Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

DÖRT ResimÜ R o m a n : 252 B A Ş K A S I N 1 N G Ü N A H 1 CUMHURİYET Çizen : YVE& SAYOL Ç m r e o ı M u h a ı KUNT 14 Arahk 1960 OKUYUCULA Bîletçinin 4a?raııışı Şişli'den Bir Bn. öçretmen yazı mest içia hep şeyden evvel Jf. 5.XII.196Û sabahı, saat 8 sularında. Şislideki okuluma gitrnek üz«re Esentepe durağında otobüs bek liyordum. Birdenblre ZincirLil&uyu istikametincıen bir otobüs geldi. Bu, galiba Zincirlikuyu Cağaloğlu seferini yapan 56 aumaralı otobüstü. Esentepe durağında durdu. Binertler oldu. Ben de binmeğe tesebbüs ettim. Biletçi: «Bu'öğtenci otobusüdur» dedi. Ağzımdaa: «N» zararı var, dedim, ben d« öğretmenim» sozü çıktı. Bile+çi «Gir öyle ise!» dedu Girdim. Biletçiye de 50 kuıuş iLzattım. «Pasort yok mu?» dedi öfrpnci oIma«İ!ğım için p»«om yoktu. Ama. bcni öğrenci olarak degü. öğretmrn olduğumu bilerek ıçfri almıştı. Kimlik cu^danımı gn>;tetTİim. «Olmaz!» dedi. 1 «Ir.eceksin » Kimfik kâğıdımı <te snrstıma fırlatırcasına attı. Bu sırada otobüs Mecidiyekbyüne gplmiçti. Araba tVjrnnca, be»ıen beni Eözlpriyle arıyarakt «Haydi bakalım in aşağıU diy# tekrarladı. tnmekten başka yapılacak bir şey ynktu, indim. Beni Şişliye götürerek bir vasıta bulmak için etrafıma bakınırken, kendi kendime söyleniyorum: «Ya şn Otobiip idaresi. ayda binlerce lira harcıyarak şoför ve biletilerine «Nezaket» ve «Görgü» ders leri verdirmesevdi haümiz nice oî ıı rd u ? CEA'ABIMIZ: Bu şikâyet mektubunda önemli nlanı biletçinin bir öğretmerıi, öğren^i otobüsüne sokmaması değildir. Hattâ, onu ilkin otobüse sokup nedense, sonra indirmesi de önemli deeildir. Önemli olanı, dav ranışıdır. Ve bu, bu çeşit davraıışların ne ilki ne de sonuncusudur. bol ışığa ihtiyaç vardır. Halbuki barakalaıın ışık, durumlaj;ı elveri.şli olmadığından, ögrenciler devamlı surette elektrik ışığında çalışmak zorunda kalmak+adırlar. Barakalann, kız enstftüleri sanat dersleri nin işlenmesinde atelye olarak kul lanılamıyacağı, gün gibi aşikârdır. Bir ögrenci velisi olarak Millî Eğitim BakanİTğının dikkatini çekmek isterim. Herıf heruz meıciıvı ı "r.rrrçtı kı Lucıen de cdayı terketti. Kapıyı kapadı, anahtsrı pencerenin bir tarafına gizledi ve Oursine sokağına sapan babasım gözden kaçırmıyarak takihe başladı. Çok geçmeden dar ve karanlık bir geçide girdiler. Lucien, babasiyle arasındaki mesafeye dıkkat edip mümkün mertebe kendini saklamağa gayret ederek yüruyordu. Böylece Morel'i bir çeyrek saat kadar takip etti. Babasının Bievre sahillerinde oldukça uzak bir eve girdiğini gordü. Lucien dikkatle evın etrafını gezdi. Sokağın karşısında büyükçe bir arsa vardi. Arsa çürük bir tahtaperde ile çevrili idi. Hemen bir tahta kopararak arsaya girdi. O tarafa i^abet eden duvar berbat durıımda idi Biraz ilerliyen Lucien evt olduğıı gibi görebildi. Birden bir arabamn geldiği işitildi. Araba he' men o esnada durdu. Bunun üzerine Vernıer evden fırladı ve parmakhkh kapıvı açtı. Arabadan çıkan ve yüzü siy»h, kalın tiıl ile örtülü bir kadın bahçeye girdi. Lucien dikkat kesildi: yürüyüşünden Madam Joramie'yi teşhis etmişti (Arkası Tar) Radyo Kanunu düzeltflecek. GazetemizİD «Okuyuculajrla Başbaşa» sütununda (Radyon var mı, derdin var!) başlıklı şikâyet mektubu ile ilgili olarak P.T.T. Genpl Mü.düxLü|LÜnden aşağıdaki mek'up alınmıştır.«Radyo işleri hakkmda haİPtı tatbik edıloiek.te olan işlemler, 3222 sayılı telsiz kanununa uygun iolarak yürütüln\ektedir. Sö^ü Eeçen kanunun buçünkii ihtiyaçlara cpvsp verecek şekilde tâdili için gerekrî etüdler»? ba?!anılmış olduşundan, bJlg» »dinilmesini rica ederiz.» CEVABIMIZ. Gösterdiği ılsiden ötürü P.T.T. Genel Mücjürlüiüne tesekkür eder ken, tamamivle eskimiş olan bu antidemokrjtik kanunun kaldırılarak demokratik mecnlelrrtlerde yürürlükte olan icarunlpra benzer bir kanunun bir an once uygulanroasını rica ed*»riz RÜYA ÖAKİKA ÛAIK 19. RÜ/A 24 WYA \ 4 Yepyeni ve çok enteresan Taın dlnlenebilmek için rttya ıjttrmH> şart «Röya, uykunun vitaminidir. Rüyasız uykusttzluk kadar uyku, insan zararlıdır vücudü için, Evet, yakında «çok yorgunum • Torgunhıttan bitiyorum. Y« tscek kadar röya görmedim ki bu bu gece uyuyamadım da» der gibi boyle garip garip dert yanacağız gece.» bazı sabahlar. Amerikah doktor Klertman 20 yıllık tecrübe ve araştırmalarının sonunda bütün dünyayı şaşırtan bir iddiayı ortaya attı: «Rüya uy kunun vitaminidir. Rüyasız uyku. insan vücuduna, uykusuzluk kadar zarar verir.» Dinç, iâze, dinlenmiş Yaun tabahları i demedcn 1>crübeler sırasında psikiyatrdaUfraıya çıkardun. Şimdi lar rüya gorenin gözbebeklerinin «'yı btüaycr çıkmam. Mevhızls ve intizamsızca kımıldayıp sim değitse 4e dünyaaın •durduğunu görmüşlerdir. (Kapalı yaıusı nep g*xeL Bakıyor»»göz kapaklannın altında gözbebek nmz »lsca karanlığı ışıkUr lerinin oynayışı bu kımüdaruşlan beaeUiyer. Bir ev, bir od», zaptfden karışık bir makine ile bir iki isaandır ayanan ber kolayca görülebiliyor.) ıtjıkla. Yerytaii yıldızları Doktor Dewent kobay insanlabuniar. Sabaka kufi, gcli*irı, bu âletin tam rüyanın başladıgüzel doguyorlar, «rtvlarda. ğını haber verdiği dakikada uyan PerdaLrr iniktir, evler udırma tecrübeleri yapmıştır. llk yukUr. tnaanlar ne kadar gece 822 kere uyandırması gerek tatlılasıyorlar uyarken. Süt miştir. Ertesi gün bu kobayların bcbckterini kaiırtatıyorlar. sinirli, huvsur dalgin, oldukları, Hiç demeısin ki o öfkeler, o dikkalierıni bi» konu üstünde top felaplar, a kaalar, yalanlar «nlarındır hep. tlk gün ısıklannda, isteseniz de inanamazsınız bu gerçeğe. YeHar öylesi rüyah, evler iylesine tatlı tatlı oykul»dur. Hani bir başka dirıyadau bir başka yarahk gelse de: «îste, deseniz, »a giine» azıcık yükseldi mi milvonluk bir bsğuama başlıvaeak. Geceydi örten kara sırları. Güneş örtüyü kaldırdı mı iUtönden. Çamur akar çanur. DesenU inanmaz. Bu dünya nasıl boğusur, didişir, k,ind« dnrulmanın özlemini çekip duranlar bilir ancak. Böceklere benziyoruz tıpkı. Durmadaa didişir, kaynaşır, birbirini yerler. Bir ayak yaklaşır, yaklaşır da bilmezİer. Onlara göre dev ayak, yoklngnn karaalığı gibi siner birden üstlerine. Füf diye söner solukları. Gözti ile Akfldan geçenler Başhysn her ganün koynunda yoklugmı karaalık vığları bize de, püf Uiye sönıiveıeceğız biz de, Hi( bilmediğimiz bir an. Şuuru, hâfızası, mubakemesi ile öviinüp durau ınsanın burnunun dıbinde her dakika tekrarlanan da bu dram, yine unutur. l nutnıak bu draım. Ta^dmak, sevmek, gülebilmek, guldürebilmek uğruna unutmak. Evet, aniıyorum. Ama, unutun da onu. Çalınmış zevklerin keyfini sürmek, çaUnmı« lokraaların zevkini çıkarmak için. Bunn anla. mak güc. Sabahları dolaşırken Tajsıadadakiler ıık §ık aklıma geliyor. Nasıl da unutmuşlar püf diye sönüverildiğini. Hele, bazan §oluklar sönraeden bile ölüııdügünü. Nasıl da unutmuşlar. NEYYİR Moda, örgüden bıkmıyor Moda örgüden kolay kolay usanacağa benzemiyor. Siz de usanmayın:z. Hem niçin bıkacaksınız öylesine çeşitli, öylesine zengin bir mcda ki bu. MODA^I dinlevın istekleri 21.3(1 SıUhlı ISTANBUL Kuvvetlpr saati 21.4S Cumhur7,26 Açılış, d'lek ve program haşkanlığı Armoni Muzıkası 7,^n iki marş 7,35 Sabah jimnas 22.10 Devamı yarın akşam 22,30 tiği 7.45 Karışık sabah müziği Haherler 22,45 Gece konseri R,(in Haberier 8.15 Türküler 24.00 Kapanış. 830 Plâk dolabından 9.00 Hafta. nın besteciüi «A. Dvorak» 9.20 Kadın saati 9.30 Şarkılar B U L M A C A 10.00 Kapanış. 11,57 Açılış ve program 12.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 îki marş 12.D5 Radyo Salon Orkestrası 12.30 Şarkılar (Sabıte Tur Gülerman) 13.00 Hafif şarkılar 13.15 Haberler 13.30 Şarkılar (Salıh Dızer) 14,00 N. Rimsky Korsakov «Şehrazad» 14.50 Şarkılar ve türküler 15,15 Virtüoz müzigi (F. Liszt «Piyaııo konçertosu») 15,35 Ray Martin Or. kestrası 16,00 Beraber şarkılar tstanbıil Belediyesi 16.30 «Today's Jazz» albumünden SFHİR TİYATROLARI 17,00 Kadın seslerinden beraTEPEBAŞI ber türküler 17,25 Siz ve sağTİYATROSU hğınız 17,30 Dans müziği ve haSaat 18 de fif şarkılar 17,50 Tarihimizde bu hafta 18.00 Saksofon soloları ÇATKAPI 18,15 Şarkı'.ar (Mustafa Kovancı) Saat 21 de SOLDAN SACA: 18.45 Haberler 19.00 Çeşitli 1 Toros dağlan üzerüıde bir geBİR TAKIM İNSANLAR stüdyolardan 19,30 Olaylar ve çit yeri ve boğaz 2 Askeri araçTemsil pünlcri: Pazartesi. Salı, yankılan 19,45 Türküler (Muzaf lann topianmış olduğu merkez, bir Çarşamba, Cuma. Pazar. Esentep» sakinleri. yazıysr: lavamartıklan görülmüştür. fer Akgün) 20,00 Yassıada saati millet veya alıçverişte para yerine Esentepe, Gazeteciler mahallesiGünler geçtıkçe bu rahatsızhkkullanılan. dalavereli iş yapanların (OPERA) 20,30 Akdeniz melodileri 20,50 lar aıtmış, j.eceleri kobayları daSaat 21 de Belediye saati 21.00 Şarkılar (Re kullandıkl?n esas tertibatın yansı. ne taşındıktan kısa bir zaman sona Bir vilâyetimiz, ıapı kâğıttan ra, aramızdan bir kurban verdik ha sık sık ı y.ırıdırmak icap etmişcep Birgit) 21,30 Radyo Oda OrMADAM BUTTERFLY kibrit. 4 Farfaralık yapıp herkese Şimdi, yüregimiz ağzımızda, bu ötir. Beşinci gece Dr. Dewent 1432 kestrası (Mozart «40. Senfoni») hücum etmogi huy edinmiş kimse, G. Puccini «rüya başlangıcı» tesbit elmiştir. 22.00 Çeşitli stüdyolardan 22,30 GOney Anadolumuzun tabil bitkile üm piyangosunun kime çarpacaTcmsil günleri: Perşembe ve Bundan sonra tecrübelere devam Piyano soloları 22.45 Nejat Cen ri grupundan. 5 Sonuna «zan» ke ğını bekleyip duruyorum. Mesefe Cumartesi edememiştir. Çünkü kobay insan deli Kuarteti 23,00 Haberler limesini getirirseniz Müslüman kut şu • Zincirlikuvudan itibaren ŞişliTel: 44 21 57 23,15 Oda müziği 23,40 Gece ve sal ayı belirir. Doğıı bölgcmizde bir ye doğru giden yol, Merkez Banların bir çoğu sinir buhranına tu YENİ TİYATRO müzik 23.55 Program 24,00 Ka. nehir. 6 Tersi bir çeçit bezdir. kası evleri, Gazeteci evleri, bunlatulacak hale gelmişlerdir. Hemen Saat 18 de çevrilince «hir şeyi bulraak için ça rın karşısında sıralanan panış. fabrikahepfi haysller görmeye başlamışbalama yapar» mânasına bir fiil ar dolayısiyle, artık çoktan şehirDOMİNO lardır. Geıi kalanlar da müthiş j olur. 7 Tersi «eüzl miktarda ele ANKARA şışmanlamaya başlamışlar, bir tür Saat 21 de I geçir!» mânasına bir emirdir, araç dışı bir yol olmaktan çıkmıştır. Bu lü ısınamaz olmuşlardır. 6,57 Açılış ve günün programlan ; lar (eski usul çoğul). 8 Çevrilince na rağmen. gerek Boğazdan gelen, B EYB A B A Bu 5 gün içinde Dr. Dewent bir 7.Ü0 Türküler ve oyun havaları «mektup» kar^ılığı eski bir terim ;erek Boğaza giden motörlü vasıSalı günlpri tempil yoktur başka grupu da müşâhede altında 7,30 Haberler 7,45 Gunün ge belirir. Anibal ordusu ile Roma or alar, bu yoldan. en aşafı 10 100 Tel: 44 © 09 4 tutmuştar. Bunları da her rüyada tirdikleri 7,55 Günün sağlığı dusu arasında vukubulan bir savaşın kilometrelik bir hızla geçipgidiKADIKÖY TİYATROSU yeri. 9 Bir çeşit hükümdar. bir yorlar. 120 140 kilometre ile gi8.00 Sanatkârlar geçidi 8,30 Müuyandırmıştır. ama rüyanın ba«•rkek çocugun dünyaya gclmesiyl» Saat 18 de denler de çoktur. Oysaki, Boğaz zik 9,00 Kapanış. şmda daftil. sonunda. Ikınci gruphalkı şenlik yapan memleket. MUTLU GÜNX,ER istikametinden gelen vasıtalara götaki kob*y'«r her gün dinç, tâze, YUKARIDAN AŞAĞIYA: 11.57 Açılış ve programlar 12,00 Saat 21 de dinlenn.iş ojarpk i" anmvşlardır. 1 At üzerinde gezmeji ltiyad re bu yol, Merkez Bankası evlerinCemil Başargan Çıgan Orkestrası (çoğul). î Her den, yani Zincirlikuyudan itibaren % daHka BÜYÜK ÇINAR 12,15 Sizin için 12,20 Çeşitli etmiş kimseler Perşembe günleri temsil yoktur. Bâzı insanlar hiç rüya görmeTürk müziği 12,45 Haberler hangi bir şeyi müşterisini hulup oku şehiriçi bir yol halini almıştır. Telefon: 36 06 82 13.00 Çeşitlı müzik 13.10 Türk tamama. 3 «rahatsız ve hasta» Motörlü vasıtalarm buradan 2040 diklerini söyjerler. Amerikah psikarşılıgı eski bir terim. 4 Bir sayı, basınından özetler 13,15 Öğle iri yan macar beygîri. 5 Bir ya kilometre arası geçmesi lazım. Bukiyatra göre s*ğUm insanların hep tstanbul Tlyatroıu konseri 13,45 Nevin Akol'dan bancı paracı. 6 llâve edibnif par nun için Trafik müdürlüğünün, si gecede birkaç rüya görür. AnPazarteai. Salı. Çarr türküler 14,00 Sevdiğiniz iki soiki tarafa da, bunu belirten levhacak, uyanmadan <> ıreki (âonuncu) ça, noımal de^il şamba. Perçembe list 14,30 Mefharet Yıldırım'dan de hastalık aU lar koyması, arasıra da bu yolu rüya hatırda kalır. Bulnnmaz Pansiyon şarkılar 15,00 Kapanış. meti şeklinde. 7 kontrol altında bulundurması lâCuma, Cumarteai, Gecenin her hangi bir saatında Yer yüzünün cn :ım. Kaza «geleceğim!» demez, 16,57 Açılış ve programlar Pazar rüya görülebilir mi? Beynin yaıda Oçünü te»kil 17,00 Fasıl Heyeti 17,30 Tarım SAKALLI GELtK dığı elektrik dalgaları rüya başlaeden kjsımlar (ço feldim!» der. saati 17,35 Orhan Sezener Dans Her akşam 2J de. Çarşamba tenzliâtll pul). 3 Mahkeyınca yavaşlar. Bu dalgaları kay Orkestrası 18,00 Sizin için «natıne, cumarteai pazar 18.30 da naeye başvoıruladeden âletlere bakarak rüyanın 18,35 Yurttan sesler 19,00 HaberCallas'ı müthiş bir imtıhan bek Tel: 44 22 36 rak yapılan bir uykunun hafif zamanlarında görül liyordu. Şarkı. ve ses sanatkârla. ler 19,15 Yaşadığımız günler hareket (iki kelidüğünü meydana çıkarmıştır. Bl'LVAR TİYATROSU rının o esrarlı «do» sunda bir falso 19,30 Olaylar ve yankıları 19,45 Dünkü bulmaeanın me). 9 «Mıh» tlk rüya uykuya daldıktan orta verilse yanmıştı. Ismet Nedim'den şarkılar 20,00 SEVOİLt GÖI.GE halledllnlı jpkll ticareti ile meşgul lamı 70 dakika sonra başlar. Suare 21.15 Yassıada saati 21,00 Türk müziği olan (iki kelime). Taylâdağdan Salt öktem yasıMilâno'nun büyük opera mev Çarşamba, cumartesi. pazar Bu rüya 9 dakika sürer. Geceror: limi başlarken İtalyan müzik mematine 16.1S nin en kısa rüyasıdır. Rüyaların raklıları böyle (merhametsizce) dü Askere alınarak yurdun çejitli Tel: 21 48 92 birkaç saniyecik sürdüğü sanıhr şünüyorlardı. Callas. ikı yıllık bir lölgelerindeki köy okullarında vadı. Tecrübelerin sonucu bunu ya ayrılıktan sonra, ilk defa Milâno ife görmeğe başlıyan lise mezunu KARACA TİYATRO lanlamış oluyor. Gece ilerledikçe operasında görünecektı. Gerçekten CtBALl KARAKOLU •edek subay öğretmenler arasında. R e r rüyala: da uzar. Bâzan bir saat çok nazik bir işti bu. akşam 21.15 te türlü sebeplerie tecil haklarını Çarşamba, CumarsürdükJerı olur. kaybetmiş, Tıp, Hukuk, îktisat ve tesi Yalnız. müzik meraklıları ve yal Petrol Şirketleri ile içeride ve dışarıda Resmi Devairde mes Pazar Matine diğer Fakülte müntesipleri gençŞuur altında kalan arza niz Milâno değil, bütün Italya 16 da ul mevkilerde vazife görmüs tecrübeli Ingılizce lisanına müler de var. Orta okullanmızın çoDr. Dewent geçenlerde «Atlan soruyordu : «Bakalım ne olacak?» g6 m kemmel ve Fransızcaya vasat derecede vâkıf çok iyi yetişmiş T e l : 4 4 ğunda ise ancak bir veya iki öğtic City»de yapılan ruh hekimleri Herkesin aklına gelen hep aynı bir eleman Şirketler, Armatörler, Fabrika ve Elçiliklere hizretmen bulunmakta, geri kalan toplantısmda, eski inanışların da şey vardı: İki buçuk yıl önceki KÜÇÜK SAHNE metlerini arz eder. ığretmen ihtiyaçları ise, rastgele skandal. O zaman da Cumhurbaşhs bpşkalarına da hücüm etti. İKİNCİ BASKI vekillerle temine. çalışılmaktadır. Uyuyan ınsaıı, bir yandan bir ya kanı operada idi. Callas'ın kapriMüracaat: Tel: 36 18 42 Sabahları saat 11.00 e kadar. Komedi 3 perde Bu yedek subay öğretmenler arana döriiiKe mya görüyor, deriz. si tuttu. Oyunun orta yerinde her Saat 21 de şeyi yüzüstü koydu, çıkıp gitti. sındaki yüksek okul veya fakülte Cuma. Cumartepi. Pazar matine Oysa tam tersidir Rüyadan önce 17 de. Tel: 44 02 76 müntesiplerimn, orta okullara veve sonra .lönjlür de rüya görür Fakat artık böyle bir korku kalrümesi suretiyle, bu öğretim koken kımılaamai insan. madığı söyleniyor. Birlikte çalışan lundaki öğretmen darlığının önüKadınların erkekierden çok rü lara bakarsanız. Callas. çok değışmiş. Provalara vaktinde geliyorne geçilse olmaz mı? ya şordâğü de yanj.ştır. Yalnız, Dr. Dewent da Freud gi muş. arkadaşlanna nazik davranıYatak Örtüleri Battaniyeleri Kaucuklu Hah bi, rüyanın gızii lır arzuyj açığa yormuş. Paspaslan ve Yol Hahlan ile Kadıköy'den Nazik Kiper yazıvurduğj kantsındacır. Ahlâk ve Milânolular: Kaplan kumrulâşKnlak. Bnrun. Bojaz or: tı» diyorlar. cemiyetten çtkinip gerçeklestire(Ağız, Diş) HaMalıkları Okul binalarının yetersizli£i yü mediğımiz ürzulaııroızı hayâl yoMefruşat Mağazalarında araymız Mötehassısı Nitekim ilk gecede hazır buluünden, bazı okullara, Amerikalu ile yaşarız. Kay alarırajzın üçte nanlar da hu fikre iştirak ettiler: Has Renkler İdeal Hediye Güzel Bir Yenilik Taksim. Rrcebpa^a Cadde«i lan getirtilen barakalar tahsis ebiri jıddet dolu ise bu, bizi öfke. Kaplan kumrulaşmışti... Uygun Fiyatlar (Develi Mamulâtı) Park Apt 5/1 Tel : 48 30 na dilmiştir. Bu tahsis, okul ayırt erfen ajara öldürmekten kurtarma KADİFE MENSUCAT A.Ş Tel 48 n 62 dilmeksizin, kız enstitülerine de ya ysrar. yapılmıştır. Ancak, kız enstitülerinde, kültür dersleriyle beraber DOKTOR sanat derslerinin de okutulduğu •Tokyo Tıp Fakültesi proîesörlemalumunuzdur. Yine bilindiçi pirinden Nambu hayal kırıklığına bi, kız enstitülerinde okutulan sauğradı. Çünkü epey zamandan be (l 1961 Model DODGE, Disel benzin MAN ve Mercedes Disel nat dersleri, biçki dikiş , moda, Uanilıye Mütehasvısı ri, modem şehirlerin aralıksız gü ( l kamyonlar için proforma derhal verilir. Mür. Tel: 22 40 98 Gü f çiçek, ev idaresi, yemek pişirme, rültülerinin insanların büyümesirün Han 679 Şışlı Hasad Sokak Nn it nakış, çamaşır gibi sanat dallarıTel • 47 : ne engel olduğunu iddia ediyor ve dır. Bu sanat dallarımn islenebilbunu ispata çalışıyordu. «Yawata» çelik fabrikasına yerleştirilen beyaz fâreler bunun tam aksini RAY OSCA& meydana koymuştur. Gürültünün Lâciveıt beyaz karması bu çok ortasmdaki bu fâreler sessizlikte zarif modele en yaraşan renk o bırakılan gruptan daha âhenkli Ç&pyright o p s r a ro lur. Beyaz süveterde lâcivert süs. gelişmişlerdir. Günde 8 saat munLacivert ceketinde beyaz yaka, be tazaman yapılan kayıtlar bunu keyaz kenarlar. sin olarak göstermiştir. SAATİ bir buiuş Kaza «geleceğim!» demez, «geldun !» der kumralaştı Callas,, Yedek subay öğretmenler arasındaki fakülte öğrencileri Şirketler, Armatörler, Fabrika ve Elçiliklerin Dikkatine: AMERIKAN TIPI Barakalann ışık durumu DOKTOR Ziyaeddin Maktav EVLERİNİZİ MODERNLEŞTİRİNİZ. Gürültü büyütüyormuş j 5 inci Kota Birer Kamyon İthalâtçılarma Hamza Z. Aybsrk P A TTİ 111 PROF. NİMBÜS'un MACERALARI:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog