Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

N E Z İ H B A R A C a HAZRETİ MUHAMMEO Huutf b« cüt 5 wk» k n « « ı MO Bjfc Ftatıftbrt Hz. MUHAMMED'in TORUNLARI mmâ tm * I mU towrt* 160 tayfı Fiab tS »f» I f İMtt t u d t i ceaM hr«füjı 16 t m & noHI U b 440 UYfv Rstı 26 I n Her Uç kltap da posta ıle 6dem«U olarak gonderılır ANADOLU EVLİTALARI u m h u ri yet KURUCUSU: TUNUS NADİ 37 I1C1 y i l 11 e\£. * 13.UO.J Telgraf ve mektup adresı Cumhurıyet Istanbul Posta Kutusu îstanbul Telefonlar 22 42 9U 22 42 96 t2 42 »7 22 42 98 22 42 99 N O 2 46 \ TİJRKİYE / ' HER ÇEKİLİŞTE Beheri 45.000 T.L. değerinde Apartman daireleri Zengin para ıkramiyeleri KREDf BANKAS1 ATIAS KİTAPEVI Ankara cad No 82 Istanbul Biitiin vergilerin sarf yerleri izah edilecek Aokara 11 (Cumhurıyet Teleks) Vergı znukellefınin verdığı vergılerın nerelere harcanacağını an latmak maksadıyle, Bavındırlık Bakam Prof Mukbıl Gokdoğan bugıın bır ba«ın toplantısı >apmış tır Bakanlığın Isuruluş gorev ve bayındırlık polıtıkasına temas edeo Prof Gokdoğan, Bayındırlık Bakanlığının 1961 yıh butçe tasa rısının 2 129 492 622 lıra ıle baglan dığını Te yenı bır Kuruluş Kanunu huırlandığını soylemıstır Bun dao aotıra Bakan 5 tathıkatçı daİr«dao uçunun çalışmalarını ızah •tmı§ Te demıştır kı «Bugun memleketımızde 7945 Km uzunluğunda bır demırvolu şebeke«u mevcuttur Avnca MuşTatvan, Horasan, Sarıkamıs PendıkGebze hatlarının da bır kısmı ın sa edılmış olup 1961 \ıh ıçınde bı tırılmesıne çahsılmaktadır Lımanlar: 19801961 yıh sonjna kadar ta hakkuk edecek programla 18 Km dalg*kıran, 13S00 m rıhtım ve Arkası Sa 5 Su. 8 de Sah 13 Arahk 1960 67 Eylul sanıklarının müdafaaları yapıldı Avuhatlar müdafaalarmda aleyhte delil olmadığmdan beraet talebinde bulun dular Beşez, Ostop Adalet DtTMM dun 6 7 lyiul olaylan vlt ügılı davava bak tı Salım Başol ızınh olduğu ıçın Dıvan Başkanlığı makamını Ferruh Adah ışgal etmıştı Dınlevıcıler a rasında Bavarı'n kızı Nılufer Gur soy ıle Zorlunun annesı bulunmak ta ıdı Ilk savnnma 11 sanık verlerını aldıktan sonıa başkan ılk olarak Celal Bajarın rekıllerıne soz verdı Avukat Or*han Erguder 13 dakıka suren sa vunmasında 67 Eylul olajlarınm Mbeplerını anlattı Grnas'ın tet hıjlerınden ENOSİS den EOKA dan soz açtı Yunanhların Kıbrıs konusundakı megalo ıdeaMndan bahseden a\utat «Turk Hukumetı nın ılmı çah%.mdları netıcesınde» Kıbııs konusunda \dpılan toplantı ları anlattı Erguder bır ara o ka dar coştu kı Yuk^ek Adalet Dı vanına «Arkadaslar» dl\e hıtap et »ı Ba>arın ıkıncı vekılı konuşuvor Mutea&ıben Ba\arm ıkıncı \ekı h Gultekın Basak soz aldı Olav ların doğrudan doğru\a Yunanhların tahrıklerı netıcesınde vuku bulduğunu behrten ^\ukat dedı Arkası Sa 5 Su 3 te Bayındırlık Bakanı bu mevzudakl îlk toplantıyı dün yaparak etraflı bir şekilde izahat verdi Eisenhower Türk milletine itimat ve bağlılığını bildirdi Washıngton 12 (Fred J Zusy bıldırıyor) Turkıyemn Wat hıngton yenı Buvuk Elçısı Bulent Usakhgıl ın geçen çarşamba gunu Cumhurbaşkanı Eısen. hower e ıtımatnamesını takdım etmesı dolajısıjle >apılan konusmaların tam vt restni cnetınlen bugün Bevaz Saı«v ta rafından neşredılmıştır Mutat torende ılk defa konuşan Usak lıgıl, şunları sovlemı«tır « Bay Baskan Ekselan«ınıza Devlet ve Huiru met Başkanımızın selafımı gtn çeken \e benı Amerıka Btrlesık Devletlen n«dmde fevkall Arkası Sa 5 Sü. 1 de \ekili Gultekın Basak Ba\arın savunmaauu yapıvor Ba\ındırhk lîakanı Mnkbıl Gokdoğan dunku bamn toplantısı nda konvfnyor M&JL Karucu Medisle ilgıli bir kanuıt daha kabol etti Kurucu Meclis üyeleri 2500 lira maaş alacak Ankara 12 (Cumhurı>et Teleks) Kurucu Meclis uyelennın ozluk haklan ıle ılgılı bır kanun teklılı Mılll Bırlık Komıtesınce kabul e. lunmustur 9 maddeden ıbaret olan kanunun 1 maddesınde Kurucu Mechste vazitt alacak olan M B K ne mensup ıtıbay uyelerın valnızca rutbe ma Arkası Sa. 5, Sü. 7 de devam ediyor Soo gunierde havaiar UHIB j«ıiUrdan b«n gorulmamış bır şekilde gualuk guneşlık ve sıcak geçmekted*r Adeta bazı kımseler kışı ozler gıbı, «bu havalar ne kadar su ecek Kar, yagmur yağmıyacak mı'ı dıv« bırbırlerıne sormaktadır Arkası Sa. S, Sü. 8 de Zamaıtsız sıcaklar 50 kuruştan aiınan uskumru Suriyeli bir balığı 350 kuruştan satılıyor kaçakçı bir assubayımızı şehit etti BHediye murakabe teşkılâtı, eski ve yeni Beledije kanunları arasındaki boshığun buna imkân verdiğinı behrtıjor Tİ0Npf^\ 50 kmnşa alış, 350 ye satış! B*lıkhaneden dnn matbaa^a telefon etmışler Balık ıster mısınız, b«dav» balık? Işcılere, hademelere dafıtırsınız 100 kılo vollıyabm mı? Bn tekHf t»Wî yakuz gaMtemıze yapılmış değıldır. Bızimle beraber bır çok muesseselere ajnı »evler §oylenmıştır. Demek tstanbul halkııun tatıhlâk edemıveceğı nispette balık tutnlmuş kı ış bn hale gelmış dıve dusuneceksınız. Hakkınız var. Dun Balıkhaneye 660 000 kılo usknmrn «elmıj ve bunların kılosu e\velâ 50 knrustan muemele eormüşfcen sonralan bu par»ra da talıp bnlumnamıştır. M.B.K. üyeleri maaş almıyacaklar, memur ve emehll üyelere tercih hahhı tamndu I Kurucu | | Nedis [ | 4 ocakta ! 1 toplanacakj = Ankara, 12 (Cumhumet E ^Teleks) Kurucu Meclis \asaE ~ M uzerınde Mıllî Bırlık Komı E ~ tesmce bugun de çahşılmış ve^ ^maddeler bır kere daha gozden^ = Arkası Sa. 5, Su. 2 de = nillllllllllllllllllllllllllllllMIIMlIlH Gençler dunku ses«ız vuruvüs sırasında ellerınde dovıslerl* Taksım'den feçerierken £1 1 1 1 ıııımmıııııııiMiııııımıııııu .111 lî (Telelool*) BM a uzenoe k*c*k takıbtn« sıkan As*abfty Rıfat Tuzun, yapılan bır musademede Surıvelı kaçakçı ömır oğlu Abdullah tar« ftndan tarfekle vurularak şehrt edılmiftır Olay, tslahıyenın Kei»rdu bu cağına bağlı Hamıdıve koyunde vuku bulmuştur Bır samanhk ı«ınd« kMtırılan kaçakçı, ehndekı tufekle yaptığı ateste beş çocuk babaaı Aseubav Rıfat Tuzunu şehıt ettığı gıbı erlerden Bedret taı Akbulut'u da açır surette \a rmlamiftır Azılı kaçakçı, ehnds^ı tufek ve Dun Balıhkaneve getırılen bir 45 mermısı ıle bırhkte jakalanmış Dun î«tanbul Beledne^ı Bahkhatır Şebnımz Valısı ve Jandarma Ko ne Mudurlugune 660 bın kılo usBalıklar mutam olay mahallıne hareket et kumru balıgı gelmıştır pı\asa\a kılosu 50 kuruştan arz mışlerdır Universite öğrencilerinin hepsine yurt temin edilecek Sn halde şehır balıktan dolop ta^mıs, halk beda\a denebUecek fıvatla bol bol balık yemU netıcesıne varaca^ız, değıl mı? motor dolusu uskumru balığı \ e gezer'' Balıkçılar uskumrnnun kılosunu dun 250 ıle 350 knmç edılmıştır Dığer taraftan pı\asada arasında satmışlar satıslar davaptığımız tetkık netıcesınde us kumru bahkların'n 2~>d ıla 350 ku ha e\\elkı gunlerden zerre ka Arkası Sa. 5, Su. 2 de dar farklı olmamıştır. Bu ne h a f Bn ne ağlanacak ne fer\at edilecek hal' Dfinvanın neresınde bır mal sermave sının altı mıslı fıvata satılır' Bu memlekette karaborsanm bıle bu derece ınsafsız davrandıjı çorulmuş şev de|ıldır. Beledne\e murakabe vetkısı âzamı fnatları tâMn etmek salâhıvetı verelim, doğru, fakat daha e»\el halkı bu esnat dedıgımız cana\arlaşmış mahluklardan kurtaralım Yazık bu Ankarada yeni binalar kiralanıyor, İstanbulda eski medreseler mıllete' restore edilecek, Sarayburnu hastahanesi de yurt haline getiriliyor ••*• ı Ankara foto muhabirimizi kaybettik Necati Andiç'in kullandığı otomobil hendeğe devrilince içindekilerden aynca bir kadın oldu ve 4 kisi varalandı Gencliğin Cezayir için sessiz yttrüyüşü Üniversiteliler, dün İstanbul'da İki ayn vaknr ve ağırbaşh gösteri yaparak, hürriyet mücadelesinde Cezayirlilerle beraber olduklannı ifade ettiler Cezayırdekı son hadıseler Turk genç'ığı arasında tepkı >aratmıştır Fransızların bu hareketını protesto etmek ıstı\en \uksek tahsıl ogrencısı \e temsılcılerı kendılenne \arasır bır agırbaşlılıkla dun bır sessız vuru\uş \ apmıslaıdır Istanbul Teknık Unıversıtesı î T Ünıversıte Maçka Teknık Okulu, Iktısadl ve Tıcari tlımler Akademısı oğrencılerınden buvuk bır knmının ıştırak ettığı sessız yuru ııi'ur ılk grupu saat 14 te leknık Unnersıte Gumussuyu Buroun dan hareket etmıştır Ilk gruptakı bm ılâ ıkı bm arasındaki Teknık Ünı\ersıteh ogrencı ellerınde tBız Cezajırle beraberız«, «Insan haklarına rıa>et ıttı>oruz» «France VA T E\ D'algerıe» «Paıx en Algene» «Ceza\ı Arkası Sa. 5, Su 1 de De Gaulle seyahatini yarıda bıraktı 0 Fransız ordu btrliklerinin dun de halk üzerine ates açması 10 kisinin olumune sebep oldu Londra U (R ) Cezayır'ı zı\a ret etrnekte olan Baskan De Gaulle un altı gunluk ııvaret programını tamamlamadan \ann Paris'e doie ceeı bıldırılmektedır De Gaulleun se\ahatnı yarıda kesmesıre bır sebep gosterılm^me'une rağmen buna dun \ukubulan hadi'elerın esa^lı surette te^ır ettığı sanılmak tadır Arkası Sa 5, Su î de Ankara 12 (CumhurıvetTeleks) Universite ve vuk=ek okul ogren rılerının yurt ıhtıvaum karsılamak uzere vapılan çalı^malar ılerlemek tedır Bugun bu mevzuda Yurtlar Mudurluğunde yapılan bır toplan tıda halen Ankara da 200 erkek 500 kız \atagına ıhtnaç bulunmak tadır Kızıla\ Genel Meıkezının \apa cagı maddı yardımla GÎMA nın karşi'indakı 160 yatak alacak bır c bına kıralanacaktır ^\ rıca Akta mahalle<;ınde 127 \atak Dışkapıda 187 >atak alabılecek ıkı bına daha kıralanacaktır Bundan başka Hu kuk Yurdu ıle Zıraat Yurdundakı kız ogrencı'er \em tutulacak bu uç \urda takdım edilecek bosalan verlere de 460 erKek ogrencı \er leştırılecektır Arkası Sa. 5, Sü. ( da Düfühteri behliyen Sinop Sinop halkı düşüklerin oraya naklini istemiyor Sürgün şehri damgasından kurtulmak istiyen Sinoplular cezaevindeki mahkumla rın aksine «O mahkumları buraya göndermeyin^ diyorlar. RÖPORTAJl YAPAN: EROL DALLl (Yazısını 5 inci sahifenin 6 ncı sütununda bulacaksımz) Donanmamızın iki yeni mayın gemisi dün Gölcüğe geldi Merhum arkadasımız Neeatı Andıç Tazısı 5 hıci sahıfemrıde o Izmıt 12 (Telefonla) Amerı kan Yardım Heyetınden bu sabah bıldırıldıgıne gore 1 kasım tan hmde Nor\e<,de Tuık DonanmaM na devredılen Amerıkan Donanma sına aıt ıkı majın genıısı bugun saat 15 30 da Golcuk Denız Üssune |mu\asalat etmıştır «GÖRÜNÜR Sinop denızden
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog