Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TlsırraflariRiziR EN EMİN BEKÇİSİ EN VERİMLİ KAYNAĞIOIR 35 itıci yıl Sayi 12.734 umhuriyet KLTRUCUSU: T U N U S NADt Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet tstanbu] Posta Kutusu: İstanbu) No 246. Telefonlar 22 42 98 22 42 99 22 42 90 ÜGURLü PERSEMBE Büyük Amfcrikan yazan John Steinbeck'ir. en gtael romanlarından biri olar ve Sardalve sokagmdiki . kişüeri son Dünya Savaşından spnrakj 'maceralarile ele alarak hem acındırartf hem gülriüren bu nefis eser. Varhk Yayınları arasında ikinci defa basılmıştır. Fiatı 4 liradır. Salı 5 Ocak 1 9 6 0 Tiirkiyede basinm durumuna dair rapor Amerikan (AP) Ajanstmn ytllıh raporunda, bu durumun karanhk bir manzara arzettiği beUrtiliyor rılıı birlikleriıtde azallma isteniyor Millî Savunma bütçesi görüşülürken söz alan D. P, li bir milletve kili, böyle bir azaltmanın millî ekonominin kisafı ıçın şart olduğunu ileri sürdü New York 4 (AP) Basın Hürriyeti dâvası 1959 yüında dünyada birkaç küçük rafer kazanmış fakat umumi olarak mılletlerarası sınırlsrdan haberlerin serbestçe akımı hususunda müspet bir kazanç henıen hemen saglanamamıştır. Bundan başka 1960 yıhna girdiğimiz şu günlerde ileride esaslı bir gelişme olacağına dair ümitler de çok zayıftır. Bu djrum Associatete Press'in bıi tün dünyadaki muhabirlerinden al diğı bilgüere göre hazırlanan yıllık rapoıda belirtilmiştir. Raporda 1959 yılında Sovyetlerin iki defa dünyanın en sıkı sansürünü bir müddet ıçin kaldırdıkları, bu eelişmelerin tngiliz Başbakam MacMillan ile Amerika Başkan Yardımcısı Nixon'un Rusyayı ziya retleri sırasında vukua geldiği kav dedümektedir Eisenhower'in öniinıüzdeki yaz Moskovaya gitmesi muhtemeldir. B J vesile ile de Sov yetlerin sıkı sansürü yumuşatmalarının muhtemel olduğu da ileri sîirülmektedir Dünyanın diğer yerlerinde, doŞrudan doğruya yapılan sansürün yumuşatılmasında görülen terakkiler, çeşitli müdahaleler yüzünden sıfıra inmişe benzemektedir. Bunlar, muhabirlerin faaliyetinin sınırlandmlması, tazyik yapılması. tehrtitte bulunulması, haber kaynaâına elkonulması, ve birçok Arkası Sa. 5, Sfl. 3 te Yılhk raporda deniliyor ki: «Doğrudan doğruya sansür mevcut olmamakla beraber, sıkı kanunlar C.H.P. nin Sıvas Milletvekili Turhan Feyzioğlu, askerî malzemenin Belediye hizmetlebasm üzerinde dolayısiyle kontrola yol açmaktadır» rinde tahrip edilmentesitıi istedi, Bütçe Komisyonunda okanan raporda deniz birliklerinin faaüyetlerinde büyük bir gelişme olduğu kaydediliyor Ankara. 4 (CumhuriyetTeleks) Bütçe Komisyonu bugün Millî Savunma Bakanhğı bütçesini müzakereye başlamıştır. Müzakereler esnasında konuşan her hatip orduyu selâmlamıştır. . D P. den Necati Çelim. ordu men suplarının olduğu gibi bunların aile ve çocuklarının da sağhğının emniyet altına alınmasını istemiştir. Çelim'den sonra raportörler tarafından hazırlanan rapor okunmuştur. Bu raporda assubay okullan ile harb okuhınun tevsii lüzumlu görülmekte, bugünkü silâhları kullanacak erle'rin daha ileri bir öğretim seviyesine ula? j tırılmaları gerektiğine işaret e,: dilmektedir. Bu arada ortaokul mezunlarının assubay olarak istih Arkaııı Sa. 5, Sü. 7 de , Adana'da istimlâk haftaya başlıyor Menderes evvelkl 500 kişilik bir ziyafette vaptığı konuşmada: «Güçlük devrelerinin» ğini söyledi Adana, 4 (Telefonîa) Dün Adanalılara, Adananın imar edü«ceğini söyliyen Başbakan bu sabah imar sahalarında tetkiklerde bulunmuştur. M#enderes Belediyede Başkan Ali Sepici'den bu hutus ta izahat almıştır. Başbakan. Adanaya giriş ve çıkış yollartnı tetkik ettikten sonra bunların 30 metre genişletilmesini, Ulucami meydanının açılmasını istemiştir. Menderes, Ulucamii de ziyaret etmıjtwv•. . ' Arkası Sa. S, Sö. l d e Şahap Balcıoglu dün eşi ve çocukları ile bir arada Bugün şehrimizde bir gazeteci hapse giriyor Kim Dergisi Mesul Müdürü Şahap Balcıoğlu, Toptaşı Cezaevinde gazeteciler için hazırlanan ve «İstanbul Parkotel» adı verilen odada 16 ay yatacak, Savcıhk Ahmet Emin Yalmana 1,5 ay mehil verdi Saidi Narai'nin kiraladıgı daJrenin önünde bck Hyenler Urfada şiddetti yağmurlar Harran ovasının 30 köyü birer ada haline geldi Urfa, 4 (Telefonla) Yılbaşındanberi yağmakta olan yağmur, dün gece ve bugün de devam etmiş, bu müddet içinde bir metrekareye düşen yağmur miktarı 172.7 kilogramı bulmuştur. Bu miktar, Urfa'nın senelik ortalama yağışının yarısıdır. 4 gündür Harran Ovası ile hiçbir irtibat yapılmamıştır. Harran merkezi ile karakollarından ancak telefonîa durum sorulajoilmektedir. Ovadaki köylerin 30 kadarı birer ada halini almış olup, tekmil ova köylerinden 50 kadar kerpiç ev tamamen veya kısmen yıkılmıştır. Insanca bir zayiat yoktur. Anialyada metre kareye 410 kilo yafmur düştü Antalya, 4 (Telefonîa) Geçen salı günü başhyan ve Antalya böl gesinde büyük zararlar husule ,?etiren yağmur, dün bir arahk durmuşsa da bu sabah tekrar başlamış Arkası Sa. 5, Sü. 8 de bir aparlman fctraladı Mal sahibi, kiracısınm kim olduğunu öğrenince bir dilekçe vererek dairenin boşaltılmasını istedi Ankara. 4 (Cumhuriyet Teleks) Daha uzun bir müddet AnkaiHda ikamet etmek niyetinde olduğu anlaşılan Saidi Nursi. bugün her zaman olduğu gibi hâdiseli bir şekilde. Emek Mahallesinrie bir a, geldiği zaman. mal sahibinin kansı korku ve heyecanından fenalık geçirnıiştir. Mal sahibi emlâk komisyoncusu Niyazi Yurtseven. apartman dairesini. Ibadullah Camiinde verdiği merkez gezici partman dairesi kiralamıştır. Ba/.ı vaızlardan tanıdığı larınca «Bediüzzaman». bazıların':a imamı Sait Özdemir'e, içinde otuda «sahte peygamber» olarak va racak şahsm Saidi Nursi olduğunu söylemiştir. sıflandırılan Saidi Nursi. 66 ncı so bilmeden kiraladığını kaktaki 22 numaralı veni evine Arkası Sa. 5. Sü. 4 te Meclis toptandt Müzakereleri biten 4 kanun tasarısı nisapsızhk yüzünden kanunlaşamadı Ankara 4 (Cumhuriyet Teleks) Onbir günlük yılbaşı tatilinden sonra bugün çalışmalarına başlıyan Büyük Millet Meclisinde. Danıçtayda münhal bulunan iki daire başkanhğı ve beş üyelik için seçim yapılmış, ayrıca b»ş kanun tatarısı ile bir kanun teklifi müzskere ve kabul edilmistir. Ancak tafarılardan sadece bir tanesi olan sıtma eradikasyonu tasarısı kanun Arkası Sa. 3, Sü«< tc Kim dergisinin eski Yazı l?leri Müdürü Şahap Balcıoğlu, Pulliam dâvasındaki 16 aylık hapis cezasını çekmek üzere bugün cezaevine girecektir. Balcıoğlu'nun kesinleşen mahkumiyeti ile ilgili ilâm geçen hafta kendisine tebliğ eAilmiştır. Balcıoğlu, aynı dâvadan mahkum olan diğer arkadaşları gibi infazın geri bırakılma»ı talebinde bulunmayı kabul etmemiş olduğundan ArkMi Sa. S. S8. 6 d* Gülek'in Menderes'e cevabı C. H P. nin eski Genel Sekreteri, Basbakanın insan hakları ile basın hürriyetinden neden bahsetmediğini soruyor Adana. 4 fTelefonla) C.H.P. eski Genel Sekreteri Kasım Gülek, Kadirli ilcesinde yaptığı bir konuşmada. Basbakanın alışılan rakamlarla konuştuğunu söylemij, geçim sıkıntısından bahsetmediğini belirttikten sonra insan haklan ve basın hürriyeti konularına nlçin temas etmediğini sormuştur. Gülek, bu arada Müşterek Pazara girildiği takdirde dokuma Arkası Sa. 5, Sü. 6 da Amerikan malt ahp satan kaçakçüar Ahmet Emin Yalman Savcıhk odası önünde (solda), Bedii Faik Adlivedeıı v'karkeıı Halk Mahkemesinin hâkJmi Albay Mehdavi, Şah'a da hücum etti, Kerkük'lüleri tekrar suçlandırdı Fakir amelenin piyangodan parasını aldıktan sonra ilk Bağdat, 4 (T.H.A.) Başbakan işi, bir bonmarşeye gidip kı General Kasım'a sıukast yapmak yafetini düzeltmek oldu suçundan yargılanan 70 den fazla Millî Piyango'nun 3 milyonluk ikramiyesinin onda biri olan 300 bin lirayı kazanan 20 yaşındaki Nurettin Kayaalp dün sabah. parasını bar.kadan almıştır. Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Iraklının duruşmasına devam edil mektedir. Albay Mehdavi, bu akşamki celsede Başkan Nâsır ve Mareşal Amr'dan başka Iran Şahına ve Arkası Sa. 5. Sü. 8 de Irak'ta, tran Kıraliçesine de 300 bin dil uzatıldı Karadenizde imdat istiyen lirasını Seiçuk şilepi bulunamadı aldı Köstenceden Hmammıza gelirken yolda pervanesini düşüren şilepin şiddetli fırtınadan nıeçhul bir yöne sürüklendiği tahmin ediliyor Gölcük, Yalova ve Karamürsel'de topladıkları Amerikan mallarını Nişantaşında bir eve depo eden 6 kisilik bir sebeke vakalandı Gölcük, Yalova ve Karamürsel de külliyetli mıktarda kaçak eşya deki Amerikahlardan eşya topla i ele geçirilmiştir. yıp bunları karaborsada yüksek Diğer taraftan aynı şebekenin fiyatla satan, altı kişilik bir «ka Yalovadaki mensuplarından Necati çakçı» sebekesi ortaya çıkarılmış Akçınarın da iş yerine yapılan tır baskında çok sayıda giyecek eşyaBesim Tezcan adında bir şahsın sı bulunmuş ve müsadere edilmisNişantaşındaki evini göz hapsine' tir. Kaçakçıların bugün adliyeye vealan kaçakçılık masası memurlan | bu eve. dört kişinin ellerinde ba î rilecekleri tahmin edilmektedir. vullarla girdiklerini görünce bas1 kın yapmış ve bu şahısları suçüstü yakalamışlardır. Murat Şen. Celâl Aykutalp, îsmail Yoldaş ve Sin"> Istavridi bavullar içindeki eşyal?""' Yalovada Amerikahlardan aldıklarını itiraf etmişlerdir. Baskından evvel getirilen bavullardan başka Besim Tezcanın evin Hayret! Fennî trafik mııayenesi yapılan 47 halk otobüsiinden ancak 3 ünün sefere müsait olduğu görüldü Dünden itibaren yıllık fennî trafik muayeresin» başlanmış ve 47 halk otobüsünden ancak üçünün seyrü sefere müsait olduğu denşetle görülmüştür. llgililer, diğer 44 otobüsü eksiklori ve arızaları sebebiyle seyrü seferden menetmişlerdir. Muayene v.^ kontrollere önümüz deki günlerde de devam edılecektir. İstanbul Operası için imtihan Dün başhyan tmtihanlara 114 namzet katıldı Tazısı 3 ünefi sahifenınde Seiçuk mütemadiyen S.O.S. çeKöstence ile istanbul arasında seyretmekîc bulunan armatörlere kerek vardım istemekte devam etgemilerinden ait Seiçuk şilepi. yolda pervanesi tiğinden. tahlisiye düştüğünden S.O.S. işareti çeke baska diğer bazı gemiler de yardım için Selçuk'un telsizle verdiği rek yardım istemiştir. Gemi Kurtarma Teşkilâtı lstan . mahal'ıe gitmişlerse de. geç vakte kazazede gemiyi bulmak buldan Alemdar tahlisiye gemisini kadar derhal vaka mahailine göndermiş mümkün olamamıştır. Diğer taraftan dün öğleden sonra J se de 20 saatlik aramalara rağmen Seiçuk şilepi bulunamamıştır. Bu Karadenizde şiddetli YıldızPoyraz nun üzerine dün akşam saat 19 da fırtınası çıktığından bütün gemiler Imroz tahlisiye gemisi de Seiçuk müşkül duruma düşmüş, bazıları zogemisini aramak üzere K'aradenize koylara kaçmak. demirlemek runda kalmışlardır. «önderilmiftir. Selçuk'un şiddetli fırtına sebebivle ve pervanesizlikten meçhul bir istikarrete sürüklendiği tahmin edilmektedir. Kazazede şilep gece geç vakte kadar S.O.S. çekerek yardım istemişse de bütün arama ve taramalara rağmen «Selçuk» u Arkası Sa. 5, Sü. 2 de 3 baraka dershaneyi lurabilmek için Fransız yazarı Albert Camus kazada öldii | Parıs, 4 (R.ı Devrimızin büyük yazarlarından Albert Camus bugün bir otomobil kazasında ölmüştür. 1957 yılında Nobel Edebiyat Armağanını kazanmış olan Albert Camus, Paris'ten Nice'e giderken uğradığı bir otomobil kazasında hayata gözlerini yummuştur. «Veba» adlı eseri yirmi kadar dile çevrilmiş olan Fransız yazarı, Cezavir'de doğmuştu. Harb içinde Fran7 Mukavemet Teşküâtında gönü!''i olarak çarpışan Albert Camus' nün ölümü büyük teessür uyandıı mıştır. Camus 47 yaşında idi. Yılbaşı gecesi İztnire dolar yağmışî tzmir 4 (Telefonla) Kaçakçılık masası memurları ta' rafından bugün yakalanan Sadık Mülteci isimli bir gencin söylediğine göre, yılbaşı gecesi Birinci Kordon'a Ameıikan dolsrı yağmış, kendisi de bir • a a altında 10 dolar bulmuş^çk ur. Sadık, cebinde ftulunan \merikan jiletleri ve jikletfri için de. Yılbaşı gecesi Ap<erikalılar Kordon'da önlerii s gelene jiklet ve jilet heiiye ediyorlardı. Bana da ver•liîer» diye ifade vermiştir. ? Jidise yeni yılın ilk dâvası o ar?k Asliye Cezaya havale edilmistir. Amele Norettin Kayaalp dün Milli Plyango tdaresinden parasını alırken Antalya 4 (Telefonîa) An.alya Lisesine tahsis edilen ? Amerikan baraka dershanc, ödeneksizlik yüzünden iki aydır monte edilememektedir. Lise idaresi, barakaların kıırulması için lüzumlu paray; toplamak maksadiyle okul fu' bol takımına maçlar yaptır mayı düşünmektedir. 2 kadın Cezaevinden kaçtı Antalya 4 <Telefonla) Hırsızhk suçundan 3 ve 1.5 seneye mahkum Meyli Gezer ve Şemsi Gezici adlı iki kadın. yatmakta olduklsrı Korkuteli ilcesi cezaevi duvarını geceyansı delerek firar etmişlerdir. Hırsız kadınlar aranmaktadır. Bir bayan uamzet dünkü imtihan »ırasında
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog