Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

28. Sayısında 1959 un Sanat Bilânçosunu veriyor. Fethi NACI. Atillâ ÎLHAN. Aziz NESİN. A. TURGUT, Sıtkı YIKCALI. Turhan SELÇUK. Bahri SAVCI. Ahmef ALTÜjJtSEK. Faruk OÜVENÇ. Orhan BORAR. Xijat ÖZÖN. Seıpr TANSUG. Cemal AYKIN. S. X. ÖZERDİM v< rinha başka lmzalar. 74 sayfa. 15 lira dost OCAK 1960 Matlaka 1 dest alınız. P. K. 133 ANKARA. KLIRUCUSU.'TUNUS NADİ 3 5 incî yıl Sayı 12.733 Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet İstanbıU Posta Kutusu: İstanbul No 246. Telefonlar: 22 42 98 22 42 99 22 42 90 uriYeı Pazartesi 4 Ocak 1 9 6 0 Saidi Yaraan Kadın Norveç'in ünjü kadın romancısı Sigrid Undset'in ftrı güzel ve canlı romanlarınc'an biri olân bu eserde eski zamanda Korveç'te geçen bîr aşk rrçacerasının ışığında çok değişik ve gerçekten yaman bir kadmı tânıyacaksınız. Bu nefis romanı 2 lira fiyatla Varlık Yayınevi çıkarmıştır. l Başbakan Adanada bir honıışma yaptı Dün uçakla şehrimizden Adana'ya giden Acinan Menderes, muazzam bi r kalabalık tarafından tezahüratla karsılandı Âdana'mn kurtuluş bayramında hazır bulıınacak olan Başbakan, 'Türkiye bütün müşkülleri ycnmiş bulunuyor. Artık içerde ve dışarda Türkiyenîn iktisadî duruntunıın kötülüğünden bahseden yok,, dedi, sîyasî partilere dair hiç bir şey söylemedi, gazetelere çattı Narsî'nin Ankara'ds çekilen son resmi ııotlar Ecved Güresin Adana. 3 Seçimlerde C.H.P. ye daha fazla oy veren. geçen yıl înönü ile birlikte geldiğim zaman daha fazla muhalefet kokusu hissedilen Adana'da bugün, karşılama, tören, şölen yüzünden, derine doğru tetkik fırsatı bulamamakla beraber, i!k göriinüşe gore. havanın değişik ve değişmeğe daha da mütemayil olduğunu söyliyebilirim. Politikacılar. üzerinde ne kadar dururlarsa dursunlar, liderlerin karşılanmajında mühim olan, yalnız karşılayıcıların sayıca çok kabarık olması değil, aynı zamanda vatandaşın yüzündeki ifade, toplumun konıı ile ilgisi ve kısacaeı karşılamantn umumi havasıdır. Partilılerin tezahüratı yerine. partisiz vatandaşın gösterisi fakat güleç jüzlü hareketi, bir gazeteciye ilk irtiha ve ilk fikri verebilir. Bugün, pHsbakanı karşılamak için yollara dnkülmüş olan Adana halkını belki içinde muhalif ve tarafsız olanı da pek fazladır bu karşılamayı bir vazife ifa eder gibi değil, sevınç ve istekle yapar gördüm. Bu bakımdan durumun geçen yıla nispetle. değişik oltŞiijJurıu cekipmedcn ıfade edebilivnrum. ~ • Menderes'in havli uzun rakamh Arkası Sa. 5. Sü. 8 de Adana, 3 (Telefonla) Bugün Adana'yı ziyaret eden Başbakan Adnan Menderes muEzzam bir kalabalık tarafından karşılanmış ve şerefine 100 den fazla dana ve koyun kesilmiştir. Hava alamndan şehre gelinirken 300 den fazla kamyon ve çejitli vasıta konvoya dahil olmuştur. C.H.P karşılama töreninde partiyi bir heyetle temsil etmemiş. ancak bazı C.H.P. milletvekilleri Başbakanın nutkunu dinlemek için gelmişlerdir. Beraberinde Başbakan Yadımcısı Med?nî Berk. Maliye Bakanı Hasan Polatkan, BasınYayın ve Turizm Bakan Veküi Haluk Şaman, milletvekilleri, gazetecüer olduğıı halde Belediye meydanında toplanan halka hitap eden Başbakana büyük teza Arkası Sa. 5. Sü. 4 te IHenderes'e cevın verecek Adana milletvekilinin bugün Kadirli C. H. P. ilce kongresinde bir konuşma yapması bekleniyor Saidi Nursî hakkında kovuşturma gelişiyor Tatil dolayısîyle durdurulan takibata bugün devam edilecek İrticaî hareketlere karşı Teknik Üniversite Talebe Birliği bir beyanname yayınladı; Saidi Nursi'nin Antalya'ya ^a gitmesi muhtemel Meclis bugün toplanıyor o 1 lııııH E. Yalman dfin Bir kısım Anadolu şehirlerinTahrandan dondfi Adana. 3 (Telefonla) Bugün I Menderesi karşılama töreninde, Ga ! ziantep'den gelen bir temsilci he > yet ve milli kıyafetleriyle ekipler [ da bulunmuştur. Gene bu heyet arasında ellerinde maarif meselele rine ait dövizler taşıyan sporcular da göze çarpmıştır. Bu dövizlerle ifade edüdiğine göre Gazianteo'liler Kız Lisesi. Maarif Koleji, TekAnkara, 3 nik Okul, Yüksek Ticaret Okulu ve Ankara ve Istanbolda Yüksek Dün saat 14.40 da ansızın tstanTahsil Gençliği için ögrenci yurt buldan otomobilivle hareket edpn Saidi Nursi. gece yarısını 20 Haları istemektedirler. Belediye önünde gösteriler olup kika geçe •jehrimıze gelmiş ve muI biterken C.H.P. eski Genel Sekre tadı olduğu üzere Dpnizciler cadj teri Adana Milletvekili Kasım Gü desindeki bir otele yerleşmiştir. (A „ lek. amrazsdesi Hasan Gülek'in e Saidi Nursinin gelişi sırasında. ga I vinde. Yılbaşı tebriklerine cevap zetecilerle bazı Nurcular arasında j S a i d i N u r s i ' n i n l s tanbula gelişiy yaztnalcla meşgul olmujtur. GüK'k itişme kakışma olmuş, fotograf le ilgüi nlarak îstanbul Valisi Etju beyanatı yarın Kadirii ilcesij çekmek istiyen gazeterilere müritl hem Y/jtkiner^jdyrı kaikışmışlardır. vermiştir • MenîFeresin "nuf ler müdahaley^e « Saidi Nursl kimdir? Hâlen kıltıa revap verecektir. < Saidi Nrusiyi müritleri yeçil bir Arkası Sa. 5. Sü. 3 te Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Arhası Sa. 5. Sü. 1 d e YaUnin beyanatt Bayar dün Nazilli'de konuştu Cumhurbaşkanı, mevsimi geldiği zaman millete hesap vereceğini soyledi Pulliam dâvası ve «Yem Torba leri ve k&labalık bir gazeteci gruAnkara. 3 (CumhuriyetTeleks) ı» adh başmakalesinden ötürü 15 pu ile dostları tarafından karşılan T.B.M.M U günliik yılbaşı ta ay 16 gün hapis cezasına mahkum i mıştır. Bu karşılama sırasında 1. tilınden sonra yarın çahşmalarma edilen Vatan Gazetesi Başyazarı j Şubeye mensup sivil polisler habaşlıyacaktır. Yannki toplantı gün Ahmet Emin Yalman, eşi Rezzan ı zır bulunmuş, fakat hiç bir müdademinde pekiz kanun tasarısı ve Emin Yalman ile birlikte, dün sa j h a l e yapmamışlardır. teküfi ile Danıştayda münhal bubah saat 9.45 te Beyruttan uçakla i Ahmet Emin Yalman gümrük salunan iki daire başkanlığı ve beş | lonunda gazetecilere şunları söyiiyeük için seçim yapılmasına dair şehrimize gelmiştir. karma komisyon mazbatası yer al Ahmet Emin Yalman ve eşi hava lemiştir alanında oğlu, kardeşi, Vatan Ga« Bu yıl Türk gazeteciliğinin mış bulunmaktadır. Arkası Sa. 5. Sü. 3 te Tasarüar arasında (deniz kuv zetesi kadrosu, Kim dergisi sahipvetlerinde vazifeli subaylardan gemide bulunanlara birer yıl kıdem verileceği, gemilerde hizmet pörmiyenlere bu kıdemin tanınmıyacağı) hususunda bir tâdil tasarısı da mevcuttur. Emekü, dul ve yetimlerden gelir vergisi kesilmemesi hakkında hazırlanan ve Meclis Genel Kurulunda bir ay kadar önce müzakere konusu oları kanun teklifi gün deme henüz almmamıştır. Bu teklif Meclis Karma Konıisyo nu üçer aday tesbit etti, halen Bütçe Komisyonunda bulun milletvekilleri istediği adaya oy verecek makta, fakat komisyon teklif üzerinde görüşünü belirtmemiş bulun Ankara 3 (Cumhuriyet Teleks) Bundan bir müddet önce, Başmaktadır. Ancak her Meclis top Danıştayda münhal bulunan 3 bakanhk her münhal için beser lantısmda teklifin gündeme alınıp daire başkanlığı ile sekiz üyelik aday tesbit ederek durumu bir ahnmadığı emekliler, dullar ve ye için yapıiacak seçimler D. P. miltezkere ile B. M. M. ne sunmuştimler tarafından araştırılmakta îetvekillerinin tasvip etmedikleri tur. Meclistr Adalet ve Içişleri ve Bütçe Komisyonunun tetkikle bir durum ortaya çıkarmıştır. komisyonlanndaıı mürekkep Karrini bir an önçe bitirerek, kanun Milletvekilleri arasında hoşnut ma Komisyonda ikinci seçim yateklifini umumi heyete sevketme suzluk yaratan bu durum, seçim pılmı» ve h.'îr münhal için üçer si beklenmektedir. !ere müdahale ile ilgilidir. Arkası Sa. 5. Sü. 7 de Polis heıhangi biı müdahalede bulunmadı; Yalman bugün savcıhğa müıacaatla mehii isteyecek Diyarbakır 0 de yılbaşı gecesi kutlanmadı ile Konyada bütün barlar, gazinolar, toplantı salonları kapalı idi. Lokantalarda bile yalnız ecnebilere içki veriliyordu (Diyarbakır ile Konya'ya gidip gelen arkadaşlanrmz yazıyorlar) Î7mrr 3 (Telefonla) Cumhurbaşkanı Bayar, kendisini Ankaraya götüren trenin Nazilli'de kısa ttvakkufu esnasında yaptığı ko» nuşmada şunları söylemiştir: « Ne vakit sizin huzurunuza çıksam uzak. yakın mazinin tesiri altında sizierle uzun uzun konuşmak isterim. Fakat bugün bu vazifeyi yapamıyacağımdan dolayı Ö7Ür dilerim. Çünkü vakit müsait değil. Aynı zamanda siyasi hayatta kunuşmak için mevsim değildir. Tabii mevsimi geldiği zaman sizden kuvvet aldığımız için ve milletimize karşı mesul olduğumuî | için gelecek ve hepinize ayrı, ayrı j hesap vermek ihtiyacı ile konuşacağım.» Daıtıştay seçimleri bugün yapıiacak Inonu Bursa'ya gidecek Şahap Balcıoğlu Ankara. 3 (Cumhuriyet Teleks) C.H.P. Meclis Grupu bugün saat 15 te olağanüstü bir toplantı yap mıçM da bu toplantıda herhangi bir konu müzakere edilmemiştir. Genel Başkan Ismet tnönü'nün Istanbul'da. C.H.P. milletvekille Arkası Sa. 5. Sü. t de Yılbaşından önceki tartışmayı hatırlarsınız. Daha aylarca evvel mesele ortaya atılmıştı: Bu sene yılbaşı kandile rastlıyor. Ne yapıiacak? Kandıli tanıyıp ibadet mi edilecek, yılbaşına itibar edip yeni sene mi kutlanacak? Yalnız halk arasında değil, hattâ basmda bile bu konu ele alınmış, 1959 Türkiyesinde her şey bir Arkası Sa. 5, Sü. 7 de CHP milletvekillerini teşkilât tenkid ediyor Ankara'daki bucak kongresinde bir delege rın hareketi yüzünden partimiz 3 yara aldı» dedi. Milletvekili Omay gazetecilere çattı Ankara, 3 (CafnhuriyetTeleks) C.H.P. nin Bahçelievler bucak kongresi bugün sert tenkidler ve tartışmalar arasında geçmiştir. Ankara milletvekili Halil Sezai | Polis, Yeşilay Kongresine müdahale etti Baştan sona kadar tartışmah bir sekHde geçen kongrenin jtehiri kararına itiraz eden üyeler, polis marjfetiyle «onlasalondan çıkarıldılar Ş. Baİcıoğlu yarın hapse giriyor «Kim» Dergisinin Mesul Miidürii dün, C. H P. nin Fenerde yaptığı ocak kongresinde konuştu Bolükbaşı Kırşehir'de konuştu «Biz rahat uyuyoruz, uykusu kaçanlar başkalandır» Son günlerde moda olan kongre tehirine bir yenisi daha eklenmiştir. Türkiye Yeşilay Cemiyeti GeErkufun başkanlığında yapılan nel Merkezinin dün sa,at 13 de yapılan ve baştan sona kadar tarkongre beş saat sürmüştür. Kongrenin gündeminde «Otomo tışmah geçen 40. kongresi. zamabil meselesi» en önemli yeri almış [ nın gecikmesini ileri süren kon Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Arkası Sa. 5, Sü. 2 de . Kırjehir 3 (Telefonla) C.K.M. Fener ilcesinin Kasım Gürâni ma P. Genel Başkanı Osman Bölükhallesi C.H.P. ocak kongresi dün sa başı bugün yapılan Dağbaşı ocak at 10 da Balat Kızılay salonunda kongresinde şunları söylemiştir: yapılmıştır. Kongrede C.H.P. ll « Siyasetin yolunda pusular Arkası Sa. 5, Sü. 6 d a Arkası Sa. 5. Sü. 5 te Irak Anayasası Türkleri unsur olarak tanımıyor Çarşamba günü ilânı beklenen Anayasada «Irak'ı teşkil eden unsurlardan birisi olarak» zikredilmeleri için Türkler, Başbakan Kasım'a başvurdular F a S İ l l a r a y a r d l m i Zey.inyatmm içine m.ki na y a ğ , kanşt.nlmas, neticesinde felce ufrıyan 10,000 Faslıya yardım için dün Kızılay, üç askeri uçakla doktor. ilâç ve malzerne pöndermışhr. Fas a .çıden heyet içinde 4 doktor. 21 hemşire ve 1 havacı persone! bulunmaktadır. Yukarı 7 oakı resımde, Fas a giden Kızılay heyeti, askeri uçakların önünde görülmektedir. Bağdat, 3 (T.H.A.) Ömimtfz \ dilmek maksadiyle; Irakta buludeki çarşamba eunü ilân edilecek i nan. Türkler, Başbakan Kasım'a olan Irak anayasasında, .Mem!ei resmen müracaatta bulunmuşlarketi vücude getiren ekalliyet ve dır. unsurlardan» birisi olarak zikre] Arkagl Sa S Sü 4 t devrede attığı gol ile Fenerbahçeyi 1 0 yenmiş ve nâmaglup unvanını koruyarak ligin ilk devresini lıder bitirmiştir. Maç heyecanh cereyan etmiştir. Yukandaki resimde Fenerbahçe santrforu Serefin ayağına kapanarak fevkalâde kurtarışlarından birisini daha yapan Bgşiktaş ka'ecisi Necmi görülüyor. (Tafsilâtı ve dığer hâdisele r j SPOR SAHÎFEMÎZDE bulacak sınız.) Beşikiaş Fenerbahçeyi yendi S
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog