Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

11 Aralık 1960 CUMHURİYET Topkapı hâdiseleri duruşması Baştarafı 1 inci sahifede lunan 55 sanığı getiren vasıta biraz geciktiği için Yassıada'da ikamet eden sanıklar bir hayli beklediler. Samklann hemen hepsinin paltolu oldukları görülmekte idi. Düşük Başbakan Menderes ise havanın yağışlı olmasma rağmen ceketle duruşma salonuna gelmeyi uygun bulmuştu. Celâl Bayar îngıliz kumaşından dikılmıs pardesüsünü katladıktan sonra oturduğu iskem lenin yanına, yere koydu. Başkanlık makamını Ferruh Adalı'nın işgal ettiği Yüksek Adalet Divanı saat 10.01 de yerini aldı ve bir dakika sonra da duruşmaya başlandı. Usul hakkında söz istiyen Adnan Menderes'in vekili Talât Asal( dinlenecek şahitlerden ne mak satla Topkapı'ya gittiklerinin ve hangi siyasi partiye mensup bulun duklarının sorulmasını isteyerek mahkemenin bu hususta karar almasını talep etti. Başsavcı Egesel Usul Kanununda yeri olmıyan böyle bir husus hakkında karar ahnamıyacağını söyledi. Adalı, Asal'ın bu talebini nazarı itibare almıyarak ilk şahidi huzura celbetti. Osmaniye C.H.P. Ocak Başkanı ve inşaat kalfası olan Osman Tozkoparan hâdise günü Süleyman Kordon ile Hüseyin Alper'in otobüslerine adam doldurarak Topkapıya götürdüklerini, durumdan C. H.P. ilce ve il başkanlığını haberdar ettiğini hattâ Topkapıda Polis elbisesi gıymiş bazı kimseler gördüğünü, bunların D.P. liler olabi. leceğini tahmin ettiğini haber gönderdiği C.H.P. İl Başkanı Günaltay'ın «Hükümet böyle bir şey yapamaz» dedığını söyledi. Başkanın hğında bulunduklannı, Inönü ve beraberindeki milletvekillerine ha karet ve tecavüze teşebbüs ede eekleıini yazdım. Savcı Haydar Durlanık istidayı acele kaydı ile ve derhal tertibat alınması için Üsküdar Kaymakamlığına havale etti. Sanki bir gün huzurunuzda hesap vereceklerini bilirmişim g bi istidayı kayıt ettirdim ve 959/710 hazırhk sayısını aldım C.H.P. nin Valiye yazdığı mukabil muhtıranın bir maddesine de bu hususu kaydettik.» Bunun üze rine başkan, düşük Vali Ethem Yetkinere ne diyeceğini sordu. Ön ce hatırlamadığını, suikast diye bir kayıt olsaydı Savcının re'sen harekete geçeceğini bildiren Yetkiner her zaman olduğu gibi «ha berim yok» dedi. Abdurrahman Aslan Savcıya hitaben yazdığı is tidayı suretinden okuduktan sonra önemli bir ifşaatta bulundu. Arslan Meriç isimli bir teyzezâde si olduğunu ve bunun polis memuru olarak çalıştığını bildiren şahit Topkapı olaylanndan bir gün sonra Meriç'in evinde toplanıldığını o tarihlerde Hazır Kuvvet Emniyet Âmiri olan Kadri Akıncıların da eve ge'.diğini, Emniyet Âmirinin Celâl Kosova ve Fa< ruk Oktay arasında geçen muhave reye telsizi açık olduğu için şahit olduğunu söylediğini subay ve askerlerin müdahalesinden sonra Oktay'ın Trafik Müdürüne «Allah sı zi kahretsin bir işi yapamadınız» KIRALlÇE FARAH İZCILERLE Doğum'dan sonra ilk defa dışadiye bağırdığını duyduğunu naknda görün^n, Iran Kıraliçesi Fa rah bir izci oymağını ziyaret etletti. Daha sonra da şöyle dedi: miştir. Resimde Kıralıe bir taraf tan Fransız kahvesini içerke.ı diğer «Akıncıların anlattığına göre bir plân hazırlanmış. Kosova yolu ke toraftan da oymak beyinin izazhatını dinlerken görülüyor. secek, Inönüyü otomobile almak istyecek. Şişli Emniyet Âmiri Zeki Şahin beraberinde 15 kişilik bir sâbıkalı grupu ile sopa, şiş, bıçak la Inönü'yü ve içinde bulunanları öldürecekler. Esasen daha önceden Şişli Etfal Hastahanesinde yatak hazırlandığı için otomobilin içinde bulunan ölüler trafik arabasına konup kaçırılacak, hastahaneye Izmir 13 (Telefonla) Odalar getirilerek yataklara yatınlacakBirliği Sanayi Komitesinin mutat lar. Vilâyette toplantı halinde busylık toplantısı için şehrimize geAnkara 13 (CumhuriyetTelunan Celâl Bayar, Menderes ve len Başkan Fethi Çelikbaş bugün Ieks) Bu yılki şeker pancarı Hükümet erkânı derhal Örfi Idare gazetecilerle yaptığı görüşmede, istihsaümız tahminen 4 mililân edecekler ve önceden hazırla piyasalardaki durgunluğun inkılâp yon tonu bulmaktadır. Ayrıhareketiyle alâkası olmadığını, 4 dıkları Inönü ve arkadaşlarının ca şeker istihsalimiz geçen yıağustos 1958 de alınan kararlarla sıhhat raporlarını radyo ve gazela nazaran bir rekor seviyesıbirlikte durgunluğun başladığını telerle neşrederek birkaç gün sıh ne çıkarak 440 bin tonu bulsöylemiştir. Tekstil kolundaki sıhatlerinin düzelmeğe başladığını maktadır. kışıklığın giderilme yolunda oldu. ilân edecekler ve sonra da komallgililerin verdiği bilgiye ğunu kaydeden Çelikbaş. Çukurya girdi. öldü diyecekler. göre, bugüne kadar pancar ovada satışların başlamış bulunma karşılığı köylüye 163 milyon Şişli Hastahanesinden Fıkriye ve sını misal olarak göstermiş, kısa civarında bir ödeme yapıl. Arap Hemşire diye iki hemşire bir zaman içinde durumun tamamıştır. bu yatak ayrılma meselesini bilir men normale döneceğini ifade etŞeker kampanyası tamamlsr. Efkârı umumiyeyi yatıştırmiştir. Sanayi Komitesi Başkanı, landığı zaman pancar satan dış borçların konsolidasyonu mevmak için de bu işi yapacak olan müstahsile her 100 kilo pancar zuunda da hükümetçe çalışmalar 15 kadar sabıkah orada linç edilekarşılığı bir kilo şeker prim yapıldığmı söylemiştir. cekmi.ş.» olarak ödenecektir. Bundan sonra Gülek'in Topkapı Bu ifadeyi kabul etmeyen Zeki hâdıselerınin duruşmasındaki şaSahin, bütün bu hususların eski hadeti hakkında ne düşündüğü soEmniyet Müdür Muavini Eyüboğ rulan Çelikbaş: «Yemin ettiğine lu tarafından uydurulduğunu bilgöre söyledikleri doğru olsa gerekdirdi. Celâl Bayar ise kendisinin tir..» dive konusmustur. Vilâyete Inönü evine gittikten son ra geldiğini söyledi. Şahit ise Celâl Bayarın o gün Vilâyet merdivenlerinden çıkarken plânın muvaffak olmaması karşısında heyecanlanıp iki defa ayağının selıdelediği Baştarafı 1 inci sahifede ni ve düşmek üzere iken Başyâve Anayasamızı ve Seçim Kanuri tarafından tutulduğunun bir nunu hazırlıyacaklardır. Partihakikat olduğunu ifade etti. Ad lerden gelenler veya diğer zümre Bugün Yassıadada 67 Eylul onan Menderes ve diğer sanıklar, ve makamlann seçtiği kimseler ol bu şahidin önemli ifşaatı karşısın sun, temsilciler, Mecliste kendile laylarmın duruşmasına devam eda hiç bir itirazda bulunmadılar. rini seçen makam. parti. zümre dilecek ve sanık vekilleri savun • Sabahki celsede bir gazetede çı nin direktifiyle değil, vicdanî ka malarını yapacaklardır. tüne yürüdüklerini fakat yürüyen tlk olarak düşük Izmir Valisi erin kimler olduğunu bilmedikle kan ve kendisini Topkapıda göste naatleriyle harekete mecbur ola Kemal Hadımlı, onu takiben Mehren resmin fotomontaj olduğunu caklardır. rini söyledi, halbuki verdiği ilk met Ali Balin, Mehmet Ali Tekinfadesinde 7 kişinin tecavüzle ilgi süyieyen Zeki Şahin'e Başkan AKurucu Meclise, asgarî lise me alp ve Oktay Engin'in avukatları daiı, «Bak bakalım bu resimde li olarak ismini vermişti. Diğer şa zunlan, en az 25 yaşında muayyen konuştuktan sonra sıra ile 11 sanık hitlerle karşılaştırıldı ve bu arada sen Vir mısın?» dedi. Şahin. sabah cezalan almamış. Anayasaya, in kendi savunmalarım yapacaklar • Sabri Vardar sanıklardan Ziyanın ki gibi küstah haliyle, «Evet, va san haklarına aykırı icraat ve si dır. kardeşinin. Remzi Yılmaza son yaseti destekliyen kimseler alın günlerde büyük bir boya işi vermıyacaktır. Meclis içindeki görevdiğini ve bu yüzden de ifadesini ler sırasında hiç bir temsilci oy, değiştirmek yoluna saptığını ifamütalâa ve sözlerinden mesul olde etti. mıyacaktır. Üyelikten istifa etMüteakıben huzura C.H.P. Üskü mek serbesttir. Aralıksız ve özürdar İlçe Başkanı Avukat Abdullah süz 7 gün devaaı etmiyenlerin üVehbi Uğur alındı. 3 mayıs gecesi yeliği düşecektir. Üsküdarda Ali Rıza Satıcı ile bazı Baştarafı 1 inci sahifede Temsilciler, kanunun yayımınkimselerin sabaha kadar ev ve kah dan sonraki 21 inci gün Ankarada çı. Genel Sekreter Alâettin Tiritveleri gezerek Topkapıya adam yeni Meclis binasmda kendiliğin oğlu ve Minnetullah Haydaroğlu sevketmek gayesinde olduklarının aleyhine açılan dâvaya bugün seh den toplanacaklardır. haber verildiğini. ertesi gün arka Kurucu Meclis müzakereleri â rimiz Dördüncü Sulh Cezada başdaşı Abdurrahman Arslan vâsıtalenidir ve bu müzakerelerin yayın lanmıştır. siyle Üsküdar Savcılığının ikaz eParti idarecileri yaptıkları mülanmasına mâni olacak hükümler dildiğini bildirdi. Uzun süren ifamuteber olmıyacaktır. Kurucu daafalannda, kendilerinin siyasî deden sonra sıra günün 14. ve en Meclis hiç bir makam tarafından faaliyet göstermediklerini, idarî (inemli tanığı olan C.H.P. İl 1dafesholunamıyacaktır. Kurucu Mec faaliyette bulunduklarını, diğer re Kurulu üyelerinden Avukat Ab lis üyelerinee yapılması istenen siyasî partilerin de aynı mealde durrahman Aslanın dinlenilmesikanun tekliflerinin e n az bir ko faaliyette bulunduklannı iddia etnç geldi. Aslan. gece saat 3.30 sıra mite üyesiyle bir temsilci Meclis cnişîer ve yapılan iddialann tamalarında evine Sadettin Tunçer ve üyesinin imzasını tasıması şart men yersiz olduğunu belirtmişemal Karan isimli iki şoförün tır. Kurucu Meclis aralıksız çalı lerdir. geldiğini înönüye mukabil bir hahalinde (Desen: Ali Ulvi) şacaktır. Ancak zaruret Mahkeme neyeti. bazı hususlarm rekette bulunmak maksadı ile bazı haftanm muayyen bir gününde yi tetkiki için duruşmayı başka bir Ali Sezer şahitlik ediyor D.P li Ocak ve Bucak Başkanlarıne de oyla tatil karan alabilecek güne bırakmıştır. nın evine saat 23 den itibaren Ali rını. j apıştırmışlar» deyince Baştir. Meclis çalışmaga başlar başlaRıza Satıcı ile iki arkadaşını gö kan. «iyi bak bakalım» dedi. Başmaz, Anayasamızı ve seçim kanutürdüğünü söylediklerini ve satıcı kanm gojterdiği resim, Zeki Şahinunu hazırlamak üzere 20 şer ünın bazı kimselere «Inönünün sağ nin yüîür.e birden bire kan hücu yeden müteşekkil birer komisyon olarak şehre girmemesi icap ediyor muna sebep oldu. Zira fotomonkurulacaktır. dediğinin kendisine nakledildiğini taj denilen resmin aslı getirilmiş Kurucu Meclis anayasa ile sesöyledi. Şahit sözlerine şöyle de ve Zeki Şahin bütün azametiyle kanununu en geç 27 Mayıs vam etti: görüimekteydi. Bu sırada söz is çim 1961 tarihinde tamamhyacak. bun«Ertesi sabah saat 9 da Üsküdar teyen Egesel, aynı resimden büyü dan sonra halk oyuna sunulacak ikinci Af Kanunu ile cezaevleSavcılığına resmen müracaat ede terek dört adet hazırlattığını, «Ta olan anayasa reddedildiği takdir rinden tahliye edilen sâbıkahlann, rek Inönü ve arkadaşlarına D.P. rihî bir hâtıra olmak üzere Zeki de daha az sayıda veni bir temsil şehrin muhtelif semtlerinde cürlilerin mukabil bir hareket hazır Şahm'e d<? vermeyi düşündüğünü» söyiedi. Şahin fotoğrafta kendisi ciler meclisi seçilecektir. Bakanlar etkârane soygunlar yaptıkları v.= nin olduğunu ve fotomontaj yapıl Kurulu üyeleri, Meclis içinden se bazılarınm da bir araya gelerek madığına kanaat getirdiğini belirt çildiği gibi dışından da seçilebile «şebeke» halinde çalıştıklan tesbit tikten sonra, sendeler bir tarzda cektir. edilmiştir. yerine oturdu. Bu konu ile ilgili olarak. BakırSoru ve gensoru müessesesi, Okunan bir istidada da, Kemal meclis tahkikatı. kabul olunmuş köy Yakut sokak 1 numarada EnKaya Ağılcıklı isimli avukatın Ze tur. ver Oralp'a ait tuhafive dükkânını ki Şahin'in savunmasını kabul et soyan ve 30 bin liralık eşyayı. yine Yukarıda tafsilâtını bildirdiği çaldıkları taksiyle taşıyan üç sâmediği belirtiliyordu. miz Anayasaya paralel olarak, bıkalının, hir müddet önce Af KaDünkü günün ikinci dâvası, saSavcı, Topkapı Olaylarını yaşa nıklan Refik Koralt.ın ve Hasan mış ve bitaraflığı şüphe edilemi temsilcileri seçmek üzere hazırla aunundan istifade ederek dışanya Polatkan olan Barbara dâvası idi. yecek olan gazete muhabirleri ile nan seçim kanunu da kabul olun ç:kan. Necati Koç, Erdoğan Şener Bundan evvelki duruşmada savcı mahkemeye delil teşkil eden fo muştur. Bu kanun da Temsilciler vo Coşkun Firuşi oldukları öğremütalâasını serdetmiş, müdafıler Meclisini teşkil edecek olanların nilmiştir. Hâdiseyi mütaakıp tertimüdafaalarını yapmışlar. fakat Di oğrafları çeken foto muhabirleri seçim şekilleri hükümlere bağ bat alan polis, bu üç sâbıkalıyı, nin şahit olarak dinlenmesini ta;an. bir karara varamadığından yelanmaktadır. Meclise girecek 272 çaldıkları eşya ve taksi ile birlikte niden bilirkişi Sabih Gider'in din ep etti. Mahkeme, bu talebi ka üyenin kaynakları ve miktarları Küçükçekmece civarında yakalabul ederek. gazete muhabir ve fo lenmesine lüzum hissetmirti. evvelce bildirdijimiz gibidir Ve mışlardır. Dün dinlenen bilirkişi Sabih Gi toğrafçılariyle diğer 10 şahidin din hemen hemen bu kanunda Profesör Dün aezaret altına alınan bu üç enümesi, bu celsede tahliye tale der. geniş izahat vermiş ve nıev Turhan Feyzioğlu başkanhğındaki zuatta Maliye Bakanının takdir binde bulunan İhsan Doğan^ay ile komisyonun hazırladığı esaslardan sâbıkahnm ayrıca, Taşlıtarla semtinde üç tuhafiye dükkânını daha hakkını kullanarak döviz verme A'i Kıza Satıcı ve geçen celsede istifade edifcniştir. soyduklarını ve bu arada çaldıksanıkların salâhiyeti bulunmadığını. Koralta tahliye isteyen diğer alnn beş adet taksi ile, soygu.ılarının ise verilen dövizi başka yere tahliye taleplerinin reddine karar çabuk ve kolaylıkla yapvtıildi. kullandığını tekrarlamıştır. Enıekli subaylar genel nı daha tesbit edilmiştîr. Tahkikat tıkları Topkapı Olaylarının duruşması Sanık ve müdafiler, son sözlederinleştirilmektedir. rini söyledikten sonra dâva, karar na ld.12.I960 cuma günü saat 9.30 kongresi için başka güne bırakıldı. dan itibpren devam edilecektir. Ankara, 13 (CumhuriyetTeleks) M. B. K. ve Bakanlar Emekli Inkılâp Subayları (EMİNSU) Df.rneği ıdare heyeti alKurulu üyeleri, müştedığı bir kararla. 25 aralık pazar ;ünü umuınî bir kongre yapacaKrek toplantılarını ır. yaptılar Sızan haberlere göre, kongre gündeminde Kurucu Meclise gir Baştarafı 1 fnci sahifede Bugüne kadar Tophane gişelerinden verilmekte olan meleri meselesi ile emekliye ayrı Ragıp Üner. ithalât programımn Mudanya. Bandırma, Sür'at, Karadeniz hattı üçüncü ve an genç subayların tekrar odruya karşılığı olan 500 milyon doların alınmaları konusu çörüşülecektir. mevcut olup olmadığı güverte biletleri 14/12/1Ö60 tarihinden itibaren Salıpasorusuna Emekliye ayrılan 5.000 subayın da cevaben şunları zarı dükkâniar blokundak; yeni gişelerimizden satılmaya söylemiştir: kongreye katıloıası için Dernek, «Ticaret Bakanı izahatında bu nok başlanacaktır. • • bütün âzalarma dâvetiye gönder taları belirtti. Döviz hemen heDurumu muhterem \olcularimiza saygı ile arzederiz. meğe başlamıştır. men hazır bir vaziyettedir.» gittiğini ve yemeğe giderken de Topkapıya uğradığını söyledi. Sözlerine devam eden Şahin, Samatyadaki fabrikaya hemen hemen her gün gidip yemek yediğini, otomobilini orada revizyona tuttuğunu ve evi için oradan bazı eşyalar aldığınt izah etti ve bu izahatı sırasında dinleyiciler «Oh, oh, maşaal. lah» âvâzeleri ile gülüştüler. Daha sonra Savcı Egesel Zeki Şahin'in Inönü'nün arabasının etrafında çekilmiş bir resmini ibraz etti. Resim bir gazeteden ahnmıştı ve Zeki Şahin'in belli olması için etrafı gu vaj ile çizilmişti. Başkan resmi Şahin'e gösteVdi. Şahin, resmi tetkik ettikten sonra bunun foto montaj olduğunu ve kendisinin arabanın yanında bulunmadığını ifade etti. Saat 12 ye geldiğinden öğle ta tili verılerek duruşma 13.30 a bırakıldı. öğleden sonraki dvraşma Duruşmaya öğleden sonra saat 13.30 da devam edildi. Ali Ahmet Yanık, Mehmet Rahmi Kebapçı ve Satılmış Kayacı isimli tanıklar, öğleden önceki tanıklar gibi Osmaniyeli sanıklan itham ettiler. Üçu de sanıklann bulunduğu bölmeye girip teşhis ettiler ve olayla olan ilgilerini belirttiler. Şahitlerin bir kısmı tarafından soyadı bilinmediği için «Şişman Fikret». diye tanıtılan Fikret Gö. ren, ifadeleri kabul etmiyor ve hep sine birer kulp buluyordu. Bazıları için «altı aydır derslerini iyi çahşmışlar» dedi. Sanık Ziya Sezginel ise şahitlerin C.H.P. li, kendilerinin ise D.P. li olduklarını, bu bakımdan parti husumeti yüzünden yalan soylediklerini bildirdl ve «ilçe başkanları öğretmiş, bunlar da aynı muhitte oturduğumuz için kurbanhk koyun gibi bizi bulup çıkarıyorlar» dedi. Mehmet Horoz ile Üzeyir Ancı bir zamanlar şahit Satılmış Kayacı ile aynı çatı altında oturduklanm, çocuk ve kadınlann geçimsizliği yüzünden aralarının açık olduğunu bildirdiler, «huzurunuzda bu arkadaşa teessüf etmeyi bir borç biliriz» dediler. Bundan sonra günün dokuzuncu tanığının ifadesine geçildi. Mehmet Utaş hâdiseleri fasıl fasıl izah etti ve sadece tecavüz edenlerden 2 kişiyi teşhis edebildiğini bildirdi. Bu arada Zeki Şahin'in de orada hazır bulunarak emirler verdigini söyledi. Zeki Şahin ismi ge çince her zaman olduğu gibi müs tehzi müstehzi gülüyordu, söz ala rak şunları söyledi: «Bu tanığın tipi 10 senelik D.P. ocak başkanı tipi olarak karşımda canlandı. Za ten D.P. yi bu hale bu tipteki ocak başkanları getirdi. Bu da C.H.P. yi aynı akıbete götürecek galiba» dedi. Bu söz üzerine salonda yükselen homurtular araeında «asıl D.P. yi batıranların başında senin gibi kaatüler bulunuyor» sözleri işitildi. Mehmet Utaştan sonra Zekeriya Zaman, Arif Çeviker ve Remzi Yıl maz dinlendiler. Arif Çeviker, Ömer Faruk Sargut'un «Ne duruyor sunuz çaylaklar yürüsenize» şeklinde bağırdığını duyduğunu söyledi. Ömer Faruk Sargut ise ismi üzerinde spekülâsyon yapıldığını tanıkların kendisini tanımadıkları halde isminden bahsetmek âdetine saplandıklannı söyledi. Remzi Yılmaz D.P. li olup Kalafat geliyor diye kandırılıp götürülenlerden di ve arkadaslarının otomobil üs HAVA BOZDU Bir müddettenberi gayet iyi gitmekte olan hav.a dün bozmuş ve tstanbul zaman zaman yağışlı, bulutlu birgün geçirmiştir. Resim bulutlar altmdaki İstanbul'dan bir köşeyi gostermektedir. Washington'da yeni Büyük Elçimize gösterilen alâka Washington 13 (Fred J. Zusy bildiriyor) Türkiye Büyük Elçisi Bülend Uşaklıgil ve eşi Leylâ Uşaklıgil, Washington'a yerleşir yerleşmez Türkiyenin diplomar tik temsilcileri olarak kendilerini bir faaliyet girdabı içinde balmuşlardır. Beysz Sarayda Cumhurbaşkam Eiswıhower'e itimadnamesini takdım ettikten bir gün sonra Büyük E'çi Uşaklıgil, eşi ile birlikte ileri gelen bir Türk misafiri, Sanayi Bakanı Şahap Kocatopçu şerefine Seferethanede bir kabul resmi tertiplemiştir. Bu, daha önce burada 1929 ile 1933 seneleri arasında evvelâ Kâtip daha sonra da Müsteşar olarak hiz met gören Uşaklıgil ve eşinin ver dikleri ilk kabul resmidir. Resmi vazifelerine, Washington'daki dip lomatların genel olarak en meşgul bulunduklan bir mevsimde başlamaktadırlar. Munzam olarak, önlerinde Cumhurbaşkanlığmın dev ri teslim törenlerine katılmak zorundadırlar. Protokol gereğince Bü yük Elçi ve paralel olarak eşinin, Washington'da akredite diğer mem leket diplomatları ve eşlerini, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti erkânı \re eşlerini ziyaret et melcri gerekmektedir. lade edilecek bu ziyaretler, bütün yeni mis yon şeflerinin gelenek icabı yapma ları zaruri jşlerdendir. Geçen günkü karşılaşmalarında Büyük Elçi Eısenhower'i hayli tes hir etmiştir. Usaklıgil şimdi, Cum hurbaşkanı seçilen Kennedy ile yapacağı ilk görüşmeyi beklemektedir. Başkentteki gaıeteler, Uşaklıgil leri sütunlarında geniş yerler vererek karşılamışlardır. Kızları, 22 yaşındaki Zeynep de Kocatopçu için verilen kabul resminde hazır bu'unmuş ve dikkati çekmiştir. Meselâ Washıngton Daily News, sosyete yazarı Evelyn Peyton Gor don Uş»klıgiller için, .Washington'un sükselileri arasına girecek bir dtplomatik çift» demektedir. Mrs Gordon Bayan Usaklıgil'i «pek hoş, lâtif, şirih ve güzel», Zeynebl de «bir resim kadar güzel» diye târif etmiştir. Uşaklıgil lerin daha genç olan 16 yaşındaki diğer kızları kabul resminde ha zır bulunmamış ve yukarıdaki kat ta deıse çalışmıştır. Öte yandan, The \Vashington Post gazetesinin sosyete yazarı Marie McNair de resmi kabulde hazır bulunmuş ve şunları yazmış tır: • Sefarethane yeni sahip ve sahibesiyle, ailenin beraberinde getirdiği ve ambalailarını henüz sökmeğe başladıkları sanat eserleri hâriç, hemen hemen eskisinin tıp kısıdır. Dinamik, neşeli olan ve Amerikan başkenti halkının kendisini sevmesini arzuluyan Bayan Uşaklıgil, Sefarethanenin tefrişinde hiçbir değişklk yapmıyacağını belirtmektedir. (Her şey Bayan Esenbel'in bıraktığı halde o kadar harikulâde ki) diyor. Zeynep harikulâde îngilizce ve mükemmel Fransızca konuşmaktadır. Lisan tahsilini, Kopenhag'daki Fransız Okulunda yapmıştır. Uşak lıgillerin siyah saçh güzel büyük kızları, Washington'da bir okulda şubattan itibaren dahili dekorasyon tahsiline başlıyacaktır. Uşaklıgil, merhum Ahmet Muhtar Bey takriben 30 sene önce şim diki dev mermer sarayı Ankara Hükümeti için sefarethane olarak satın alolığı zaman sadece bir kâtipti. Gene Uşaklıgil, şefinin en iti. mad ettiği memuruydu. Uşaklıgilin daha o zamandan beri beslemek te olrîuğu ideal, memleketinin Was hington Büyük Elçis: olmaktı. Washington'da 30 sen« önce kendisine gösterilen muhabbeti Uşaklıgilin avdetinde daha fazlasiyle bulacağına şüphe yoktur. Annesi, küçük kızlarmı daha küçük bir partide Washington'lulara takdim etmeği düşünmektedir.» Daha birçok gazeteler meyanında The Eve>ng Star da, Büyük Elçi ve Bayan Uşakhgü'in, Türkiyede inşa edilecek yeni bir çelik fabrikası için 150 milyon dolarhk kredi teminine gelen Kocatopov ile görüşürlerken alınmış bir resimlerini üç sütun üzerine neşret mistir. Ankaralı öğr^nciler de Cezayir için dün sessiz bir yürüyüş yaptılar Baştarafı 1 inci sahifede retmen Okulu öğrencileri aralarında öğretmenleri de olduğu halde, okullarından Kızılay'a gelerek, Zafer anıtına bir buket koymuşlar ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunmuşlardır. Öğrenciler Türkçe ve Fransızca «Hür Cezayirle beraberiz», «tnsan haklarına hürmet istiyoruz» ve «Cezayir. Cezayirlilerindir» cümleleri bulunan dövizler taşımışlardır. Öğleden sonra ise Ankara Üni. versitesine bağlı çeşitli fakültelere mensup öğrenciler. Sıhhiye meydanmda ellerinde Türkçe. Fransızca ve Îngilizce dövizler olduğu halde toplanmışlar ve Hürriyet meydanından geçerek Fransız Kültür Heyetinin önüne gelmişler ve Cezayirde ölenler için saygı duruşunda bulunmuşlardır. Bu arada bir öğrenci direğe tırmanarak şunları söylemiştir: « Insan haklarının ve hürriyetlerinin perçinleşmiş ve kökleşmiş olduğu bir devirde Fransızların milliyetçi, hür Cezayire reva gördüğü şiddet hareketini propesto maksadiyle toplandık. Düne kadar türlü baskıların tesiri altında Türk gençliği olarak hür Cezayirli kar. deşlerimizin dert ve dâvalariyle yakından ilgilenemiyorduk. Protestomuz hiç bir sahsa karşı değildir. Ancak dün olduğu gibi bugün de şiddetı telindir. Mensup olduğumuz Türk gençliği adına protestomuzu vakarına yakışır bir şekilde yapacağız. Bu husustaki teminatımız damarlarımızdan aldığımız kuvvettir. Yaşasm hürriyet, yaşasın Cezayir.» Daha sonra Siyasal Bilgiler, Hukuk. llâhiyat Fakülteleri ilgililerc bildirdikleri güzergâhı takiben fakültelerine dönmüşlerdir. Diğer fakülte öğrencileri •Sefarete, Sefare. te« diye bağırarak Fransız elçiliğinin bulunduğu Paris caddesine doğ ru yürüyüşe geçmişlerdir. Emniyet ve Örfî Idare Kumandanlığı, öğren cileri devamlı şekilde yakından takip etmiş ve Büyükelçilik binası cnünde gereken emniyet tedbirlerini almıştır. Büyükelçilığe gelen öğrenciler getirdikleri dövizleri binanın duvarlanna ve kapılarına bırakmışlar ve aynı yolu takiben fakültelerine dönmüşlerdir. Diğer taraftan Siyasal Bilgiler Fakültesi Talebe Cemiyeti Başkanı Alparslan Işıklı şu bildiriyi yayınlamıştır: «Cezayirde cereyan eden hâdise. leri Istiklâl Savaşımızın bir benzeri olarak kabul etmekteyiz. Koyunlarında Ata'mızın resmini saklayan bu insanlarm mücadelesine milletçe seyirci katamayız. Fransa'nın. en tabiî hakkını isteyenlere karşı takındığı korkunç tavır kendisinin de mensubu bulunduğu hür âlemin temsü ettiği insanhk ideali fikriyle bağdaşamaz. S.B.F. öğrencileri olarak Cezayir. li kardeşlerimizin bu kutsal savasını bütün kalbimizle destekliyo Şeker paıtcarı rekoltesî 4 milyon ton Çelikbaş iyimser (Desen: Ali Ulvi) Tanıklardan Sabri Vardarlı isteği üzerine samklann bulunduğu mahalle giren Tozkoparan, sanıklardan Halit Tartar. Ibrahim Dizdaroğlu. Fikret Gören. Ahmet Horoz, Ziya Sezginel ve Süleyman Kordon'u teşhis etti. Bu sanıklardan bir kısmının elinde sopa, bir kısmının elinde ise döviz bulunduğunu ifade etti. Saat 15.30 a gelmişti ki saionu aydınlatan floresan lâmbalardan biri patladı, içindeki gaz salonu kapladı. Sanıklar, kendilerini teşhis eden şahidin beyanını kabul etmediler. Süleyman Kordon, Tozkoparan'ın D.P. den ayrılarak C.H.P. ye ya. zıldığını söyledi ve «gayrimeşru iş yap«madığı için partiden ayrıldı» dedi. Kordon'un bu sözü gülüşmelere yol açtı. Bundan sonra Ali Sezer. Ahmet Eser isimli şahitler dinlendi. Her kisi de Osmaniye'de C.H.P. lokalini işleten şahıslardı. Olayı gördük leri şekilde anlattılar ve samklaarasına girerek teşhis yaptılar. Sanıklar ise dinlenen şahitlerin, kendilerine öğretiien hususları papağan gibi orada naklettiklerini beyan ettiler. Bir ara sanıklardan birinin avııkatı Ahmet Sezer'den Inönü'nün bindiği otomobilin renginin sorulmasını istedi. Şahit, açık yeşil, dedi. Başkan Adalı. avukattan renge bir itirazları olup olmadığını sor. du.. Salonda bulunan dinleyiciler otomobilin rengi ile bu dâva arasmda avukatın nasıl bir rabıta kur duğunu anlıyamadılar ve bir hayli güldüler. Bundan sonra dördüncü şahidin dinlenmesine geçildi.. Sabri Vardar adındaki tanık o zaman Bakırköy C.H.P. ilçe başkanı bulunuyordu. Aynı zamanda da avukattı. Verdiği ifadede hava alanında ve Topkapıda vazifeli bulunan polislerin çoğunun yaka numaraları olmadığını ifade etti. Buna karşılık o zamanın Valisi Ethem Yetkiner «ihmal ile düşmüş olabilir. sureti mahsusada çıkarılmış değildir» demesi gülüşmelere sebep oldu. Yetkiner'in bu gülüşme. lerden hoşlanmadığı belli oluyordu. Tanık ifadesine devamla mütecavizlerin sanıklar arasında bulun duğunu söyleyerek onlan tespit etti ve heosinin otomobile saldırdıklarını söyledi. Teşhis edilen 6 sanık ise iddiayı reddederek bundan evvel ifade veren tanıkların da Vardar tarafmdan hazırlandığını söylediler. Savcı Egesel. tanığa «Neden Inöıü'yü öldürmek istediler?» sualinin sorulmasını istedi. Menderes müdafii Talât Asal sualin sorulma. sına müdahale ederek «şahit politik bir eksper değildir» demesine rağmen oybirliğiyle sualin sorulmasma karar verildi. Ve tanık bu suale şu cevabı: «Türkiyede tnönü çok sevilen bir politikacı haline gelmişti. Bunu da o zamanın iktidar partisi çekemiyordu. Kendileri öldürebilirlerdi. Fakat halkm gaeyan edip linç ettiği havasını vermek için bu komployu hazırladılar.» dedi. Tanığın sorulan her su. ale verdiği tereddütsüz ceva^lar dinleyicilerin hosuna gitmişti. kendisini alkışladılar. Bu suretle de Yüksek Adalet Divanı önünde bir tanık ilk defa alkışlamyordu. Avukat Orhan Akçal Yüksek Adalet Divanının bu duruma müdahale etmesini ve tedbir ittihaz etmesini istedi. Bu. dinleyicilerin itirazı ile karşılanırken Başkan Adah, Başol'u taklitte sempati ka. zanacağını kavrayarak «bu iradi bir şey değildir. Ben nasıl mâni o. abilirim.» cevabını verdi. Ve diğer avukatların sordukları müteaddit suallere ikna edici cevaplar veren Sabri Vardar, Başkanm müsamahaı hareketinden istifade eden dinleyiciler tarafından üç kere daha alkışlandı ve ifadesini bitirdiği zaman salondaki umumi kanaat alkışların ve buna karşı müsamahanın biraz da istismar edildiği merkezinde idi. Öğleden evvelki son şahit Talât Örs idi. Talât Örs de bazı sanıklan mütecaviz olarak tesbit etti. Bu a. rada Zeki Şahin'in de hâdise mahallinde bulunduğunu ve etrafa emirler verdiğini ifade etti. Teşhis edilen samklar, tanığın ifadesini reddederlerken Zeki Şahin, o gün Samatyadaki bir fabrikaya yemeğe Kurucn Meclis ile ilgili çalışmalar sona erdi Bugünkü Program ŞMdelli ffıHına ve saganak Baştarafı 1 inci sahifede rikası sular altında kalmış, burada işi olan bir çok vatandaş işlerine gidememiştir. Bir çok evlerin alt katlarına da sular girmiştir. Güzelyalıda Doktorlar Kooperatifine ait apartman inşaatındaki yüksek iskeleler şiddetli rüzgârm tesiriyle yıkılmış, elektrik ve troleybüs tellerinin kopmsına sebep olmuştur. Hâdise esnasında yolun boş olması sayesinde insanca bir kayıp olmamışsa da, Güzelyah semti uzun bir müddet cereyansız kalmış ve troleybüs seferleri yapılamamıştır. Şehrtmizde Uzun zamandanberi sıcak ve güneşli giden hava dün sabah birdenbire bozmuş ve sühunet 13 dereceye inmiş, sabahtan akşama kadar yağmur fasılalarla yağmış ve metrekareye 8 kilo yağmur düş müştür. Meteoroloji istasyonu havanın bugün de yağışlı ve kapah geçecegini bildircniştir. New York 13 (a.a.) Birleşik Amerikamn kuzey doğusunda hü küm sürmekte olan şiddetli kar fırtınasının takriben 110 kişinin ölümüne sebep olduğu bildirilmek tedir. Dr. Adams Gürsel'e «geçmiş olsHiı» dedi Ankara 13, (CumhurıyetTeleks) Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel. bu sabah erkenden uyanmış ve Cumhurfeis liği Genel Kâtibi Albay Osman Köksal ile bir müddet görüşmüştür. Bundan sonra doktorlar heyeti tarafmdan günlük konsültasyon ya pılmış, konsültasyon diğer günlere nazaran çok kısa sürmüş ve Başkan hiç bir şikâyeti olmadığını söylemiştir. Gürsel. doktorların tavsiyesine uyarak perhize devam etmekte olup, daha birkaç gün istirahat ile ziyaretleri kabul etmiyecektir Bu gün Sağlık Bakanlığına Amerikadan Prof Dr. Adams'dan gelen bir mesajda. Gürsel'in hastalıgı ta mamen atlattığınınm artık kat'i surette kabul edilmesi gerektiği belirtilmiş ve «geçmiş olsun> denilmiştir. Diğer taraftan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Ragıp Üner bir arkadaşımıza Gürsel'in birkaç gün içınde gazetecileri kabul ederek gene eskisi gibi sohbet edecegini bil dirmiş ve yann Başkan ile vapacağı bir konuşmayı müteakıp basm tcplantısı gününün tesbit edilecoeıni açıklamıştır. Cernâ! Gürsel'e akşam üzeri va pı!%n konsültasyon sonunda da dokîor heyeti memnuniyetini belirtmiştir. Içişleri Bakanlığı tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü ile Emniyet Müdürleri arasında yeni tayin ve terfiler yapılmıştır. Bugünkü Resmî Gazetede açıklan dığına göre jandarma Albaylığmdan emekliye ayrılan ve inkılâbm ilk günlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğünü deruhte eden Cemal Algan Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığma tayin edilerek Kayseri Polis Okulu Mıi. dürlüğünde görevlendirilmiştir. Ayrıca tstanbul İkinci Şube Müdürlüğüne Emniyet Müdürü Hüseyin Çağlar asaleten. îstanbul Trafik Müdürlüğüne Polis Müfettişlerin^ den Hakkı Kutük. Maraş Emniyet Müdürlüğüne Hüseyin Özcan, Kırk lareli Emniyet Müdürlüğüne Hüseyin Mokan. îstanbul Emniyet Amirlerinden Yaşar Tunç Urfa. Bekir Sıtkı Kutlay Uşak, Erzincan Emniyet Amiri Nazım Gürtekin terfian Ankara Polis Koleji Müdür Muavmliğine. Diyarbakır Emniyet Müdürü Sadan Ferit Ksnsu Zonguldak Emniyet Müdürlüğüne ve Genel Müdürlükten Emniyet Âmiri Celâl Bekcan Diyarbakır Emnivst Müdür Muavinliğine. Kayseri Polis Okulu Müdürü Sami Ergun Genel Müdürlük Teftiş Kurulu BEŞkanlığına. Gene! Müdürlükten Şük rü Besbudak Hatay, Ankara Emniyet Âmirlerinden Nihat Türközü Çankırı Emniyet Müdürlüklerine nakil ve tayin edilmişlerdir. Diğer taraftan Bolu Vali Muavini Şükrü Kenanoğlu Mahallî Idareler Umum Müdürlüğü Üçüncü Daire Reisliğine ve bu dairenin e?ki Reisi Orhan Erbuğ ise İkinci Daire Reisliğine atanmışlardır. Emniyst Müdürleri arasında veni tâyinler Sosyalist Parti ileri gelenlerinin durnşması De Gaulle Parise döndü Paris 13 (A.P.) Fransız Devlet Başkanı De Gaulle bu gece gerisinde kanlı kanşıklıklar içinde çalkalanan bir Cezayir'i bırakıp uçakla buraya dönmüştür. Beş gündenberi sürüp giden karışıklıkların bilâiâçosu şimdi 118 ölü ve yüzlerce yaralıdır. De Gaulle'ün Doğu Cezayir'de kâin Bone şehrinden haı^ketinden az evvel orada iki kanlı hâdise cereyan etmiş, bunların birinde Yabancı Lejyon askerleri Avrupah talebe topluluklarının bir gösterisini dağıtroak içi.i ateş açmış, iki kişi Blmüş ve 40 kişi yaralanmıştır. Fransız jandarması da aynı şehrin ayrı bir kesiminde nümayiş yapan Müslümanlara ateş etmiş, 2 kişi ölmüştür. 3 yarah vardır. Oran sehri idarecileri. bu merke?.d= patlak veren kanşıklıklar arasında 18 kisinin öldüğünü açiklamışlardır. Şimdiye kadar Oran'da yalnız 6 ölü bulu.ıduğu sanılmaktaydı. Bone'deki ilk hâdise akşam üsBakırköye bağlı ve tamamen ah tüne doğru bir talebe grupunun şap evlerden kurulu Kayabaşı kö Teknik Okuldan Fransız Millî mar yü, dün öğleden sonra büyük bir şını söyliyerek fırlamalariyle başyangın tehlikesi atlatmıştır. Yan lamış, Yabancı Lejyonun 3 üncü gın. Mehmet Özvelöz'e ait 2 katlı piyade alayı müfrezeleriyle çatışahşap evde. 4 yastndaki bir kızın mışlar ve askerler gösteriyi mamısır patlatmak üzere yaktığı ateş kineli tüfek ateşiyle bastırmışlarten çıkmıştır. 106 numaralı evde çı dır. kan bu yangın kısa bir zamanda büyüyerek. bitişiğindeki bir kahve, Amerikamn yeni bakkal dükkânı ile 2 katlı Recep Savunma Bakanı Özvelöz'e ait eve sirayet etmiştir. Çıkan yangın sonunda, iki ev, bir belli oldu kahve. bir bakkal dükkânı ile bir inek ve iki buzağı yanmıştır. BüWashingto.ı 13 (A.P.) Cumhur tün köyü tehdit eden yangın sön başkanlığma seçilen Jonh F. Kendürülmüştür. nedy bugün yeni kuracağı hüküÖte yandan dün. Fatih, Haliç so mette Robert S. McNamara'yı Sagetireceğini kak 10 numaralı iki katlı bir evde vunma Bakanlığına de yangın çıkmıştır. Turan Çetin. açıklamıştır. Kennedy şimdi yeni hükümetin oğlu adındaki şahsın, elbisesini temizlemek maksadiyle bir leğene 10 Bakanlığı.ıdan 5 ine tâyinler yap doldurduğu benzinin ateş alması nııştır. Geri kalan tâyinler birkaç sonunda çıkan bu yangında, bir gün içinde açıklanacaktır. oda tamamen yanmış, Turan ÇeMcNamara. Kennedy'den bir ya.ş vikoğlu ile karısı Güler. oğlu Yıl büyük olup 44 ündedir. oıaz da muhtelif yerlerinden yaraKennedy'.nin Cumhurbaşkanlığılanmışlardır. rıa s^çilmesinden bir gü.ı sonra Her iki yangın olayı ile ilgili tah Ford Motor Şirketinin Umum Müdürlüğüne getirilmişti. kikata devam edilmektedir. Aftan faydalanan sabıkahlar çefe kurdular! Barbara davası karara kaldı Diinkii yangmlar Denizciük Bankası T.A.O. Deniz Yolları İşletmesinden:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog