Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

C E N A P O Z A N K A N Kırk Halk Sairi Hayatları Eserleri Saz Şairleri memleketimizin asıl sesırr duyuran gerçek âşıklardır. Onların sazında ve sbzünde asil bir Turkiük yaşar.. Bu Türklükteki yüksek vasıflardan yiğitlık ve cengâverlık, rulı incehğı ve duygunun derinliğıyle sozun cümlesmde. sazın telinde bırleşır Fiyatı 500 Kuruş İNKILÂP KITABEVİ umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NADÎ 37 s/ nri Vll S a v i 1 3 0 6 4 ncı yıı j a y ı I J . U O 4 Telgraf ve mektup adresi Cumhuriyet tstanbu] ~ Posta Sutusu: tstanbul , T e l e f o n l a r . 12 42 »0 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 N o . 2 4 6 Careamha 11 Aralib V a r Ş a m D a i 4 AraıiK ^ i > ""'' • ' » v ,..v>t f * •' > 'i • j KUR'ANI KERİMİN TERCÜME ve TEFSÎRİ T A NRI BUYRVĞU N ÖMER RIZA DÖĞRUL İki bez cild,50 Lıra Ahnet Halit Kitabevi Istanbul. Kurucu Meclis ile i calısmalar sona üç Konu llllllllllll IIIIIMIIIIIIIIIIIII Topkapı hâdiselerinin duruşmasına dön de devam edildi D. P. li tanıklar da dün düşükleri itham ettiler Durasmaia dinlenilen bir tanık İnöniiyü öldürmek için hazırlanan plânı bütiin tefemıatı ile anlattı ••• *•»"•' » ..ıj..am« rtalli. OztAn varıvnrlar Dallı, Öztep yazıyorlar Yassıada duruşmalarının 39 uncu gunu olan dun. hava muhalefetı dolayısıyle durusmaya saat 10.02 de baslandı Heybehada'da ıkamet eden Yuksek Adalet Dıvanının Baş kan, uye ve savcıları denizin fazla çalkantılı olraaM dolayısıyle Halâs motorune bınemedı. Durum, Fenerbahçe vapuruna refakat eden hucumbota telsızle bıldırılerek Fenerbahçe vapurunun Heybeliada'ya yanasnoası ıstendı. Fenerbahçe 9.10 da Heybelıada'ya 9 25 te de Yassıada ya vardı. Gemınm tahhyesı 15 dakıka surdu ve saat 9.45 te dınleyıcıler salondakı yerlerine otura. "bıldıler. Kurucu Meclis en geç 27 Mayıs 1961 de Anayasa ve Seçim Kanununu halk oyuna sunacak, reddedildiği takdirde ikinci bir Kurucu Meclis teskil olunacak Ankara, 13 (Cumhuriyet Teleks) Kurucı. Meclısle ılgılı Mılli Bırlık Komitesi çahşmalarının sona eıdiğıni gerek Kurucu Meclis Anayasası, gerek bu Meclısı teşk'] edecek millet .emsılcılerının Seçim Kanunu muzakere ve kabul olunduğunu bılciıımiştık. Komıtenin jetkılılerı. her ıkı kanun hakkında bugun bir açıklama yapmamışlardır Muhtfmelen yarın, her iki kanun ozet olarak ksmu oyuna açıklanacaktır. Sızan haberlere gore, Kurucu Meclis Anayasası, azami 29 ekim 1961 tarıhıne ka^ar yururlukte kalacak, bu zaman zarfmda. Kurucu Meelisi teşkil eden fakat hic bır bdge veya zumremn değıl Turk mılletınm temsılcıleri olan Mechs uyelerı « Arkası Sa. 5. Sü 7 de Yüksek dğrenım çenç 3 liği, Cezaır bağımsıvlığını desteklemek amacı ile evvelki gün bır sessiz vürü\üş >apnııs. Kendi hürriyeti uğruna caııını feda edebileceğini şosterrn luık gencliğinin, hiçbir avrını %özetmeksizin, >er>üzündeki butün bağımsızlık sa\aslarını sempati ile karşılamasını takdır ederım. Cezair'de hürriyetleri ıçin olumü toze alan \e bunu ispat eden >ığınlar var. Su halde bu toplum, ergeç hurriyetine ka\usacaktır. Gerçek Fransız a>dınları arasında da Celair bağımsızhğını savunanl.ır çoktur. Ancak, dikkat edilecek bir nokta var: Eski somurge ınılletlerinin bağımsızlı|ı meselesı, hur dunya ve demir perde gerisi arasında çok tehlikeli bir yarısma konuso halini almıstır. Avrupanın >ansını pençesi altında inleteıı Kremlin, Afrika \ p Asya'daki geri kalmıs milletleri Battva karsı kışkırtırken, ilk fırsatta onları yutmak nevesi ile ağzını şapırdatmaktadır. Bugün Cezairliler, milli ülkuleri ugruna kahramanca dö^üsüjorlarsa, unutmıyalım ki, Macarista/ı'da hürri^et için artık ölme* bile yasaktır. M.B.K ve Bakanlar Kurulu üyeleri müşterek toplantılarını yaptılar hhbat büıosu toplantıda çeşitli işleı ve olayiar üzeıinde hkiı teatisinde bulunulduğunu bildiıdi Ankara 13 (CumhuriyetTeleks) Mılli Bırlık Komıtesı, Bakanlar Ku rulu ile mustereken uçuncu haftalık mutat toplantısını bugun yapmıştır. Dıs memleketlerde seyahatte bulunan Içışlerı. Dısıslerı, Malıye \e Sanayı Bakanlarından başka dığer butun Bakanların katıldıkları bugunu toplantı saat 10 dan 13 e kadar surmustur Irtıbat Burosundan açıklandığına gore bu müşterek toplantıda Ko. mıte vc kabıne uvelerı çeşitli i^ler ve olayiar uzerınde fıkır teatisinde bulunmuşlardır. Bakanlar komiteden çıkarken gazetecılere, bugunku toplantıda Tıcaret Bakanmın ıthalat programı uzerınde bılgı \erdığını soylemışlerdır. Bu araad Sağlık Bakanı Prof. Dr. Ragıp Ureı le Adalet Bakanı Amıl Artus «Tıcaret Bakanı arkadasımız ıthalat programı uzerınde ızahatta bulundu Sonıa da Mıllî Savunma Bakanı ızahat verdı » demı^leıdır A\rıca Prof Arkası Sa. 5, Sü. 8 de Tagmadadaki «Topkapı olayları» sanıkları dun «Balmumcu» dan çelecek dıfer sanıkları yagmur altında sundurmada beklerlerken Topkapı o!a\larının 60 sanığı başta Celâl Bayar ve Adnan Menderes olmak uzere saat 9.55 ten itibaren salona alındılar. Balmumcu'da bu Arkası 8a. 5, Sü. 4te , Yenigün ve öncü gazeteleri dün Örfî Idarece Bu iki gazete, haklanndaki tahkikat neticeleninceye kadar intişar edemiyecek Ankara 13 ( a a ) Ankara Kamandanlığından bugun şu teblığ \ a\mlanmıstır Ankara Kumandanlıgınm (2U) numaıah teblığı Öncu \e Yenı Gun ga7eteleıın'.n Ankara Kumandanhğının ozel talımatına rıa\et etmedıkleılnden 13 aıalık 1960 (dahıl) gununden ıtıba ren haklarmda açılan tahkikat netıcelenınceve kadaı. 3832 sayılı örfi Idare Kanununun 3 uncu mad desının 4 uncu fıkrası gereğınce tab \e ne^ırleıının menıne kaıaı verılmıstır Teblığ olunur Ankaıa Kumapdanlığı AH tTlvi) O n u o Tockoparan tamk mevkiinde Emıl Galıp Sandalcı'nın hakkı \ar: Kurucu Meclise girecek temsilcilerin önümüzdeki ilk genel seçimlerde aday olup olamamalan meselesi, toplumumuzu ilgilendiren daha öneraıi meselelere knasla, elbette birinci derecede onemli bir konu sayılamaz. llkın arkadasımız Oktay Akbal'ın ileri surdugü bu teklif Talebelerin Ankara'da yaptıkları \ürüyastcu bir an gerçi bizde demokratik yönetim sartlannı gerçeklestirmek bakımından olumlu bir adımdı. Son on jıl içinde halkın yasama organına karşı jittikçe zavıflıjan gü\tnıni yeniden güçlendirmek için bu ıvi bir tesebbus olacaktı. Ben de bu düsünce ile Okta\'ı desteklemistim. Seçımle gelmi\en bir Kurucular Meclisini halk \adırgı\abıhrdi. Bu Meelisi \atandas gözüııden düsürmek uğruna, etkisini simdiden hesaplı>amıyacagımız bir ta0 kım propagandalara da girişilebi gşilebi lırdi. Kurucu Meclis üvelerinin öniimuzdeki ilk genel secimlerde adayIıklarını kovmalarına engel olunabilse idi, hem kötu propagandalar geniş olçiide önlenebilecek, hem de bu seçilmemıs Meelisi halka seıdirmek \e \aklastırmak imkânları artacaktı. Saiın Erguder >urAnkara 13 (CumhurnetTeleks) dumuzdaki adam kıthgını ileri sü Cezayırdekı son hâdıselerın Turk gruplar halmde muhtelıf juksek rerek bu düsunceve karsı ko\u\or. gençhgı arasmdakı tepkısı devam okul ve fakulte oğrencılerı sessiz protesto yurujuşlerı yapmıslardır. Sijasal çe»relerde esen ha\a da oÖğleden evvel Erkek Teknık Öğnu destekler gibidir. Partililer a etmektedır. Bu cumleden olarak bu Arkası Sa. 5, Sâ. 3 te rasında Kurucu Meclise girebil. sabah ve oğleden sonra kalabahk mek amacı ile simdiden bir yan<: haslamıstır. Tarın bu varısın gıt9 tıkce kızıstığım gureceğiz. Bir kaç hafta sonra Mechs çalısmaları basladığı zaman da «vatan, millet, demokrası ve esıtlik» iemaları üzerine atesli nutuklar çekildiğini sdreceçiz. Kim gerçek jurt çıkarı uğ;runa konusuvor. kim secim geGazeteler, Uşaklıgil'in itimatnamesini takdim cım ka\gusu ile bulbül misali sal.ı\or. artık gel de a\ırt et bakaettikten sonra Kocatopçu şerefine verdiği ilk lım. Bu konuda savın Erçuder'le beraber bız hepimiz halkı u\ar. kabul resmine geniş yer ayırdılar mak için suphesız eümizden geleni yapacağız. Ama halk acaba bıı(Yazısını 5 inci sahıfenin 1 iııci sütnnunda bulacaksınız) lun o şurültjlere ne dı\ecek? Secım kav îularının Yüksek Adalet Di\anı karsısındaki ifadelere kadar sızdığını, kimi vicdanları temelindpn sarsıp iipri eeri zorladı^ını su sıralarda görmmor mu> u z? Ankaralı öğrenciler de Cezayir için dtin sessiz bir yürüyüş yaptılar Öğıenciîeı eîîeıindeki dövizleıi Fıansa Büyükelçiliği binsma bııakaıak fakülteîeıine döndüleı Sosvalist Parti idarecileri dönkfi durusmada Sosyalist Parti ileri gelenlerinin duruşması O Washington da yeni Btiyük Elçimize gösterilen alâka DONANMAMIZA KATILD1LAR Bır kaç gun once donanmamızın merkez ussu Golcuğe gelmış olan «Mersın» ve «Murefte» mayın arama tarama gemılerı dun j apılan bır toıenle denız kuvvetlerıne katılmıslardır. Resım yenı gemılerımızı dunku toren esnasında gü^termektedır İdareciler, mahkemede, siyasî faaliyet yerine idarî çalışmalar yaptıklarını söylediler Ankara. 13 (CumhuriyetTeleks) Inkılâp hukumetınm siyasî faalıyetlerın men'ıne daır çıkardığı kararnamenin neşrınden sonra genel idare kurulu olarak ve uç toplantı japtıkları, partı>e uje kaydettıklerı ve âmme nızamlarına rıajet etmedıklerı ıddıası ile Sosyalist Partı Başkanı Şukru Bıçak Arkası Sa. 5, Sü. 8 de KENDİ KENDİMİZİ TENKİD Kısaküreklerin cevabı Neslihan Kısakürek'teu dun bir mektup aldık. Y»rimızın darlığından dolavı hulâsa edelim: 1 Nesliban Kısdkurek. Recep Peker'in, eşi Necip Fazıl'a örtulü ödenekten 100.000 lira vermeji teklif ettiğinde avak diriyor. Bu teklifin \apıldıgı odada Peker'den baska Ce\det Kerim lnceda\ının da bulnııduğunu bildiri\or. % Recep Peker'in bu teklifi vapmak üzere esinı A.ıkarava çağırdığını. >ol harçlıgı olarak da Erenkoy Dostahanesi \asıtashle kendısine 400 lira >olladığını, bunun postanedeki kavıtlarla tesbit edilebilecegini so>lü\or. Hammefeııdinin bu konuda butün bıldıklerını dosdogru sbvlediğiııe e'bette ınaıı t\ı. \ncak, kendisi h'kastM Vecip Kazıl'dan duvmus bulU'idu»una \e erkeKlerin botle hıka\elerı zevcelerine anlaiırlirKen tabiatlarına gore, daıma az, çok, pek çok mubalâga \apmalan usulden olduğuna nazaran 100.000 rakammı vine pek süpheli goru\oruz, hattâ ona da inanmaM isterdık. Fakat aksilığe hakın ki, hâdısenın Necıp'ten baska butün sahit'eri vefjt et mıs> balunu\orlar. ü ha'de ne ı >apabtiiriz? \ 3 Neslihan Kısakurek, Recep Peker'in kocasına 100 Hra >ollamasını 100.000 lira teklif etmesine delıl dne gbstermek istijor. Biz, aksine kaniiz. De\ • let islerinde normal olan Istantanbul'dan Ankara'va çağınlan zata tahakkuk »decek masralı nı Ankara'da makbdz mukabilınde vermektır. 'tecep Teker bö\le bir para \ollad<\sa. Necip Fazıl'ın cebınd<" <ren parası bulunmadıgını tühmi.ı etmi, olduğu için yollamıs. hattâ bunda bazı ihti>açlar:nı gdrsuu dı>e biraz eomert te Ja\ raıımıstır. Bu durunıda dkıl \t mantık i"abı, Peker'ın Necıp Fazıl a 100,000 lıra de.Şıl. huniııı on misli, \ırmi mıslı. elli mıslı asağısını teklif otıntsıdir, Sonra mesele nıntlr cıkan bir mesele daha: d46 .İ4 Istanoul • Ankara yataklı bırincı tren ücreti 38 lıra oldusuna çore, Necip Fazıl 400 lıradan gerı kalan İ6İ lıra\ı nasıl bır mucip sebeple kabul etmıstır ve bunu cebıne atan adam. 100,000 lıravı neden reddeder? aiacak is mi? Bunu biz, hattâ binle bır teklifin hic vapılnudığına delil sayarsak haksızlık eder miviz. • •• Şiddetli îırtına ve sağanak Antalya'da metre kareye 129 krlo yağmur düştü; İzmir'de seller tahribat yaptı Antaha. 13 (TeleJonla) Saat te 92 kılometre hızla esen ruzgâr «ebebıyle Akdemzde şıddeth bır fırtına hukum surmektedır Lıman dakı gemıler. Adrasan tabii lima' nına sığmmış ve fırtma şehrımızl de 4 evın yıkılmasma. yuzlerce ağaç ve telefon direğinm devrılmesıne. bır kısını evlerin de genış çapta hasar gormesine sebep olmuıtur Dığer taıaftan 48 saattenben sa»nak halinde yağışlar devam etmekte \e meteorolojı ısta^yonun dan. metrekareve 129 kılo vağmur ı^abet ettığı bıldınlmektedir fzmirde Izmıı 13 (Telefonla) Dun bütun gece ve bugun yağan vağmur lar şehrın bir çok semtlennde yeniden taşkmlara sebep ol.iıuştur Bu arada Halkapınar deresının ta? ma»ı neticesınde Yun Mensucat ve Pamuk Mensucat fabrikalarıyle aynı bolgede bulunan iki yağ fab ArkMi S». S, Sü. l d e Ne dıvelım, haMrlısı! Edırnede bir uni\ersi. te kurulması fikri aldı vurüdu. Teklite hemen herkes el kaldırı\or \e alkıs tutu\or. On \ılda. bir lıalık konserteciliâi endüstrisini ffelistiremi'.en Türkijemizde (tukarıkı tesebbus çereeklesirse) ü(iıncıi unKersıteînizın temellerini atacasız. Bb\lece. ıkisi kurulmus, IKU iskelet halinde bes ııni\ersiteıniz bulıınc'u"unu so\ li\ebileceçiz. nöjsümuzü çerp gere %<ıru ağ\ar"a karsı: Erzurumdan EdirneAe değin hızım tam bes tane üniversitemi7 \?r! dneceğiz. Vurudi'muzdi bir anavasa tasa. ri"nı doftru dnrııst ıncelivebilecek ıkı meclis dolusu adam cıkarabileNADİR NADİ , Arkası Sa. 3, Su. 5 te TOPRAGA VERÎLDÎ Istanbula gelmekte ıken Kızılcahamarn vakınlaıında kendı kullandığı otomobıh ile uçuruma \uvarlararak olen Ankara foto muhabırı, aıkadasımız Necatı Andıç'ın cenazesı dun torenle kaldırılmıstır. Resım. toıenden bır anı tespıt etmPttedır. Bulent Lsaklığil (soldan ikinci) ve eşi Leylâ L'saklıgıl (uçuncu). Sanavi Bakanı Kocatopçu (dördüncu) şerefine verdikleri kabul resminde (beşinci zat Vehbi Koç). Dr.Adams Gürsel'e «geçmiş olsun» dedi Ya«ısı 5 inci sahıfede
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog