Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

UUM 28. Sayısında M 1959 un Sanat Bilânçosunu veriyor. Fethı NACt Atıllâ ÎLHAN Azte NESİN' A TURGUT, Sıtkl YIRCALI Turhsn SELÇUK Bahri SAVCI Ahmtet ALTÜMSEK Taruk GÜ\ ENÇ, Orhan BORAR, NİJat <jfeöN', SPzPr 7 ANTC:UĞ, Cema] XYKIN S N ÖZER DÎM ve aaha başka ımztılar, 74 Bavfa 1 5 lıra rioct OCAK1960 Mntiaka 1 dost alınız. P. K 1S3 ANKARA. umhuri KURUCUSU: YUNUS NAD! Öğrenci Takvimi temal Kasa mn ılk ve ortaokul ogrencılerı içın hazırladıgı bu çok favdah jıllık derslerle ılgılı bırçok bılgılerı ve şıırlerı bır ara\a getırdıgı gıbı ogrencımn not ve anılarını jazacağı bır tak\ ft\ bolf^munu de taşıvor Yalnız 1 1'^ bu çok fajdah kıtabı Var^ ı çıkarmışhr Bıtmeden alınız 35 mcı yıl Sayi 12.732 Telgraf ve mektub adresı Cumhurıyet Istanbul Posta Kutıuu: Istanbul No 246. Telefonlar: 22 42 98 22 42 99 22 42 90 Pazar 3 Ocak 1960 Hazırlanan tasarı yarın toplanacak üzerinde 43.000 lira bulundu; elden ele dolaştırılan ve içinde «Millî o'an Askerî Suır*Ja görüşülecek bütünlüğü sarsacak» ibareler görülen bir mektup ele geçirildi Terfileri geciken Konyada dün Nuı culara subaylara 1 yıllık karşı harekete geçildi kıdem tanmıyor Camide propaganda yapan üç kişiden biri tevkif edildi; sanıgın illlllllliirilllllllllllllllllllllilllilllillllHIIIIIIIIIIİIIIIIHII ıllardır bırçok vatandasın dılıne dolanan bu soru\u şımdı bır kere de ben ortaya atnmomm. Savın Hamdı Başar, yayınladıgı son kı taba bn baflıfı » v s « n b»«m»s«Demokrası yolunda nereve gıdı >oruz°» dne »onnor, otuz sahıfenın ıçınde sonı>u eevaplandırmava da talış.vor. Yaıar, otuz vılhk ça lısmalarımn bır ozetı olarak kaleme aldıfcı bn kuçuk e^ennde zaman zaman okuvucuvu duşonduren çesıtlı noktalara dokunu>»r; Misval bunvemızle ılgılı dogru yar eılara da »atırlar arasında sık sık rastlnoru». »akat, bu otuz vıllık çalısmaların ozetmı ele aldıfınu» zaman tum halınde onlan benımsemek gue oluvor. Bence bunun sebebı. savm Basar'ın dertleruaın ele alıp çarelerını bırer bırer araştıracak \erde kendme ozge bır nazarne kurmıja çalıfması, »ldnkça dogmatık bır takım fıkırlere davanarak adına Basarızm dıvebıleceği mız Tenı blr rejımın h«nalıne kapılmasıdır. Nereye Gidiyoruz? Y (IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIM Bu Süretle, terfilerini temin için subayların Damştaya Evvelki giin şehrimize gelen Saidi Nursi; otel odasında 23 saat kaldıktan sonra tekrar müracaatleri öttlenmiş olacak; Şura, Kıbrısa gidecek Ankara'ya hareket etti; müridleri, otomobilinin camlarını kâğıtlarla kapattılar Konya Cumı sonra Kapı eamnnde birliğîmizle ilgili meseleleri de gözden geçirecek mazından2 (Telefonla) ısımll B« Saıdı Nurd nın «Sozler> kışehrımız Nurcu lanndan Dr SaAnkara 2 (CumhunvetTeleks) Haber aldığımıza dullah Nutku Hasan Nevruz ve gore Yııksek Askeri Sura pazartesı gunu Mıllı Savunma Mazhar İMdoner bugun Savcılık Bakanı Eth»m Menderes ın başkanliğında toplanacaktır tarafından nobetçı Sorgu HakımlıAskerî Şuranın, gunaemınde buhınan ıkı onemh koğıne «ev keiılmıştır Sorgu Hâkımnuvu karara bağlıvacagı so\ lenmektedır Bunlardan bırı lıgınde ilk «orguları yapılan Nursubavlara bır \ıl kıdem venlme^ı meseleM dığerı, Kıbrıs'a cu lardan Ha^an Nevruz tevkif ogidecek bırlıkle ılgılı hu=uslardır lunmuştur Ne\ ruz şehrımızde Subavlara verılecek kıdem meselesı bır yıldır şıkâvet tevkif edılen ılk nurcu dur konusu olmaktavdı Bu \uzden Danıştav a bır havli mu Ögrendıgımi7e gore tevkıfe seracaat da yapılmıştır Bazı subavlar çeşıth sebeplerle bep camide okunan kıtaptan çok terfıden gerı kaldıklan zaman gelecek agostosa kadar • Kargı Nur Talebelen» ımzasını beklemekte ve bır ıkı avlık gecıkmelerı bır vıllarına mal ' tasnan bır mektubun Hasan Nerolmakta ıdı Bundan ıkı v ıl kadar once çıkan bır kanun bu rur'da bulunma"!iflır Mektubu Sa \rkası ST S SU 1 te tabını cemaate okurken \akalanan Saidi Nursi ne yapmak istiyormuş? dullah Nutku dan «Idıgını sovle»i Arkası Sa. 5, Sd. 6 da • Dün bir mıiridi Saidi Nıırsi'nin aşağıdaki sozlerini nakletti «Ben 50 senedenberi gencliği kur / tarmak istiyorum» Kıyafet Kanunu'na avkın gıyınısı ıle, yurt ıçınde esrarengız seva^ hatler \apan ve bu sekılde, ılaks toplamak ıstıyen Saıdı Nursi, 23 saat kaldığı tstanbul dan, dun adeta kaçmıştır Kendıiıne el verdığt içın, olumunden sonra Saıdı Nursı'nın %• » nnı alacak olan bır şahıs dun saat Arkası Sa. S, Su. t de Menderes, 1960'ın ilk konuşmasım bu sabah Adana'da yapacak Adana'nın Kurtuluş Bayrammda hazır bulunacak olan Başbakanın bu gezisine D. P. çevreleri geniş önem venvor Dan Saidi Nursi ş*m»1ve altında «aklanarak otel den avnlırken Bu nazarıyemn şem««Mi kaba taslak sovle çııebılmz. 1) Bu ne zaman demekratfk bır idare kurmıya kalkışsak, fcer defasında husrana «ğruvoruz. Kusurm, kabahatı ba*takılerde arnoruz. Ovsa, bunvemı* bu rejıme nvçun deeıl Bastakıler hurrıvetçılıkte ne kadar samıraı olsalar bı/e demokrası M eetıremezler. Bız tek orgulu sos>a' sınıflanmasını taraaralarnamıs, ekonotm vönunden şeri bır mı'letız. Z) Batı mılletleri demokra** gelısmelennı, blzden farklı olar»k burju\a nmfımn guotenmesı savesınde baçarmıslardır. Oralarda kurulan demokratık ıdareler ılkm ferdın ekonomık hlrnyetıne karısmamıslardır. Btrde ise vatandaşın geçımı aldvMi utamru devietın ehndedır. 3) S« haMe iaMm hokterı STTI, vargıç gflvenli|l, basın hurrıvetı avrı gıbi btr t t k » hayaller arkasından ko<*rak Arrupavı taklıd edteek Terde kendımıze göre bır rejım kuralım. Sıyası ve ıdan »torıte bızde rkoavan Işlerine karışmasın. Bvnan içın ayrı bır ergan \aratalım. BaştaabM* mfitehassıslardan kmmlacsk bn srgan etud ler vapsın. plânlar hanrlasın Böv lpce b>r sâre ssnra kendımjn toparlar, gerfek demokrasiTe kavnşuruz. Bır bakıma belkı pek parlak görunen bu naıarıyenın esa^lı bır elestırmeve davanabıleceîı bence suphelıdır. Bır defa bastakıler nı çın her zaman kngursuz ols«nlar° Hurrnet, adalet, hukuk derletı dne Mrtına yırtına ıktıdara geçen bır takım, sosval bunvemu >uzunden \aıdlerını çerçeklestıremı\ e<*ğıuı anlaMnca, hıçbır gev vaparr «a ıstıfa etmejı de dusunemez rpı" Tek orsulu mıllet olmak, dev le' n \atanda« ıızerındekı Kavıtsız S"t«ız e£emenlı*ıne vol acnorsa, ıı'kuru bır ıdare bu ımkândan fav€)'"• »arak temel hurrnetlerı bel kı Batıda oldu^undan daha kolav lı' '\ eerceklestırebıhr. Bızde bu n "i apılamaması, bır bakıma sos bumemızın \etersızlıgınden r elbette fakat bır bakıma ırtır fkımındakı ıdeal ek mdendır sı' t) Batı mılletlerının demokratı »'ısmne her \eı"de sırf bur•u\a «ınıfı onderlısı ı'e ki\ustuklaı ı'iıaii di^ru değıldır On^o ku^unrıı \n\ıl baslarındi ne Alms'aVa ne de \lman\adin bn *%"a otekı Avrupa memleletlerın de kv\\et'ı bır bu"iH\a smılı ıardı Almanvada hınuk topvak mul|r ıdne rtTianın <arı feodıl rej"rı Napoleon Mİmıs Atmîn kovIas"ım \unkers lerm ko'e'içı den \""o!con knrtar'* ıs hatta kov'u ne »apa"a'»ını bı'e^edıSı bu hurrı'pt Miznpd"iı ılkın cok ıstırap çrknı t,r Furr^ et snası vapan T tT I* '"Trıstınrtı («a knnf ı ')ir b"r)\x\» s'nıfı knrn'mııs t'e ı'dı Os ır'Pİı tT"pT;ıtorlu?\ınoM parçaları o'an Bal'ıin mıl'ef'erı her baUıraet allındi hıırrı1 et GAZÎANTEPTE EGtTİM SEFLRBERLİGt Gazıaıı ep te a ı > lan (okul vaptırma seferberlıgı) sona ermıstır Bu muddet ıçınde 6 kışt okul 5 kısı de tensıp edılecek okullara bırer dershane vaptırma vı taahhut ev'emısl^rdır Alıve Ba<kal sdında bır kadm da evııle 3 dukkanını bagıslamıstır Gazıa ,t nın egıtım davasını hukum°tın desteKİemesını temın gavesı ılp Adana va Basbakyıa altın tozu ıle vazılmiN bır dılekçe de vollanmıstır Resımde egıtım seferberhgıne halkı ıstırake davet eden bır ılkokul oerencısı goruluvor Basbakan bu tabah saat 8 d* uçatriac Adana va .hareket *decektır Adana nın kurtuluş bav ramında hazır bulunacak olan Adnan Menderes'ın bugun Adana da 1930 vıhnın ılk konuşmasım vapacağı bıldırılmektedır D P çevreleri Başbakanın bu ge Gensoru ile tahkikat bnerzisıne huvuk onem vermektedırler • • »ıp irnza koyan C. 4d»nada hazırlıklar H P mıi'etvekilleri Parti Adana 2 'Telefonla) Başba Genel Merkezinde calıskan Adn^n Menderes ı karşılanrnk malara basladılar uzere sehrımızde vapılan hazııhk 1ar tamamldrmıştır Bu munase Ankar=ı "> ıCumhurnet betle tesbıt edılen dovızler takli'a verlestırılmıstır Hazırlanan dov ız C H P Meclıs Grupu tarafındd'r, lerde daha zıvade ımar faalıvetıv girev lendırıleı nııiletvekıılerın'e le ılgılı ıbarelere ra^lanmaktadır ıkı vıl ıçnde BMM ne verılen 7 Bunldr arasında evvelce bıldırdı gen.oru ve Meclıs1 tahkıkatı i ne gım dovızlere ılaveten şurlar da gelern \** ı'aı ı ts ^malar venıden on phna alınmıştır v ardır • Bu guzel sehre mutlu ehıızle i Bu gensoru ve tahkikat onerg** konacak bır tas bır av uç harç bu lerıne ımza ki)< ?n mılletv ekılleıı sehrı cennete çev ırecektır » «Bu partı genel merkezınde çalısmaja guzel bu vesıl gunevın ıncısı \da baslamıs ardn tmza ^ohıplerı < na sızden ımar beklıvor> «Adınız neıgelerde ıddıa edılen hususları Meclıs kursusunde savunmak uze andımız ımardır parolamız » re aralarında ış bolumu v^pmakta Arkası Sa 5 Su. 3 te dırlar C H P lıler tahkikat önergeleri nın Meclıs gundemme vakın za pıandd alınacagını umıt etmektedırler CHPnin | Adalet Bakanı: "Af için tahkikat j hazırlığımız yok99 diyor Şehrimizde Nurculara karşı herhangi bir önergeleri | hareket olmadığını so\lı\en Bakan, geç vakitlere kadar Istanbul Sa\cılığında çalıştı Sehrımızde bulunan Adalei Bi kanı Esat Budakoglu dun ger sadtleıe kadar tstnnbul AdhveM Savcılık n akamında çalısmıstır Budakoglu bu arada kendısısle g< nısen gazetecılerın sırılarını dd ce\ jplandırmıstır Bakan Siıiı Nıısının tstantul Savcılıgı i<\ rsfından çagırıldıgı ıtın nıı ge dı ı soııı>.una Nursi hakkında Ankaj Srtvcılıgı tarafından kovusturma açılnuş oldugunu Istanbul da bu hıısu^ta her hangı bır hareket ol madıgını sovlemıştır Fsat Budakoglu genel af konusunda bu hususta butçe muzak"relerı esna^ında ızahdtta bulunul du^ıınu bıldırdıkten sonra «Af içın bır h*culıgımız ^ok» demıstır Antalya'da 16 köyü sular bastı Manisa bölgesine kar düşüyor; Burdur'da bütün yollar kapandı Antal\a î (Hususı) Salı sabahı saat 5 te başla\an aralıksız 84 saat devam eden \e Antal)ada bu\uk kazalara sebeonet \ererek bır aiat halını alan vagmurlar sabaha karşı dınmıstır Bo\lece bolgemıze metre kareye 344 kilogram su duçmuştur İTağmurların me\dana getırdıgı seller \uzunden \k»u ırmagı taşmış 16 ko\u Aksu Ko\u Tohum Islah lstas\onu arazısını sular kap lamıştır Seller Antalja Alanva \olunu da trafıge kapamıştır Fınıke ılcesınde taşan Alakır çaj ı cıvarmdakı narencne bahçelerınde tahrıbat \apmıştır Bu arada AntaKa \olunda bır kam>on devrılmı» 24 kışı agır ve hafıf \ara lanmıştır Aj rıca Mandıralar Karaçalı kovlerınde seller 1500 ko lunu goturmuştur Gene bu havalıde çadırlarda bulunan 54 kışı sel lerın hucumuna maruz kalmıştır Bunların havatından endışe edılmektedır • Yagmurlar şehrımızdekı narencıve ve turfanda sebze bahçelerınde buvuk zararlara sebebıvet vermıstır Bu arada sık sık cerevan da kesılmış şehır zaman zaman karanlıkta kalmıştır Yuksek jerlere duşen karın kalınlığı 70 santımı bulmuş bır çok motorlu vasıta yollarda mahsur kalmıştır 31 aralık tarıhındenberı yurdun dığer merkezlerı ıle Antaiva ara'inda telefon muhaverelerı ınkıtaa ugramıştır Üç gun dur tzmır Istanbul ve Ankara dan posta gelmemektedır Antaiva nın Arkası Sa. 5, Sü. 2 de D. P, adayı olabilmek için... înönü'nün, mahkum bir gazeteciye söyledikleri Sah günü 16 ay için hapse girecek olan Balcıoğluna İnönü «Bu, bir neslin şerefli mücadelesidir» dedi. Kım dergiM Yazııslen ve Mes'ul Mudurlerınden Şahap Balcıoglu 5 ocak sah sabahı Pulham davasın dakı mahkumnetının ınfazı ıçıi cezaevıne gırecektır Balcıoglu dun C K P Genel Başkanı îsmet înonu'vu evmde zıvaret ederek kendıjvle goruşmuştur Balcıoglu 1960 vıhndakı ılk ve son «ıvası konuşmasını, bugun saat 10 30 da C H P Balat Ocak kongresınde Arkası Sa 5, Su 3 te " n m " " n tıu sn'ii l 1> lı'^'a'irıa kavu ("kca mt'srutı ıdn reler kı<rduli~ Bunu ^aoarkcn ne R~ ro H*» <">' ' \p*'ı b» hır b«»~ Ditının ıar'ımı i'e »i»l»ı»n v ni Arkası S a 3 » \ \ H I D I ALEYHTARIIGI Patı ıle Ingılteıede .nlerde gcıültr \ahudı aie\hii! gı •\\a«tııı ıle Nor\e(te c"e t r a\et etmi'Vavanann tek smaJoeun'n kapısına «\ahuc '"c«ı ır O=lo da da bır %ahup"ını saVıbı bulundu gamalı ha<, çi'inı«.tır Yuk<.nr'akı nrrhen >le nır H' •• nın cu\aiıid çuılmış olan • •rken gorulujoılar TrtrMis 2 (Telefonlaı Mersın tâcırlernden Hafız Rıfat Hattat a dında D0 \asinda bır sahıs onumuzde vapılacak ara seçımlerınde merkezden ada\ go«tenlmesı içın 4 metre uzunlugunda 500^ ımzalı \e 9400 kelımelık bır dılekçesını 15 metre uzunlugundakı bır rulete ko\arak bugun Reısıcumhur Celal Bavaı a gondermıstır Rıfıt Hattat 11 «enedır DP \e hızmet rluğune ettıgım \e mıllet\.ekılı olabilmek Gazetenızın 19 Aralık 19o9 tarıhiçın bugune kadar 50 bın lıra harU ve 12717 savılı nushasında genç cadıaını >ovlemı<;tır bır vaızın garıp ıddıaları başlıgı aıtında ıntışar eden v azının şah «ımı ılgılendırdıgı ve hakıkatle hıç bır alakası olmadıgından aşagıda kı sekılde tekzıbmı rıca edenm Dunv a vuvarlak degıldır ve gu ne^ten kopmamiştır tarzında konuşmadım Gazetenızde ıntışar e den vazı sıze yanlış ak:>ettmlmıstır Muspet ılımlere ınanan \e konuşmalarımı daıma bu hakıkat lere uvgun olarak yapan bır kım OkuTucnların merakı nı< s sevım Bınaenalejh kevfıvetın bu hurdnr. AkıNarının ermemSı şekılde tekzıbını rıca ederım her şe\ı okudukları şazetelerın Konv a Hacıhasan camıı vaızı Tazı tşlen Mudurluklerınden Bahrı Tavvar sorarlar Mektupla sorarlar telefonla sorarlar, hattâ telgraf la sorarlar Gunun sorusu şu «Bır sıvası parti ocaginın mevlıt okntması tuhaf bır sev va, havdı okuttu dı^elım. Bu nun Devlet Radvosu ıle neşrı çok çarıp ya ha\dı \a\ıldı dıvelım Ta geçen kandı! gejpsfi* okutulan me\lıdın sonon4dW« dua ne olu\or" Bu dua>a kurulduğundanberı \e(at edrnT ' 6 kışinin İaralandığı butun partı mensuplarının ruh bıldirıliyor larının karıstırılması dının sı\asete âlet edılmegı değıl de Dun gece geç vakıt, Kuçukyah nedır'» 1 cıvarında bır otobus kazası olmus övle olmasına d\ledır \a, ve altı kısı varalanmıştır \alnız zıbnımıze 'takılan bır îzmır rien şehrımıze gelmekte o nokta var 1950 denberı butun lan sofrr Husevın <\lmas ıdaresınpartı tesekkullerının dın mev dekı •Balıkesır 11254» plakalı otn 7uuııdakı d%\ ranıslan malum hus Yeııı Ankpra asfıltından £•> oldu£una gore asıl k^haha*ı ! rker> Ku<,ukvalı cıvarındakı bır I)e\ iet Rıd^osanda aran.ık lâ 'ira gelmez mı". ( ''^ndege tıkta atarak dıısmustur On taraf tamjmen parcdlanan r o ••• J Arkası Sa. 5, Su 6 da Cumhuriyet Gazetesi Yaz ı işleri Müdü BİR PARTİ OCAGl! Yukarıdakı resımde Saglamacılar D P ocafının vıtrını goruluvor Asılmış vazılardan bırınde denıhvor kı: « Asıl olmak ıstersen dınını unutturanlardan nefret et Dımnl sevenle dost olmağı kendme borç bıl » Bır sıvası partının vıtrınınde bunu gorenler soruyorlar «Dın sıvasete alet edılmış olmuvor mu'» "Cami Yaptırma Derneği,, balo verdi Karabuk 2 (Telefonla) Safıanbolu Camı Yaptırmi Dernegı dun akşam Dernek menfaatı^e bır ba lo vermıstır Balo geç va kıtlere kadar devam etmış tır soru Küçükyalı'da bir otobüs takla attı r F H L Î K E T Fındıklıda ınsasına başlanan venı bır bınanm temeHetl çok derıne gıttıgınden, cıvar evler ıçın tehlıkelı bır durum ortaya çıkmıştır Yukandakı resımde, bu evler gorulmektedır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog