Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

SANAT TAKVİMİ 19 6 0 Maarıf Vekâletınce her yıl yayımlanmakta olan Sanat Takvımı, bu yıl, Topkapı Sarayı Muzesınde bulunan Kanunî Sultan Suleyman'm ve Barbaros'un portrelerı, Kanuni'nın tahta çıkışı, Muzehhep Tuğrası, Vıyana Muhasarası gıbı renklı resımlerle suslu olarak basılmış ve 750 kuruş fıyatla satışa çıkarılmıştır. umhuriYet 35 inci yıl Sayı 12.737 KLTRUCUSU! T U N U S NADİ Telgraf ve mektub adresi Cumhuriyet tstanbul Posta KutusuIstanbul No 246 Telefonlar 22 42 98 22 42 99 22 42 90 Yarlık Yıllığı Hngyp. RIV sayısı cıkan Varlık Dergısi bu yılbaşında bır de buyuk jıllık çıkarmıştır Hjçbırı yayınlanmamış 165 şairin şiiri, 26 hıkâyecinın hıkâyesı, terctrme şfir ve hikâyeler, unlu kışilerle konuşmalar. bol resımler ve 1800 lıra armağanlı bır yarışma Butun bu gorulmemiş yenllıklen 1960 Varlık Yıllığında bulacaksımz. Fıyatı 6 lıra. 416 sahıfe. fuma 8 Ocak 1 9 6 0 Menderes, Silifke'de yaptığı konuşmada, «Türkiyemizde C ÜP. Genel Başkaıu Gaziantep parti teşkilâtma yolladığı tenkid hürriyeti, basm hürriyeti, hepsi mevcuttur)) dedi bir mesajda "1960 yazında seçint yapıltnası için Erdemli'de de "siyaset mücadeleieri hiç bir zattıan milli vahdetimize iktidarca geıtiş hazırlığa geçilmiştir,, diyor Yann Buısaya haıeket edecek olan tnönünün C. H. P. il Kongıesinde, ıejim buhıanı ile iıtica mevzuu üzeıinde duıacağı anlaşıhyoı CHP Genel Başkanı Ismet înonu Bursa II Kongresınde bulunmak uzere, varın 9 30 da ekspresle Yalova\a hareket edecek tır Partı çevrelerınde bu\uk onem verılen Bjrsa kongres'nde Inonunun çok uzun bır konuşma yapaca S! so\lenmektefiır Înonu nun uzerınde çahşmakta olduğu bu muhım konusmasında bılhassa rejım buh ranı ı>e ıktısadı buhrandan bahse deceğı » n avların sıvası olavlarına \e D P ıktıdarının bu olaylar karsısındakı tutumuna temas edecejı, avrıı.a ırtıca konusu uzerınde di'ncajı tahmın olunmaktadır tıonu lle bazı C H P mılletvekıl lrrı Istanbul İl tdare Kurulu uvelerı \e cazetecıler de Bursaya gıtmektedır Arkan Sm. 5. Su. 6 da İnönii Bursa'da mühim Başbakan, Güney gezisini bitirdi bir konuşma yapaca Ankara 7 (CumhurıvetTeleks) Gunej gezısmı sona erdıren Başbakan bu akşam saat 20 15 te ucakla Adana dan şehnmıze gelrruş ve mutat merasımle karşıianmıştır Adana 7 (Telefonla) Uç gunden berı şehrımızde bulunan Başbakan Adnan Menderes bugun oğleden ev\el D r1 rnerkezınde ıl ılce başkan ve ıdare kuruhı uvelen\le uzun bır eorusme vapmıştır Saat 11 30 da Sılıfke ve hareket eden Menderes Mezıdlı kovunde C H P ve D P lıler tarafından karşıianmıştır Kovlulerm hazırlamı^ oldukları tâkın uzerınde şu ıbaıe \azılmıştı <Port&kal bahçelenm'z susuzdur» Bundpn sonra Menderes Erdemlı>e dogru vol almış Erdemlı've varıldığı za Arkası Sa. • «u. 1 df > tesir etmiyecektir, diyen Başbakan dün akşam uçakla Ankaraya döndü 1959 da mahkuni olan gaıeteciler Gecen yıl zarfında yalnn bu sehirde 10 basın dâvası mahkunıivetle neticelendi Izmır, 7 (Telefonla) Bugun scıklanan ıstat>stıklere gore Izmır Topiu Basın Mahkemesı 1959 vıll ıçınde 18 ı 1 sene evvelden devredılmış olmak uzere 43 basın dâvasına bakmıştır Bunlardan 16 sı beraet, 10 u mahkumıvet ve 5 i duşme ıle netıcelenmış 12 dâva da venı \ıla devredılmıstır DıŞer taraftan buçun Savnhk Basın Enstıtusumın tehlı*ı hakkın dakı neşır vasaSına rıavet etmedıgı ıdıdasıvle Demnkrat tzmır gazetesı hakkında venı takıbat açmıştır C.H P Kasımpasa çençlik teskılâtmın BalcıoSluna telçrafı Pullıam davasındakı 16 av 15 gunluk ce/asını Tontası cezaevmde çekmekte olan Kım dergısının Arkası Sa. 5. «u. 5 te Yurtta 3 mevsim bir arada hüküm sürüyor Edırneje fasılasız olarak kar vaearken Antahada denıze girenlere rastlandı, Konva ve Yozgat bir bahar günü yaşadı, İstanbula da mevsimin ilk kan düştü t İ% CHP Grupu ve basm 1 | | f £ Grup toplantılarına dair haberlerin basına intikali gorüsuldü; bu hususta haber veren milletvekillerinüı teczijesini istiyenler çıktı Ankara 7 (CumhunjetTeleks) C H P . Meclıs Grupu bugun saat 15 ten 18 e kadar toplanmış ve gun demınde bulunan «basın meselesını» muzakere etmıştır Basın konusunda ele ahnan mesele «Grup haberlennı gazetelere % erenlerın tesbıtı, teczıyesı ve ıcap ederşe partıden ıhracı» dır Ancak bu mesele, muzakereler bojunca ıstıkamet değıstırmış, gazetelerın tutumları hakkında açıklamalar vapılmış ve Grup hararetlı muzak"relere sahne olmustur Fahrı Karaka>a Grup muzakerelerının umumı efkârdan saklanmasının bır mesele teskıl etmıvecegını, butun meselenın haberlenn vanlıs aksının onlenmesı olduğunu sojlemıştır Arkası Sa. 5, Sü. 4 te 5 bin kilometrelik esrarengiz gezi 93 vaşında ve hasta olduğu bıldirilen Saidi Nursi, son 40 gun içinde otomobılivle Anadoluda 5000 kılometre katetti; dün de Emırdağından ayrılarak Eskişehire gelen nurcu, buradan da Kütah\a\a geçti! Eskışehır, 7 (Telefonla) Saıdı Nursı, Anadoluda gezısme aralıksız devam etmektedır Emırdagmdan bu sabah erken saatlerde 20001 plakalı otomobıh ıle tekıar vola çıkan Nurcuların başı oğle vaktı şehrımıre gelmıştır Yanında «kardeşım> dedığı Zubevır ve şoforu bulunduğu halde Eskişehire gııen Saıdı Nursı nın başında veşıl sarıgı bulunmaktaydı Bır vorgana sarılı vazıvette oturan Saıdı Nursı çok \orgun gorunuyordu Şehır ıçınde bır trafık arabası tarafmdan takıp edılen Saıdı Nursı mn otomobıh Eskışehırde pek az kalmış ve buradan tahmınlere Irkası Sa. 5, Su. 3 de Saidı Nursi'vı dolaıtırmakta olan «Isparta 20001» plâkalı otomobil D. P. nin bvga çıktı! İzmirde \erilen bir ziyafette «Sikâ>et Kervanı» mensupları ile II Idare Heveti taraftarları sille tokat birbirlerine girdüer Izmır 7 ıTelefonla) Demokrat Partının kurulusunun 15 ıncı \ıldonumu munasebetıvle bu gece \erılen bır zı\afette bu\uk bır kavfa çıkmıs «^>ıka\et Ker\anı» taıaf tarları ıle tl îdare H°\etım oesteklnenler sılle tokat bır bırlerıne gırmıslerdıı Ka\ga D P nın kuruluş bdiraml munasebetıvle D P Gençllk Kulu tarafından Fu ardakı gazıno'ardan bırınde \erılen zıvafette çıkrriştır Ge ce\arı«ına dogru «Sıka\et Ker vanı» na dahıl olanlarla t Idare He^etı taraftarları k° pismıslar tabaklar sıseı^ havaia uçmustur Kavgan v ahım bır se\re dokulmesm mudahale eden polıs k u ı ı e lerı manı olmuslardır D P nın kurulusunun h ı 15 ıncı vıldonumu bauamın dan bır çok D P lıler \ara \e bere ıle a\rılmıslardır Tevkıf edılen olmamıstır Marangozlar Cıdm maA&elemnin çarşısı fiatlart bir yılda Ankarada inşasına baslanan çarşı yaz sonunda bitirilecek yüzde 12,7 yükseld* Ankara 7 (CumhunvetTeleks) Ankara'nın Gulveren semtınde Sam sun >olu uzerınde inşasına baslanan Marangozlar Çarşısı yaz sonuna dogru bıtmış olacaktır 4045 mılyon lıraya çıkacağı hesaplanan bu çarşmın ıkmalınden sonra memleketımızde yapılamıjan bır çok ağaç ışlerı, daha rasvonel ve standart usullerle ımal edılebılecektır Çarşının ınşası ıçın hukumet Emlâk Kredı Bankası vasıtasıvle marangozlara \ardım etmektedır Bu vardımın 1520 mılvon lııavı geçecegı tahmın edılmektedır Orta Avıupada hukum suren sıddetlı soğuk dalgavı, ruzgarların tesınyle vonunu degıştırmış ve Trakja ıstıkametınden memleketımıze dogru gelmıye başlamıştır Dun şehrımi7de ha\a bırdenbıre değışmıs akşam bastıran Yıldız Karavelle beraber \ıhn ılk kan duşmustur Sııhunet 3 dereteje lcv 4«r »nmış, hava muhalefetın<len \urt i(,ı uçak seferlen \apılamoımıstır Karadenız ve Marmarada sıddetlı povraz fırtınası hukum surdugunden butun vapurlar kovlara kaçmak zorunda kalmıslardır Edırne kar altında Edırne 7 (Telefonla) Bırkiç gundenberı ıvı gıtmekte olan havalar dun sabdha doğru başlıvan \agışın kıra çevırmesıjle bırdenbıre sogumus \e «ehır bembe\ az kar or*usu altında kalmıştır Bu gun de fasılasız olarak kar vağmıs ve suhunet J2 ve kadar dusmustur Metecroloıı ıstas\orunun oelırttıeıne gore \aqıs varın da devam edetektır Antalvada denıze cırenler oldu Antalva 7 ıTelefonld) Sekız gundur .Hdetle devam eden vasîmurlardan dun aksama kadar goi açamıvan Antalvalılar bugun va»dan kalma bır fiun vasamıslardır Parlak ve sıcak bır guneş ısıgı altında ısldk eş\dlarmı kurutan seV rımız halkı og'eden sonra suhunetın ço'sîede 1 dereceM bulmaM\le 9 parklara daaılmıstır Bu arada An talvada bulunan Avu>tur\alı ve Arkası Sa 5. Su 7 de C.H.P. ye çattı İçişleri Bakanı: «Bizim müsamahamızdan sıyrılanlar kanuna, adalete carpacaklardır» diyor Ankara 7 (CumhurıvetTeleks) Butçe Komısvonu bugun Içışlerı Bakanlığı butçesı muzakeresını gece de çalışmak uzere tamamlamıştır Mezkur butçe dun hadıseh bır şekılde başlamıştır Halk Partılı mılletvekıllerının, komısvonu terketmesı uzerıne, Içışlerı Bakanı Dr Namık Gedık dun gece bu konuvla ılgılı olarak bır konuşma vapmış komısvonu terkeden mılletvekıllerının bu hareketını tenkıd etmış ve C H P \e hucumlar^ da bulunmuştur Arkası Sa. 5, Su. 1 de Dunku va^mur sırasında Dolmahahçe Httrda bir otolbüs içinde 4 kişilik bir 13, 11 \e 3 vaşlarındaki 3 kızı ile birlıkte \aşa\an ana, ügilılerin yardımlarını bekliyor da karosen1 ve camsız pencere'erını tıkavarak şert ruzgarın m >=s kenleune gırmesıne manı olmıva çaıışmaktadırlar Kızıla\ dan bırkaç defa gıda vardımı gorduklerını soj lıven Cev A hıre Avgen çamasırcılık vapmak suretıv le Kazandıgı para ıle çocuk larına bakmakta çok zorluk çek tıgını anlatmaktadır Üç evladı ıle hurda bır otobus karoserısınde va şamıva çalışan ana Beledıvenın Leventtekı Çalıktepe me\ kımde ken dıltıın" veıdıgı arsava ku uk o^r ev vapabılmek ı ç n hav ırseverlerm ve ılgıhlerın vardımlannı beklemektpdır Başbakanlık istatistik cetvellerine göre, givim eşyası fiatları da yüzde 20.2 arttı Basbakanlık istatistik cet\ellen ne gore bı*' sene zarfında îstanbulda umumı geçınme endoksı vuzde 16 3 artıs gostermektedır 1938 senesıne nıspetle 1958 «enesı temmuz ayında 702 gosteren umumı endeks sa\ısı avnı sene sonunda 727 j e ve 1959 temmuz avında 817 j e yukselmıstır 1958 temmuzunda endeks rakamı 1053 gosteren gıda maddelerı 1959 temmu/ sonunda 1187 \e gıvım esvası ıse ajnı muddet zarfında 815 den 975 e vukselmıs bulunmak tadır Gıda maddelermde bır vıl ıçın de artıs vurde 12 7, gnıra esvaları ıse vuzde 20 2 dır İlâve kat müsaadesi veriliyor V me^ken nın hafifletileceği tahnıin olunu^o^ \KEND1 KENDMZI İşler yolunda! Sulevman Savman ısımlı a\ dın bır okuvucumuz vazıvor «Bafranın kovlerınde bavındırlık çalışmalarıvle meşçulum O gun o kovde ılerı çelenlerden olduğunu sandığım bır ıhtıvarla konusurken okulları olup olmadığını sordum. (Bız uvanık •nsanlarız. Elbette var') dedı ve ılâve ettı (Yakında okulun \anına bir de medrese vapaca*ız ) Bu sozler benı havlı şaşırtmıstı. (tzın alabılecek mısinız") dı ve sordum Mânalı bır tebes. sumle (Elbet onun da bır çaresını bularağız bey) cevabım verdı» thtıvar kovlunun medrese vaptırmak ıstevısıne değıl de o mânalı tebessumune ve «elbet onun da bır kolavını hulacağı? soıune dikkatınızı çekerız Bu tebessum ve bu sozlerde devlet olarak çerıcı 7ihnıvete karsı ı çosterdıS'mız mu«amatıava ısa I ret voksa acaba ne vardır"* I Beledıve Meclısı tmar Komısvo runun a'dığı karar'arm tatbıkına sonıında bu hurda karoserıvı bulbaşlanacaktır Ahnan karar gere muslar ve barayı kendılerıne mesgmce Taksım mevdanından Halas ken vapmak uzere çalısmıva başkar Gazı caddesıne kadar uzanan lamışlordır Anne ıle 13, 11 ve 3 va sahada ınsa olunmuş ve\a oluna sındakı uç kızı mahallehnm veıcak bınalann ırtıfaı 24 5 metrevı dık'en ha ı v e musambalarla hubulabılecektır Ahnan bu karar ılerıde sehrın hutun «emtlerıne şamıl olacaktır Mesken sıkıntısmı bertaraf etmek maksadıvle Avrupanın pek çok \erWınde olduğu gıbı şehrımızde de mevcut bınalara ılave kat musaadesı verılmesı volunda Meclıse venı bır tekhf getınlecektır Kaıakısn butun şıddetıyle huknm surmıje basladıgı şu gunlerde 4 kısıhk bır dile Fatıh tekı bır srsanın ortasmda duran nurda bır ctoous karoserısı ıçınde barınmava ç?hsmaktddır Karagumıuk'te oturdukları e v n İ65L lık kırasını odıvemedıklerı ıçın |KI= kıvametU sokak ortasında kalan lCevahıre Avgen ıle uç kiü en Rauf Orbay'a maas bağiaBRiası istenîyor Eski Basbakana vatanî hizmet tertibinden 2 bin lira a>hk bağlanması icin 2 D P. li milletvekili bir kanun tekliii japtılar Ankara 7 (Cumhurıvet Teleks) Eskı Basbu'anlardan Rauf Orla a vataiii hizmet tertıbınaen 2000 lıra a\lık baglannıası ıçın î^evsehır m l't\ekılı Mun r H^>rı ^ <\rkası ha. 5 Su. 4 te £isenhower dün yılîık nııtkunu kongrede verdi Başkan, NATO, CENTO ve SEATO'daki muttekhflerine askerî vardımda hiç bir kısıntının \apılma\acağma dair teminatta bulundu \\a.hını;ton 7 ( A P ) Başkan] Y 4 P I L A B I L D İ Oftrencıler arasında cıkan tarn tridldr uzunden ıkı defa tehır fdılen Iktısadı ve T'carı thmleı ^ktdemısı Talebe Cemr etının konçresı iıın tekrar tnplanarak çahsmaldnm tamam'ı\ abılmıs'ıı Zaman 7aman gıırultulu geçen koneretîe \erılen taknrlerın goruşulmesi sjriMnrta u\t)er arasın da ıtı^nieler olmustur U^oler, polı^lpıın kontro'u altında o^la ıinı kullanabılmıslerdır Resım, kon^rede hazır bulunanları gos termektedır. I. ••• J Eısenhouer bugun Kongre onunde <>crmış olduğu nutkunda «1960 vılının Amerıka tarılıınHe en bei"Keth vıl olacagını ve dunvanın enı teknık bır d^vrp eırdığını ve ^u devırde fakırhk ve sefaletın ı daha azalacagını kavdetmıstır» Başkan Eısenhovver .Ru«ıa ıle munasebetlerın ıvıleşmesı hususun da mmser oldus,unu belırterek buhranlar çembeıının kırılması ı çın gd' ret sarfetmelıvı? ve buna Arkası Sa. 5, Su 4 te Hurda bır otobus karoserısınde yaşamıya eslifaa Aygen ailesı arkadaşımızla konusurken
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog