Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makale



Katalog


«
»

Sayın Öğretmenlere ve Kırtasiyecilere: Öğrenci Çalışma Karneleri Renkli kartonlara, tertemiz basıhp hazırlanmıştır. Satrç yeri: ÇELTÜT MATBAASI İSTANBUL Fıyatı 5 kuruştur. OkuUara % 20; Tüccarlara % 25 ıskonto yapılır. vr 37 umhuriyet KURUCUSU: YUNUS NAD* ~1 « I € « « . * * « * • » n d ytL 5 a y i 1 3 . 0 6 2 T«lgraf v mektnp »dreei: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: tstanbul Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 N oT 2 48. Parartpsj 12 Aralık 1960 razarte$l 12 ArailK IV«?U BEYAZ KÖSKTEKİLER RİKKAT KÖKNAR Beyaz Köşktekiler bir çocuğun, bir genç kızın, bir kadının, bir ailenin somanıdır. Orada İstanbul sosyetesini, kiiçolc şehirlerin kafcml günlerini. toplantılarını. balolannı. değişik tipler halihrie bütün bir insanhğı bulacaksınız \^ frŞatı 750 Kuruş. İXKfLÂP KİTABEVİ Başol dün Ankara'da Milli BirlikKomitesi âzalarıyla tanıştı Ankara, 11 (CumhuriyetTelek*) firi günden beri şehrimizde bur lurum Yükıek Adalet Divanı Başkanı Salim Ba?ol bugün Milll Birlik KomitMİne gelerek üyelerle tantşmıştır. Saat 15 de beraberinde özel mu. hafızı olduğu halde Milli Birlik Ko mitesine gelen Başol, o sırada Kurucu Meclis Yasası müzakerelerini tamamlamış bulunan Komite üyeleri tarafından kabul edilmiş ve bir saat kadar sohbette bulunulmuştur. Başol, saat 16 da Komite Irtibat Bürosu odasına gelerek kendisini bekliyen gazetecilerin sorularını cevaplandırıp şöyle demiştir : « Divandaki hâkim ve savcıların mühim bir kısmının aileleri Ankara'da bulunmaktadır. Evieıimizden ayrılah iki ayı geçiyor. Bıı yüzden hâkim ve savcıların ailelerini görebilmeleri için üçer kişilik gruplar hahnde Ar.kara"ya gelip üçer gece kahp dönmeieri esası kabul edildi, bunun tatbikine de 15 gündür başlandı. Ben de yalnız o Arkası Sa. 5, Sü. 8 de İzinli olan Y.A. Divânı Başkanı: "Beni toplu halde tanımak istenişler, geldin, sohbet M.B.K. Kurucu Meclis ile ilgili çahşmalarını bitirdi, Anayasa tadilâtı ettik,, ve Gürseli de ziyaret ettî ve Temsilciler Meclisi Seçim Kanunu tadillerle kabul edildi Kurucu Mecliste üye sayısı 262'den 272ye çıkarıldı Bakanlar Kurulıı üyeleri için 16, eski Muharipler için 2 kişilik kotttenjan verildi, Geıtçfik Temsildsi için Mecliste bir iiyelik ayrıldı; îller Tensildlerinin sayısı 75 e indirildi Ankara, 11, (Cumhuriyet Telekst Çarşamba günündenberi devamlı bir şekilde Kurucu Meclisin teşkili konusunda çalışan Milli Birlik Komitesi. bugün saat 15 te müzakerelerini bitirmiş ve gerek Anayasa tâdilâhnı ve gerekse Temsilciler Meclisinin Seçim Kanununu bazı tadillerle kabul etmiştir. Bakanlar Kurulunun yasa hakkındaki muhtırasını vermesi üzerine Komitcnin yedi üyesindon teşekkül eden bir heyet gerek partilerin ve gerekse bazı teşekküllerin fıkrini aldıktan sonra Prof. Turhan Feyzioğlu'nun başkanlığındaki bilim kurulunun tasarısını Bakanlar Kurulu muhtırası ile birlikte miizakere etmiştir. Böylece yedi üyenin iki kanun teklifi halinde hazırladıkları rapor çarşamba günü sabahı Millî Birlik Komitesine sevkedilerek derhal gündeme alınmış ve Kurucu Meclisin teşkili için hazırlanan 1924 Anayasasının tâdiliyle Temsilciler Mecüsi seçimlerine ait tekliflerin görüşülmesine başlanmıştır. Arkası Sa. 5, Sü. 3 te r Eğitîm konusunda teklifler Bütün öğretimini ana dil rinden yapan, fakat yabancı dile de fazla önem veren okulların açılması istendi Ankara, 11 (CumhuriyetTeleks) Milü Eğitim Bakanhğına bağlı ve yabancı dille öğretim yapan resmi kolejlerin de dört yıla çıkarılması teklif edilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığmca vazi felendirilen bir komisyon tarafın dan bu okulların öğretim sistem lerinde yapılan incelemeler sonunda hazırlanan ve Bakanlığa veri len rapora göre sınıflarda en fazla 40 öğrenci bulundurulması, hiç bir dersin öğretmensiz bırakılma ması ve bu öğretmenlerin de mem leketin en iyi ve kaliteli öğretmen lerinden seçilmesi, giriş imtihan larının devamı, len ve edebiyat şubelerinin lise ikinci sınıftan itibaren ayrılması, lise süresinin dört vıla çıkanlması teklif olunmaktadır. Aynca, yine bu raporda bütün öğretimini ana dil üzerinden ya pan, fakat yabancı dile de fazla önem veren okulların açılması da T t R K YAPISI Büyükderede bir kızakta inşa olunan «Marmaris» isimli bir yük gemisi, dün yapılan bir törenle denize indüi'.mıştir. Resim, geminin denize iniş ânını tesbit etmektedir. Ankara, 11 (Cumhuriyet Teleks) Devlet ve Hükümet Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel, bugünü de ,istirahatle geçirmiştir. Başkana bugün de sabah ve öğleden sonra olmak üzeıe iki konsültasyon yapılmıştır. Doktorlar o heyeti muayeneler sonucunda iyiDün yapılan toplantıda bir Edirneli, «Kurulacak lik halinin devam etmekte olduğuartık universite için çoluk çocuğun nafakasından dahi nu müşahade etmişler ve olduhastalığın ^amamen geçmiş ğunda mutabakata varmışlardır. fedakârlığa hazırız» şeklinde konuştu Devlet ve Hükümet Başkanı Edirne 11 (Ziya Nebioğlu bildi Doğruer, Milli Eğitim Müdürü, Org. Cemal Gürsel'in tamamen iyiriyor) Trakya Kültür Derneği Trakya Kültür D^rneği Başkanı leştiği haberi kısa zamanda duyulnin, davetlisi olarak Edirne'ye ve Edirne'lilerin iştiraki ile muş ve büyük bir memnuniyet giden gazetecilere bugün şehir bir toplantı yapılmıştır. Top uyandırmıstır. gezdirilerek «Mütasavver Cniver lantıda konuşan bir Edirne'li bu Gürsel'in daha bir müddet kasite» için müsait binalar göösteril konuda hassasiyet göstererek Üni bullerde bulunmaması tavsiye omiştir. versitenin açılması için «çoluk ço lunmakta ve böylece Başkanın öğleden sonra. Edirne Valisi cuğun natakasından dahi fedakâr grip veya nezle olmasının önle Arkası Sa. 5, Sü. 7 de neceği belirtilmektedir. Sadri Saıptır, Prof. Feyzullâh Edirnede Universite için müsait binalar basına gösterildi Cemal Gttrsel tamamen iyileşti Doktorlar, Devlet Başkanına daha bir ınüddet kabııllerde bulunmamasını tavsiye ettiler Bir kağuşa »çılan bataçe, mahku mların vetistirdikleri çiçeklik ve bahçede gezinen raahkumlar Düfühteri bekliyen Sinop Salim Başol (öndeki), Vüksek Adalet Divanı üyeleri ile birlikte Başlamadan biten bir munazara Üç kişiyi mahkum: «Salim Başoraselâm Cezayir'de müslümanlar Avrupa söyle, bizöldüren bironla rı göndersin buraya...» dedi çıkmadan mahallelerine doğru yürüdüier RÖPORTAJI YAPAN: EROL DALLl Cezaevindeki mahkumlar düşükleri bekliyorlar Sinop Hükümet Konağının geniş merdivenlerini çıkıp, sol tarafa dö nunce üstünde «Müddeiumumi» yazısı bulunan kapıyı hafifçe çaldım ve sessizce içeriye girdim. Savcı Memduh Oktav. elindeki dolma ka "Meylâna Haftası,, başladı DUn gece Konya'da tatbik edilen program 10 defa tekıarlanacak ve 15.000 kişi tarafından takip edilecek Konya 11, (Telefonlai Büyük Turk mutefekkir ve mutasavvıfı Mevlâna Celâleddin'ın 687. ölüm yıldönümü dolayısiyle tertiplenen «Mevlâna Haftası» bu gece, şehrimiz kapalı spor salonunda yapılan ihtıfalle başlanmıştır. Toplantı, açıldıktan sonra Ord. Prof. Ritter, Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Nüslümanlara ateş açan Fransızlan, ordu destekledi, De Gaulle "Asken harekât itibariMizc artırıyor,, dedi Ankara, 11 (CumhuriyetTeleks) Ankara Üniversitesi Tıp FakülLondra, 11 (R.) Cezayir jehrintesi ile Gazi Eğitim Enstitüsü de bugün de Müslümanlar göstearasında tertiplenen münazara, ri yapmışlar ve Avrupalıların oso.ı dakikada ortaya çıkan bir an turmakta oldukları mahallelere laşmazlık üzerine yapılamamıştır. doğru yürüyüşe geçmişlerdir. AHukuk Fakültesi salonunda ve lınan son haberlere göre, Fransız«evlilik dehayı öldürür mü, öldür lar gösteri yürüyüşüne geçen hal Arkası Sa. 5, Sü. 6 da kın üzeiner tabanca ve tüfeklerle ateş açmiflardır. 6u arada Fran bayrağının dalgalaamış olmasıdır. Gece »okağa çıkma ya»ağı kosız ordusu da Fransızları destekiemiştir. Alınan son haberlere göre nulmuştur. Müslüman halk arasında on be? De Gaulle'ün konuşması ölü vardır. Fransız Cumhurbaşkanı Gene Hırsızlardan 3 ü yakalandı. Bugünün en büyük özelliği Ce ral De Gaulle, dün Blida'da suikisi aranıyor, dördünün zayir şehrinde ilk defa olarak «Ce baylara hitabe n yaptığı bir konuş ise faili meçhul zayir Kurtuluş Cephesi» nin yeşil mada, «Fransa yavaş yavas yeni den büyük bir .nillet olmaya baş Af Kanunundan fayd^lanarak ladı» demiştir. General De Gaulle 'Bütün dün tahlıye «dilen sabıkalı hırsızların yanın görüşüne göre 1940 felâke şehre yayılmaları neticesi, hırsıztinde biz her şeyimizi kaybetmiş lık olayları çok artmıştır. Hemen her gün ve gece şehrin ayrı ayrı tik, şimdi yeniden yükselmeye semtlerinde hırsızlık olayları tesbaşlıyoruz. Cezayirde giriştiğimiz bit edilmekte. faillerinin ancak bir askerî harekât itibarımızm artma kısmı, kadronun zayıflığına rağ»ına yardım ediyor» demiştir. men, yakalanmaktadır. Daha sonra Cezayir meselesine Evvelki gece İstanbul'un muhtetemas eden General De Gaulle, lif semtlerinde 9 hırsızlık olayı tes. Cezayir'in istikbalde bilhassa ikti bit edilmiş, 3 ünün faili yakalansadi. skolastik. t»!;nik ve a?keri mış, ikisi tesbit edilerek aranmağa sahalarda Fran = a ile işbirliği yapbaşlanmıs. dördünün faüi ise meç Arkası Sa. 5. Sü. S da Arkası Sa. 5, Sü. 8 de Bir gecede Yassidda'da 9 hırsızlık oiayı oldu Bir "Dil Gümrüğü,, bugünkü kurulması istendi duruşma Türk Dil Kurumu, dilimize yabancı kelime girmesinin böylece önlenebileceğini düşünüyor Tazım 5 inci sahifemizde lemi ile yeni gelen bazı tahliye ka rarlarını imzalıyordu. Karşısındaki koltukta oturan Sinop Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinden Cevdet bey ise, duruşmasının olmamasın Arkası Sa. 5. Sü, 4 te Yassıadada bugün 6/7 Eylul hâdiseleriyle ilgili sanıkların yargılanmasına devam edilecek tip. Yapılacak olan bugünkü duruşmada, sanıklar, kendilerini savunacaklardır. Kâ^ıthanede dttn kaıılı bir kavga oldu Bir ev sahibikiracı nıese lesinden çıkan kavga neticesinde 2 kişi ağır. .10 kişi de hafif surette yaralandı Kâğıthane Çağlıyan nıahallesinde dün öğleden sonra, 20 kişi arasında, taş ve sopalı bir arbede çıkmıştır. Ev salıibi Ahmet Hacıoğlu 'ile kiracısı Aziz Serin arasında kiTAĞMLRLU PAZAR Kış başındanberi baharı kıskandıran bir tatlılık içinde geçmekt e olan hava ra meselesinden çıkan kavga, kısa riün sabahın erken saatlerind* bozmuş ve îstanbul zaman zaman oldukça şiddetli yağıslı ve bulutlu bir zamanda. her iki şahsın tarafbir pazar geçirmiştir. Tahminler ve niyetler hilâfma tstanbul'lular dünkü tstil gününü mesire yerle tarlarının iştirakiyle büyümüş ve rinde geçirememişlerdir. Yağmur yüzünden bilhassa sinemalara normalin üstü.ıde bir rağbet olmuştur. tam bir meydan kavgası halini alYukarıdaki resimde dünkü yağmurda gezmeğe çıkan Istanbul'lulardan bir grup görülmektedir. mıştır. Kavga «onunda. Hıdır Lâçin ve Mehmet Doğan adlı iki şahıs acır surette yaralandıklarından îlk Yardım Hastahanesine kaldırılmış tır. Kavgada ayrıca 10 kişi de muh telif yerlerinden yaralanmışlarsa da, evlerinde tedavi edilmişlerdir. Hâdise etrafında tahkikata ge. çilmiştir. F. BAHÇE VE G. SARAY GALİP Milli lig karşıiaşmalarına dün de muhteliJ stadlarda yapılan karşılaşmalarla devam edilmiş, Fenerbahçe, Dolmabahçe stadında Şeker hilâli 30, Galatasaray Izmir'de Göztepe.yi 31 mağiup etmışlerdir. Yukarıdaki resim. dünkü Fenerb ahçe maçtnda Şeref'in attığı ilk gol gorülmektedir. (Maçlara ait tafsilâtı SPOR sahifemizde bulacaksınız.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog