Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

T0IKİVI VAKIFLAR BANKASI 0MRUNÜ2 BOYUNCA Refah v« Saadetınmn Yolu IANKAMIZOAN GfÇtt umhuriyet 35inci y\\ Sayı 12.738 KURUCUSU: T U N U S NArX Telgraf re mektub adresi Cumhurıvet tstanbıu Posta Kutusu: İstanbul No 246. Telefonlar: 22 42 98 22 42 99 22 42 90 1 DOST KAZANMAK Her ikı kijap 5 6r liradır 3 KOPRUALn CüCUKUARl Çocuk ve genelenn okujpacagl bu kıtap 250 kuruştıîr 4 Edebiyatımızda Mevlâna 300 2 rzuvruYU BIRAK AHMET HALİT KİTABEVİ ISTANBUL fumartesi 9 Ocak 1 9 6 0 Saidi Nursi meseiesinde Menderesin İnönüye cevabı Başbakan, DP nin, Saidi Nursi'yi seçim için vazifelendirdıgını söyliyen İnönü'den bu sözlerini geri almasını istiyor Genctfk teşekkülleri irticaa savaş açıyor; Siyasal Bilgiler Fakültes i Derneği B a ^ n ı : "Devrimci gençler olarak artık sabnmız taşmıştır,, dedi; köy imanlar •rrn şimdi köy öğretmenlerinden daha çok rağbet gördüğü de belirtiliyor ictima edemedi Dün salonda yainız 125 .oilletvekili vardı Ekseriyetin mevcut olmadığı gorülünce, muhalefet milletvekillcri «Millet, halinıizi görün» diye bağırdılar Ankara, 8 (Cumhurıvet Teleksl Buyuk Mıllet Meclısı, çoğunluk «ağlıyamadıgı ıçın, bugun toplanamamıştır Saat 15 05 te salona gelen Başkan vekılı tbrahım Kırazojlu, verını aldıktan sonra voklama vaptırmaja başlamıstır Kâtıp. Adana mılletvekıllerınden başlnarak U'el mılletvekıllenne kadar, voklama cetvelınden ısımlerı okumus, bu anda Kırazoğlu yoklamayı durdurtarak şunları soylemıştır : « Efendım şu anda voklamanın devamına dahı favda gormemektevım Zıra salonaa 12S kısı vardır Ekserı\et mevcut olmadığı gıbı \arım saate kadar temın edılmesı de ımkânsız gorulmektedır. Bu ıtıbarla, ıç tuzuğun 81 maddesı mu Arkası Sa. 5. Sü. 8 de M. M. Dün törenle hızmete açılan Hirfanlı barsjmdan bır çorunus i'ı"''"iı:fiııııi!i»'nınıııı|i|i!i isiematik FeUefe Doçenti Dr. Hugevin Batuhan'ın (Batıda Tolerans Fikrinin Gelış mesi) adlı eserini okuvorum. Bıze çacda; raedrnivrtin kapısını açacak olan tılsımlı anahtarı bu to lerans ka\ramında gordügum içın Dnktor Batuhan'ın kıtabını valnız feHefe meraklılanna dejil, metnleket dâ\aları üzerınde kafa vorın hutün avdın v atandaşlarıma tavsne ederıın. Açık bip Turkçe ıle \e ohjektif hilım görüşüvle kaleme aldıtt etserınde Savın Batuhan tlkraglardan Ortaçagın sonuna kadar tolerans fikrinin batıda reçirditi lafhalan bir bır inceli\or. Avnı fıkrin Ortarafcdan hn van» nÇradıfı gelişmeleri dr ikinri bir eilt halinde vavınlavacak herhalde, , Mflli b.r karnnın bir dilde bir sozeukle ifad« edilebilmesi. her se^den önce • kavramın o diti knllanan toplumca benimsenmesıne hatlıdır. Toleranı kavramının Hm bir Türkçe karsılıgı voktor. Fskıler bnna tesamüh divorlarmı;. Biz bugün bn kavramı boşeorurlnk, ıteni» görürlük, göz vnmma, katianma gıbl tenmlerle ifade\e çalısıvoruz. Bu gozcükterden hiç birınde tolerans kavramının sosval, kiiltürel ve tarihsel vukttıi'i bolamıvan Doktor Ratuban, haklı olarak batı milletlerinin vaptıfı ejbi. sözcfiffi Lâtınce aslına yakın ve Frsnsııcadan bize gecen fonetik sekli ile ele alıvor. Bir ?eyi tolerer etmek, vani bir Ge\i hog görmek, bir şe\e göz ,i ıımnrak bn davranıjın zıddını da akla eetirir; 9u halde kavramın \ aDisında bir irade gücü sezmek mümkundur. Çocnfumuzon varamazlıfını ho« jörebiliriz; komşnmuzvn h*flanmadıgımız bir hareketıne gö« vomabiliriz. Bu, bizim istesek mddını da göze alabilecet'mit bir darram#tır. tlk bakışta tamam'jle btzhn iradcmne bagIı^ır. Fakat M«y»I, kSlttMl ve taribsel anlamı ile tolerans, ün vSnfind»n inançlan e«$*nhıgankine uymıvan insanlam karfi gbsterilen zihnivetin ifadesidir. Kitabın elimdeki birtaet eildini hentiz bitirmedim. D«kt«r Batnhan'm bn önemli kavrama katı raedeniveti tarihi icinde geçtrdifi bütün s«rıi%rnleri ile ;5ıler 6n*n* seree«ğıni tahtnin edivornm. Sdıcüiiın bonyesinde hoşçorflrIbk vasfınm bir çoklsnnıızı bagriin hîlâ aldattıtına siiphe yektsr. ToIprans, devlnt bavında buluıumların inançlan «avıfladıfı içm din k?ıdelerine nymıvanlars göz ynramalan, \a da inaneı ba$ka olanlirı kcndiliklerindea inançlannda «Tbest bıraktıklan anlamına «elmeı. Bn, vözYilTar boTtmca sâren kanlı mücadeleler sonnnda, viedinlara vumrnk zoravla hükmed'temivecefi kesin olarak anlaşıld'*ı için kendini kabul ettirmiş bir d '"va eörtşüdür. Cağimıza hâkim olan hflrrivet fık'inın temeli vicdan hürriveti. ne haflıdır. Bn gerceti bnrada cok sa\undum. Vicdan hdrrivetinin temeli ise, on altıncı vözvıldaki Reformation hareketini hazırlavan t°'<nık \e sosval şartlara davanır. örne&in matbaacılığın jelışmesi kutsal kitapları hızla büviik halk kutleleri arasına \a\mış, bn kitapları kolavca ele geeıren insanIar onları ana dillerhle okuvup anlamak merakına kapılmıslar. Kutsal kitaplar anlaşılınca da Vati kan'ın vicdanlar uzTİndeki ka\ıtsız şartsız otoritesine karsı bır tepki dojmusiur. Reformation iste bu sosval çalkantının bir sonururiur Bu Uibarla tolerans kaıramı Protestanlık e>bi bazı mezheplenn bunvesinde zaten \ardır. Dın isleri ile devlet islerini birbtrınden avıran \e snasal hıtrrivetlere jol açan on sekİ7inci \IIZM1 de\ rimierı buvuk bl'ude bn savede nrımkıjn niahilmiştir. Biz sark'ılsr umoıet de\rinden çok geç ayrıldık. Matbaa bıze Gıı Arkası Sa. 3, Su. 5 te Batıda Tolerans VeBiz ıııınıııııııiinıımıııımıııııııııııu İnönü: «Devrimleri, \eni Türk devletinin düsturu olarak benimsemek lâzımdır» dedi Ankara 8 (Telefonla) Başbakan Adnan Menderes Anadolu Ajansı Muhabırıne Saıdı Nursi ile ılgılı şu bevanatta bulunmuştur « Şımdı arkadaşlarım bana ts>met Inorunun Gazetecıler Cemıvetınde vaptığı bır konuşmasındin bahsettıler. Bu konusmasında tnonu D P nın Saıdı Nursı'vı seçınnlerde vazıfelendırdığını sovlemı? Ve Bu P P nın nteden berı maruz bırakıldığı âdı ısnat ve ıftıralar cumlesındendır Şavet îsmet tnonu bu sozlerını gerı almazsa kemah nefretle kendısme ıade edeceğım » Dıger taraftan Anadolu Ajan«1 dun gece aşağıdakı haberı de jaymıstır. Arkssı Sa. S, Siı. 3 de Hirfanlı barajı dün törenle hizmete açıldı Baraj gölünün mayıs ayında dolacağı ve tesislerin o zaman çalışnıya başlıyacağı bildiriliyor Ankara 8 (Telefonla) Bugun Hırfanlı barajı ve hıdroelektnk santralının açılış merasımı yapılmıştır Turkıvede ınşa edılen baraıların en bu\uğu olan bu baraj, Sevhan barajımn takrıben bes mıslı kadardır Dışer taraftan Kesıkkopru barajımn temelatma me. ra«ımı de >apılmıştır Bu munasebetle vapılan torenlere Cumhurba^kanı Celal Ba\ar B M M Başkanı Refık Koraltan, Başbakan Adnan Mend^re^, Ba. kanlar, kordıplomatık erkanı katılmışlardır tlgılılerın verdtklen bılgne gore Hirfanlı barajı golu, A\rupanın ve Ortadoğunun en buvuk sun'i goludur. Arkası Sa. 5. Su. 1 de lllllll'iillıılilllllllllllllljlitlllllıülllllllHİIH Dtşişîeri Bahanltği bütçesi Bütçe Komisyonunda dün C. H. P. milletvekilleri tenkidlerde bulundular Ankara. 8 (Cumhurıvet Teleks) Butçe Komısvonunda bugun Dışıslen Bakanlıgının butçe muzak^resınf bajlanmıştır C H P den konusan raılletvekıllert bırçok koîıııTırTa Jte'mas etmîşleı' '"DI! »rada tenkıdlerde bulunmuşlardır I tlk konuşmavı Bulent Ecevıt yapmış 3 Dunj a Harbı tehlıkesının ortadan kalktığını bu bakımd.m mılletlerarası munasebetlerde yenı bır devre başladıgını sovlemıs ve Turkıvenın bugun Batı dunyasının demokrası cephesının bır uvesı olarak gerek ıç gerek dış tutumu ıle ustune du««"n va'ifelerı \rkası Sa. 5, Sü. 6 d a Dun tnönö. 16 ava mahkura gaz eteci Balcıoglu'nn znarrt rttıkten sonra Üskııdar rtzaeıinden avrılıyor Halk Partisi Genel Başkanı bugurT Bursa'ya gidiyor Dün Ismet İnönü, Usküdar Cezaevinde bulunan gazeteci Şahap Balcıoğlunu ziyaıet etti C H P Genel Başkanı tsmet Inonu bu sabah saat 9 da Mudan\a \olı\le Bursava gıdecektır E\\el ce bıldırılen sevahat programında limet tnonu ufak bır değısıklık yapmış ve Mudan\a volunu Yalova voluna tercıh etmıştır Ismet ( înonu've Bursa sevahatındp 20 den fazla C H P h mılletvekılı. C H P tstanbul tl Idare Kurulu uvelen, gençlık ko' ı t°mılci'crı ga/eteleSa. 3. Sü. 4 te i Dün şehrin bır kbşesinde ateg yakıp ısınanlar Tekel'in reklâm kampanyası n~ Basın suçlarının affı ile ilgili CHP. teklifi Meclise getiriliyor O («Seçimler 22 mayıs giinü yapıiacak» Karakış yurdu butun şiddeti ile kaplıyor Jandarma teşkilâtı genişliyor Bakan, sinemalarda da reklâm japılacağını soyledi: cay sarfiyatı büyük olçude arttı C H. P.. bir Rakanın akrabası olan bir zat tarafından çekilcn bir telgraf aldı. Merkez, teskilâttan secime hazırlanmasını ısrarla istiyor Ankara 8 (Cumhurıvet Telek») «Inanılır ka\naklardan alınan malumata g^re genel «eçımler 22 mavıs pazaı gunu \apılaoktır» ıbaresını tasnan bır telgraf bugun C H P Genel Meıkezıne «elmi'tır Genel Merkez vaptığı tahktkat netıcesmde bu telgrafın bır bakanın akrabası tarafından çekıldıe'nı Arkası Sa. 5. Su. î de D. P. li 25 milletvekilinin hazırladığı kanun teklifi ise D. P. Meclis Grupunda bekliyor Ankara 8 (Cumhurıvet Telfks) Easın suçlarının affı hususunda, muhalefet grupu tarafından bu ha'ta ıçınde, Buyuk Mıllet M"tıEine bır kanun teklıf edılecek»ır C H P Meclis Grupu taraf'idın porevlendınlen bır komıte. hu konudakı çalışmalannı tamamlamıs ve bır teklıf taslağı hazırlamı^tır Teklıf dort maddehktır \e uzun bır gerekçe«ı vardır Basın Kanıınunun tatbıkı netıcesınde mahkun olmu' gazetecılerın affından baska, haien d>Vdm etmekte olan dâ\a ve takıbatların da durudu Arkası Sa. 5, Sy. 2 de Hepsi de süâhbM. Izmıt 8 rTelefonla) Karamursele bağlı Akçav kovunde Ismaıhn kahvesınde jan y darmalar arama vapmışlar 9) dır Bu arama esna'inda kah « vede bulunan 20 kışının hep 2ı sınde de tabanca ıle bıçak bu W lunmuştur Suçlular Adlıveve verılmışlerdır Gumruk ve Teıcel Bakanı Hadl Husman, dun sabah sehrımıze gelerek Tekel Genel Mudurlugunde ılgıhlerle temas etnııştır Bakan Hadı Husman kendı^n 'e konusan bır arkadasımıza outçe hazırlık'arı ile meşgul oldugjnu sns lemı? ve demıştır kı « Tekel mdmullennİPkı artış, son gunlerde mermunıvet vencı bır duruma Ke'mıstır Evvelkı ay ıçınde 540 bın kılo olan çav sarflBolu Gerede arasmda vasıtalar \ollarda kaldı; Mudanya postası v atı geçen av 720 bın kıloja vuk\olculan Gemlığe çıkarıldı. İstanbul'da önümüzdeki hafta suhunetin selmı^tır Buna rağmen onumuzdekı ay vükselmesi bekleniyor. Karava oturan gemiler dun kurtarılamadı ıçınde çok genis bıı ılan ve r"klam kampanvasına gırısıvoruz DuIzmıt 8 (Telefonla) Dun gece mıstır Fırtına devam etmektedır var afıslerı ile gazeteleraekı ıUn\ansmdan soira \agmaga bdşlı ^.ıiepte bulunan 23 gemıcıve vıye lardan başka smemaıarda da Te Arkası *>a. 5 s<i. 2 o» ' >an kar bufiun de de\am etmıstır cek gonderılmıştır Avrıca Kefken ada^ına 28 motorj Kocaelı'nın her tarafında şıddeth sığıntııs bulunmaktadır ! bır kis başlamiitır Boludan alduım haberlere gore Bursada karakıs ; Bclu Gerede volu kardan kapanBursa. 8 (Telefonla) Senenın j n ak uzeredır Zıncırı olmı\an vajılk karı ougun sehrımıze dusmussitalar \ollarda kalmı^tır tu Sıcakhk derecesı 0 dır Uludağ Dıger taraftan Karad°nızde pov da devamlı surette yağan kar yurazkarayel fırtınası butun şıdde zunden Buvuk Otel ıle Kırazlı tnle devam etmektedır Evvelkı Merkez Banv'jsınn son bu't'Pİgun Kefken cı\arında karava otu Yavla arasındakı vol kapanmıstır ran «Uman» sılepının durumu Kara Yolları Bolge Mudurluğu ta nc g.ıre tedavııldekı para mıktarı İcişleri Bakanı. Jandarte> lıke arzetmne baslami'tır Sı rafından yolun açılması ıçın kar 3 {')t 478 737 lıradır Bır hafta evvphne c;ore emı on ma Harb Okulunun açılepın kurtartıması ıçın bugun vaka makınaları gonderılmıştır Bursa Arkası Sa. 5. Sü. 1 de dakı fazlalık 123 mılvon lıradır. mahallıne gelen «Alemdar» tahlacağını bildirdi lısıve gemısı kurtarma ısıne baslamıssa da henuz netıce almamaAnkara 8 (Cumhurı\et Telek) I BMM nın Butçe Komısvonunda bugun, Içıslerı Bakanı Dr Namık Gedık bır açıklama japarak ıandarda harb okulu karvjn tasarısının hazırlandığ^nı bıldırmı^tır Jan darma suba\ı >etıst'recek olan bı okulla, kurulan Harb Okullarının adedı dorde jukselmış olacaktır Arkauı Sa. 5. Sü. 5 te Tedav&lidd 123 Sira arttı Benzeyiş Hurda bir otobüste yaşamaktan kurtuldular Neşriyatımız üzerine; Fatih'te hurda bir otobüse sığınmış olan ana ile 3 kızına yardım başladı; bunlar, Samatva'da eski bir medreseve nakledildiler N'AZt C E R E Y A N I Kitaplar bıo=urler unıformalar beaz snah ve kırmızı renklı rozetler avnı renklerdekı kordeîa lar, Nanlere mahsus hatıralar \e saır tş.ydnın geçenlerde Beılın'de te\kıf edılmış 17 Alman gencının e\lerınde bulunduğunu bıldırmıştık Sımdı bu esvalar Berhn halkına te hır ecMlmekteriır Kitaplar ara«ınria Hıtler'ın «Meın Kampf Kusam. adlı •>»en Gobbek Gorıng Rosenberg ın Tayılan dcı b'ihınmaktpdır Yııkandakı re^ımd» venı \an cere\anmı koruklı\enlerın e.'e rınden ıstırdat edılen malzeme gorulmektedır Ikıncı kocasının kerrdısını bırakıp kaçması uzerıne, Karagumruktekı e\lerının 60 lıralık kırasını ode>emıvecek duruma du«en Cevahıre A\pen adındakı kadının \anina u kız cocuSunu alarak. ba < rırMnk bır \eı sr^dıklarını ve e\1 ve'kı 2'jn F?tıb I«k°nd' rrıasa mahallesınde hurda bır otobus karo* serine sığındıklarını gazetemızın dunku >;a>ısında bıldırmıştık Otobus karoserının kapı ve pence relerını konu kom unun verdığı ckılerıe kap varak ılk geceiı %•>çırmıve çalı«an ar ne \e uç kızd^n mutesekkıl A\P°r aıicsı, «abah1.vın gozlennı aıir arma bu dun Arkası Sa. S, Su 6 da Ankarada ınsa olunan Kanster Hastahanesı. uç buçuk \ıl e\vel bıttıği halde tesıse buvuk teberrularda bulunanlarla Kanser Kurumu arasında çıkan ıhtılâftan dolavı açılıp faalivete geçırilemıyor.nus. Bır kanser hastahanesıııın çunü gelıp bizım bahtsız demokr.ısımıze benzıveceşını dofrusu hıç kımse tahmın edemezdı. ö\ • le ya, demokrası bızde 1950 de ılân edıldijŞı halde partıler arasında ukaı ihtılâftan dolavı hâlâ tatbık mevkııne konamıvor. de&il mı? Su var kı, denıokrasinın encamı Allaha kaldığı halde kanser hastahanesının memlekete bıran evvel favdalı olması ıçın ısı e'ıne alacak, ıhtilâfı halledeeek bazı makamlar bulunsa gerek. Acaba onlar ncve sevircı rolu oınuvorlar? Memlekett" hatahane pek mı bol, voksa kansprlı hasta kalnndı mı? ^ ••• J KONVSAN K Ö P E K SoruUra cevap \ermesim ber"ren Corkv adlı kopek vukarıjakı re^ımde sahıbı Anthony Onnruorth ı'e kon"surken sorulmektedır Corkv Anlhnnv'nm bahasınm kuçuk otelınde musterılere «gunavdm» drnıekte \e bovlece para ka/anmaktadir Konusan kopek «çok akılh» ve cgıttı» kelımelermı de soyhvebılmektedır
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog