Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

14 Armhk İMO DÜNYJ1 Sovyetler İngiltereyi ikaz ediyor flkümet knvveti bizde «a. Yazan : VVALTER LİPMANN tnsn>mıyan Sayın cı kuvvet» mfinasına alıder bilmem bn iş« ne dert Çerrenagelmiştir. Hükümet knv miyeti altındaki ücra ve oy raaki Ciunhurbaşkanı mizde olnp bitenlere objektif bir veti bizde tahsildar, eangtzle bakacak olnrsak, biıde ger Cumhurbaskanı leçilişi Kennedy' nelerinin bulunmadığı bölgeler ol danna, polis, hapishane ile tefsir mak üzere, bütün eyaletteki tasçek anlamı ile bir tek finiversita y\ Beyaz Sarayda kabul etmesi, o edilegelmiştir. Hükümet kuvveti bnlnnduğnndan şüphelenmek gere jretkilerin devri iginin muntaza nifin yenilenmesi lâzımdır. Tas bn mndnr? Hükümet kuvveti Rusya, İngiltere'de tesis edilen man yürüdüğüne ve aradaki far nifin eyalet çapında yenilenmes kiyor. Düsününüz bir kez: 147 öğvazifey «Hikmet» dir. Hikmet kuvvetreri Amerikan Polaris denizaltı retim fiyesi üniversitelerden bir kın cüz'îliğine rağmen, seçimin yeni Cumhurbaşkanının devralacağı 20 ocakın çok ötesinı ise tabiat kannnlarıdır. Zora dakalemde atılıyor ds geride kalsn neticesinin kat'i ve ihtilâfsız olüslerinin beyenlmilel gerginuzanacak kadar zaman alacaktır. yanmaz. «Tabiatı eşya» bir mantılar bana mısın demiyorlar. Göıe duğuna işarettir. liği arttırdığını ileri sürüyor çarpan tepki şimdiyedek mırıltılar. Yaratılabilecek en fena ihtimal ğa dayanır. Hükümet, nâzım deEisenhower, bir defa daha. büîngiltere şimdiden Kızıl Çin hümerikayı ikna etmiye çalısacaktır dan, dırıltılardan, «vab, vah, yazık | Londra, 11 (AP) Bir hükümet Kennedy'yi îllinois'teki 27 ikinc: mektir. dfizenieyici demektir. yük ve küçük meselelerde lüzumMoskova 13 (AP) Sovyet re» sözcüsünün pazartesi gecesi yaptı kümetini tanımış bulunmaktadır îngiltere bugüne kadar, Amerika bırakılmas' Paşa Kâzım karh bir kış günü mi haberler ajansı Tast tarafın ğı açıklamaya göre, îngiltere. baj ve Peiping'de hâlen bir mümessili ile bu konuda açıktan açıga bir mü oldu» lardan, göstermelik şikâyet lu ve doğru olanı yapmak diraye seçmenden mahrum lerden öteye gitmiş değildir. Bir tini göstermiştir. Böyle bir hare dır Bir baska deyişle, Îllinois . trenle Ankara'dan lstanbnl'a gelen dan bildirildiğıne göre, Sovyetler, . kan seç^len Kennedy'nin yeni ida vardır. îngiliz hükümeti şimdi, nakaşaya girmekten daima kaçın Batı üniversitesinin başma böyle keti ile Cu.Tihurbaskanı, bazı Cum kinci seçmenlere sahip olamıyaca bir dostnna rastlamıs: Iskoçysdaki Amerikan Polaris deı reeileriyle Kızıl Çinin B. Mılletle Kızıl Çin'in daha fazla B. Milletler mış bulunmaktadır. bir bal gelse, tepkisi bn mo olnr politikacıların tır, yani tllinois seçmenleri Cum. Ne var, ne yok Ankarada?. dinizaltılann uslenmesi ile ilgili ola re kabul edilmesi işini yeniden ele câmiasından daha fazla uzak tu Birmanya • Iaos Çin hududunda dn? Defil 147 ögretim üyesi, bir huriyetçi müfrit bir takım eyaletlerin seçim netice hurbaşkanının seçimine iştirak et ye •ormuş. rak pazar gecesi îngiltereyi ikaz alacaktır. tulmaması gerektiği hususunda Atek asistan haksız yere işinden açarpışmalar olnyor mek hakkına sahip olamıyacaklar etmışler ve bir hidise vukuunda tyilik, güzellik.. tılsa, alım allah orada kıvametler leri üzerinde manevralar çevire dır. Rangon (Birmanya) 13 (AP) bunlann îkinci Cihan Harbinde Alrek Senatör Kennedy'nin zaferi Orada da kar yağıyor mn? kopardı. Burada îngiliz dilinde yayınlanan manların U2 Denizıltılarının jör*** üzerinde şüpheler uyandırmağa Yağmıyor. The Nation gazetesi bugün Bir U|radığımız bütün acılar müeue çalışmalan teşebbüslerinin dışındüğü muameleyi göreceğini beîllinois ikinei seçmenlerinde Neden? manya Laos Çin hudutlarmın selerimizin henüz kurulamamasın da olduğunu lirtmişlerdir. ispatlamıştır. Bu, mahrum bırakılnca, halen 300 ikavşak kesiminde Birmanya ordu dan ileri geliyor. Daha kötüsir. mü Cumhurbaskanı tarafından yapıl kinci seçmene sahip Kennedy'nin Bn abes snal flzerine Paşa KâTass, bu denizaltı üslerinin ttesseselerimizi knrmak nğrnna iş su birlikleri ve başıbozuk Milliyetzım hiç düşünmeden. sisinin beynelmilel atroosferi ger başındakilerimiz ferekli gayreti mı» büyük bir âmme hizmetidir. ikinei seçmen adedi sadece 273 çi Çin çeteleri arasında çarpışma gösteremiyorlar. Hükümet menetti. cevabını Kennedy'nin mağlup. Nixon'un i düşecektir. Umumiyetle tasavvu ginleştirmeye yol açacağını ve mü lar olduğunu yazmıştır. se galip ilân edilmesini saglıyacak edilmelidir ki. bu Kenendy'yi ikin vermiş. zakereler için lüzumlu olan itimat Şurası Meclis, fnrası Hflkflhiç bir pratik veya teorik esas ci seçmenler kolejinde Cumhurhavasının yaratılmasım imkansızHabere göre Birmanyalı asker met, şurası da finiversite! Lâf alaydır; ama bizim memleo laştnacağını da ilâve etmiştir. ler. bu hııdut bölgesinde yıllarDemekle her şey olop bitti Mnı. bulunmaoıakla beraber, partizan baskanı intihap edilmek için lü ket için bazan «realite» halini aların faaliyeti. her fısıltı kampan zumlu 269 luk ekseriyetin ancak dan Milli1930 iktisadî buhranındanberi işsizlerin sayısımn vetçi beri faaliyet gösteren teması yornz. Sonra, memleketi gül gibi yası gibi içte ve dışta menfi tesir dört fazlasına sahip olabilmek gi hr. Çünkfl biz her şeyi hfikfimetÇin çeteleriyle harb idare ettiğimize kendimizi inandırten bekleriz. Hükümet defaerşekurmuşlardır. Bir hayli sayıda Çin mak için yarattıgımız kukla bası ler yaratmaktadır. Amerika Cum bi kritik bir durumla karşı kar yi ben yaparım ididasındadır; fakat bu derece kabarmadığtna işaret ediliyor linin öldürüldüğü bildirilmekte nın alkışları arasında, bir fün ba hurbaşkanının titri etrafında hiç şıya bırakaeaktır Fakat böyle bi tarih töstermiştir ki; çoğn hükfidir. kıyornz, solnju Yassıadada alıver bir bulutun bulunmaması, hayatt tasavvur yanlıştır. Zira, eğer îl metler kendilerinden bekleneni linois 27 ikinei seçaıenini ikinei defil, fistüne vazife olmıyan şeybir millî önemi haizdir. mişiz. Washington 13 (AP.) Kasım Buna karşıhk çalışanların sayısı seçmenler kolejine göndermezse, *** Güzel Edirnenin kalkınmasına el ayında Birleşik Amerikadaki da en yüksek bir seviyeye ulaşmışleri yapmış, yspmıys kalkmış, bn ikinei kolejin kadrosu 537 den 51' birliği ile gayret harcamak lorunişsizler sayısımn 4.000.000 u tır Hükümet Ekimle Kasım araBu sebeple, Cumhuriyetçllerin a düşecektir. Bir Cumhurbaskanı yüzden asıl işleri aksamıştır. da bulunduğumuza hiç süphe yok. sındaki i^sizler farkının mevsim igeçtiği bugün açıklanmıştır. NltekimFakat orada bir üniversite knrma iddiaları ile lllinois'te yaratılan seçmek için lüzumlu ekseriyet de 1930 iktisadî buhramndan beri cabı olduğunu belirtmiştır Kasım teşebbüsü, düşüneceğimiz tedbirle durumu tetkik etmek zannederim 256 olacaktır ki, Kennedy bunun Kimseye tarlı etmek Irtemiayında çalişanların sayısı ise 67 ki faydalıdır Bunu yapmak için 17 fazlasına malik bulunaeaktır işsizlerin sayısı bu derecede ka milyon 182 bin olarak tespit edilrin başında gelmetneli idi. yarnm Tflrk Dil Knrnmn yacThe Electoral College îkinci barmamıstı. mistir. Bütün bunlann izahı, Mr. W baneı kelimelere gnmrük konmaU Seçonenler Koleji» eserinin yazaNADİR NADİ Bu karara sebep Lumıımba'söyledigi gibi, sını ittiyormnş. $5yle M dışandan rı ve bizim anayasamız sahasında merding'in bana Guavaquil. Ekvator. 1 (AP) 3 nın tevkif edilmesi ve buna «Müntehip ikinei «eçmenlerin hep gelecek eşyamn Tfirkçe Umi bnki bellibaşlı otoritelerden Mr. Luİsrael'e 102 memleketten Burada, Amerikanın Ekvator lnnmadan içeri soknlmasın. mış., eius Wilmerding Jr. ile istişare sinin reylerinin ekseriyetini toplı Tâni gnmrük bir de dil kontrolü B. Milletlerin seyirci kalması Peru hudut münakaşasındaki Ameyan şahıs, Cumhurbaşkanı olur göçmen geli> ornıuş ler yaptım. gösteriliyor yapacak. riknn tutumunu beSenmiyeri'erin îllinois 27 ikinei seçmen çıkara diyen anayasanın 12 nci tSdilinde Haoi: İsrael'e 14 mayıs 1948 den beri tertipledici bir miting ?ırT«ında. bulunmaktadır. caktı Mesele de, Cumhuriyetçiler Birleşmiş Milletler. 13 (AP) bu memlekete bir milyon göçme Amerik? B. Devletleri elçisi Ward Lfikırdıya gfmrflk mfl vart *** tarafından ortaya atılan. Cook Oinea, pa7arte?i gtinü Konçodaki nin yerleşmiş olduğu bildirılmek P. Allen'in araba?ı ters çevri'.miş County'de Kennedy'nin küçük ekKaide budur. Üstelik ortahkta lâfı yok mn?. Tıpa tsp bn! B. M. kuvvetleri arasında bukınan tedir Bu sayıya her yıl 10ü bin ye ve yakılmıştır. Polis kalabalıgı gaz Hepıine hfirmetim a^ikâr.. ftma seriyetini bertaraf edip bütün e emsaller de vardır. 18651869 ve bombalariyle dagıtmıştır. Ginea birliklerini çekmyie karar ni göçmen eklenmektedir. Açıkta kalan ogrencilerden 550 yaletin Nixon'a kazandırlmasına 1873 seçim tasniflerinde de kaidt bn olacak şey defil. Zsten bflkflverdiSini bildirmiştir. kişi daha dü n verilen bir kararla yetı»cek tasnif düîensizliği olmuş tatbik edilmiştir. 1877 de Tilden met knvvetiyle dil tasfiyesi, dil Dünyanın dört bir tarafından Ginea dele?;e«i îşmail Toure, B. gelen bu göçmenler yüziki memîstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa mudur sualiydi. Şimdiye kadar ile Hayes arasındaki Cumhurbaj tekâraulO olmaz. Bnnnn kendine M. Giivenlik Konseyinde yaptıgı Cook County'de böyle bir tasnif kanlığı çekişmesinde, eğer Cuua göre kannnlitn var. Başka kannn Bonn. 13 (AP) Bstı Almarıya lekete mensuptur. Israele yerle Gizli Nazi gençlik teşki kültesine almacaktır. bir konuşmada bu kararı açıklamış şenler arasında geçmişleri M. ö . Listeler yarından itibaren asıla düzensizliğinin mevcudiyetine dair huriyetçi Senato kaideyi tarihte tanımaz; ama bizde bürriyet, inkıve başkan Sekoure'nin Dae Ham ve P.usya Batı Berlinin ekonomik 586 yılına dayananlar olduğu gibi lâtına mensup olan cak ve mütaakıben kayıtlara baş hiç bir delil ortaya atılamamıştır. •tatüsü hakkında yapacakları an birkac yıl önce yerleşmiş olanlar ilk ve son defa reddetmemiş ols»y lftp, Ibtilâl oldn mn kabaran hamerskjold'a bu konuda bir not lanacaktır. tnandığıma göre. hattâ resml ve dı, Hayes değil. Tilden kazanmif mlyet damarlanmız İlk 6nce dllllaşmanın imzalanmasını durdur da var. Avusturyalı gençlerin EönderdiŞini sövlemistir. Yeni ilâve edilen 550 kişilik mesuüer tarafından ileri sürülmüş ı muşlardır. Bunun sebebi her iki olacaktı. Böyle bir hareket blr •nlıe hdcnm edip onn hiyanetle itkontenjanla birlikte bu sene Ede Cumhuriyetçi ithamı bile yoktur. Toııre'nin talebine grire 749 kişi devletin bu statü üzerinde anlaşaGöçmenler îsrael'e yalnız bir gö muhakemesi skandaldı, anayasanın maksat ve ham eder... biyat Fakültesine 2007 kişi ahnmış Böyle bir tasnif düzensizligi meylik Gine? kuvveti derha! Koneo mamış olmalarıdır. rünüş degişikliği değil, aynı za Vay bn ar*pc« yay bn frenkViyana 13 (a.a.) Gizli bir Nâzi olmaktadır. Bu rakam, normal se dana çıkarılsa dahi. bu. Nixon mânasınin aşikâr bir ihlâliydi. dan avnlacaktır. manda muhtelif kültür ve âdet Böylesine bir skandalın bu «ene ee.. Onnn yerine salâhiyetleri Doğu Almanya ve Rusya Batı getirmişlerdir. gençlik teşkilâtına üye olan on nelik kontenjanın iki mislidir. taraftarı ikinei seçmenlerin tlli de tekrarlanması için teorik veya meçhnl kimselerin dile bir takım Ginea'nın bu kararını aoklama Berüni kontrol etmek istemekte, gencin muhakemesine dün burada noi":te kazanmalarını sağlamağa pratik hiç bir imkân yoktur ve nesepleri meçhnl kelimeler soksından kısa bir miiddet «onra Fas Batı Almanya ile Batı Berlinin ebaşlanmıştır. Aralarında 22 yaşınkr.fi gelmiyecektir. kıralı V. Muhammed'in de Koneo konomik faaliyetlerine devam edeKenndy'nin de bir Cumhurbaskanı tnkları ve onların fistüne titriyeda bir kızın da buhınduğu gençlerîaki 3.100 kişilik kuvvetlerini "çek bilmesi için garanti istemektedirMersin Iimanından Neticenin degiştirilebilmesi için, seçilişi olduğuna hiç bir şüphe rek herkesi onlara hflrmete zorlarin elebaşiları çizme giymekte ve miye karar verdigi ögrenilmiştir. ler. i AYL ve HAYATİ dıklan görfllür. BSyle corla dil bilhassa Cumhuriyetçnlerin hâkfc yoktur. birbirlerini Nazi usulü ile selâmyapılan ihracat Fas kuvvetleri B. M. nin Koneoda tektmfllfi olmaz. Dil ne lorla öglamaktadırlar. Hariciye Vekili Heinrich von t TABANLIOĞLU bultındurduğu birliklerin en hüvüretlllr, ne zorla dttzeltilir. LnznmBrentano gazetecilere, sonradan | OğulUnnın dünyaya geldiğini artıyor Savcı. bu on «anıâın bir sene evgıinü tejkil etmektedir. Kıral V. snz ve kendi bünye kannnlanna anlaşmazlıklarla uğraş ;^ tanıdık ve dostlanna müjdelerlerj ve! kapatılan «Vatansever Gençlik Muhammed'ln bu kararı pazartesi çıkacak Mersin. 13 (Telefonla) Ticaret aykın müdahaleler oldnkça boznmaktansa bu işi şimdiden geri bıFederssyonu» ve buna benzer di ve Sanayi Odası tarafından ha?ırgece«i resmen açıklanmıştır. % Pakize Kliniği. Şişll 12.12.1930 lnr. Ben, Iddia ederlm ki bnçfinkfi rakmanın daha uygun olacağım ğer teşekküllerin liderleri olduk lanan istatistiğe göre, kasım ayı tstanbnl Tfirkçeslyle en ince mefDışişleri Bakanlıgından hilri''rilcii söylemiştir. Kıymetli büyüğümüz. , larını, Hitler Gençlik Teşkilâtı içinde limanımızdan 3.332.907 lira hntnlann dahi ifadesi kabildir. gine göre Birleşmiş Milletlerin üniforma<<ına çok benziyen kıya değerinde muhtelif ihracat yapılAma işi taassnba dSkfip de nydnrKongo hükümet başkanı Patriee fette gezdiklerini, atış tâlimleri ve mı? ve Batı Almanya, Macaristan, ma ve 61m0ş kelimelere ragbeti Lumumba'nın tevkif edilmesi ve gero yürüyüşleri yaptıklarını söy Îngiltere, Lübnan. Belçika, Israel Hanımefendinin aziz ruhuna ithaf edilmek üzere vefa«icabı hamiyet» saydınıı mı githayahnın ciddl bir şekilde tehlilemistir tının 40 ıncı gününe tesadüf eden 14/12/1960 çarşamba kede olması keyfiyetine seyirci kal gide s8z termayemiz ekslllr. Söz ve Amerikaya 46.711.776 liralık na ması bu karara sebep olmustur. ekslldikçe mefhom eksilir. Bir kerenciye, pamuk, bakliyat, küspe ve günü (bugün) Teşvikiye Camii Şerifinde ikindi namaîngiliz Kıraliçesi, İskoç maden cevheri ihraç edilmiştir. Ge limeye kırk mâna yfiklemek bir zını mütaakiD Mevlit okunacağından dost, akraba ve çpn aya nispetle ihracattaki artış ya'daki çiftliklerinin AİLESİ | dili zenginleştlrmez.. Te ileride arzu edenlerin tesriflerini rica ederiz. bn dil İle ilmi ve Akademik 8 milyon liradır. TEŞEKKÜR kirasını artırdı mevzaların İfadesi lcap edlnce, ya Mersinde kahve Kıymetli büyü£ümüz bnna imkân bnlnnamaz, yahnt Edinburgh 13 (AP) lskoçya'dile yeniden ve başka dillerden HASAN KARABEY'in Sayın Doktoıiara kaçakçılığı da çiftlikleri bulunan îngiltere kelimeler loknlmak zamreti hasıl vefatı münajebetiyle eenaze Kıraliçesi Elizabeth II, bu çiftlik törenine iştirak. mektup. teljraf. Mersin, 13 (Telefonla) Bugün olnr Amerikan yardımı gibi Türkiye'de bütün bir lerinin kirasını yüzde yirmibeş sabaha karşı Mahmudiye mahalle telefon ve btzzat evtmize te?Camm şrimdi otomobil, karbüranisDetinde artırmıstır. rifle acımızı paylasan akraba ayın siyasî olaylan sinde bir kuru kahvecinin evinin tOr, bflji, snpap, amortisSr, asanclost ve arkadaşlanmiza ayn Böylece çlftliklerın kirası 1914 önünde duran îçel 80020 plâkalı os»r, futbol, basketbol, Linotip, sihemopoietik ayrt tesekkilre teessürümüz mâbu mecmuada Sterlingden senede 3518 Sterlinge tobüsten 21 çuval kaçak kahve in lindir, piston, torpil.. ve daha binni olduğundn muhterem gaje1 çıkmış bulunmaktadır. tenfzin tavassutunu rica edeleree yabancı kelime dile glrmiş direnlere suçüstü yapılmıştır. Satoplandı piyasaya arzedilmiştir.' riz. Bnnlari'mı koyacagız, yahot daha tskoçyada 96.000 akr'lık arazi nıklar adalete teslim edilmiçlerAilesi Beş renkli iki kapak içinde, yüzden fazla yeni giren transistor, pikap, radyo, nin idaresi ile meşgul olan Kıra dir. > Schering A. 6. Berlin lisansı ile televizyon sözlerinl knllanmıyaliyet Komiserleri ile kiracılar ara ofset baskı, rengârenk karikatür tablolar.. eak mıyız?. Neden». Ben bnnlan »ında yapılan bir antlaşma ile bu Yassıada'daki dâvalarla beraber, bir ayın ÎSTANBULDA knllanırken hiç blr tikginti, hiç yeni kira tesbit edilmiş buhunmak politika hayatımızdaki değişiklikleri ibret, blr yadırgama hissetmiyornm. ETEŞEKKÜR tadır. ^ "BtRLEŞtK ALMAN İLÂÇ FABRİKALARI kahkaha ve ilgi ile takip edeceksiniz fendi i i !. Kadyoyn, transistbrn, Sam'sun eşrafından AlemdarBu yetkili şahıslar Kıraliçenin •• 11 Pasaport * Türk Ltd. Şti. nde Imâl edilmiştir. hnlâsa bn Isimlerin sahibi olan eszade merhum Mehmet Aziz geçen sene çiftliklerinin islâhı ve eşi, aile büyügümüz ve sevgili •k Yassıada'da Bir Gün yayı sen icat etmemişsin; ama alıp binaların tâmiri içn 29.000 SterTtvzl ve propaganda: Klmya »• Ecza Maddelerl Ltd: Ştl.t knllanıyorsnn da adını knllanmait Topkapı Olaylan Cornsponöfnrf Dnsu'tım ling masraf ettiğini de kaydetmis HATİCE ALEMDAR'ın yı «yıp »ayıyor, gümrükten geçer•• Alman Kızı Dâvası * lerdir. Bu yeni kiraların bu masbizleri sonsuz yeise garkeden ken tabiyetini degiştirtmek istiyor raflardan bazılarını karşılamaya ir İpar Dâvası vefatı dolayısiyle telefon. telsnn? Olnr mn b5yle şey?. yardım edeceği zannedilmektegraf ve bizzat teçrif etmek •• Örtülü Ödenek ve Basm * dir. suretiyle acımızı paylaşmak + îClillet Partisi Dediğin.. lutfunda bulunan bütün akrair Bir Bankanın İçyüzü ba. dost ve tanıdıklara en derin Tabancı dil okutan Kolejlere bir Sükran hi«!erimizi arzederiz. V EFA T • 1970 de Rektör. Aile adına oğlu »ene ilâve edilecekmis. Tedrisatı tbısızadt Ibrahim + Radyo Gazetesi ve Menderes. AHMET ALEMDAR Paşanın torunu nmnmiyetle Türkçe yapan mekDaha birçok karikatürler Dz Bankası Samsun Acentası merhum Binbaşı teplerde de yabancı dile etaemmimttodlanyla fiz d* k»ndi kcndiniz* ömer Sabri Bey * yet verileeekmis.. ve Muzaffer'in c*Bu Mizah gazetesini görnıeîşte şimdi hakikatle baş başa kalu. Muallâ'nın eşi, yen Türkiyenin bugiinkü TEŞEKKÜR lıyornz. Bizim memlekette yabanAylâ ve Atillâ'nın babalan. Vii'p:' 1. cı dil bilen yoktnr. Vardır; ama siyasetini göremez. m blrbıl StfrnufclllnbıtaProstat yüzünden tehlikeli Mühendis Er Erim devede kulak. Sebebi evvelâ mekOerMris l u M l broşUrii«««»ll Ulaylnl».. bir duruma düşmüş oldugum 'in kayınbiraderi. A(Jr« F O N O Corre>pond*nc« lıKMutt teplerde bn tedrisatın kifayetsiz sırada gerekli tedavi ve ameliHuriye Basmacı ve !rıo;l» . l r » U , s> « l yatı yapmış olan. ancak bir ve fena yapılışı.. Sonra da vabanS.Tlih Ba«macı'nın babaya gösterilen şefkatl esirge cı dil bilmemenin bizde bir nevi ye*enl miyen. Cerrahpaşa hastahanesi kompleks yaratarak yabancı dMe Üroloji Kliniği Sayın Profesörü Emekli TuŞsrerenal B UG Ü X i B C G Ü N * B U G Ü N * B U G Ü karşı insiyakî bir husumet do<:urDr. GIYAS KORKUT'a FÜAT ÖNLER ması. Halbuki artık biz deîü, *nve sayln Doçent Dr. NECATİ 12 arahk 1960 günü Hakkın rahmetiçilizce, Fransızca, Almanc3 dilleGÜVENC ve asistan Dr. Mesrur ne kavuşmu?tur. Cenazesi 1 aralık 4 rini konuşan memleketlerde dahi Umut'a ve diğer kıymetli dok19"0 çarşamba (Bugün) Kndıköy Osinsanlar ikinei ve hattâ üçüncü torlara ve klinik personeline managa Camiinden öğle namazını minnet ve şükranlanmı tekrarbir dil ö*renivorlar. Bn dil bilmütaakıp kaldınlarak aile kabristalıyorum. nına defnedilecektir. Mevlâ rahmet mek, tıpkı, otomobil. yazı makineTahsin Öz eyliye. si kullanmak şibi medenî adamlar 25 için bir zarnrettir. Bizim de cemi* yetimiz medenî bir cemiyet olaMEVLIDI ŞERIF 39 rak zamina uyup yaşıyacaksa yaAramızdan aneuın aynlan pek bancı dil ösrenecefiz. Yabancı di»evifill kızımız. esim. kıymetli le ve yabancılara karşı taassupablam ve birifik annemiz tan. onlarla temas korkusur.dan FATMA DAĞDELEN'in HAFTANlN EX GÜZEL BAŞ YAZlSl : vazgeçeceîiz. Hattâ feıı dersleriııi vefatının kırkmcı gününe rastyabancı dille yapaeak Kole.iler aIıyan 18 aralık 19PO paıar günü çacaiız.. Bn çaresizdir. üerliyeöğle namazını mütaakıp Teşvikiye Camti Şerifinde merhumeceksek kaçınılması imkânsız bir 09 nin aziz ruhuna ithafen memzarnrettir. Xe kadar çabuk başlarketlmizin tanınmı?. kıymetli sak. o kadar çok kazanırız.. ehli Kur'an ve Mevlithanlann6 Mevlâna Türbesinln renkli bir tablosu ve nefîs bir Mevlâna yazısı dan Hendekli Hacı Hfız AbdürSiz ne söylüyorsunuz?. 03 rahman Gürses'in riyasetinde Busün 6 ayda konnşacak kaâar, değerl! hafızlann J?tirakiyle 2! O Bestekâr Kazasker Mustafa İzzet Efendinin hayatı ve en meşhur bir senede yazacak kadar yabancı Kur'anı Kertm ve Mevlidi Şerif öjretiliyor. Artık bu is zorlu"kunacagından. akraba. dost ve dindaslanmızm teşriflerlni rica £unu kaybetti Bizde ise Yüksek şarkısının notası Bu sayıda Bu sayıda : ederlz. tahsil yapmış olanların yüzde kaçı, Muradoglu ve Dagdelen d orta tahsil yapmışlarm binde kaEn üıılii karikatiircülerin fır casından ailesî En sevdiğiniz mizahçıların hikâyelerî, bir yabancı dil bilir?. tstatiştik O Melike Farah Diba'dan son haberler ve resimler çıkmış biribirinden güzel: fıkraları, Ankara haberleri: var mı? Gençlerimizin her gün iş aradıkları yerlerden geri çevriîmeV EFA T lerine »ebep bir yabancı dil bilmeO Galatasaray Fenerbahçe röportajı: 250. golü kim atacak? Merhum General Abdürrahman meleridir. Hâlâ görmüyor muyuz?. • * B. FELEK a Aygün'ün eşi. Fuat Taylan. Fahriye Dogu'nun ablalan. BUrhanettin ve d Turgut Aygün. Ruhsar Bora. Belkıs O Dünyanın en zengln adamı neden gülemiyor ? c Aran'ın anneleri, Tayjet. Gökpu. Pınar Aran, Erkan, Metis ve Fikret Büyük J HAFTANlN EN GÜZEL HİKÂYESİ : Aygün'Un büyükanneleri. Feriha CQ O Şevket Rado'nun bir sohbeti: «Kötüleme Yoliyle Insan Tahribi» Aygün. Müjgân Aygün, lzzet Bora 2! ve Muhittin Aran'ın kayınvalideleri, Nizamettin ve Saim Doğu. Şara Berdan'ın teyzeleri. Jale Egeü. îihan Tay33 Tamamlandı î lan ve Hâle Kuntay'ın halaları c OKTAY VEREL Beher cildi i» T.L. NİGÂR Hanımefendi Her üç cildinin 12.121960 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşmustur. Cenazesi 14.12.19'ÎO Başlıca satış yerleri: çarşamba günü öğle namazını müKANAAT ve İNKtLAP 52 taakıp. Şisli Camiinden kaldınlarak, KÎTABEVLERİ Zincirlikuyu N •BUGÜN*BÜGÜN *BUGÜN*BUGÜN dilecekUr. aile mezarlığına defne Ingiltere Komünist Çin'in Konu B.M. 'e kabulünü telep edecek HÜBERLERI ÜÇ I Politika Âleminde I Hadiseler Kennedy seçildi mi? HikurHet kuvveti Komünist Çin'i şimdiden tanıyan İngiltere'yi Çin'in başkenti Peking'te bir mümessili resmen temsil ediyor Amerikada işsizlerin sayısı 4 milyonu geçti Fas ve Gine'de Kongo'daki kuvvetlerini geri çekıyorlar Ekyator'da Amerikan Elçisinin arabası yakHdı B. Âimanya Sovyet ticaret anlaşması geri bırakıldı Edebiyat Fakültesi 550 öğrenci daha kabul edecek MEVLIT FIRDEVS SEYHANLI DIKTATORLEl KARİKAJÜR MECMUASIl. P.ERNEXINE«xir FONO YABANCI DIL İNGİLİZCE ALP4ANCAFRANSIZCA PİYASAYA CIKTI. EPİRNE ÜNîVERSİTESİÎ Yusuf • Bu hafta mecmuasında Ziya Ortaç K AR 37 KAT UR 38 GÜZEL YAZI Yazık oldu Süleyman Efendiye! AKBABA EVİNİZİN NEŞESİDİR! + Felsefe Lugatı t Yarın bir Hayat almayı unutmayınız
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog