'da MELEK GÖLBAŞI NUR Sinemalarında. 5 ocak BURSA TAYYARE Sinemasmda Rejı. HULKİ SANER Erman Kardeşler Dillere destan olan film K A H P E GÖKSEL ARSOY BELGİN DOHUK GONUL BAYHAN Atıf AVCI Nubar TERZİYAN Muammer GÖZALAN. Şarkılar Feriha TUNCELİ Fotoğraf Dırektoru Şadan KÂMIL Senaryo ve Rejı: Aydın ARAKON Mevzuu tamamen hayattan ahnmış içtımaî yaralarımızdan birını canlandıran b u harikulâde film sıze lıayatınız boyunca unutamıyacağınız saatler yaşatacaktır • ProduKsiyon ACAR FİLM MURAT KOSEOĞLU J Peşel boru ihtiyacı olanlara Soğuk çekme, dekape çemberlerden yeni normlarına gore imâl edılmış Peşel borular ıçın sipanş kabul edıyoruz. TELEFON: 27 24 19 JUL TİCARET I Senenin muteber erkek modosı SATIŞ Açık Artırma Suretiyle Çeşitli: ATÖLYE MAKİNELERİ: Muhtelif boy tornalar, frezeler. motorler, âlet ve edavatı ıle çelık malzeme ve hurda demır v s. BÜRO MALZEMESt: Muhtelif hesap ve yazı makıneleri, çesıtlı madeni ve ahsap buro masaları, koltuk ve sandalyeler. kasalar v s TRtKOTAJ MAKİNELERÎ: 17 Aralık 960 Cumartesi saat 14 de Levent Bıuukdere cad No 1412 de satılacaktır Eşy» listesi tetkiki ve izahatı için: 27 14 98 DÜNYACA ŞÖHRETİ MALÜM İNGİLİZ A E C Biçki Kitapları Kadın terziliğıne ait : Temel Biçkı: Butun Lıra kadın elbıselerını tek bır metot esasi uzerınden hocasız 15 oğreten ana kıtap 2,5 yjapma Çiçek 5 Hocasız şapkacılık Erkek terzıliğine aıt . Gömlek ve Pijamalar 7.5 Sıpanş, kıtaplarm bedelı 50 Krş. posta ucretı ıle bır lıkte Ziya Canal, istanbul P.K. 973 adresıne gonderıl dığınde derhal taahhutlu gondenlır Başlıca istanbul kıtapçılarında bulunur Ö demelı gonderılmez ŞÜKRÜ CANAL'ın } Marka 10 tonluk k&myonlarımızdan elımizde az miktarda kalmıştır. En müsait şartlarla ve en muvafık fıyatlarla derhal teslimat yapılır ET ALINACAKTIR Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi Hereke Fabrikası Mudurlugunden: 1 Fabnkamızın 1961 yılı ıhtnacı bulunan 15 ton koyun, k,jzu etı ıle 6 ton sığır eti kapalı zarf usulu ıle eksıltmeye çıkarılmıştır 2 îhale 23 12/960 gunu saat 15 de fabrıka alım komisyonu huzurunda \e şartnamesıne gore T.apılacağmdan, zarflar bır ^aat evvelıne kadar Fabrıka Mudurıvetıne verılecektır. 3 Fabrıka Mudurluğu luzum gorduğu takdırde eksıltmeı pazarlığa çevırebıleceğmden teklif sahıpleımin ıhale gun ve «aatınde mudurıvet bınasında bulunmaları ıcabeder. 4 Muvakkat teminat 7 500. lıra olup fabrıka veznesıne \ aîııılacak ve alınacak makbuz Tıcaret Odası vesıkasnle bırlıkte eksıltme zarfı içine konulacaktır. 5 Bu ıse aıt şartname her gun BeyoğLj Sumer Handa Sumerbank Yunlu Sanayii Mue»sesesi Alım Uzmanhğmda ve Hereke Fabrikası Tıcaret Şeflığmde gorulebilır. 6 Fabrıka ıhaleyı %apıp japmamakta ve\ a dıledığı şekılde \apmakta serbesttir. 60582 SELÂHATTİN BEYAZlT İskele Cad. Mescid Sokak No 6/2 Tel 44 14 54 Tophane İstanbul. Harb Akademileri Kumandanhğından: Yıldız Harb Akademilerine imtihanla bir kalorıfer ve su tesisat ustası alınacaktır. Ücret takdiri, tahsis edilen ücret üzerinden ımtıhan heyetince yapılacaktır Iİsteklilerin birer dilekçe ıle en geç 15 aralık 1960 tanhine kadar ılarb Akademileri Personel Şubesine müracaatları Makine Mühendisi Aranıyor Yeni kurulacak ve tesısatı tesbit edılmıs bır fabrıkanın makına resım ve detaylarmı hazırlamak ve bunları, emrme verılecek bir atolyede ımâl ettirmek uzere, muayyen bır sure ıçın veya bu ise goturu olarak teklıf verebılecek kabılıyette bır Makına Muhendisıne ihtiyaç vardır. Tâliplerm, referanslarını ha\ı mektupları ile Posta Kutusu 985 Galata adresıne muracaatlan Karb Akademileri Kumandaniığından: Yıldız Harb Akademilerine imtihanla 7 daktilo memuru alınacaktır Alınacak olan bu daktilolardan ortaokul mezunları na 300, lıse ve muadıli okul mezunlanna 350 TL. ayhk ucretle ayrıca 75 lira tayın bedel; verilecektir: Isteklılerın en geç 15 aralık 1960 tarıhıne kadar bırer dılekçe ile Harb Akademileri Personel Şubesine müracaatları (212860463) Güle nes'e, can veren Yalnız bulbül sesidir Herkesi memnun eden GIR GIR supurgesıdır. •••••• ••••• Jerse erkek gömleklendir. Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs Işletme Müessesesi Umum Müdürlüşünden: 1 Muessesemiz otobüs işletmesi ihtiyacı ıçın, 20 adet 1100X22 Dış lâstik 160 » 110020 » » 50 » 100020 » » 30 » 900 20 » » 50 » 100020 İç lâstik 40 » 900 20 » » teklıf alma usulu ıle satıiiahnacaktır 2 Teklif mektubunda teklıf edilen lâstıklerm markalan ile kat adeüı ve teslim muddeti bıldırılecektır. 3 İlgıliler hazırljyacakları teklıflerıni 15 gun opsiyonlu ve « 7.5 muvakkat teminat ıle bırlıkte 19 12 ^ 1960 pazartesi günü sast 17,00 ye kadar Mı,essese Umüm Müdürlüğüne vereceklerdir. 4 Postada vâki clacak gecikme nazarı ıtıbare alınmaz5 Şartnamesi Muessesemiz Tıcaret Işleri Müdürlüğünde görülebiür. 6 Müessese ıhaleyi yapıp yapmamakta veya dılediğine yapmakta serbesttir. (58839^ PESEN FİLM. SAMANYOLU'ndan sonra yine KERİME NADİR'in SATILIK ARAÇLAR Petrol Kanununa göre memlekete girmiş 15 adet muhtelif binek otomobil Seyşın, Kamyon. Treyler, Greyder gibi araçlar Petrol Kanunu hukümleri dahilinde halihazır durumlariyle sstılacaktır İsteklilerin Beyoğlu, P K 443 adresiyle müracaatleri. ŞAHANE KADIN eserını iılme aldı NERİMAN KÖKSAL SADRİ ALISIK HADİ Bugün suarede Bugün IVtEtınelerden İtıbaren HÜN Alaşehir Belediye Reisliğinden: i Beledıyemiz 25 lıra kadro maaşlı Muhasiplığe naklen ve\ a namzet olarak memu" alınacaktır Icntihan 26/12/1960 gunu yapılacaktır. Enaz orta okul dıplomasmı haız olanların aranılan vesikaye ların asıllarını veya tasdikli suretlerını ıbraz ederek Belediye f İ3) (59033) $ Reıslığıne müracaatları ilân olunur. Beyoğlu LÜKS Kurtuluş YENİ ATLAS, Eskişehir MARMARA Aynı hafta Izmırde KULUP, TAYYARE, FERAH ile Pek yakında Ankara'da 4 buyuk sınem q ve PESEN FILMLE çalışan 400 sinemada gosterılecektır Rejisör. NEVZAT PESSN Prodüksiy >n: PESEN FİLM
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog