Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

YILMAZ Ban\o, Çamaşır ve Toz Sabunları Zeytınyağ^ndan mamuldur Tel Ist 22 24 31 Avvalık, 215 Tclgıaf Naü Istanbul Yılmaz Ayvalık M, B. Komîtesi dün Bakanlar Kurulunun Feyzioğlu projesi üzerinde yaptığı tadîlâtı ve bunu benimsemediğini açıkladı Feyziojjlu projesi çalışmalarında llllllllllllllllllllllllllll Kurucıı « ^ ^, "% «T"Meclis çalışmaları hızla devam ediyor J7 nd yd S«y. 13.060 «•* umhuriyet KUKUCUBV: TUNUfi NADİ S Borak Ataturk. Gtnçlık ve Hürrıyet 7 50 Prof H. Z Ülken Aşk Ahlakı 12 00 Prof. Y. Eralp Yahya Kemal tçın 5 00 Doç H Batutaan Batıda Tolerans 10 00 Doç î . Girttlı Demt krası Yolunda 7 50 Dov Z Hatlboghı tktieat tlmi 1500 Doç K Tunçatav Mali Matematık 25 00 A Iııksel Bankacılık Hufcuku 20 00 \ H. Ftı Bankacıhkta Istıhbarat 10 00 I Cel'Mr FJIZ Baremı 15 00 d Dn'man Dorraan Ingıhzce Gramen 4 00 JJr B Arıkan Ordu PMkolojısi 5 00 ödımell gonderilır tvatalog ' A N I L No. 11 • lit«nljul istevlnız Y A Y I N E V İ Tel 12 *J 68 Cumartesi 10 Arahk 1960 Kmnnet amırı Mahmut Nedım, dunku durusmada sanıkları ıtham edıvor. •ıııııııııııııııııııııııııııııııı ••>• Meclıse gırecek urucu olan temsılcılerın onumuzdekı ılk genel lere ada\ «rosterılmemele rı sartını Kurucu Meclısın prestı jı vonunden dogru buldugumu vazmıştım. Fıkır benım değıldı Önu ılk olarak zannedrrsem, • atan gazetesı vazarlarından Ok \ ta\ \kbal ortava atmıstı. Ben fık rı begenmış \e desteklemıştım \ıne \atan gazetesı vazarlanndan savın özcan Erguder kendı gaze tesınde sutun komsusuna karşı cephe almamak kav gusu ıle olae«k, fıkrı bana mai ederek bunun cıddı bır «ev savılamıv acagını sovlu\or \e zıt duşuncevı savunuvor. Savın Erguder'e gore Kurucu Mec lıs uvelerınden bovle bır leragat bekleraek «seçım mues»st.)>esn»ıı» mıllet taavrına vetersız, hatta za rarlı bır muessese oldugunu ka bul» anlamına gelırmıs Ya/ımdan bır kex bu anlamı çıkardıktan son ra »rtık ust vanı çorap sokugu gıbı yttrur gıder, seçımsıı rejımlere hacret duymaya kadar varır. Ovsa, ne Oktav Akbal ın, ne de benım bovle bır tezı benınısıv emıveceğımızı savın Erguder elbette \akından bılmek gerekır. bayın Erçuder'ın vanıldığı nokta. çinde vasadığımız sartların ozellıgını dıkkate almıvarak benı ve Oktav ı soyut preıısıpler uzerınde dırenı vortnuşuıfarzetmesı, kendı duşuncelerinı de sovnt prensıplere da> amasıdır. Seçımsız demokrası olur mu" Olmaı. O halde Kurucu Meclıs uvelerınden onumüzdekı genel seçımlere gırmemelerını ıstemek, demokrasıve sırt çe\ırmek demektır. Gunun sartlarını bır kenara ıt tığı ıçın bu mantık zıncırı vaniıstır Seçımsız demokrası olmaz ama demokrasıler zamanla sovsuzlasabılırler Bızım demokrasımız de henuz olus ça^mda so\suzlasmıs, dumura usramıs \e 1950 de mıllet otn ıle ıs basına getırılen bır ıktıdar l%0 Mİıııda sunşu gucu ıle \erınden atılmıstır. Mıllı ıradtvı hıçe saymanın bır sonucu olan bu hareketı halk doğrn bulmus ve seçımle ılgısı olmadıÇı halde vfiıı ıdarevı candan benımsemıs, bağrına basmıstır Meclisi Halka Sevdirmek llllllllllllllllllllllll K Ankara 9 (Cumhurıvet Teleks) Mıllı Bırlık Komıtesı bugan bır açıklama >ap^rak Bakanlar Kıırulunun ılmı komıte rspoıu uzerınde vaptıgı degışıklıklerı açıVİEmıştır Mıllı Bırlık Komıtesının bugun vaptıgı açıHama şudur Prof Turhan Feyzioğlu başkanlıgındakı ılrrı heyetçe hazırlanmış bulunan Kurucu Meclıs teşkılı ıle ılgılı rapor evvelce batınd ve umumı ^fkara arzolunmuş bulunmaktadır Mılh Bırlık Komıtesının bu mevzuda \aoacagı çalışmalara yardımcı olarak Bakanlar Mıulunca ılmı neyetın hazırladıgı mezkur r 0 por uzerınde >apılan etudleıle de ozel bıı muhtıra mejdana getırılerek Komıtevt sunulmuş bulundugu malumdur llısık olarak takdım edılen notlarda Bakanlar Kurulunun bu muhtırası>le ılmı he\ et raporu arasındakı goruş farkları aç klatımdktadır Mıllı Bırlık Komıtesının 7 kışılık ozel, Kı rucu Jleclıs Komısyonunun çalışmaları sonundd bu hafta ba^ında Mıllı Bırlık Ko mıtesı ıımumî heyetıne >unulmuş bulunan ıKurucu Meclıs tasarısı) ıse Feyzioğlu ılmı he\etının hazırladıgı r«.poı on plânda tutulm^k suretıyle, Bakanîar Kurulu muhtırasının ve muhtehf muesseseler temsılcılerıyle jcpılan ıstışarelerın ışıgındakı etraflı çalışmalarla mevdana getirılmıştır Mıllı Bırlık Komıtesı umumı heyetı bu Irkası Sa. 5, Su. î de Bakanlar dün ne dediler? ^nkaIa 9 (Cumhumet Telek>) Temsıicıler Mechsı tasarısı uzerındekı muzakereler M B K nde devam etmektedır Bugun Komıte Bakanlar Kurulunun Bılım Komıs j onu tasaıiM uzennde vaptıgı des,ı şıkhklere aıt muhtııa ıle Bınm Kü 4rkası Sa. 5. Su 7 de Topkapı dâvası tanıklarından biri hakkında yalan şahadetten takibat açılmasına karar verildi Bu karar Yüksek Adalet Divanının bitarafhğını bir kere daha açık bir şekilde ortaya koydu Gülek'in raüphem kunusması Buşkan'in ihtanaa sebep olda Beser. Oztep yazıyorlar Topkapı o'a\ları da\asmin <luruşma'iina dun saat 9 30 dan ıtıba ren devam edıldı Davanın halk arasında zıvade^ı>le ılgı gorduğu dunku Ya^sıada vapurunun çok ka labahk ol nasından anlaşılıvordu Vapurda en fazla alaka goren kım « e C H P nın eskı Genel Sekreten Kasım Gulek ıdı Nıtekım Gulek vapurdan çıktıktan sonra da Yassıada kumandanının ozel davethsı olarak muamele gordu Dunku durusmada çahıtlerın dınlenılmesıne devam edıldı «ra e*kı Mıllı BlrHk KomUest uyelerınden Şefık Soyuyucede ıdı Ancak Sovuvuce Kopenhag'da bulun duğundan eskı 3 uncu şube mudu ru Nazmı Sev ın'ın dınlenmesıne geçıldı tkıncı ^ahıt emeklı emnıyet amırı Mahmut Nedım Vural ıdı. O Arkası Sa. 5, Su. $ te v ıı YASSIADA Vııkıra Ecvet Guresin yazı>or Ankara 9 (Cumhumet Teleks) M B K Kurucu Meclıs tasarısı uzerınd 0 Bakanlar Kurulunun \aptıgı degısıklıklerı açıkladı Dığer sutunlarımızda bulacaksın.z Bu d<,ıklamanın metnı ha\ lı alaka çekıcıdır t\\ela bıhm komıtesı ıle Bikanlar Kurulu «fuasuuUJu .»oruj farklarınm kaleme ahnışı \e ıfa| de tarzı bakımından alaka ^ekıcidır Sanıven Bakanlar Kuıuhınun bazı maddeler ıç n dusund i,u ılegı^ıklıkler bakımından alaka çekı cıdır Bıhm komısjonu tasarısı ıle, Ba kanlar Kurulu muhtırası arasın dakı farkUr açıklanırken arka ?r kaj a sııalanan maddeler arasında kurul gorusu adeta bır tenKit suz gecınden geı,ırılı\or Bılhassa açıklamanın 1 nıcı madde^ı 2 ncı maddeMiıın h ncı bendı ıle 4 6 8 9 11 12 U 1 numarah maddele 4 rın umumı ha\ası BakanUr Kuru lu degısıklıgının M B K nde pek ıltıfat gormedısı ıntıbaını veımektedır Bakanlar Kuıulunun luzumlu gordugu degısıklıkleıe aıt gerekÇPM bılmıvuıu/ \ma elımızdekı açıklamava a ıe hen en st\Iı\ebı Arkası Sa • Su 6 da > Ûrtülfi ödenek dovasında ileri sürülen iddia fiyasko verdi Oıtulu odenek da\a~ının evvelkl gunku duru^mdMnda soz ısteven du?uk Başbakan Menderes tn mudafıı Talat A«al ehhvukuf ta ıafından veıılen raporda ortulu odenekten para alan kımseleı a rasında Alı Nacı Karacan Şahap Gurler Hu>evın Cahıt Yalçın Cıhat Baban Necmettın Sadak Fa zıl Şerafeddın Buı»e Sedat S ma \ı \hmet Sukru E^mer Vasfı Ra sıt Sevıg Hulusi ^Iataj ve Nadır Nadı nın de bulunduğunu bıldır mıs bunUra ne sebep ve hangı nıak^atîa pata veııldıgının açıklanmasmı ıstemıştır Yüksek Dıvanın uzerınde durma dığı bu ıddıa ve talebı dun Istanbulda Çıkan bır gazetenın hakıkat \ r k a s ı S a 5, S u . l d e Cıhat B»ban \nxh Rasit Sevıg Şerafettın Burge Şahap Gurler Hulusi 41atsş \ Sukrü Esmer Ali Ulvi) Topkapı Mmklanndan ikıst llllllllimil« İNTIBALARl Islıkfilat Yazan: Yaşar Kemal = ln^an bır tuılu 0 Yüksek Divanda sâkıt Başbakanın avukatı tarafmdan Ortülü bunlar ae ıçın Inonuvu oldurS mek ıstesınler Akıllannı pe>vemısler'' Odenekten para aldıkları söylenen şahıslar iddiayı siddetle yalanladılar ^| nır ekmekle mıInonu onlar Muhalefet lıderı ınanamıvor, ^ Ş ~ ^ ıçın çok sev dı Onların sozum ona mesruıvetlerını saglıvan buvuk bır kale ıdı Mesruıvet babında bır o kalmıstı Eser onun o g/^leıdekı durumuna kalıs denır e ö>le ja konuşmaları bıle ga s: zetelere vazdınlmajan muhale ~ fet lıderı olur mu' ~ Tanıkları bu Topkası o^vır ^ da dmlememıs olanlar ımkaı ı S vok onların înonuvu oldu'meK 3 ıstı>eceklerıne ınanamazlar = Gonul dıyor kı gene de ınan = ma Inanma ama bu delıllerı nere>e kovalım'' E Arkası Sa. 5, Su 7 de E niııııııııııımıııııııııııııııııııııımmıııımıııııııiMiııımııııııııııııııııııırc \ olunu sasıran bır demokrasm vola getırmek ıçın halka basvur mak >anı en kısa zamanda seçım lere gıtmek, suphesız en akla >at kın tedbırlerden bırı savılmak çe rekırdı Nıtekım 27 mavıstan bır kaç. gun sonra burada bu noktavı belırtmıs, «ılk hedef seçımler ol malıdır» demıstım Ne tuhaf bır tesaduftur kı o zaman \ıne \ atan gazetesınde bır arkadas çalıba Emıt Galıp Sandalcı du>uncemı begenmemıs «hayır, ılk hedef suçluların cezası \erılmek olmalı» dı vtrek, sankı seçımler cezalara en ael olurmus gıbı, de\ rım rejımt nın uzaması tezını savunmüştu. Aradan avlar gectı mılletçe bır havlı takıt Mtırdık. Bu sure ıçın de ortava çesıt çesıt fıkırler atıldı Mılletın benuz demokrasıve la \ık olmadıgı. gudumlu bır idare altında bır çok reformlar yapılmak gerektığı, demokratık bır ortam v aratılmadıkea seçımlere gıdılemı\ecegı, memleketın partılerden \e partızanlardan çok çektığı, daha neler ve neler so\Iendı. Nıhavet, çok sukur Knrucu Meclıs fıkrı galıp gelerek bır ıntıkal rejımıne geçılmeve karar \erıldı havın Er guder ın mantıgına gore, seçımle ıs basma çelmnecegı ıçın Kurucu Meclısın kurulus seklı de antıde mokratık saMİmak gerekır Fakat bız vasadığımız realıtevı gozonun de tutarak bunun ılerıve doğrn euchı bır adım olduğuna ınanıvoruz Mıllet kendı seçmedığı bu Kurula gu\ensın, onu benımsesın ıstıvoru7 Bu nasıl olur? Suphesız halkın beğeneceğı bir anavasa \e seçım Uanunu tasarıları hazırlamakia ^>oıı on ıılın polıtıka çatısmaları \a71k kı \atandası kuskular nırde bırakmıstır. Mıllet Meclısıne si'mek ıstnen adaylara halk suphe ıle takır olmustur Kurucu Meclıste gore\ \uklenecek adanıların onumüzdekı genel semnlerde ada\ lıklarını koMnıvacakları bı'ınırse bu geçıcı yasama orsan>na kası \ ıtandasıu olumli" Tulga, Belediye Başkan Tahliye olunan mahkumlar Vekili olarak konustıs cemiyete kazandırılacak O BİTMFK ÜZERE beledn e taıafındar Saraçhanebasmria \ aptırıl makta olan t n a t ı o ıımM bıtmek uzeredır Yenı Tıvatronun vılbası geceM •Hacıvatma'» konıer'ı^nle perdelerını ac,ması jeo.lenmekte dır Resım Yenı Tivafıonun d s gorunusunu tesbıt ednor Bunun için A\rupa \e Amerika'da tatbık edılen patronaj sistemini tesıs edecek bir tasarı hazırlanıjor Ankara 9 (Cumhuııvet Te leks) Av rupa \e Ameukada uzun vıllardan ben ceza ve tevkıf ev lerınden tahlıve edılen mahkum [ara tatbık edılen Patronaı mue» ^esesının memleketımızde de ku rulması ıçın Adalet Bakanlığında oır kanun tasarıı hazırlanmıstır Memleketımızde de nıah»umloiın tekrar topluma kazandırılmasına matuf olan bu kanun tasarısın n adı (Mahkumları Koıuma Meclıs lerı Kanunu) dur 'acak Mahkumıvetlerı sırasında aılevı ahlakı ve malı durumları mcelenerek fışlere yazılacaktır Daha sonra bu fıslere gore mah Arkası Sa 3 Su. 7 de 15 gıınde 2,274 esnaf kontrol edildı, ucuzluk icın numune pazarları kurulacak. ekmek meselesi hal \ofuna gıri>or 50 otobiıs alınacak: troleAbuslerin ikınci taksıtinin transferi vapıldı Kıbnsa yapılan yardınt kontrole tâbi tutulacak Dışisleri Bakanlığı sozcbsu, yakında bir makanizmamn kurulacağını açıkladı: aynca Kahire Buyuk Elcimize, Nâsır'la gorusmesi icin talımat verildiğini bıldirdî II ve ılce merkezlerınde bırer (Mahkumlan Koruma Metıısı) ku rulacaktır Bu meclıslerde dın egıtım r e ılım adamlan gorev a Birleşmis Mılletler Genel Ku lacaktır rulu, Insan Haklan Evrensel Mahkumlara gerek mahkumıvet Bevannamesini 10 arahk lerı zamanında ve gerekse tahlıve olduktan sonra bu mechsler tara 1948 de kabul etmişti fından muhtehf vardımlar vapı Ankara 9 (Cumhu'vet Itıeka) Yarm Bırleşmış Mılletler AssambleMnın ınsan haklarını bır >asayla kabul edışının 12 ncı vıldonumu kutlanacaktır Bu vesıle ıle Avruop In«an HakUrı Komısv onu uvesı \ o t Nıhat Lrım, bır beyanat vermıştır Erım bevanatında mezkur b»\annamenın hukuktan zıvade ahlak vonunden bır vuksek ulkuju tosterdıgını ınsanlık aılesmın her ujesme ınsan olmak h a y s r v t r ' e bır takım vazgeçılmez haklar tanıdıgı nı bu hakların bır netif'si olarak îstınvelı, dün japtığı tc p lantıda ızahat verırken bır çok mılletlerın bagıınsiilı^lora bu bevan ı ım'nın dolayısıvle Gursel ıle kavuştuklarını •\nkara 9 (Telefonla) Dısısleıı ve Luebke arasında \vrupada ınsan hakları sozleşme Brkanlıgı Erıformasjon Daıresı Eıseihovver NADIR NADİ Cenel Muduru Hasa ı Istnvelı bu teatı "dılen me>aiları gazet^cılere sını dogurdugunu bu suretLp rak Arkası Sa. 5, Su. 1 de Arkası sa 5, Sn. 7 4e iabah bır ba^ın toplan+iM japarak 4rkası Sa. 3, Su. 5 te insan Hakları Giinü Istanbul \ alısı ve Beledıve Ba~ kan Vekılı Tumgeneral Refık Tul ga Beledıve konuları ıle ılgılı o larak dun Beledıve Saravında bır toplantı vaparak basm mensupla rına ızahat vermıstır Beledıve nın son 15 gunluk çalışmaları ve al nan netıceler hakkında bılgı veren Valı Tulga ıktısadı kontrol hılekaılık ve pahalılık ekmek me ••elos] temızhk ıslerı ısgahve fes Arkası Sa 5 Su 8 de Ankara üniversitesinin affedilen üyelerle ilgili kanun teklif Hazııianan bir maddelik kanun tekîiii ile 114 No. h Kanunun 5 inci maddesinin kaldmlması istenıyor (Yazısını 3 üncü sahifenin 7 nci sütununda bulacaksmu) .İLK YARDIM»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog