Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Muslüman Turk evının tem«l dın kitabı Hak Dini Kur'an Dili 5 inci cildi de çıktı. Mertum Elmalılı Hamdı Ya2ir'm 9 cıltlık turkçe tefsırı, yıne 9 cılt olarak yenıden basılmaktadır. Kovu neftı renkte beher cıldi (50) Urpdıi Kıtapçılardan ısteyınız Öd«mea gondenlır ISaşjn MUHTAR YAZ1R Aşırefendı caddesı Elkâtıp Han No 8 Istanbul Telefon 27 22 21 umhuri * 14ÜYÜK SÖZLER „ eski çağlardan bugune Turk ve dunja en unlu duşunurlenn, yazarların dılırden kalemınden çıkmış en guzel Muşunce ve ozdey.şleri bxr arada sunan \u eser yalnız okuyup faydalanacağınız d%>ı avnı zamanda her vakıt baş vurma\ ıhtıvacım duvacağınız bır ozlu 2000 ı aşkın Szdeyışı en doğru rpetırftrı ve en ıvı çevırılerıvle sunan bu k'ti») Vaçlık Favdah Kıtaplar serınr> 5\jra %,atla çıkmrştır 37 11C1 yil KURUCUSU: YUNUS NADİ . n 5 I U.Udl t Telgraf v« mektup adresi Cumhurıjet Utanbul Posta Kutusu îstanbul Telefonlar 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 N o 2 4 5 Tanıyan Ispat hakkı sadece kamu yararını ilgilendiren meselelerde tanınıyor. Türk Ceza Kanununun 481 inci maddesinin şümulü de genisletildi Ankcra Palas sa.onlarında enteresan bir karşılaşma asın Ka nunu Kızıloğlu, Bölükbaşı ve Karaman tartıştılar İçişleri Bakanı, C.K.M.P. Genel Başkanına: «Hürriyetleri «uiistimal etmemek memleketimizin ve demokrasimizin teminatıdır. Buna riayet etmeniz çok iyi olur» şeklinde ikazda bulundu Anlcara, 30 (Cumhunytt • Te\ek%) Dun gece Ankara Palas salonlarında Arnavutluk Halk Cumhurı>etının Mıllı Ba\ramı munasebetıyle verılen resepsı^onda Mılli Bırlık Komıteaı uyesi «uphı Karaman le C K M P Genel Bafkanı Osman Bolukbaşı arasında çok ente san bır konuşma geçmı^tır duğu anlaşılan Çok heyecanlı ıraman ıle koBolukbası Suphı ırada bulunan nuşurken etrafını 'e munakasa gazetecıler »armış ha%lı enteresan bır hal almıstır. Bu esnada Ankara Palasın dığer bır »alonunda esı ıle bırlıkte bulunan İçişleri Bakanı Muharrem Ihsan Kızıloğlu na ban gazetecıler Bolukhası ıle Karaman'ın munaka sa ettıklerını, soylemışler ve tçıslerı Bakanı konusmanın japıld.^ı salona Keçmıstır Munakasa bu sefer nçlu hale gelmıştır Daha «vvel Suphı Karaman ıle konusan Bolnkbaşı Mılli Bırlık Komıtesının memleketı yerınde bır mudahale ıle «çurumdan kurtardıjını fakat kendılennın de b« memlekette 15 yıldır hurnvet caaelen yaptıkîarmı anlatmıir tır 27 MayHt&n rvvel tstanbul ve Ankara'da devam cden mıtınglere sozu getıren Bolukbaşı, «Ben bır gun tnonuNe gıttım Kendısıne dedım kı Paşam gençler me\danlarda olduruluror tank ve tufeklere hedef oluyorlar, bızım gıbı bu memlekette hurny«t mucadelesını yuruten kımselerın kenarda ellerını kavufturup oturması dojru değıldır V»ziyete mudahal* edehm Fakat Inono, btı meselede pasıf Arkaa Sa. 5, Sü. 1 de omitece kabul edildi \nkara, 30 (Gumhurı\et Teleks) Kurmaı Yarbav Ahmet Yıl ılu bngun Mıllı Bırlık Komıtevınde yaptıfı bır basın toplantısında dun Mıllı Bırlık Komıtesı Genel Kurulanda müıakere ve kabul edı len «tspat Hakkı Kanunu» ıle yenı «Basin Kanana» hakkında izahat \ermıstır. Kanun hükümterine görecezayı müsteteim hallerde ağır para cezast ahnacak Yıldız'ın basın toplantısı Yıldıı, Ispat Makkı Kanana ile lljılı inhatı ttrasında ••nları » > • tmıstır : « DemoUrasılerde Dorduncu Kuvtet olarak kabul edılen basın ı dıfer kovvetler arasında muvazenoı bulmak sartı ıle tam bır basın ıirmetine ınanı\omz. Saglam temellı basın hurmetı liıımdır. \mıa muvaıene de laıım MuvazeneM basın alevhıne kallanmak olmaz Basın Kanununu baskı altında tutmak Eğer basın serbest bırakılırsa, ıktıdarları me\ıuatı det>stırme\e urlar. Basın Kanununu baskı altında tutmak do$ru defıldır. tşte (Is •at Hakkı Kannnu) bu gcriıs ve ınanea da>anılarak haıırlanmıntır ')emokrasıde buhlana \e fertlerın ozel faa>atlarına aıt dedıkodalara ırnat vermiyen bır ıspat taakkı mfies«eseM vnenda getırllmıstır. İspat mevzuunda 3 kaide Upat me\zuunda fiç katde mfvfuttnr: K) topat A»s*ğı kalde •!» r<tk kabul edılır. B) Kavıtsız şartsız tam bır ıspat bakkı buluıısuıı ı« tenır C) Kamu \ararı var iie ıspat hakkı tamnsın ıstenır tste bız bu iMuncüiunu kabul ettık. T. Ceza K. nun 481 maddr*ının famnla g«nı«letılrrrk kabul edıldı Bazı usulı hukdmler ekledık» Kanunun metnı a\nen sovledır : • Mddde 1 Turk Ceza Kanununun 461 madde.ı a^a^ıdakı sekılde degıstırılmıstır Ark»aı Sa. S, Su 4 te CBIîî Izmırdekı NATO karargahında uç gundenberı devam «tmekte olan yuksek Resımde dunkü topAkdetuz K«T»»U»n teıtıp ederek (.alfmalar hakkında ızahat \ermıslerr)ır lantna katılan Tu k Yuna~ı Geael Kuımaj Baskanları ıle NA1O Gun>>dogu Kumandanı gorulujor Ahfflet Tıldıı dttn tertinledıiı basın UplantiMnds Millî Komite Komisyonu Kurtıcu Meclis Yasasım tetkikc başladı Yasanm en kısa zamanda kanunîaşması için komisyon aıalıksız olaıak çahşmalanna devam edecek Bugiitı Yassıada'da 3 dâvaya bakılacak ^ v ı a d d d d bugan «BaıOd ra> eDtjıımen» ve »Or ulu odenek» da\al»rı goru'uıetentır Refık Koidltan \e Ha^an Polatkan ın •anıklaıı balun dukları Barbaıa davd^ında karar okunacaktır Sa\cı ta ıafından zaman asimı dola ı snle dusraesı ıstenen Sı'iki Yırcah ıle Yavla Makjına Hekimliğîn devletleştirilmesine Trakya böigesinden başlanıyor Buiş içm 130 milyon lua aynîdığını ilgihleı bildiıiyoı Hekınılıg n ae\ letle^tiı ılme ıne ı'k olarak Trak\jdan baslanma«ı na kaıar \enlm ^tır Bunun ıçın ıl g lıler 130 mılvon Turk lııası a % ııldıgını sozlerıne ıla\e etm şler dır Inanılır ka\ laklardan ogıen dığ mue guıe Kuıucu Meclısın ku rulmaM ıle bırlıkte hek mlı» n de\ letle^tırılnıe^ıne başlanacaklır Bılındıgı gıbı hekımlıgın so^\al < le>me !ine daır kanun ta»ariM ha zırlanmış olup ılgıh Bakanhklaıın mutalaaları ahnmak uzere ılgılıle re \erılmış bulunmaktadır Bakan lıklar bu mevzudakı tetkıklerını tamamlamış olup proje \akında Bakanlar Kuruluna verılecektır Kuzey denizinde küyik tehlike atlıttı Sıtkı Koçman ve SeUhatttn O6k tur ısımlı armatorlere aıt Turk bandırah «Fethıy»» sılepı Çımâl D«nızmde muthış bır hrtıuava va kalanmıs ve 10 saatten fazta dalgalarla mücadele «tmıstır Buvuk dalgalar gemının guver tesmde bulunan 2 buvuk puntonu baçlarıudan hoperarak de«uze wardkİMnıştır Arkaaı Sa. S, 9ü. 1 de Fethiye jilepi ».rkası Sa 5, Su î te Kıırucu Meclis \nayasasını tetkık etmekte «lan M.B.K. hevetı toplantı halındr \nkara 30 (Cumhuniet Teleks) ıı he^etınm hazırladıgı Kurucu Meclis Ana%asa^ınm raporu ıle Anj\asa u?erndekı Bakanlar Kuru lunun Tiutalaasını ıncelemek uzere \edı M B Komıtesı uvesınden muteşekkıl komıs\on bu sabahtan ı* baren çah=malarına ba^latnı^tır Luımav ^lba\ Sezaı Okan Kur m ıv Albav Samı Kuçuk Kurmaı Albav Osman Koksal Kurma\ Yaı t \ Kadrı Kaplan Kurma\ Bınba şi Meh net Ozşuneş Kurmav Bın Arkası Sa. 5, Su 1 de müesseselere tâyiıı olııııaıı sivil savuııma ıızmaııiarı İçişleri Bakanlığı, 479 uzmana muhtelif yerlerdeki özel müesseseierde vazife verdi. Bunlann 237 si 1250, 240 ı 1100 ve 2 si 1500 liralık kadroUr Ankara 30 (Cumhurnet Teleks) Son gunlerde bazı ozel muesse=er le e %\\\\ sa\unma uzmanı tâjınlerı bu mueaseselerm başında bu lunanlart şaşırtmaktadır Zıra ta yın edılenler, elierınde tç Işlerı Bakanhğının emrı ıle ozel muesseselere g tmekte vt yazıfelerıne başlamaktadırlar Halbukı meselenm a»h »udur • Mılli B rlık Komıtesı e«kı u>( sı Alpsrslan Turkeç ın 7128 savılı' Cınaret Sleti (Mİda) re efna vetın ıılendıfı ev (s»fda) Talebeler Kurucu Heclise girmeye taraftar değiller Snasal Bılgıleı Fakultesı oğıencileri, Universıtehlerın pohtikaja kaıışmaması gerekrığini sövlu>orlar Ankara 30 (Cumhurnet Teleks) Lnıversıte oğencılerının Kurucu Meclıse temsılc gonderebılmesı Ankara Unıversıte=ı oğıencileri a Arkası Sa. 5, Sa. 6 da Dün Gültepede bir kadın öldürüldü, bir kadın da ağır bir şekilde yaralandı henuz kalkmadığı K»n cınavetın şeklı şımdılık meçhuldur Harman tepe de Dıspanser cıvarında Yıldız sokagmda 19 savılı evde oturan ArkMi Sa. I, Sd. « da Gökay emekliye sevkini istedi \nkara, 30 (Cumhurı\et TP leks) 6 7 Ejlul hadıselerı munasebetıyle tevkıf edılerek Yassıadaja gonderılmış bulunan Prof. Dr Fahrettın Kerım Goka%, Dışıslerı Bakanlığına muracaat fde rek emeklıje sevkedılmesını talep etmijtır llgılılerden aldıgımız malnmpta gore Gokav hakkında Dısışiprı Ba kanlığı onumu?dekı gunlerde bır karar verecekUr Dun A\azağa Harmantepe mev| S ı v ı l Sa\ u n m a K a n u n u n a b a z ı TIÎ d e l e r ı n d e ğ t ıı]me=ı h u ı ı ^ u n d a k ı ' k ı ı n d e k ı b ı r e \ d e 55 > a ş l a r ı n d a b ı r 1 tekhfı 20 e\lul gunu kanunlaş kadın oldurulmuş 26 \aslarındakı bır dıger kadın da agır surette u mıstı Bu kanunda şehır ve kasabalar ralanmıştır Olajın esrar perdesı dakı hassas bolgelerın tesbıt \e bu ralara Sı\ıl Sa\unma uzmanlarının tâ\ın edılecegı hukmu vazedıl mış ancak ek ıkmcı maddesınde uzmanlarm ozel te^ekkullere de ta yın edılecejı 7 kredılmıştı 21 e Arkası Sa. 5 Sa. 6 Bir genç, kendisin den boşanan eşinin gözlerinî kezzap dökerek kör etti YVMAN MtK\F\TI Ord Prof Ekrem Serıf Eg«lı nın oglu Yınuı Egelı un oiumunun 8 ınn «Yaman» mukafatının 6 neı yıldorumu munasobetıvle Tıp Fakulte>ı b numaralı anfıde bır toplantı \ nılmıstır Bu \ılın Yaman mukafatını Dr Kerım Tanrıkılıç ka7 .nmıstır Resımde Rejstor Dr. Taımkıljç a mukâfatım venrkcn §oruluyor. «MEMNL MINTAKA..» K.ıdır >akalandıktan sonra ıfade \enrken , (osterı k«r »JMI kadın (solda) S ,,l ı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog