Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

AMERİKAN ALMAN FRANSIZ MECMUA ve GAZETELERİLE 3 6 1 2 ayhk Abone olmağo jızlerı davet ederiz Brojür için müracaat. int. Forum İnstitute Dept. 7 P K 1237 İSTANBUL 35 inci 7i! Sayı 12.759 umhuriyet ftMBf KURUCllStf î V i l H U S ffCMBf Telgrsf ve mektub adresi: CanümriTet tstaabul Post* Kuhıso» fstanbu] No 246 Teletoalar: 22 42 98 23 42 99 2* 42 90 OGÜLLÂR ve SEVGİLİLER. t,, Bütun Dunyada Hadiselere Sebep Olan "Lady Chatterieyin Âşığı,, Romonının Vozarı D H. L4J|RENCE'mn ,r a > En Gfötl Eserı : SAHESER ROMAHLAR v V A V I N l V I Ucretsız bultemmızı ısteyınıı fnmartesî 3 0 Ocak 1 9 6 0 Biiiçe Komisyonunda, grevhakkı Afyonda bir linyit ocağmda çökme oldu uzerırt e tartışmalar oldu C. H. P. li bir milletvekili, D. P. nin grev vaadeden program maddesini okuduktan sonra iktidarın işçi mevzuunda samimi olmadığını söyledi 12 Samef Ağaoğlu, gıev hakkı venlhken bu hakkm kullctnılma şaıtlannın memleketin bünyesine göre tesbit edilmiş bulunması iâzım geldiğini, memlekeüe işsizlik olmadığını kaydetti; biı D. P. li de işsizlik sigoıtasmm ihdasmı istedi Çökme hâdisesi, metrak vaziyetteki ocakta köylüler kömür ararken vukua geldi kişinin öldüğü, 2 ki?inin de ağır yaralı olduğu bildiriliyor ölüler , ara*ında bir kadın da var \*von 29 H J J M ) Smanpaş» kazasırda Karacavıran kcvu «• \arındakı metruk bır h m ı t ocaSmda çokme rlmuştur Gecelf ıtr kovluler ocakta komur aranakta ıken çokme had sesının \ukua geldıgı oğrenılmıçtır 12 kışının bu kazada oldugu 2 kışının de ağır surette varaıandığı b ldırılmektedır 13 metrelık bır kı«mın çoktuğu ve bunun temızVnme'mın çok zor oldugu anlaşılmıştır Şımdıve kadar 2 ceset ç Karılmı=tır Bun'ardan bırı 50 ja^ında bır kadındır. Dığer on kcvlunun çoken ocaktan çıkarümaM ıhiımah pek zavıftır Çokme netıce«ınde toprak altında kalıp olen KaracaMran ko^lulerı şunlardır Ahmet Koç?k Kâmıl Sa\ gılı Lutfı Savgıl Alı Sarıkavd Mı Akkaç A!ı Avdtn Abdullah Kıhç Mehm»t KaraR^, Alıve Özcan Velı Yıldız, Abdullah Yıldız H^san Sarıta«: Celâl Bayar Zonguldağa Basbakan da dun aksam trenle Ankara'ya hareket etti Cumhurbaşkanı Celal Bavar dun sabah saat 10 da «Gıresun» l a p u r j ıl>> Zonguldağa hareket etmıştır Celal Bavarı Galata rıhtımında Basbakan Menderes îçıslerı Baka m ve m lletv ekıllerı ueurlamijlır Cumhurbaskam Zonguldaktan Ka rabuke geçecektır Basbakan Inkarava jıttı Dıger taraftan bır muddetten be rı şehrımızde bulunan Basbakan ^dnan Menderes de iun ak>.am 20 10 da Ek«pre«e baglanan hususı vagonla Ankara>a hareket etmıştır Tr^ard 29 ( Cumhuru et Teleks) But \ \ rıca Işı,ı Sıgortalaıı Kır ımıı fpal vetı uze rınde durarak Ku r umun gehr fazlasından çe Kon svonıı bugun Çalışma Bakanlıgı ımar md'raflarını karşılamasmın alevhınde butçesi u/frınde mıızakerelere bdşlamıştır bulunmuştur Bu muzakerelerde konuşan Taınr Okıem »DP> d^,ır sanavı ışç'lerı lehınde vıllık D P deı Bfh7jt Rılgın 1944 dan bu va ıi'ıetl' ızın kanunu tasarı.ına bazı hukum na ı<=rı aoedırun artt gını ka\detmış sanavı ler kon^mas nı ıstemıstır geıırındekı artış ıle s a ııcretlerlndekı artış C H P rien Rıza Tekeb VıİRvtt Hakem nı«p«"t'nı muka\ese etmıstır İP'iiıtp kurıılu^unu tenkH e^nı ş a\ Arl.>sı S ı S Su i tr Asiler dün sabah Cezayir şehrine hâkim oldular Asiler. rezayir Şehir Me*"li«îi binası ıle lTniversit« Rad\osunu da ele çeçirdiler S. Kılıçiıoğlu'na yapıEon tecavüz n kkında soruşturma açsimadı *• Krkası 8 a 5 Sd Z de olunan rcman «Tekeloma» adlı eserin nesrine mâni olunması ile ilçili hadıse d>'n Meoliste muzakere konnsu oldu Ankara ı<) lCumhjrnelTeleıtO Diını a Gazetesınde U'fnka edılrcek «T"k;t"t">n\ a» îsimlı eserın n"™np î'tanhul ^avc ıaınca raanı rtlunma^ı me'elesı C H P Adnna Mılİpt\eVı!ı Hamdı ü ' er ın bır soru^ıı mıın^^ebptn îe ^Teclı<=ın bugunku toplan*ı«ında mu7ak"re konu u edılmı^tır Sorusu CP\ aplandırmak uzere >:o7 alan Adaiet Baıv.rı E=at Bu cUknâ u ronanın ı »sredılecegını h^ner veren ılanlarıian Savcınır e^prie suç olacak bazı kiiimıarm bulunabıleceeı kanpatıne varar^k Eedıı Faık ı ça?ırdıg nı \e kendı tını ık^z ettıfinı sn\ Iemı<;tır Bu dakoglu bundan sonra nesır yolı^le ı=lenen sıiflarda «a\cıUrın ıkaz şeklınde dahı oNa bı\le bır harekpt<> hakları olmadı" nı ka\detmıs n.»ekım o tarıl tekı I tH">»l Sa\cı *rkası Sa 5 Su. 6 da 165 hâkim nakledildi Ankara 29 (CumhurıvetTelek» > Adaiet Bakanlıgı tarafından rajhtehf derecelerdekı 1P5 hakım baska mahallere nakledılmıştır Avrıca Içışlerı Bakanlığın ca 10 ıl ın Valı Yardımcılan v e 29 ılcenın Kavmakarm nak ledılmıs ve bu husustakı kararname bugunku Re^nıı Gazetede jaymlanmi'îtır x\iikarada da flüıı bir gazeteei hapse girdi Toptaşı Cezaevif Yeni Gün gazetesınin yazı müdurlerınden I Müdürü dün | Cemaiettin Ünlü bir ay yatacak | nakledildi \ Ankara 29 (Cumhum et Teleks) çekmek uzere cezae\ıne gırmıştır Ankara Toplu Basın Mahkeme Cemaıettın Ünlun nun cezaevıne 'i tarafından hakkında vavın ıa gırmesıvle Hılton dakı mahkum «agı bulunan bır olavın taf'ilatını gazetecılerın adedı uçe vuksel\aMnladığı ıçın bır B\ hapse mah mıştır Dığer bır mahkum eazetecı kum edılen Yenı Gun gazetesı Neş ıse rahat«ız bulundujundan tıp rıyat Müdurlerınden Cemalettın Fakultesı has'ahanesınde tedavı Ünlu bugun oğleden 5onra Anka edılmektedır ra Sa\cılığına müracaat ederek «Ankara Hılton. dakı vennı almıştır Cemalettın Unlu oğleder sonra Savcıîığa müracaat etmış ve gereklı formalıteler tamamlandıktan •îonra bır sıvıl po ıs refakatınoe Ankara Merkez Cezaevıne gonde rı.raıştır Cezaevınm kapısında, arkadaşlarnle vedalaşan Cemalettın Ünlu bır a\lık mahkumıvetını Ce7dvır "N ı R ı CezaMr dekı hukumet temsılc":! ve Ordu Bas lomu'an General Cbal'erın «ehrı terk etme en uzenne şehnn ıdare11 çını asiler ellerıne almı^lardır A»ıler b'i «.ıbah toplantı hal'nde bulunm "johır Meclı«ı nınaMna gırGundelık Snasî Ga/ete Sahıplerı Sendıkası, bır bıldırı \a\ınlı\atak, mı=ler ve beledı ıdsrevı ellerıne g«çırmi"!]erdır Bunddn jaska Ünıteca\u7u ^ıddetle takbıh ettı, Fransız Hastahanesınden rapur alin ver^ıte Rddvosu da â^ılerın elındedır Bu rado devamlı >larak nesSata Kıh^lıoğlu, \a\ın >olu ıle hâdisevı ılgılılere ihbar ettığını a\ııca rıva* vapmaktadır Hukumet kona | bir muracaatta buhınmnacağını söyledi, hâdise bır sozlu soru ı!e gı asılerın ehne geçme«ın d n e çok sıkı bır pohs kordonu altındaBuyuk Mıllet Mechsıne ıntıkal ettınldi dır M Delouvrıer ıle General Challe Istanbul Emnıvet Muduru Faruk CeCzavır'ın 25 mıl dışınd» h\r k«nkt^v.n. «imnff'ieıtfrt.'Mf ^ I M f a len bevanatındsn anlîişılaıçınıı go la vezavır e E^ıcn TransS vr^fi^ı re evvelkı gece tıvatro donuşun Kurmav Başkanı General Flv bu de evı onunde Yenısabah Gazetesı kaıargal ta De'ouvner ve Challe Idare Mecnsı Başkanı Safa Kılıçlı ıle gc rusmuştur 7 oğ'una tecavuz eden ıkı meçhul şa Sehırdf •îes'sızlık hukum su hı« hakkındd bır soruşturma açıl mektedır As^er barıkıtlarını terk eımemıs ve sıiahlarını bırakmam'Ş mamıştır Gıev devam etmektedır Ammevı ılgılendıren bu hadıse lardır nm gazetelerle vav nlanmasmdan Cezavır'ın muduman mılletvekıllesonra, bunu bır ıhbar telakkı et rınden H a u u a bugun b ırıkatların mesı ve soruştjrmava geçmeM ge geriNindekı SMİenn <af na ıltıhak Arkası Sa. 5, «d. $ t* retven Emnıvet Muduru bevanatında, suçluların arandıgına temas et memış ve «adece « Bıze veva \ her hangı bır polıs makamına va ! pılmış mura^aat voktur Hadısevı ga?etelerden ogrendım » demıştır Emnıve* Muduru Faruk Oktav, Safd Kılıçlıogluna vapılan bu tecavuz ıle ılgılı olarak kendısı ıle goruşmek ıstıven gazetecılerı dun ksbul etmemıs ve bunun uzerıne gazetecıler suallerını bır ka|ıda va zarak Errnıvet Mudurune gondermış'erdır Bu sualler şunlardır Safa Kılıçlıotlu trcavüı hidıoe^inı anlatırken « Terrtv uz hadısesıne ne dıvor sunu?' Mutecdvızler te«bıt edılmış 4rkası Sa. 5 SS. 4 te MADM.Y*HR \ERtLDl D ır. Ankara dd vap.lan bır me rPMm'e Italv a Fran^a ve Federal » manva Bu> ukelçılerının e>; lerıne goMerdıklerı alaka ve faahvet dnlavı.ıv e Çocuk Fîir E eme Kurumu taıafırrian altm madah alar verılmıstır Re«ımde torenden bır an eır ılmpktpdır İzmir dün büyük bir atlattı Kabloları \artan elektnk fabnkasınm ana ^alteıının kapatılması bıı ınfılâki onledı, şehir 6,5 saat cere\ansi7 kaldı, 10 bınden fazla işçı boş oturdu. Hastahanelerdeki soğuk depolarda saklanan kanlar bozuldu İstanbul için 50 milyon liralık yardım Bütçe Encümeninde mtıhalp^***!. «sosteris jatırımlar» îcın 5^ mtîrim SRrfedılmesini tenkid etti v> Ankara 29 (Cumhurıvet Telek») 1959 m ılı vılı ıçın tstanbııl Be edı\esın«" ıkncı defa ek odenek oıar^k V\ mıl>on lira daha vardım v =ı Mİmasının hukumet tarafından ıs'enme'i bueun Bufre y ncumenınde muhalefetın sert tepkısı ıle karsılasmı^tır Teklıf, C H P mı'letvekııl'rının sorduk)a 1 " (Tele'on s Bu «.ahah ları sualler cevaplandırılmadan t tikı Elektrık Fabrıkasın reve konulmus ve kabjl edılmışıa ae'en bır anza ^ebebıvle tır Karar sııretı But<,e Komı^vop*'i buvuk bır tehlıke at iıınca derl I formule eiılerek 1 latnıstır Arkası Sa 5, Su. S da fve SOITM S^n'ral nd«n alınan enerjı ım teknık ba?ı sebepİTbueun ıçın azaltılması \e lzmır Mimı rardımanını ço5%lt7r<rundi kalma'i =;eheo olmoş bu ame'ıve vapılırken ana Arkası Sa. 5 Su 4 te Nurcuları müdafaa eden D. P. li mebus 9OD >ıh ordular arası gureç ınuAnkara 29 (CumhurıvetTeleks) sabakalarında 57 kıloda sampı>on Imtıhanda muvaffak elamıvan luk ka7anan Dursun Gunajr adh kuçuk «cinat erbab na dukkan açbır sevvar satıcı dun savtııı^a mü ma\ı vasik eden bır ta«arı Sanavı racaat ederek bır beledıve ba>komıserı tarafından dovuldu^unu ıd \e Tıcaret Bakanhkları tarafından muştereken hazırlanmaktadır dıa etmıştır Tasarınn bu vıl ıçınde kanunialddıava gore Dursun Ka ımpaşa «Kuçuk Bahkpazannda ^oml*k satarıcen şacaSı bıldırılmektedır İ Yusuf Pekel'in âni olarak ş Üt. DLf 4 DÖNtTORLAR* Cuma gunlerı Istanbul da Selz. ıkı beledne zabıta meraurj tara Sanatlar Kanun Ta«arısı» na gore, E Antaya'ya nakli: gazete ş d^bası Camnnın avlusunda toplanan kadınlar orada bulunan bır fından 25 lıra cezava ça pMnlmış kuçuk sanat r erbabı mesleklerml •ır o E cılerın de >attığı bu ceza = aeacın etrafında uç defa donuvortar \gacm altmda vattığı eov ıene" andaParası olmadıgı ıçın c z a \ ı \e hakkıvle oğ endijclerım ısbat eeodejemıven Dursun <.e/a ceklerd.r «Helvacı Baba»ı vı zıvaret eden <ıgu çarsaflı kadınlar oradakı ı kış evinde buyuk tızuntu i Sanavı Bakanlıgı daha zıvade ı?şıden helva satın almakla ve ağaca 3 renk ıplık bağlamakla arzu et rıne 45 lıralık gomlck verme» ı«temış f^kdt memurlar >n&* rı'an le'ın sanat cepnesıjle, = >arattı ğ tıklerıne kfıvuşacaKİarını sovluvorlaı Tıcaret kaou' edılmemıştır Bu v jzden ıkı Bakanl Şı ıse kuçuk sanat erbamemur tarafından jaoıta Karako bmın kooperatıf halınde teşkılât8 yıldan berı Toptası Cezaevı Mu una goturulen Dursuiı b'lahdre landırılmaları ıle ılgıh çahşmalar durluğunu \apmakta olan Yu«uf odunluea soku arak bız <l Dnsko Tasan, bunlardaa Pekel dun ânı olarak Antahava mıser tarafından tokat ve vımruk japmaktadır munfent ha de faalıjet gosterentav^n edılmıştır Sıra«ıvle Samsun ıa dovulmu'tur Gazıantep Erzurum Balıkesır ESavcılık zabıta bassumi'.erı hak lere daha az ımkan »ağlamakta, dırne ve ^tarbul adhvelerıne bağlı kında tankıkat aı,ılabUmp^ı ıı,'n kooperatıflerde toplanmaları hsolarak 30 yıla vakın hızmet gormaedurun dılekçesmm Vılâvet tda hnde gerek kredı gerekse ıptıdaî bakımırdan muş olan Cezaevı Mudurunun bu re Hevetıne na\ale edıle e,'irıı bıl maddelerı bulmak tedbırler v azetmektedır dırmıştır >S'i Arkası Bir Belediye Başkomiseri dayak atmış Dükkân açmak için imtihan İBu hususta Sanayi ve Ticaret Bakanbklarınm bir tasan hazırladıkları bildiriliyor Noda cinayetinde kaatil hâla mechul Vaka \erinde gorültip tahlil edilen kanın cinayet zanlısı Mustafa'y» ve oldurulen kansına ait olmadıgı anlasıhnca 3 uncü şahsın varhğı kativet kesbetti: polis üçiıncıi sabsı şiddetle arıyor f* Ağaoğlu, «Ceza Kanununda Nurculuk dı>e bir suç yoktur» dijor Konva 2t Telefonla"! Konva DP Milletvekili Fahrı ASaoglu bugun D P tl Merkezınde bır ba• ı toplartıçı vapmış ve cezaevın> n lekı Nurcuları zıjaretmden bahset •nstır Ağ^oçlu nurculara karşı «ledıgı «empatıvı açık amış ve ınlardan bah^derken «Çogu ıç \e manf*vver maznunlar» deı^tır Ağno»lu, »eçmenlerındcn jrcuların karakollarda dovulduk ıme bunlara ezı\et vapıldığına 'ıır sıkavtler geldıgını «ov lemış unun uzerıne Nurculan cezaevın 1» zıvaret ettığını ılerı surmuştur Ağoglu demıs'ır kı • Ceza Kanununria N'urculuk ve bır >U(, \oktur » D P mılMvpkılı Saıdı Nursı ııakkında 1 O v lındanben vapılan T5 takıbatm ıeraetle netıcelendıgınHen de bahsetmı^tır Polıste ve landarmadakı bazı ı/vık hadıselerı ıl= alnkalı sıka »ptler kaijiMnda harex»te seı,me mı> olrfn \geoslu nun h ı riefa go^terdığı hassasıyet garıp karjılanmıjtır DU« «AUJUUS Hılton» a giren Ccmalettıa ünlft bir »rkadası ilc Tedalaşırtven Pekel Adlî Tıb Laboratuarından dun ılgılılere venlen raporda Modadakı cÇıfte Cına>et»te uçuncu bır fahsın varhgına katı olarak ışaret edılmıştır Çunku vapılan tahhller sonunda, cınavet odasmın ze mınınden alınan kanın ne Mustaîa Uğuzun ve ne de bu şahsın oldurulen karısı Feride Uğuz un kanını tutmadıgı anlaşılmıştır Bunun ıçındır kı haıen cınavçt suçu ıle nezaret altında tutulan Mustafa Uguzun hadıseden lonra Savcıya verdıgı « Odada bırı ba şıma sert bır cısımle vurdu Bu şd hısla on onbeş dakıka mucadele et t m » şeklındekı ıfadesmın dogru AGLAKA T\KILDI Dur sabah saat A de K a r a d e n u e doer ı geçnıek uzere Boe=i7a gıren ve I M rooldugu bu sekılde ortava çıkmışı ırkor vedegmde çekılen «^.3» î ' a r e t h Ru» tarak gemısı tarak ve dıı men ki'.ımla.rmdan manıa aclarına tır Kadının bır kım«e ıle temas akumıştır Ruç gemı«ının çehk a j l a n parçalan>a«ıv le vaptıgı ? j r a r tahmınen 20(1 b n lıra c ı v a r n d a ettıgı otop<ı scnunda aniaşılmışsa lır Dvın aıc«am gp; v akıt gem 1 Kuıtarma teskılatı ıle an asma ho<î] c>lrli"iından lmroz H h l ı . ı j e gsda bacaklanndan alınan sperma'ar rrı«ı Tarak gemiMnm vardımına gıtmışttr Yukarıdakı resıtn Karade nız Bogazındakı çehk aglara takı Ark&sı Sa. 5, Sü. 7 de lıp kalan Rus gemiMnı gostermektedır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog