Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

u m hu r iyet KURUCUSU: YUNUS NADI r Mağazaları iyi kalite yerlive Avrupa çeşitlerini Eulableceğinız yegâne müessesedır. Galatasaray No: 297 lel. 44 38 30 Kurncu Meclis için diin fikir birliğine varılan hususlar lllll llll IIIIIIIIIIIIIMIIIIII 37 nd yd Sayi 13.061 ve mektup adresi Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: îstanbul Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 Pazar 11 Arallk 1960 1 Temsilciler Meclisi üyeleri mal beyanınatâbi tutulacak, 2 Meclise CHP den 49, CKMP den 25 temsilci katılacak, 3 İI temsücileri için tasanda bulunan (partili partisiz) tefriki kaydı kaldırıldı C«M«Tİnin heyeti Tnnumıyesini teskil eden binalar. Resmin alt tuafında kendilerine aynlan kısımda çamasır yıkayan mahkfimlardsn bir kısroı görtilüvor Boşuna Gayret IIIIIllllll lllllllilllll 11II Anl.ıa 10 (Cumhuriyet Teleko Dirt gundur gecelı, gunduzlu Anavasa ve Seçım Kanunu tasarılan uz»nnde kesıf bir çalışma \apmr.kt,ı olaı Millî Birlık Komıtesı her ıkı konudakı messisinın sonuna jaklaşmış bulunmaktadır Bu mesaımn, bu gece ve yarın da devam edeceğı, bu »uretle Turkıye'ain geçıci bir sure ıçın teşriî ve icraî hayatına muessır olacak Kurucu MprİKe aıt kanunların pa7arte<:ı gunu umumı efkîrı açıklanacağı tahmın oluimaktadır. Bugune kadar yapılan toplantılarda bazı muhım husu«lann muzakeresinde fıkır bırlığm." varılmıştır Fıkır birhğıne varılan ncktaları bıldıriyoruz1 Partılerın gondereceğı temsilci savısı 74 olarak tesbıt edılmıştır. 74 uyenın 49 u C.H P. 25 i CKMP. h olacaktır. lik partıler konten { Arkası S». 5, Sü. t de Gürselin şakası doktorları telaşlandırdı Ankara 10 (Cumhurı\etTeleks) Başkan Gursel bugunu gavet neşelı ve sıhhatlı geçırmıştır Bugun de yapılan konsultasyon netıcesınde Başkan Gursel'ın sıhhatıne tamamen kavuştuğu tesbıt edılmıştır. Konsultas> onlar sırasınd» Sağlık Bakanı Prof. Dr. Ragıp (Jner de hazır bulunmuştur Sabah leyın Parıste toplantna gıtmekte olan Dışışlerı Bakanı Sehm Sarper, Harıcıje Koşkune gelerek Başkan Gursel'e veda etmış ve topiantılar hakkmda kendısıne kı«aca bılıjı veırrıştır Ayrıca Gurel, Başbakan'ık Mustesarı Hılmı tncesulu ıle de konuşmuştur. Arkası Sa. 5. Sü. 7 d e Düsühleri bekliyen Sinop dacı HsMin matbaada yanıma geldi, gazeteleri uzatırken Beyim «Havadis» in yazdıkUnnı oknduk, çok üzüldük! dedi. Yuzüne baktım, gerçekten fliffin bir bali vardı. İnandın mı Hasan? Yok, inanmadım ama, kahvede ilerı geri konuşuyorlar işte! Odacı Hasan on beş yıldır yammdadır. Oknması vazması vardır. Dojfrayu igriden ayırt etmesinı bitir. Yardnmnzdaki milyonlarca Hasana kıyasla kalburüstü sayabilecefimiz bir vatandaştır. Aynca beni de sever ve sayar. Fafcftt bütnn Hasanların teker teker beni tanımaları, battâ tanıdıklarımın tanıdığı olmaları mümkttn mttdiur? Bir gazete baş koşey« bafkalariyle beraber koskoca resmimi yerl««tirmi«, altına da direk gibi harflerle «örtülü ödenekten bnnlar da para almışlar!..» diye yMinif. «Mıslar» ekinin ifad« edrtileoe^i rivayet niteliğini ynrd^mnrda k*f Hassn anlar? An1«M Mle böylesine bafif bir kaçamak 70in haberin verıliş tarzına h&kim olan «isnat» evlemini ne deceoeye kadar örtebilir? Bi*d« demokratik gelişmevi Mstekliyen \e sık sık dumura nğratan en bıhük .varalardan biri, siyaset havatımızda ıavıf karakterIi, kötfi ni\etli politikacılann bn çeştt halk a\cılıfı metodnnn geçer akçe saymalan ve onnn arkasınd» kendi iç yüzlerini saklamay» yeltenmeleridir. iktidar bu tnetoda çok bet bağlamıştı. lspat hakkı yasafının çatlak kalkanından nzun zaman medet nmdu. Gazetelerde yaıılamnanların memleket duzeMiıde on kat fazlası ile kulaktan knlağa fıgıldandığım grirünce bırslandı. Erarindeki Radyo Gazetesi ıle hoşlanmadıfı kimselere açıkça çamar fırlaimara başladı (bütün yasaklar eıbi ispat hakkı vasağı da iktidara karşı ışlemezdi). Devrimden sonra duşük idarenin kirli çamaşırları birer birer ortaya serildikçe, bütün varlığı ile bir gun o rejimı tekrar diriltmeye çalışan dısarıdaki ku^ruklar aynı metodn sinsice knllanmaya devam ediyorlar. Süper mürşidin, örümcek snratlı yobazın, binbir e>yamcının ne mal oldakları anlaşılınca bnnlara ne kalıyor? Ynrdumuzda herkesin, kendileri gibi oldnğnna halkı inan' dırmsk. Alicaıt Bakanlar Kurulu raponınun sadece bir teklif olduğunu belîrtti Paııste yapıiacak toplantılaıa katıîmak için 3 bakan dün Fıansaya haıeket ettileı *'** (Yazısını 5 inci sahifenin 5 inci sütununda bulacaksımz) Hükümleri 15 yılı aşaniar cezalarını Sinop'taki cezaevinde çekecekler Sinop'a gidip meşhur modern hapishanesini tetkik eden ve ilgililerle konuşan arkadaşunzın gördökleri İnsan Haklar1 Yasasının 12, yıh Diin bu münasebetle yapılan toplantıda Prof. Tunaya ile Doç. Giritli de konustular clnsan Hakları» YasaMnın Bırlesmıs Mılletlerde kabul edılışının 12 yıldonumu dola>ısı\le Turkıje Mıl 1 Gençhk Teskılatı lokahnde dun 1 bir toplantı \apümı<;ta T.M G T. Ba^kanınm açıs konıi'smasından sonra soz alan Doç Dr tsmet Gırıth bu \ılkı In^an Hak. ları Gununun a\rı mahı\et tasıdığına ı^aretle sunları so\lenvstır c tnsan haklarının bir be\ annamede demokratik sekılde ılanı kâfı değıldır. Bunlarm muessır bir Arkası Sa. 5, Sü. 3 te r Roportajı yapan II Sabahın Erol DALLİ erken saatlerınde Sam. sun'dan Sinop'a gıtmek üzere hareket eden otobusun en arka sıralarında oturan yolculardan biri de bendim. Şofor uçer kışılık sıralara beşer kişı yerleştirdı, şoyle bir genye donerek hakikî bır »«rdalje kutusuna donen otobusü xevkle seyretti ve muavinme «Başka yolcu çıkarsa yukarıya ahrsın» emrinı verdikten sonra var kuvvetiyle gaza basmağa başladı. n n Aradan henüz 25 dakıka kadar bir zaman geçmistı ki, muavınin «Hoooop » sesı ıle yine butun ba* lar arkava çevrıldı. Yolda yeni bır volcu vardı. «Ördek» tâbır edilen yolcunun \en ıse artık yalnız oto Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Ipar gemileri dâvasında dün Yeııi mühim bir iddia ortaya atüdı Ipar'm gemilerinde çalışan bir gemici Divâna gönderdiği mektubunda Amerika'ya altın kaçırıldığını ileri sürdü bulunduld«rı «Ipar gemılen» dftvasına dun Yassıada da devam tdıldı. Başkan Salım Başol ıle vekıli Selman Yoruk'un dosyayı tet Arkası Sa. 5, Sfi. l d e Pariste \apılacak olan toplantılara Katılacak Mali>e Bakanı Alıcan ve Dısisleri Bakanı Sarper (solda) Belçika Kıralının düfününde htıkümetimizı temsil edecek olan leisleri Bakanı Kızıloğlv Yesilköy ha\a alanında ucağa hinmeden 5nre Sinop Cezaevinin etrafını boydan boya çeviren kale dovarlanndan bir kısraı İzmir'de ele geçirilen kaçak Amerikan aşyası Onlar da bizden farksız! diverek akıllan stnt hera kendıBeşer. Öztep yazıyorlar lerıni teselli etmek, hem de, ü Armator Alı Ipar, Fatın Ruştu mit bn ya, ileride bir pnndnna ge Zorlu, Sebatı Ataman, Hayrettın tirip yine iktidar koltnğnna *ır Erkmen, Hasan Polatkan, Adnan manmak isiiyorlar. Birinci istek Menderes ve Medenı Berk'in sanık lerinde haklı olabilirler, ama bnna belki ihtivaçlan da yoktur. Davranışının mnhasebesini \icdanında yapamıyan adara ne dive haska vollardan teselli arasın. Bu daha ziyade bir karalama gayreti olsa gerektir. Herkesi aym boyaM batırip aynı renkte gösterme sa\reti. Bnnn ba?arabilirlerse ikincı u asıl isteklerinin gerçeklesebıleceğini, vatandasın eÇrivi doğrudan a? ırt edemiyecefini umujorlar. Onlann anladığr demokraai ifte bn. Talan söyliyeceksin, aldatacaksın, dincilik, mnkaddesatçılık maskesine bürünnp Tannyı sömüreceksin. Sonra foyan mevdana cıktı da gırtlağma kadar çarnura ^u^arlandın mı, oradan eline ne secerse vaka!adı|ın gibi dısarıdakılere fırlatacaksın. Tâ ki onlar da tıpkı sana benzesinler. Bu düsürücü. kürültücü eşitlık he\esi her lerde demokrasinin en tehlikeli düsmanıdır. Demokrasinin aradığı esitlik küçüklükte, çirkinlikte, iğrenclikte degil, insanı yükseltmije yanyan temel haklaraj \e hürrivetlere dayanır. Kotü ni^etlilerin gayreti, t e r zaman oldnŞn gibi, ylne htisranla sona erecektir. ııııııııııııııııııııııııııııımıi!tiıiıtıtııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı»i Topkapı sanıklannın \ yapüklan şikâyet | Izmir 10 (Telefonla) Bugfin şehrımızde Amerikan P X i ile paralel olarak çahştığı anlaşılan bir kaçakçılık mevdana çıkartılmış ve Mehmet Alhan is.ninde vaktiyle NATO'da çalışmiş bir gencin apartmanına yapılan baskında mühım değerde Amerikan e?yası ele geçırılmiştir. Bulunanlar arasında 190 efektit Bu mevzu üzerinde temaslarda bulunmak üzere dolar ıle tahminen 150 bın hra değerınde kadın ve erkek elbıselen, Amerikaya giden Sanayi Bakanı yurda dönüyor. teyp makınelerı, teyp şerıtlerı, pikap ve radyolar, ıçkı. eşarp v.s. Washıngton 10 ( A P ) TurkiTurk delegasvonu gelecek haf ele geçirilmiştir Tahkıkat derinve Sana\ı Bakanı Şahap Koca ta Ankaraya donecektır. leştırilmektedır. topçu Amerıkadakı tetkik seyahatıne devam etmektedır Kocatopı,u Ereğlıde kuralmasına karar \erılen çelık ıabrıkasımn insasıve ılgılı görusmelerden memnun kalmıstır. çelik tesis'eri Amerika 150 dolar veriy or Bakan ve başkanhk ettığı sekız kı«ılık heyet burada uç gun daha kalacaktır NADİR NADİ Dıinkü durasmayı takip ederken göz yaslarını tntamıyan Ali îpar'm knfcvrdesi Topkapı dâvasında sanık oma \anıldıkları noktaların E Kocatopçu bura\ a gejmeden on Trakya Kültür Derneği lanlardan 27 vatandaş Cumhume\ cudıyetını de gozden kaçır ~ , ce Pıttsburgh dakı çelık tesıslenrıyet'te T. L rumuzu ıle çıkan mamak mumkun değıl. Z n ; g e 7 m ı ş ve burada ınşaat fırmımensuplarının Ankara'bır yazıva öfkelencnişler. YolEvvelâ kendılerını muteessır ^ | lanvle temaslarda bulunmuştur da Bakanlarla yaptıkları ladıklan mektupta tSuçumuz eden yazıda hıç bırının ısmı ~ temaslar müspet bir seElçılık sozcusunün bıldirdiğme Yüksek Divanda tahakkuk etvok. Hıç bırinın şahsı da ta ~ kilde sona erdi meden hakkımızda bu şekilde nınmalarına yol açacak şekıl ~ gore, goruşmeler ilerı safhadadır lısan kullanmak doğru değıl de tariı edılmemıç Deraek kı = 1 ırkuedekı çelık tesıslerımn yaTrak>a Kultur Deınegı Baskanı dır» diyorlar. Bır bakıma ken vazının şahıslanna karşı bır 3 pılma«ı ıçın borç verme fonundan lokahnde dılerini haklı bulmak kabıl a Arka« Sa. 5, Sü. 3 te = 150 000 000 dolar ayrılarak bu ış dun Emınonu ogrencı bır basm toplantısı tertıphyerek Illlllllllltllllllltllllllllllllflllllllllllllltfllllllllllllllllllllllllflll111llllllll~ fmanse edılecektır. Eaırne Unuersıtesı hakkındakı scn gelısmelerı açıklamıstır Dernek baskanı ou ^ususta SL.nları sovlemıstır < Üniversıte, 3 \ıl ıçerısmde derece derece tesekkul ettırılecek ve tam tesekkulunden sonra Istanbul Unıversıtesının vesâvetın den a>rılacaktır S S Onar ın ta\ 1 sıyelerıne ujarak Ankara'da Hu kumetle temaslar vaptık. SaŞhk Bakanı ıle japtığımız gorusmelerde tam bır mutabakata \ara ak Edırne'df son sınıftan baslamak uze re Tıp Fakultesının tesekk ıl ett rılmesı bunun ıçın de lâzım olan 500 yataklı bır hastahane kurulması vaadını aldık AMICÜ gorus tuğumuz Mıllı Eğıtım Bakanı da Tıp Fakultesının son ainıfının a çılmasını ıyı karşılamış ve bu Trakja Kultur Genmetı idma maksatla aralık avının sonlarnda yapılan toplantıda ızahat Edırne'ye geleceklennı bııdırmış\erilirken 27 MAYISTAN ALTI AY 9O MRAlerdır.» Edirne Üniversitesi 3 yıl icinde teşekkttl edecek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog