Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI Tııarmilırmıııı EN EMIN BEKÇİSI EN VERİMLI KAYNAĞIDIR umhuriyet IOİRUCUSU: Y U N U S NADİ Öğrenci Takvimi Kemal Kaya'nm ilk ve ortaokul ogren cılen ıçın hazırladığı bu çok faydalı yıllık derslerle ılgılı birçok bılgılen ve şnrlerı bır araya getırdifeı gıbı oerencının not ve anılarını yazacağı bır takvım bolumunu de taşıvor Yalnız 1 lıraya satılan bu çok favdalı kıtabı Varlık Yayınevı çıkarmıştır Bıtmeden alıniz 35 inci fil Sayı 12.736 Telgraf ve mektub adresi Cumhurıyet İstanbıü Posta KutusuIstanbul No 246. Telefonlar: 22 42 98 22 42 99 22 42 90 Ferşemhe 7 Ocak 1 9 6 0 Bunlardan birinin dokfor, ikisinin eski öğretmen, birinin Belediyede memur, beşin C.H.P. Genel Başkanı, dün ziyaret ettiği Gazeteciler Cemiyetinde cisinin de Deîterdarhkta şef olduğu görtildü «Basma, eskiden olduğu gibi, güdümlü bir şekil verilebileceği ümidi yanlıştır, buna zerre kadar ihtimal yoktur» dedi Saidi Nursi'nin; «Risalei Nur'un tamimi» için hiç bir fedakârlıktan kaçmılmaması yolundaki tavsiyesi üzerine propaganda arttı; Nurcular Bandırmada da faaliyette Bir ay için kapatılan Vatan Gazetesi ile Kim Dergisine de gidetı Inöttü, Saidi Nursi'niıt, Konya'da dün sabah 5 j s m e t Jnönü, genel seçimlere Nurcu tevkif edildi ekte olduğunu söyledi Gençlik mitlng istiyor Bu hıısusta Vilâyete mü ^ racaatta bulunularak kapah salon ve meydan toplantıları için izin talep edildi Konya 6 (Telefonîa) tstanbul ve Ankaradan sonra dun tekrar '(•hnmıze gelıp buradan Ispartava geçen Bedıuzzamanın Kon\adan avrıhşını mutaakıp sehrımızdekı Nurcular venıden faalıvetlerını artırmışlaıdır Bugun sabah namazından sonra Kapı Camunde Saıdı Nursı'nın «îhlâs» adh kıtabını cemaate okurken Bırıncı Şubeve mensup memurlar tarafından \akalanan beş Nurcj, C Savcılığının talebı uzerıne sorgu vargıçhgına sevkedılmışler ve ılk sorgularından sonra beşı de tevkıf olunmuşlardır Cumartesı gunu tlvkıf olunan Hasan Nevruzla bırlıkte çehrımızde tevkıf edılen Nurcu sayısı 6 ya yukselmistır Turk Ceza Kanununun 183 uncü, maddesının 2 ncı fıkrasına gore, sorgu\a sevkedılen Nurcuların her ne suretle olursa olsun bır ?ahıs *rka<ii Sa 5 Sü 7 de muhtemel seçimler için vazifelendirildiğini zan nettiğini de söyledi B.M.M. nde coeunluk sağlanamıyor o Ceise sonıına kadar muhafaza ediiemiven ekserivet yiızünden, bazı tasarıların karuınnet kesbetmesi imkânsızlasıyor Ankara 6 (Cumhun\«tTeleks) Buvuk Mıllet Meelısmde, bılhaspa son ıkı toplantıdanberi raüzakerelerın bıtımine kadar çoğunluğu muhafazada guçluk çekılmek . tedır Fılhakıka gerek geçen top! lantıda, gerek bu toplantıda çoI ğunluk muzakerelenn baçlangıcın d», gavet kısa bır laman ıçın te| mın edilebılmı», bılâhare toplantı 1 salonunda kalan mıiletvekılleri j şovle bır bakmakla «avılabılecek hale gelmıstır Çoğunluğun kısa zamanda ka\bolması sebebnle, geven oturumda tamamı muzakere ve kabul edılen kanun ta«arıları açık ova konduğu laman, nı«abın temın edılememı? olduğu goruldugunden kanunlaştırılamamıstı Bugunku toplantıda da bır tasarı a* nı akıbete mar\i7 kalmı; tumu goruşulup kabul edıldığı halde açık ova kondugunda nısap temın edılemedıgın den kanunnet kesbedememıştır Bugunku toplantıda once ge<,en oturumda ni'ap temın edılemedığınden kanunlastınlamn an dort tasarı ıle bır teklıf o\a konmuş ve hep«;ı kabul edılmıştır Avrıca Tekel Genel Mudurluğu 1 ) 3 \ıh ke<5 sın hesabı hakkındakı bır tasarı , mu7akere ve kahul edılmıştır j Bundap başka vergı u«u! kanuj nuna muhalefetten 10 a\ hapi' eej za'sına çarp f ırılan Mehmpt Akbaş *rkası Sa. 5 Sü. 7 de Oğrencı teşekkullen son gunlerde vurdun çeşıtlı bolgelennde gorulen gerıcı hareketlerı tel ın ıçın cumarten gunu mıtıng ve kapalı salon toplantısı >apmak ıçın hazırlıklara başlamışlardır Dun 1 Ü T Bırlığı Vılavete verriıklerı dılekçede konuşacak hatıpterın ve toplantı vapmak ıstedıkI T I salonlann da ısımlerını bıldır miîlerdır Avrıca M T T B ıdarecılen Bevazıt mevdanında mıtıng Arkası * a . 5, Jsu. « da Inöntt, Gazetfciler Cetniretindc Başkan Bnrhan Felek ile birlıkte Şehrımızde bulunan C H P Genel Başkanı Inonu dun saat 15 te Gazeteciler Cemıvetını zıvaret et • mıştır tnonu Gazeteciler Cemı\etınden sonra mahkeme karan ıle kapatılmış bulunan Vatan gazetesi lle Kım dergısını de znaret etmış • tır tnonu. Gazeteeıler Cemıyetıne saat 15 te gelmış ve Cemıvetın ıda re hevetı ıle 40 dakıka gorusnıu;? tur Bu goru^me «ıra'iinda tnonu şunları sovlemıstır c Benım tecrubem şuriur reıs bey Demokratık rejıme venı gı • ren bır memleket ıçın alı^ılacak muesseselerın en zoru basındır Ben Abdulhamıt devrınde bulun madım Fakat o tarıhten bı. tarafa tecrubelerım vardır 1945 ten ıtıba ren basın tahdıtlerını kaldırmava çalntık Evvelkı tecrubeler 3 a % dan fa7İa devam etmedı Son tec( : rube 1'4> ten \ anı 15 «cnericnbprı devam edıvor Basma eskıdpn olduğu gıbı gudumlu bır sekıl verıAk Sa. 5 ^u 4 te 1 Zindanlı hürriyet,, • ••••••••••••••••••••••«••••«••••••«•*•< Boliikbası. Ankarada dün yaptığı bir knnuşmada, Türkiyedeki basın hurriyetinden bu sozlerle bahsetti Saidi Nursi'ye hediye... Teknık Ünıversıte oğrencılerl, Knafet Kanur.una aykırı olarak kullanmakta olduğu acaıp başlığı protesto maksadıvle, Saıd! Naısıv e biT fotr şapka g«n<iennıye karar IÎYARET ETTt Irtıca temayullerını takbıh maksadıyle tstanbul H Ege Ümyersıtelen talebe temsılcılerı dun sabah Menemen'e gıderek ınkılap şehıdı Kubılav ın mezarını zıyaret «tmışler ve tbıdeve bır çelenkle Saıdı Nursı hakkında neijiıyatı ihtıva eden gazete kupurlsrınden zıncırle çevrılı bır kDmpnzısyo» koymuşlar, ve ınkılapların bekçılığı uğrunda ıcap eders* brer Ktrbılây gıbı hareket etmek uzer* and ıçnıışlerdır Resım gençlerı Kubıl&y anıtı onunde gostermektedır C. H. P.'li milletvekilleri dün Bütçe Komisyonunu terkettiler İç İşleri Bakanhğı bütçesinin mu7akeresine geçilmeden, Dr. Namık Gedik hakkında Meclis tahkikatı önergeleıinin göruşiılmediğini hatırlatan C.H P sözcusu, bu tahkikat neticeleninceve kadar müzakerelerin tehirini ıstedi; bu talebin reddı uzerine muhalefet salonu terketti Ankara 6 'Cumhurıvet Teleksl Butçe Knmmonu bueun Mıllı Savunnn kutçe='nı t^rr>amlam!« ve l^ıs'erı Pakarhgı butçe^ını mu/a kere^e hn^lomı^tır ^aa' 17 30 da rashvan tçıitî"'! Ba kaniıaı 1 ıt(,e mu/akerelprırde \enı bır hadıse olmu« muzakere b a> lar ba^ imaz u^ul hakkın^a MIZ ı«t r rn C H P &>up tddie Hev etı u vesı Kırçehır Mılletvekıh Fa7il Yal(,ın heseı.anh bır konusma vapmış mutadkıben C H P lıler komı^vonu terketmı^lerdır CHP mı!let\ekılltrının tçı^lerı BakHn'ıgı butçeı pıuzakeresıne katılnidma «ebebını Fa7il Yalçm =rv le ı/?h etmi'iiır « Gerek Ana\dsami7 ve gerek se dahılı ruamnamede te=;bıt edıl'P2in("e but(,e mumıs Sa. 5, Sü. 3 de Ankaıa 6 (Cumhurıvet Teleks) Bugun japılan CKMP ı'ce kongresınde 210 dakıkalık bır demeç veren Genel Baskan Osnnn Bolukbası TurkiNpıiekı hasın hurrıvetını «/ındanlı hurrıvet» olarak vasıflandırdıktan sonra şo\le demıstır « Rakıp tanınıak ıstemıjen ha kıkate riavanmıvan ve halkı karanlık ıçınde avutmak ve ıstısmar etmek ıstnen sıstemler, basın hurrıvetının bas duşmanı olmuslar ve onu susturmanın volunu bulmuşlardır Hareketlerım kendılerıne has samımıvetsızlıkle vatan ve mıl l»t menfaatlerıne hâdım olmak şe Arkası Sa. 3. Sü. S U Assubay maasları SaMtnma butcesin ; n mü l~ zakeresi bittı. ass^I^>a^ la£ rın aslı maasları (50 lira* dan 80 liraya cıkarılı\nr , Ankaid * ( Cumhuııv etTeleks) > Butı,e Komısvonu oğleden son rrkı muzakeıelerınde sa unma DUtçesını tamamlamıştır Savunma butçesının 1960 da getırd gı venılıkler şunlardır A'subavların aslı maasları 60 dan 80 lırava çıkarılmıstır Sar<>t okulları tatusu degıştırıleeektır Askerı Iıseler Kolej halıne getırılecek ve lısan ıçın bır vl ıhzarı sınıf ılave edılecektır 1143 lojman Dısisleri Bakanlığında yeni tâyinler Biri sivasî, diğeri ikti^adî ikl umumî kâtiplik îhdas edilhor Melih Fsenbel Washington B. Elcisi olu>or Ankara 8 ( CumhurıvetTeleks) ı DışiMen Bakanlığında elçıler ve elçılık eıkanı arasında onumuzd^kı gunlerde buvuk deSışıklıkler vapılacaktır Yeni tavınlere aıt kararnamenın ılanı gun meselesıdır Esaben uzun muddettenben tiMnlere aıt kararname çıkmamakta ıdı Bu arada te^kılatta da bıı değışıklık vapılacağı ve ıkı umu1 mı katıplık makamı ıhda ? edıleceğı bunlardan bırının sıvası umumı katıphk dıgerı ıktı^adı umuml katıphk olacağı sovlenmektedır Ancak bu hususta kesın karara varılamamıştır Yeni değışıklıkler şovledırSehm Sarper Umumî Katıplığe, (Sıyası tşler) Hasan E«at Işık Arkası Sa. 3, Su. 4 te Mersinde inşa edilecek petrol tasfiveftanesiıtln tenteli dün törenle atıldı Mersm, 6 (Tel«ft>nla) tki gunden b»n şehrimızde bulunan Başbakan Adnan Mendercı bugun oğf Ternele ilk harcı koyan Başbakan Bazı huknkcıılar hareketin suc beklenen konuşmayı yapmadı ' oiduğumı ileri sıırerJerketı, bunun bir gosteri mahivetinSaidi Nnrst'ye hediye edılecen şapka kurban edebiiir mi? KazcszecSe Selçuk şilepi dün sabah limana getirildi Gemı mürettebatı kara\a çıkar çıkmaz toprağı opüp, el açarak Allaha şükrettiler Kaıadenızde u^kuru duçen ve bılohare dzçın dalgaların te<=ırıv'e onune kadar suruklenen ' armatorlere aıt «Selçuk» şılepı, nıhajet evvelkı gece varısından sonra gemı kurtarma teşkılatının îmroz gemısı tarafından guçlukle bulunmuş ve dun sabah Buvukdere onune çekılmıştlr Üç gun uç gece denızde korkulu zamanlar geçıren denızcıler. karava buvuk bır sevınç ıçınde çıkmışlar bır kısmı ellerını açarak Aılaha şukretmış bır kısmı da toprağı opmuşleı dır Kendı=ıvle konuştuğumuz Sel çuk şılepı suvarısı Arıf Arslancı hadısevı şu şekılde anlatmıştır: Kaptan neler anlatıyor? « Kostencedekı tahhvemızi mutaakıp pazar gunu guzel ve sâkm bır havada Romanvadan ajnldık Kostenceden 95 mıl açüdıktan son ra gece saat 24 de ılk defa ne olduğunu anhvamadığımız bır sarsıntı ıle karşılaştı» bunu mutaa kıp makıne stop ettı Kıç taraftan . , . v ı daha \apı!acaktır Sıcıl tahmatı leden evvel llman «ahasını ve 100 de oıdufifiınu ve suc saMİamı değıştmlecektır bın tonluk Mersm sılosunu gezmış, yarağını sövleyenler de var. Tıcaret Odası tarafından Tuccar Kalubunde şerefıne verılen 500 kı Bütün hııkukcııiar tabanca ile havaya ateş etmenin sııç şılık oğle vemeğınde hazır bulunmuştur Havalann vagışlı olmaolduğunda hemfikirler ıı dolavısıvle 3 buvuk petrol şırke Başbakan Adnan Merderes'e Tar tmın kurmuş oldugu Anadolu tasfıvehâneiının temel atma toreni su^'ta oslunu kurban etmek ısteancak saat 14 30 da vapılabılmıştır ven babanın hareketı ıle havava Dıvarbakır « t Telefonîa) Marbe« el ates eden vatanda^ın hareŞehrımızde vavmlanan D P orketı şenrımız Adlıve rr'nsupları dının Kızıltepe ılce^ınde partıcıhk ganı gazeteler Menderesın temel arasında dun tartısma konu«u ol vuzunden kanlı bır kavga olmusatma torenınde bır konu«ma v apatur C H P 2 Ba«kanı Se%h OmeT rpustur cağını vazdıkları halde Başbakan caddeden seçmekte Bır kısım Adlıve mensubıı her Kahraman konuşmamış yalnız temele harç D P lı 7 lahsın hucumuna ıkı hareketin suç oldujunu ve Tar lken atmıstır ^u» Savcıhğının derhal harekete maruz k&lmıstır Menderes geceyı sehnmizdp şe geçmesı ıcap ettığım ılerı surmekTaraflarm mudaha'esıv le kanlı çırdıkten sonra yarın ıl olacagı v â t"dırler alan Bu tıp dusunen Adlıve bır mevdan kavgası halını dedılen Sıhfkeve gıdecektır olmusmensupları babanın hareketının çarpısnıada varalananlar \rkası Sa. 5, Su. % de Arkası Sa. 5, Sd. 1 de tur Geç vakıt Mardınden ]andar ma kuvvetlen gelmısler ve kasabada «ukunetı ıade etmıslerdır Particilik yüzünden meydan kavsrası Arkası Sa 5, Sü. 6 da Kıbrıs için yeni bir konferans Türk, Yunan \e İngihz Dış Bakanları ile Kıbrıs Cumhurbaşkanı ve muavini, halledilemi\en meseleleri 16 Ocakta Londra'da müzakereve başhyacaklar Ankara fi (Cumhuııvet Teleks) tngıltere Hukumetı Kıbrı« Cumhurıvetının kjrulabılmesı ıçın hal lı gereken ancak henuz muallakta bulunan bazı mew elerı g \e kceın karara bağlanıak dnle Turk Dıs Klerı Bakanı Zor lu ve Yunan DiM^lerı B<ıkanı Avernf ıle Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mıltvi"( \p \ irdımr'sı D" F*i7 1 K Kilosu 1500 "Turistik Suluhule» bölgesi o liradan fcız satın alacak! Turgutlu 6 (Telefonîa) Şehrımızde evlenmek ıçın bır muddettenberı kız arıvan 35 jaşlarında HA adında zen gın bır zıraatçı bugun v aptığı bır basın toplantısında sosveteve mensup uzun bovlu erkek tavırlı kızların kılosunu o»0 ruhı bekaretlennı muhafaza eden kumral kızların kılo^unu 750 hradan, dans ve muzıkten anlıvan sarısın kız ların kılosunu ı«e lîOO liradan «atın a'prağinı «ovlemıstır İstimlâki mutaakıp, Sulukulenin vasıflanna has binalan n insa edileceği bu bölçeye yalni7 Sulukule sâkinleri yerlestirilecek o tkı Mİ once ıstımlâk muamelesı tamamlanmış bulunan Sulukuledekı 170 bmanın \ ıktırılmasına 1960 vılının mart avı ıçınde baş • lanması kararlastırılmıştır Burısı \ enı hazırlanan ımar pro]esıne gore turistik mahal halıne «etırılerek ve Sulukuleve hâs bınalar ın> edılecektır Imar faalıvetı ta j a mamlandıktan sonra buralardakı. e\lerdp valnız Sulukule sâkinleri' oHıracaklardır 1 ( vılı ıstımlâk programının tat %I bıkıne suratle baslanması Beledıve Rnasetı tarafmdın kararlaştırılmı^ Arkası Sa. 5, Sü. 7 de, s l R E H A , BO\N B. EIvÇlMtZLL DANS EDlYOR lı Q n ; «abık înppidtonçesı Pre^ses S u r e w a Yılbaşı gecesı tsvıçrenın St Morıtz dag ^ehrırde tertıplenen halotla h<«zır bulunmu^tur PrenseSurevva Balunun «"=eref mıatırı» olmustur Yukar'dakı re^ımde a % nı baloda hazır b ılunan Turkı\p nın Bonn B Elı,ısı Settar Iksel, Prenses Sure^va ıle dan1; ederken enruliM t"A > • çuk'u 16 ocak tarıhınde Lonira da vapılacak bır toplantıva davet etmıjtır Zorlu Averof Makarıos ve Kuçuk bu dâvetı kabul etmışlerdır But,un bu hu«u<îia ı'şılı olarak D]«ışlen B^kanlısı tarafından ^ a\ ın'at an tebhgde şo^ le denılmek tedır «Turkıve Dısıslerı Bikanı Fatın Arkası Sa 3. Sü. 3 te Selçuk şılepının pervanesız kalan dumeni
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog