Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

Yeni Teknik Kitaplar Elektrık pratığı cıltli 1250 Motor ve oto mekanığı cıltli 1500 Rad\ü ârızaları giderilme çarelen 750 Akumulâtor batarvaları 250 Elektronık esaslan 350 Teknisyenlere cep takvımi 400 Seyriisefer tâJımatnamesı 175 AKA KİTABEVİ " Cağaloğlu, Buyuk Mılâs Han, 107 İstanbul umhuriyet KUSUCUSU: YUNUS MAOf FERİDUN FAZIL TÜLBENTÇİ'mn YüzleBce yerlı ve \abancı vesıkanm rçığı aJtında yazdığı buyuk ^ j j h i roman C fiBL S U L T A N Kitap halJİ^Vktı. Bu romanda Fatıh Sultan Mehışed'frı talihsız şehzadesı Cem'ın taht rtKicadelesıni, yâdellerdekı hazın macerasını ve dıllere destan olan eşklarını merak ve heyecanla okuyacaksınız İnkılâp Kitabevi • İstanbul FİATI 750 KURUŞTUR. 35 inci fil Sayı 12.760 Telgrtf vc mektub adrtal: Oariıuriyat İstantml İstanbul No 246. TeLefonlsr: 22 42 98 M 42 99 W 42 Pazar 3 1 Ocak 1 9 6 0 C.H.P. dün yeni bir Meclis tahkikatı önergesi verdi Et Balık Kurumu Genel Müdürlüğünce yapılan bir muamele ile ilgili olarak Ticaret Bakanı Hayrettin Erkmen hakkında Meclis tahkjkatı açılması talep ediliyor Önergede, bir D.P. İke Baskanımn kredi talep ettiği, taahhiidihfn yerine getiremiyecegitıi bildireıt kaymakamın nakledilta muamelenin ikmal olunduğu, fakat teslimi ?ereken 2.000 koyunnn verilmedigî bil diriüyor 1 Başbakanm Kırşehir gezisi Menderes yann Kırşehir'e gidiyor Böliikbaşı Basbakanla aynı £Ün Kırsehirde hulunacağı I haberirvin doğru olmadığrnı i söyledi Ankara, 30 fCumhurıyetTelekı) Bafhakan Adnan Mendere» ya' rın akşam veva pazartesı sabahı Kırşehıre gıdecektır Menderes ge çenlerde kendi"unı zıyaret eden 50 kıs'lık Kırşehırh D P hler heve1 tının dâ\etme ıcabet etmektedır I Başbakan. muhtemelen pazartesı akçamı gıdtşındekı gıbl vıne otomobılle Ankara\a donecek ve rnevcut programda bır değışıklık yapı'maz^a Ankaradan Uşak a gîdecektır Adnan Menderesın sıvasi mucadelenm artmakta olduğu bu dev Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Enstitü Devlet mi Sayılıyor? H lUlillillltl.ıllllliliıllHüllllilllllll ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımııııııııııııı Ankara. 30 ı Cumhumet feleks) CH P ye mensup altı mılU'* » tılı Turhvı F e ^ ı * • oğlu. Nuvıt Yetkın. î'yıs Seçkın. Kazıl Yalçm Vedat Mengı ve Çmın S'ii >.ıl bigıın Mı'dıse venı bır Meclis tahKKıiı onertjesı dahs verrnıs | lerdır önerge, £' B.ı ı Kurumıı Genel MaK durluğunce japılai '>ır muaiiLİe ıle ılgl'ıdir ve Ticaret Bakanı f H.ı /•«••rıiıl Erlmen hak<cında, Meclıt tahkiK3 ı açılnssı «a^e^ını ıı"hdRf etTiektedır Onergede ıd.İM LIII'I, ıııe tjoıe i'.r D P ılce haskanı beş nr<"riıTı ıle ttıriikte Lt Bajık Kurumur rian kredı taleo eıni'%, ı.ıuamclenın hazır'ık safhas'nda gerçejje u^Tiıvan bazı ve^ık8lr^r du/enlendıgını oğrenen Kozaklı ılceM kavmakamı Mphmet Tourak, 1131lı mercılerı ıkı re«mı vazı ve bır jıldırım telgrafla loıf set'en h?berdar etmiNtir Ka^makam, baiıs 'mmısıı ;Rhı«ların MIZ bın'erce l'ralık canlı a. "S, «fi. 5 te Radyoda okunan tebliğler o De GauÜe Cezayirde duruma hokim oluyor Oran \e Constantine şehirlerinde âsiler mukavemetten vazgeçtiler; Cezayir şehrinde ise 500 âsi, silâh kullanmıyan ordu birlikleri tarafmdan sarıldı; milislerin orduya iltihakını mütaakip, ihtilâlciler birer birer e\lerine dönmeve başladılar; De Gaulle tam tasvip görüyor Cezavır, 30 (R) General d« Gaulîe bu akşam Cezayirde dur* ma hâkım olmava başlamıçtır Oran ve Constantın gehırlerınd» grev hareketıne son venlmış, oradakı âsıler dagılmışlardır E«as ısvana sahne olan Cezayır jehrınde ıse barıkatlar gerıçınde b'ilunanların bır kısmı evlerıne donmeje başlamışlardır Çok şıddetli vağmur bjnları muşkul duruma duşurmuştur Dıper taraf*an ordunun verd ğı emır uzerıne. çimdi ye kadar asılere kola\hk goteren rnılıs kuvvetlerı karargahlarına çekılmışlerdır Bu gelıjme, â'ilerın çozulmeler.nde rol ovnamıştır Dığer taraftan, barıkatlar gerı=ınde bulunanların eşlen, çorukl*n, »nnelerı de gelmıjler ve bun ları çağırmaja na^lamı? arrlır Bunun uzerıne barıkatlardan a>rılanlar gorulmuştur. ^sı Imerler'ipn bırı. «bekârlar keLacaktır» demıştır Fakat btmlarm General de Gaulle e bo\un cfecel.iennden supn» edılnıerıektedır A^ılenn elleıınde ' ıtmakta clduıclaTı «aha da ıyıce daru.miıi Arkası Sa. 5, S'i. 2 de General de Ganllo igyan İle Heili toplantılarını mötaakıp, Baş bal.anlık bh»sını terfcedlyT ıiMiıiüu 'lüüiııiiiımıııııııııııııııımııııııııııııınıi ukOmetin bagın politikasını artık ga\unam&z hale çelen resmî \e varı resmî gözcüler, dost memleketler eazelelerinde gbrdü^ümüz yazılar fizerinr, bir süredır \eni bir taktık kullanmava başladılar. Şa Milletleraragı Basın Enstitıîsü dedikleri \ok mn, ne idüğii belirgi< bir tegekkölınüş. Bunn buradakl ıSzde baiımsıı gaıeteciler Hükflmetfmiz alevhine kışkırtıvorma;. Makgat, iç ıglerımıze baskı y»l» ilt dıgarının müdahalegini gaflamakmış! Çncnkların bil* inanarnıvacağı bn hnknk vc mantık dısı iddiaları «abah skşam rıdvolarda ve parti jtazetelerinde tekrarlıvanlar millete acjmnorlarsa hizmet ettikleri hükfimeti de ml hiç düşünmüvorlar? Kegmî Te van rfsmî gözcülerın aSzindan bn acavip fikirlerl dnvan elalem kendi islerimizi yürıitürken gösterdiSimiı eiddiyet hakkında ne der? Yanlıj bir tntnmn gavnnmak hırsı ile dtinvavı hiçe gavgak bile Hükümetin vakarını konımak ödevini naaıl bövlegine ihmal edebilirız" »aşılaeak fer dofrınn. Bir memleketin iç Iglerine *ış»rının müdahalegi, gekil ve şsrtlan de\letler hnknknnda nzun boyİH anlatılan hir husustur. Profesvonel haknkcn deîilim, fakat okndnklarımdan aklımda kaldıgına çöre bövle bir müdahaleden söı açabiimek Için bizim De\letin karsısında en a» bir başka devlet ver almıg bnlnnmalıdır. Bir devlet bir devlete vaıılı veva sözlü bir nota %erir. Bir devlet bir devletl prote«to eder. Bir devlet bir devletin «ınırlan lcinde herhangi bir faa' livete ıtiHsir. Bunların hançi sart j lar altında • devletin İç islerine . kangmak gavılaeaÇı, dzerinde ay. ı nca donılmak jereken hilimsel bir konndnr. Yine okoduklarımdan aklımda ka'dıjına çöre bir müdahaieden «öz edebilmek için rnudahaleve girisen tarafın elinde bir takım saria ve korkntncB rnfleyyideler bnlnnm»lıdır. Bn nrtjnrlartn olmadı^ı yerde, bir enstitflnün, ya da blr knrnmun yayınladıfcı bir demeç öıerine iç iflerimiie kansıldıfını sövliverek eüraitfl vapmak sadece gdlfinçtfir. Milletlerarası Basın EnstitasS, ne idüîd beliniz bir teşekktil elmamakla beraber bir devlet defildir. Bflli bir bürrivet anlayışını benim^emig miDetlere mengnp s:azetecilerin bir arava gelerek o hörrivet anlavıgını vervnzflnde gavnnmak, knrvet1endirme\e <;alışmak ve bagın meslefini çrüstırmek amaeı ile rarattıkları bir toplulnktnr. Enstitüve üve olabilmek için b^sm hörrivetini kabul etmi? bir dc\letin ratandası olmak sarttır. N'itekim Demir Perde gerısi milletlerinden Enstitiide bir tek iive ınMur, tspan^a. Portekiz ve Yueoslavva sıhi diktatöriük idareleri altında çalısan çazeteciler de En«titihe rirememfktedirler. Rn durnm karsısında. hfir bir ırcnıleket bagını hakkında ovçulanan anti demokratik tedbirlerin Enstıtnde \aratacafı tepkileri olai*n saımak eerekir. Bonlar olsa olsa. mensnbu bnlunmakla <> \ıindu£ıinnizu sovledıfimiz bürrivet cephesı halk eîkârının bizde bisına karçı \üriitülen politıkayı be*enmedi*ını gostermeSe yarar b'rer acık belge savılmalıdır. Turkiıe Cnmhuriveti, Birlesmig MilİPtler tngan Hakları Bevannamesini, 4\rupa Insan Hakiarı AntlaşmTiinı im^alamıstır. 4vnca hem N*TO'\a. hem de 4vrnpa Konsevine üve olmnstnr. Bu tesekköllerin knrnlnş gtatülerinde de belli bir hürrivet anlavışının birlıkte ga\nnulacağına dair hükiimler vardır. Bu şartlar sltında Fnstitüve kızmak ve onun içeriden kışkırtıldı ingöl'de dün dört nurcu tevkif edildi Mahkemede ifade veren şahitler, nurculaı ın nın \enilcT,mesi lâzım gelir» di>e vaı/ D.P. orsjanlarının dahil bulundukları bir sendika ile bir D.P. nıilletvekilinin başkanlığındaki «Ege Gazeteciler Ce'miyeti» Beynelmilel Basın Enstittısüne hiicum ediyorlar Dun ak^dm raa>oda Be\nelmllel Basın En«tıtusu alevhınde kaleme a.ınrnı; 2 tebh2 okunmuştur Bunlann «Tı.ırkı\e Gazete Sahlpleri I Sendıkası. ve «Ege Gazetecıier Ce«C.H.P. lilerin nikâhlarımıvetı» tarafmdan \ avınlandıkları da bıldırtlmıstir ^erdiklerini anlatt'lar Cumhurıvet, Mıllıyet, Dunya, Yeni Sabah ve Hurrıyet gazetel«riBıngol. 30 (TelefonlaJ Nurcu mn dahıl buiunmadıkları «Turkiyc ların bugun şehrımızde baslıyan tGazete SahiDİerı Sendıkası» Yon«durusmaları 10 saat lurmüştür. j l r n Kurulu tarafından yayınlandıbıldınlf>n teblıg aşağıdadır Dınlenen sahıtlerd^n bazıları Nur «Ankara, 30 (a a ) Turkıye cuların .C H P lılerm nıkâhları Arkası Sa. 5, SB. l d e nın venllenmesı lâzım gelır» dıye vaız verdıklerım, Halk Partıhlerın dıne karşı hareket yaptıklannı sovledıklerını behrtmışlerdır. Bugunku duru«mada 4 nurcu ter kıf edılmiîtır Bunlar «Demokrat Bıngol» gazetesmde rejım aleyhınde neşrıjatta bulunan Vılâvet özel fdare memurlannrîan Mehmet Kandar nurcuların ba;kanı Şerıf Nazh, Hacı Alı Varo! ve Sıddık Avçıçek'tır Dıger 5 nurcunun durusmalanDıvarhaK.ı. 30 (Telefonla) ŞeV na ağır cezada gızlı olarak devam rımiz D P II Başkanı Cevdet Hayedılecektır rullahoelu bu aksam saat 17 30 rad Arkası S». S, Sfi. 3 tc delerınde cadde nrtasında 3 verırden bıçaklannıstır Hadı«e tl Ba5kanı T'icarlar Kulubune gıderkeT vuku bulmu1! ve 3 kışının tecavdzune uĞrsmıstır Ars^r nda baştlı Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Başkanı dün bıcaklandı Bir DJP. İ l Hamlet'in ceyizini yaktılar tki kız kardes, aleyhlerinde konuşan arkadaslarınm ceyi» rini gi7İice evden kaçırıp sobada yaktılar ve bedeli olan 3 bin lirayı ödediler Guler vo Gu7in Arat adlannda ıki kızkardeş alevhıre «zarsr ve zıvan» suçundan Ksdıkry Sulh Ceza Mahkemesınde dâva acılmı=tır. Kendı ıtıraflarma grre; Kız Uoprak ta oturan \e zengın bır aıleve mensup olan bu kızkarde» er Hamlet Kurç adında bır kızın çevırıni evınden alarak. kendi evlprnte gotıirmus ve sobada yakmıslarrlır Tevkif talebı ıle adh\e\e verılen j fakat çevızın tahmıni bedeli olan 3000 hrayı odedıklerı ıçın durusmalarına gayn mevkui olarak devarn edılecek olan kızkardeslerden Arkası Sa. S, 3*. < da Camide hâdi^e çıktı Mustafa Ugnı »orçusa yapılraadan evvel bir poll«in elinden *• Içerken Hloda einayeti sanığı koıtıî Mnstafa Uğaz dün tevkif edildi Moda einayeti ile ilgili olarak sevkedilen Mustafa'yı Sulh Ceza best bıraktı, Savcı, Asliye Ceza dinde itirazda bulunarak tevkif Moda Den:z Kuîubunun komılerıiden 28 \a^ındakı Mustafa Uğuz dun, Kadıkoy Aslıye Ceza Mahk.»mesınde tevkif edılerek Üskudar Toptaşı Cezaevıne gonderılmış ve kendısl bu cezaevınde tecrıt edılmıstır Ancak d^ın saat 14 sırala ÜskUdar Karadavutpaşa i camiinde vâizin, dini si ? yasete kanstırır ve Ke p malizmi kötiiler şekildeki | | konıışmasını protesto eden ^ doktor önce camide, daha ?{ sonra da sokakta § tecaviize uğradi Husnu I v er aaındakı bır doktor, dun Cskudardakı Karadavutpaş» camıınde, daha sonra da sokak ortasında dovulmuştur Hâdıse camide vaiz sıra'ind» cereyan etmlçtlr Doktor, camnn vaızı Abdullah Vanh'nın, dını sı>asete kar;?tinr ve Kemahzm aleyhınde bulunur şekildeki »o/lerını protesto «ttığı ıçın cemaat »rasındaki bazı kımseler tarafından tecavuze uğramıştır Doktor Husnu Içer, ak?an»ustu evıne gıderken de uç, dort şahıs tarafındaıi tekrar dovulmuîtür Hâdıse geç vakıt Üskud»^ Emnıvat âmırlıjıne aksetmıştır Anca* tahkıkat ve soruşturmanın ne durumda olduju, ınutecavızıerın vakalanıp yakalanmadıkları; ne Emni3'et âm'rh^ı ılgılllerınce ve ne de Emnıvpt nobetçı MudurluSünea »^ıklanmıştır Çöken linyit ocağından dün altı ceset çıkarıldı Valinin müsaadesiyle ocağa giren bir fedai içeride hayat olmadığını söyledi, fakat ümit kesilmedi Afyon, 30 (Telefonla) Afyona bağlı Smanpaşa kazasın'n Karacavıran kovu cıvarındakı metrük bır lınvıt ocağından komur almaya gıren 12 kışının, ocakta vukua gelen bır çoKme netıcesı toprak altında kalarak fecı şekılde ölduk lerını bıldırmıştım Toprak altında kalan 12 kışıden altısının ce«etlerı bugun çıkarılmıştır Dun gece sabaha kadar kaza ma Arkası Sa. S, Su. 2 de mahkemeye hâkimi serhâkimi nezkararı aldı rında Kadıkov Adhvesıne sevkedilen Mustafa Ufuz'un ilk sorgusu Sulh Ceza Mahkemesınde \apılmış ve hâkım fvkıf talebını reddetnn^t. TahkiKatı ıdare eden Kadıki/> Savcı muavını Alı Yağcıoğlu Arkası Sa. 5, Sfl. 4 te Olur şey degil! Mektnp, Erzincan'dan gelivor. Genç bir subav vaznıış. Dedı^i kısaca şu: «Yeni evlendım buradi bugun hararet derecesı nikıs 14 3 j kılo komur almak u'ere \aO 3 lüığe verdığım .stida hilâ cevsplandırılmadı Kalbute, ^^ızetelerde ıhraç ıçın <tok eoılen komurlenn elde sa.d.ğ nı, IjurIprın durdukları v^rde k>ı) olması ıhtimalının ncıt^cut buBayan Kılıçlıoğlu tararafından tesbit olunan lunauğunu okuyorjT< iîenım vazıyetımde 1 kımbılır ka^ bın sahıslardan biri, matbaayı tarassut eden kim«atandaş var » Bır tarafta satılmam'g kömOr. se; Vali de dün bu mevzu ile ilgili bir diger tarafta kömunuzlukten beyanat verdi tıtreşen \atandas Miıııları. RiYENt GELDİ Turk ticaret fılosuna dun satah 10100 tonluk rini öbürune ola^tıramamak, 1 venı bır şılep daha ıltıhak etmıştır 14 yasmda bulunan fSadıkzaYeni Sabah gazete'i Idare Mec1 v» e^rekse «avcılık dun de. her kömıirleri gatmak nmıdımn hâde» filepı f5 bın Ingılız hra^ına Londradan alınmıstır İstanbul lâ mevcut oldutundın deîıl de ısı Başkanı Safa KJıçhoğluna kar | hanaı bır tahkıkat açmamıstır. Ba Ameııka arasmda çalıspcak olan yeni şılep Iımandakı forma'ıtesi beceriksırlıkten ıse \ah Hze! sı uç gun once %apılan tecavuf hâ yan Kılıçlıoğlu, Yeni Sabah gazeNADİR NADİ nı mııtaakıp «ubat avı oıtdlanna rmğru New York'a ılk seferını j dısesıyle ılgılı olarak, gerek polıs j Arkası Sa. S, Sü. 1 d« Arkası Sa. 3, Sü. 5 te jajacaktır Resım yeni şılepı gostermekledır. Safa Kılıçîıoglu'na tecavüz eden sahıslardan biri tesbit olundu AKADEMtK: 69 FE.NERBAHÇE: 61 Avrupa Sampıjon KuIvıpLer Tur"UvaM Bavketbol i?am *ı\ orıasının 2 turunda Avıupa ıkıncısı Bulgar Akeiemık takımı la riusen Turkn e SampiAonu Fererbah(,e, dm Eece Spnr Sara\ idakı maçt^ tek pı\ot ıle ı>ı bır ınun çıkardığı halde fi^fil \*»nılmıtır YukRrıdakı reMmde fenorbah(,enın bır hucumu gorulu^or (Taîsiıa'ı 5 mcı sahıfemızde bı> iacaksınız.)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog