Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

TÜKKİVE YÂKIFLAR BANKASI ÖMRÜNÜZ BOYUNCA Refah v« Saad«tinizin Yo!v BANKAMIZOAN GEÇER umhurİYet NAD! Çocuk Klâsikleri Son çıkan. dünya rnasallanndan derleme Cingöz Çobar adlı kitabiyle elde rr.evcut sayısı otuz çeşitten fazia olan Varlık Çocuk Klâsikleri kitapları, 3 renk temiz baskılı bir kapak içinde dünya çocuk edebiyatının en güzel eseîlerini en temiz ve çocukların anlıyacağı bir dille, bir araya getirmiş bulunuyor. Maarif Vekâletince tavsiye edilen bu güzel çoculc kitaplarını çocuklarınıza çekinmederj;, ^np^ Her kitap 1 Lira.'. '&" f'*<' 35 inci yıt Sayı 1 2 . 7 3 5 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu İstanbuJ No: 246. Telefonlar: 22 42 98 22 42 99 22 42 90 Carşamla 6 Ocak 1 9 6 0 Adana'nm kurtuluş bayramına katılan Başbakan'ı alkışlıyan halk daha sonra C.H.P. nin sabık Genel Sekreterini omuzlara kaldırdı, jandarma, "Kim,, Dergisi Mesul Müdtirfi Balcıoğlu "Pulliam dâvalan» serisinde ceza yemişti polis vecoplara rağmen C.H.P. il binası önündeki kalabalık dağıtılamadı Bugün Menderes Mersinde, Kasım Gülek de Karaisah'da p Polis. Adana'da Gülek'e nümayiş^Bpsm Yılı» nın 5inci gunu bir gazetecı 16 yapanlara karşı cop kullandı ay için cezaevine girdi riiiımıııııııııııiü'HiııııııııiH' Adana. 5 (Telefonla) jfugün kutlanan Adana'nııı 5 ocak kurtuluş bayramı iktidar partisi Başkanı Menderes ile muhalefet partisinden Adana milletvekili Kasım Gülek ile diğer C.H.P. li milletvekili arkadaşlarına tezahürat yapılmasına da fırsat ve imkân vermiştir. Başbakan Menderes, törene katılacak merasim alaymı teftiş ve Adana"lıların bayramını tebrik için Belediye önünden itibaren 600 metrelik caddeyi katederken caddenin iki tarafında âdeta duvar teşkil eden büyük halk topluluğu tarafından hararetle alkışlanmıştır. Merasim bittikten sonra Menderes. kendisi için hazırlanan otomobile binerken halk C.H.P eski Genel Sekreteri Adana milletvekili Gülek'i birden omuzlara alarak tahminen 400 metrelik mesafeyi ilerlemeye başlamı.ştır. Topluluk o derece kesifti ki ayakkabilarını kaybedenler yalınayak yürümek mecburiyetinde kalmışlardır. Parti binası önüne gelindiği zaman kalabalık Arlıası Sa. S. Sü. 5 te Tarihin Yargısını Düşünelim ? III'M'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIII' • ki üç gün Snce gazetelerde oTT kuduk: Sayın Camhnrbaşkanı, j I Atatiırk'ün hayatı ile ilçili bir U eser hazırlıyormıış. Iki cildi şimdiden tamamlanan hu eierin tam sekiz cilt olacafı ayrıca belirtüiyor. Milli Kurtuluş hareketinin başIsngırından 10 kasım 1938 e kadar Atatürk'e daima yakın bulanmak, O'nun emrinde görev yüklenmek şüphesiz maddi mânevi hiç bir nimetle defiçilemiyecek derecede büyiik bir şereftir. Bngün Atatürk dçvrimlerini korumaya çalışan «enç kuşaklar arasında eskiden oııa yaklaşmak imkânını bulanlar şöyle dursun, onn bir kez görmüş olanlar bile parmakla eösleriliyor. Ru hakımdan Sayın Bavar'a çıpta ftmijejtek bir Atatürkcü yoktjır. rVrîncT BaySrTHııîçt tlecifsi Hit kiim*Tîe#hto Vekjl jgjarak, huriyetten sonra iranka tftfl olarak, daha sonr» Ekonoml Bakanı ve nibayet Başbakan olarak Sayın Bayar, Atatürk'ün yapıcı fikirlerinin nasıl «rcliştigrini yakından gö'rmüş, aktif politikada dofrndan doğruya ondan direktifler atmıı, gftnüik hayatının içine kadar Atatürk'ü izliyebilmek fırsatlannı ele eeçirmiştir. Bn itibarla O Büyük Adamı millete anlatırken kimsede bnlunmıyan pek zentin, pek deeerli hâtıralardan hol bol faydal.iıiübilecek bir dtırumd3dır. Essir Kahramana ait bilinj miyen hâtnaların, gizli kalmış önemli »ivasal olayların gelecek kusaklara kiiap halinde aktarılması Türk tarihi yönünden elbette unnttılmaz bir hiımet olnr. Atatürk'ü «even devrinıciler bu zahmetindcn ötârü Sayın Bayar'a şükran borcn altına pirerler. Oğlımu kurban ediyordu! Mahkumiyetin Sultanahmet Cezaevinde çekilmesi yokonuşacak lunda Adalet Bakanma yapılan müracaat netice vermedi; Balcıoğlu Üsküdar Topta.şı Cezaevine sevkedildi Pulliam dâvasında 16 ay hapis ve 4 bin lira para cezasına mahkum edilmiş olan Kim dergisi eski 'Yazı Işleri Müdürü Şarap Balcıoğlu, basın yılının ilk mahkum gazetecisi olarak. dün saat 12 de Üsküdar Toptaşı Cezaevine girmiştir. Kalabalık bir dost kütlesi ve eşi tarafından Toptaşına kadar götürülen Balcıoğlu. Cezaevine girmeden önce bir beyanatta bulunmuş ve durumdan müteessir olarak aelıyan karısını teselli etmiştir. Gazeteci lerin, arkadaşları Balcıoğlunun Sul tanahmet Cezaevinde kalması için dün Adliyede bulunan Adalet Bakanı Esat Budakoğlu'na yaptıkları teklif müspet sonuç vermemiştir. Balcıoğlu böylece Toptası Cezaevinde hazırlatılan ve «îstanbul Arkası Sa. 5. Sü. I de Saidi Vıır^i*» iıı yurtiçf geziısi devam ediyor Dün Ankara'dan Konya'ya giden, oradan da İsparta'ya hareket eden Bediüzzaman, «Yakında Medresei Nur'un açıldığjnı göreceksiniz, merak etmeyin» dedi. Ankara 6 (Cumhuriyet Teleks) Bir kaç gündenberi şehriraızde bulunan ve Emek mahallesinde Dün Tarsus'a varan Başbakan kendisini 3 kurbanın beklediJğini gördii; biri koyun, diğeri dana üçüncüsii de 7 yaşında bir çocuktu! Tarsus 5 (Telefonla) BaşbaI kan bugün Adanadan Mersine ?i! derken şehrimize de uğramıştır. j Cumhuriyet meydanına geldiğin! de Menderes kendisini 3 kurbanm j beklediğini görmüştür. Bunlardan j biri koyun, diğeri dana. üçüncüsü j de 7 yaşında bir çocuktu! îlcemize baglı Bağlarbaşı köyünden Ali Bayatın oŞlu olan 78 yas Arkatı Sa. 5. Sü. 6 da JAnkara'dan avrılmıştır. Sâidı '^inin Konya'dan Ispai'ta vsyit Errirdağ'ına geçec^Si. oradan telîS rar Ankara'ya dtinecegi ifade ediimektedır. Saidi Nursi, şehrimizden ayrıV Y a p ı l a n tenkidlerden sonra mış olmasına rağmen. kiraladığı g e c e c e l s e s i n i n gizli y a p i l m a s i j evi tahiive etmemiştir. fkarar aUına a l m d ı v e Ba < Sâidi Nursi'nin evini tahiive et., suiI. bullinduğu ! 'ikanın izahlarda mesi irin mal sahibi Niyazi Yurtoturum saat 24 e kadar se\en'in verdiği dilekçeyi. ilgıli devam etti makamlar henüz cevaplandırmamıslardır. Apartıman dairesiode ha]~n Saidi Nursi'nin 34 müridi Ankara 5 (Cumhuriyet Teleks) kalmaktadır. j Ifectis Bütçe Komisyonunun bu Arkası Sa. 5, Sö. S da günkü toplantısında. Millî Savunma Bakiinlığı bntçesi üzerindeki müzakerelere devam edi'miştir. Arkası Sa. 5. Sü. 1 de Millî Savunma îçin feci bir kaza oldu Sahap Balcr»ğlu. dün Pstuidar Toptsfi Cczaeyi kapısı öniinde, Bir gazetertln Ankara bürosunda polisler dün arama yapîıîar Polis, «Vatan» ın bürosunda, «Atatürk Üniversitesini gericı eereyanlar sardı» başhklı bir mektup aradığim söyledi I Bir yolcu treni raydan çıktı, [ sctten yututrr|tvjdj ve bir fabr . rihnrnn daıuına dıiştö. 30 kışi j Sldii, Î00 kişi ağır yarnlandı î Korna 5 (R l Kesif sis yvizürii den Milâno yakınlarında feci hir ! tren kazası olmuş ve 30 kışi Ö U 1 müş 100 kışi ağır surette yaraiannnstır. ' ' ' '< Sabah i?!erine gitmekte olan büt yoîcuyu hamil tren muvttkkat bir kcprüyü gpçtikten sonra bir donfmeci hızia dönerken devrUmiştfr. • • Tren 10 kilometre hız ile ilerle» rrek zorundaydt. Halbuki makint^ sis yüznnrien sürati tahdit eden levhayı gçrememiş ve trene hı« vermiştir. Lokomotif ve bir kaç vagon rayriarı çıktıktan $onr» bir setten aşagı yuvarlanmış ve bir fabrikarun damma düşmüştür. Makinist olmüstür. Ancak, benim inancıma göre SaROŞTA KALANLAR Lâstık iş kolunda kurulu fabn :;. • ; •'.ın • yın Cumhurbaşkanının asıl görevi bir kısmının sezon tâtili hususunda keyfi şekilde hareket pnikleriAUtürk'ü yarınki kuşaklara anlatne dair şikâyetler artmaktadır. Bu arada bu iş yerlerinin iççilerine maktan ziyade O'nnn biivük eseri kıdem tazminatı vermedikleri ve ücretlerini ödemedikleri de anlao'an devrimlerin bngfin koronmaşılmaktadır. Resim, boşta kalan lâstik işçilerinden bir grupu göstersma gayret harcamaktır. Atatürk'mektedir. (Yazısı 2. sahifemizdedir.) tin ölfimü ile O'nun jçiriştigi büGençlik teşekkülleri, hortlayük dâva sona ermiş, tarihimizde imak istidadmı gösteren irtibir sahife kapanmıs de&ildir. Tam j jcaî harekelleri tel'in edivorlar tersine, başianan eserin olumlu , b'r çekilde jelişip gelişemiyeceei. j B*.tı nrgarlıgını amaç bilen hamIzmir. 5 (Telefonla) Ege Üni, lelerimizin ne hale geleceği soruversitesinin Tıp ve Tarım Fakül1 tan o bfiyük dâvayı şimdi tam can teleri bugün müşterek bir beyani a!acak noktanna jetirmiştir. Devname yayınlıyarak irtica temayülrimei bir rejimin «orvmla ynrütülerini şiddetle tel'in etmişlerdir. cüleri olarak ilerliyeeek miyiz, Hortlamak istidadını gösteren ir; Dâvet edildikleri halde muayeneye gelmiyen Selçuk'un imdadına koşan Holânda, yoksa feriliyecek miyiı? Ba batica temayüllerine nefretle bak i kimdan Ataiârk'e 4air yazılması 60 otobüsün de plâkalan sökülecek tıklarını ve üzüntü duyduklarım • ve Rus gemileri, fırtına dolayısiyle r^reken kitabın henüz malzemesi ifade eden gençler, Atatürk inkı i h^'e tamamlanmamı? sayılabilir. yanaşamadılar, atılan halatlar 4 defa lâplarının müdafileri olarak yük ( Atatürk'ten senra devrim bayraNakil vasıtalarının yıllık fenni tarihine kadar tamamlanacak ve lendikleri şerefli vazifeyi son de j imı dimdik ayakta ratmak göre muayenelerine dün de devam e 13 ocakta kamyonların muayenesi rece müdrik olduklannı belirtmek Köstenceden limanımıza gelirken vini yüklenenler arMinda hepimiz dilmiş ve 40 halk otobiisünden 32 ne başlanacaktır. te ve şunları söylemektedirler: yolda pervanesini düşüren armavanz. HepimizİR baatnda ise Sa sinin bozuk olduğu. frenlerinin tut Hendeğe düşen taksideki «Aziz Atatürk ebedi istirahatgâtörlere ait Selçuk şilepi, yakalanyın Comhnrbafkanı bnlnnuyor. madığı, kapılarının kapanmadığı yolcular yaralandılar hında rahat uyu. Aziz Kubilây rudığı şiddetli fırtına yüzünden 72 BtyrafiB ytr yer diiiklenmesini görülmüş, seferlerine müsaade eDün sabaha karşı saat beş sıra hun müsterih olsun. Uğrunda şesaattan faz'a bir zaman S. O. S. önlivemenek. başta Sayın Cnm dilmemiştir. larında, şoför Izzettin Taşkıran hit olduğun vazifenin idamesi, çekip, imcat istemiştir. hırba;kanı olarak, hepimiz tarihi51737 plâkalı taksi, Türk gençliğinin idealidir.» Bu arada, dâvet edildikleri hal idaresindeki tki tahlisiye gemimiz suiarın temiıe, milletimize ve Atatürkiimü de muayeneye gelmiyen 80 otobü içindeki yedi kişi ile KefeliköyGençler tarafından yapılmak issirine kendisini kaptıran Selçuk zü<i h i t ı n n n a karşı «uçln ^a sün de plâkalarmın sökülmesine den Hacıosman bayırını çıkarken t«nen tel'in mitingine Valilik maHARİKA ÇOCUK Türk sine şilepini ararlarken civardan geçca^ızdır. hendeğe yuvarlanmıştır. Yolcularkarar verilmiştir. Arkası Sa. 5, Sü. 5 te ması, «Ayşecik» filmindeki başro mekte olan bir Rus gemisi şilepin Otobüslerin muayenesi 12 ocak la şoför yaralanmışlardır. Gfrllik akHnlarmın bir afiredir lü ile 5 yaşında bir hârika çocuk imdat işaretini alıp yardımına gitortalıiı kapladıSını göröp durnrkazanmıştır. 1.5 yaşında iken be miştir. Rus gemisinden şilepe bir ken köiümser 48«ancelere kapılya2 perdeye intisap eden Zeynep kaç defa roket atılmışsa da isabet man^k do|rara elden gelmiyor. Demirmencioğlu bugüne kadar 6 mümkün olamamıştır. Nihayet Rus Bu hale bir son verilmediği takfilim çevirmiş bulunmaktadır. Yu gemisinin yolladığı kalm halatlar karıdaki resimde. Türk sineması roket marifetiyle Selçuk'a ulaşabildirde, Saym Bayar'ın gekiz ciltlik nm hârika çocuja başrolünü oyna miştir. Ancak fırtınanın şiddetinkitabı tamamlanıncaya kadar, kimdıjı «Ayşecik» filminde görülmek den 4 defa halat kopmuş ve şilepi bilir, belki bötün devrimler bir tedir. hayal olscak, belki de Atatürk'ü Arkası Sa. 5, Sft. 4 te öven yasılar hakkmda yayın yasakları konacaktır. O zaman. yarınki tarih yazarlan «Türk milletinin başına Mustafa Kem^l adında bir kahraman geldi. mnazzam Jşler başardı. Fakat ondan sonrakiler O'nnn izinden yürüyemedikleri için eseri millete mal edemediler, yaiık aldn» diye höküm vereceklerdir. En büyük kaygnmnz bu yargıyı Antalya'da 34 saat içinde metrekareye düşen önlemeye çalışmak olsun! İrtîca karşısında gençîik j , 3 jr€umhnriyetTeleksH t*hîrt AnkaTa raiimessili Erol Ül Vatan ğîiJte^esirıin Aukaca hü,. gpn'e: «Atatörk Universitesini gerosunda. bir malî!<e^Tie kararı üze' rici' eereyanlar sardı. başlıkh bir SflİMi, bugün saat,15 de poljsler ta• mektup varmıç. mahkerhe onu israfından arama yapılmıştır. | tiyor. almaya gpldik. demiş ve Başkomiser Zühtü Girgin, gaze' Arkası Sa. 3. Sfı. T de Almanya'da DOnde 40 halk otobiisünden 32'si seferden menedildi Şiddetli fırtına arasmda hortluyor pervanesiz kalan Selçuk şilepi dün de kurtarılamadı Yunan gemiye koptu Berlm'de Hitler'in bayraklan ile nümayiş yapan gençlerden 16 sı tevkif ediidi. Her 10 Alman'dan biri yahudi aleyhtarı Berlin, 5 (R) Batı Almanya'da başhyan Yahudi aleyhtarlıgı bütün dünyadaki Nazi taraftarlarını faaliyete geçirmiştir. Berlin polisi 16 genci tevkif etmiştir. Bunlar Reich Partisi, Milli Alman Genç Devamı Sa. 3, Sü. S da Yurtta sel ve yağmurlar ffenîs hasara sebeo oldu su miktarı 219,6 kiloyu buldu; Egede çaylar taştı ve ekili arazi sular altında kaldı NADİR NADİ CENTO toplantısı Ankara. 5 (Cumhuriyet Teleksl CENTO'nun askeri yardımcılar daimi grupu ilk toplantısını bugün yapmıştır. Toplantıda söz alan Gru pun bu yılki başkanı Iranll ' General Batmanglidj: •Suih, kılıcın i gölgesindedir» demiştir. feT«::\ 5 fTelefonla) Bir kaç ( *,, SMTidenberi Egeçe yağan şiddetli CENAZE ARABASINA ÇAKPTI Belediyeye ait 01692 plâka sayılı ,r»nşze arabası Taşlıta bir cenaze götürmek üzere Vatan caddesînden geçerken. I Isak Kandiyati i'fj^resindeki 36182 p\â0tlı • yagmurlar bazı bölgelerde ' ^ i 2 l ç halini almış ve geniş lıasara sB$ep hususi otomobilin sadmesine mâruz kalmıştır. Çarjınıa neti^esi cenare ara,baSıfım arkasında oturmakfa' olmuştur. Bııçün ö^ieden sonra olan 50 yaşındaki Ahmet Yazar ile t^hııt a>aba6?âh asfalt üzerine fjçl^mvştır. Tabut parçalanmış: başı şiddetini artıran yagmur, bilhassa üzerine düşen Ahmet de koma halinde Cerrahpaşa, hastanesioe kaldırılmıştır. Resim kaza mahallini Çine kazasında tahribat yapmışgöstermektedir. '•• tır. Bu arada bir ev çökmüş; ekili arazi tamamen sular altında kalmıştır. Çine çayı da taşmış, bu yüzden Aydın ile Çine arasmda. münakate tamamen durmuştur. Insahca kayıp olmjAıakia beraber Arkası Sa. S, Sü. 4 te ! .iojrk'takı iinaeoşun dnvaana çizilen gamalı haçı pelis tetkik ediyer
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog