Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

I S LA M ANSİKLOPEDİSİ 87 Maarıf Vekâletıne bağh bir heyet tarafmdan yayımlanmakta olan Islâm Ansıklopedısının 87 ıncı cuzu de çıkmıştır Ansıklopedının bu cuzunde (Murad IV) (Murad V), (Musâ Çelebi), (Musadere), (Musıkî), (Mustafa) gıbı maddeler yer almış bulunmaktadır Fıyatı 570 Kuruştur umhuriYet 3 5 ınc? f\\ Sayı 1 2 . 7 5 8 K U R U C U S U r T U N U S NADİ Telgraf ve mektub adresı Cumhunyet tstanbul Posta Kuhısu: IstanbuJ No 246 Telefonlar 17 42 98 22 42 99 22 42 «0 DALE CARN£GIE 1 DOST KAZAJ&lAk 2 UZUNTUYU BIR.4JS. $ Her ıkı kıtap 5 er ^rratffr 3 KOPRUALT1 ÇOCUKL.AR1 1 Çocuk ve gencler n OK ıvacssr b j kıtap 250 ku|lı:,tu£., 4 Edebıvatımızdİ Me\Hra 300 AHMET HALfr KİTABEVİ İSTAN^UL \ fuıtıa 2 9 Ocak 1 9 6 0 Bir gazeteci daha dün hapse girdi «Pulliam dâvalari)) serisinde mahkum olan Vatan gazetesi Yazı Müdürü Selâmi Akpınar 16 ay yatacak «Sasın yılı»nın ilk ayında hapse gireıt ikinci gazeteci olan Âkpınarın eşi, cezaevinin kapısında baygınlık geçirdi Pı llinm Da/ası mahkumlarından \ j t a r Gızetesı Yazı îslerı Muduru "^olânıı Akpınar da dun Toptası Cp/aevmdekı «îstanbul Parkotel» ır> mısdfırı olmustur Çok sevdığl r nndo'ını \atak ve kıtaomdan ıba > r et olan esvasına baup «demır gıbıvım ıçımde sejahat» gıdıyormu^um gıbı bır hıs \ar« dıven Akpırnr ın dun ınfaza başlanan cezası ! } av hapıstır • Selamı Akpınar ı teaevıne Kadar kalabahk bır dost kutlesı goturmus ve orada kenaısını çazetecı arkadası Sahap Balcırşlu karsılamıştır Şahap Balcıog !u nıkoın sO7İenvle Akpınar a kuvv et vermeve çahsırken bavgınlık £e v ıren Mezıvet Akpınar'ı da Necla Balcıoglu tesellı etmıve çalıstmş tır \kpinr sıhhı durumu sebebıyle bundan bır av once ^e'a ınfazını te^ır ettırmıştı Akpınar dun bu muddet dolduau «,ın «aat 11 15 ae v anında e>ı olduSu halde îstanbul SavcıhSı Infaz Bu^osuna gıderek Arka<sı S». 5, Su. 1 de Başbakan geziye çıkıyor Menderes, Kırşehir ile Usakta 2 konuşma yapacak Pazartesi gunu hareket " edecek olan Basbakana ; • , İ bır D P milletvekilı gru | *' pu da refakat edecek $ Basbdkan Adnan Mendeıe* 1960 yılının ılk vurt gezısıne onumuzdem pazartesı gunu çıkacaktır Başbakan bu gezısınde daveth bulundueu Kırşehir ve Lsak ıllerıne gıdecektır Gezı\e bır D P mılletvekılı grupu da katılacaktır Kırsehır ve Uşakta Başbakanı karsılamak ıçın gunlerdenberı hazırhk vapıımaktadır Bu gezıve eeıek ıktıdar parttsı çevrelerınce e gerekse muhdlefet partılerınde buvuk onem verılmekteriır >utek'm C K M P Genel Baskanı ve Kırşehir mılletvekm Osrran Bolukbaşı da Adnan Menderesın gıdecegı 1 su bat eunu K'rsehırde bulunacakt r Başbakan Kırsehnde ve LTsakta bırer konusma vapacaktır llgılı çevrelerde \ apılan vorumlara gore Menrieres konuimalarında îsmet tnonu've cev ap verecek ıç polıtıka meselelerı uzerınde duracak ve muhtemelen seçımlerın vapılıp v apılmıvacası konu^ ındd hır aı,ıkla *rkası Sa 5 Sü. 1 de Fransa'da aşırı sağcıların tevkif ine dün sabah başlandı Cezayir'deki ayaklanma hâdisesi ile alâkalı olarak Pariste 80 kişi yakalaıtdı; bunlardan biri milletvekili, polis. sağcı teşekküllerin merkezlerine baskınlar yaptı Cezayir'deki hükümet temsilcisi; «Isyan edenler, dikkat edin, yedekte bir De Gaulle daha yoktur dedi ve ordu mensuplarını Cumhurbaşkanma itaate dâvet etti; Cezayir şehri dısında bir karargâh kuruluyor Farı 2P (R \P AA1 Fransız pohsı bu sabah butun Fransa'da aşın sagcıların evlerine ve sagcı teşkıllerın karargahlarına ba^knlar vapmıştır Baskına ugnvan verler ard^ında aşırı sağcı mılletvekıllerın j ien Jean Marıe le Pın ın evı de vardır Dı , âer taraftar polıs haftalık be? gazeteve de el kovmuş ve bu gazetelerde çıkan maka lelerm anıme ıntızamını haleldar edecegı ıdd'ası u?erıne toplatıldıgını belırtmiştır Arsma tarama sonunda çok sayıda aşırı ^agcı te\kıf edılmıs ıse de bunların bır kısmı scrbest bırakılmıştır Yalnız 80 kişı ve tevkif muzekkeresı ke«ılmıştır Tevkif edıîenler arasında mıllet\ekılı le Pın de vardır Hakkında muzekkere kesılen bır bajka şahıt da emeklı hava generaUerınden 4rka«ı «*a. 5. Su. 3 te Gayrimenkul kiralarına dair teklif D. P. li bir milletvekiiinin bazırladığı teklif B. M. M. ne verildi Ankara 28 <CumhurnetTeleks) Gavrımenkul kıralarını \enı duzenhven \e D P Yozeat mılletvekılı Mahmut Ataman tarafından hazır'anan kanun tekhfı B M V ne venlmış ıleılı komısvon gundemıne almmıstır Teklif dusuk olan 1933 kıralarının artırılmasını ote vandan a«ın olan son kıraların tndırılmesını ıstıhddf etmektedır Bunu temın ıçın bulunan olçu 11"i^ kıralarıdır Bu duıuma eore 27 S 3> 5 tarıhıne kadar ıisaatları tamsmlanan gavrımpnkullerın kıraları 12 5 10>3 tarıhındekı serbest kır» mıktannı geçenvvecek 27^*5^5 tarıh'nden ıtıbaren vemrien ın«a veva eseslı «ekı de tariıl ve tev»i edılen gavrımenkul kıraları, l''J3 emsallennp vuzde 25 ılav* vapılm»k «uretıvle te«bıt olunacaktir k a n ıı ıı ıı tasarısı Gecici Komisvon dün 5' Fe\7İoğlu ve arkadasları 1 nın verdikleri bir teklifin Z\ seımen kutııkleri ile ılgilı 1 ınaddesini muzakere etti i ' C.K,M=P. de secim I = lere hazırlanıycr 1 Radyo gazetesi ve Beynelmilel Basin Enstitasü Dun gece radyo. Enstitüye ve «Turkiyede basın hurriyeti joktur» diyen gazetelere çattı 16 a>a mahkum Selâmi Akpınar, eezaevı kapısı onundf, eşı ile vedalasırken îUdvo Gazetesi dun aksam Bevnelmılel Basın Enstı'usunu tle almn ve «adı sanı bılınmıvn ve mıl lrtlerarası hukukı temıl esası ba k mından aslı fas ı olmıjan bu muessese' ı sessız sedasız bızım ıs erımıze kım bulaştırdı» sualını sorarak Vatan Gazeteci Ba\azarı Ahn pt Emın Yalman a hucum etmıs tır Radvo GazeteM bundan «onra şurları da soylemıştır «Turkiyede matbuat humvetı C.H.P. Grupu, Turkiyede oturan şahıt>lann dış borçlarınm tash\esıne \ jktur dıven bazı gazeteler de vardır Bunlar da valanı şantajı âaet muteallık anlaşmaların tasdıkı Igıkkındakı tasarının muzakeresınde, halıne cetıren havsıvet \e »ereflerı ınsafsızca, zalımce her gun avakmıllenekıllermi, o\larında serbest bırakmaya kaıar \erdı lar altında çıgnıven, gadretmek zulmetmek tahakkuro etraek sevAnkara 28 (CurahurıvetTeıeks) gorusuljetektır t H P Mechs Gru dasırda buıunan kımselerdır Mat 4rka«a S». S, Stf. 5 te Turkıvede oturan sahısların tıcarı pu, bu tasarılan muzakeresı ıçın dı< boı jlarının ta«.fı»e«ıııe muteal muhalıf mılletvekıllerını o\ ve dulık anlaşmaların »asdıkı h<>Kkında şunceler ıde tamamen verbest bıraknnaga karar vermı^tır C H P kı tasarılar Meclı gundf>mıne alın mi"stır ve dıı^er meseıelerın muza grupunu bovle bır karar verme ^rkası Sa 5. "*u 3 t» keresındecı zaman kalırsa varın Meclis komisyonlarında farklı oy kullanan C.H.P/li mebuslar Emekü Sandığı Kanun tasarısı »rkdrrf 28 (Cumlıumet Telekv)| C K M P Genel Ba>ka>ı Osman Ankara 28 fCumhun ftTelekj> Bolukbaşı tard'ından bı s ın te"kılata hır tamım gonder mıstır Bu Hukumetın sevkettığı «eçım ka tamınıde seıimlerın Î X baharında nunu tasansı ile Turhan Fe^ zıo*<W vapıiaca^) lu^unuleıek h ?ırhk ve \x Ve Vi arkadaunın avnı rnevzuetmekte faslıvetlerın ava'lanmaı ıstenmek dakı »eklıfını ıruzakpre te D P nın vs^felı s,hı«lara gu'ı !olan geç'cı komısvon bugun de çıfalımdt vereren bu volda faalnet lısmalarınrf ttevaın *tmı<:tır Bugunku mU7dkereler, Turhan gosterdıgı C K M P nın seçımlere £irmıve<eşı volunda pıocaeardava Fevzıoglu ve arkada«ları tarafıngııısı'dıcı bunun varıt olmidii,mı. dan verılen kanun teklıfmın 11 un ıhtıvaç ve ha?ırlıklaı haıckında cu madd^M ızennde cerevan etm 9 Geneı Mcrkeze «uratle tn gı verıl tır mesı bıldırılmeKte ve te^kılafa baÎ50ZU geçen 1 untu madde «eı, ^ temennı olunmaktadır men kutuklen ile seçım gunu sandık başlanna gıden hsteler arasındakı farkları oıtadan kaldır mak ve «andık başındakı lıstelerın 1 alenı 'eını Mvası partıler tarafından 01 ceden kıntrounu •»çmenler tarafındsn vaktınde tetkık edıleoılme«ın< saalamak hedefını gııt | mektedır Teklıfe gore seçmen ku 4rkası sa. 5, Su. 2 de fL\\I» tstanbul ÜniversıüeM Anava«a pıofe «nrlermden Taıık Zafer Tunav ı'nın «Hurrıvetın llartı» adlı kıtabı ıcm T M G T lokalınde bır >.nhbet toplantm vapılmıştır Bu tip'antıda T 7 Tuna> a «Bu k tabı Mesrutıvet dev rı h^kk nda 1'tedığını bulmakta gııçluk cekenlere eenc arkadaslarıma kolavlık oisun dıve vazf'ım O dpvırde b ı r a^ava^anın tekrar vururluse gırmesmden «anınm dun.ada valiı? bızım mılle*ımi7 mucızeler beklıvordvı 2 Mpsutıve**e hurrı etı g^tırerler hurrıvetı bogmııslardır • d«"mıstır Daha sonra Profpsor kıtap hakkırria «ionılfn «uallerı tev »planriırmı t ı r Pesım Prof Tunıvdvı toplan • «ıra"=mda I73hat v er"kei E'^termeVtet'ır 1 Kıra hedellerının tavın vt t»kdırı su!h mahkemelerıne »ıt bulunacaktır Spor i!e ilgili bir sahtekârlık Moctasporlu Hassan"ın Ga!atasara\ Kuhibane tran^feri icin sahte ohim ilıniıbaberi \eren muhtar ile iki nufus menıuru sahtekârlık iddiashle Ağır Ceza Mahkemcsine verildiler !* % »• 1 milyon S^7 biıt liralık bir suiistimal 760 pohs âmır \e memuıunun uve bulunduğu Yapı Kooperatıfı eskı ıdare he\etinin dııruşmalarına dün de\am edıldi HA Yeni Sabah'ın sahibine dün tecavüz edildi Safa Kılıçlıoğlu gece evine geldiği sırada meçhul iki sahsm tecavuzüne uğradı, başından yaralandı Moda cinayeti tahkikatı yeni bir mecraya giriyor o o Yenı Sabah gazetesi Idare Mec lı^ı R°ısı Safa Kılıç'ıoğlu dun gece meçhul ?ahı»ların tecavuzüne ıı.ıami'itır Eşı ile bırlıkte tıvat11tan ctonmekte olan Kılıçlıoğlu, Modd dakı «Çıfte cınavet» te uIsı«antasındakl evının onunde, o t o çuntu sahıs olarak bah^edılen den obılnaen ındığı sırada, pevda onız erı Sabn Soreu nun butun araln ıkı sjhıs kendısıne hucum etma'ra raamen bulunamav sı ganıslerdır Bu arada mutecavızlerzetelerde her gun adından bahse c! n bırı bır cısımıe Sata Kı'ıçlıog dıldıeı halde pohse aelıp teslım h nun başına vurmus ve jaralanolmav 1 1 = kendısırın de oldurjl ma<=ına sebep olmustur Meçhul mıı« olacağı nokta«ındd bazı şup «nhnlar suıatle uzakla«mıslar ve nele'i ortava kovmuştur ara vollardsn bırınde bekleven oBu baKimdan tahkikatı ıdare e tomobıle bınerek kaçmıslardır Arkası Sa 5, Sn. 7 de Deniz eri Sabri Sorgun'un da öldürülmüş olmasından şüphe ediliyor Buna hakkımız yok! Soıı çünlerde iki sebrımızde dstüste ıkı ıdam hukmıınun ın fazına sahıt olduk. Bırısınde mahkum asıldıktan sonra ıp koptu. varı canlı ceset vere vavarlandı. 0 orada çırpına dur sutı. ıp \enılendı, cellât ıse tek rar bastan basladı ıdam mah kumu ıkıncı defa asıldı. tkınrı sınde ıp kopmadı da darağarın dan kartuldu, havdı bakalım mahkum tekrar çamnrlar ıçıne Tekrar kucaklama ma<sava cı karma. tekrar ıdam E\\elfcı gun hır arkadasımız kendi satununda ıdamların ge hır mevdaniarında alenı sekılde vapılışından sıkavet edıvordu Bn şıkâvct verınde, fakat ek sıktır tdam hukumlerını hapi' hane bınaları ıçınde ınfaz e melı ve avnı zamanda daha ır denı bır sekıl bulmalıvız K nun, mahkumları ıdam edecr miîi sovluvor, ıskence edecr mızi değıl. tstemıverek de n< ıskencenın danı«ıdır. Yuz ıcu Hptıce ^elma H*««an'ı Mod? Sp^r Kulubunden GıUtasarpv Kıılurune transfer etmek ıçın I Ankara 28 C ımi 11 > v et r^ltk.' Üçuncu Asl • e Cezd Mahkemesın nı fus kavıHarında vapı'an «a^te 768 polıs âm r ve mem ırun ın de bakılmıştır kdriık ıddıası urerıne ıkı nufus H.zmette suııstımal suçuvla hak nıcınııru ve bır mahaıle muhtarı bm lıradan ıkı bın lıava kadar toplanan bır mılvon 337 bın 70 Iı larında das? açılan bes sanık «Iç Aeır Ceza Mahkemesme venlmışranın suııstımalıv le ıleı'ı bır dav a ı«lerı Bakanl gı amır ve memurla lerdır Mıizakerelere buçun Maliye! Arkası Sa. 5, Su. 6 da Iddıava 1 nın duruşmasına bugjn Ankara gore Selma Hassan'ı Komisvonunda baslannor ' transfer »tmek ıçın once genç vu1 o zucuve 2 kasım 1941 tarıhh bır ^nkara 28 ( Cumhurıvet Teleks) olum ılmuhaberı çıkarılmıştır E=a>larını ıkı gjn once bıldırdıFatıh Kırmastı Mahalle muhtan ğımız T C Emeklı Sandıgı kanun bu sahte ılmuhaben çıkarmaktan ta«arısının muzakeresıne varın Maısanktır Daha sorra vuzuruve lıve Komisvonunda ba«lanacaktır jcarencı lısansı almak ıçın 2 sîu?Tasarınır bır an once kanun'a»|tos 194Î tarıhlı bır vesıka ıle bır ma«ı ıçın komısvon gundemmdekı vas kuçultuierek bır nufus medtger konuların muzakere dısı bımurlugunda kutuge kavdedılnıi? rak'iacaeı anlaMİmaktanır ve 20 aeustos tarıhh sahte lısansı bazırlannaıstır Bır ıhbarla durum Fatih ılcesının ikive bolunmesnle mesdana C ka anlasılınca Fntıh Nufus memııru v w gelecek 118 bin nufuslu veni ilce, Beyazıdın dar once ved"k parça ve la<tık Husevın Erstın Karagurrruk VuBir çay içirip V.C. ye voklueundan uı,ustan alınarak Yefus memurıı Nazmı Ce'eme vazıBir kısmını da içine alacak şılkov hava alanınm bır koşesıne üye kaydettiler vı ıhmal Yurtman da sahteksrı kçekılen Hpron tıpı uçaklar şıitan sanık olarak adllyeye verılKonva 28 (Telefonla) R oetl' fırtınalarda uçmasın dıve bır ^ehır ılcemi7de v enı açılan h (lazısı 5 ıncı sahıfemızde) nı'şlerdır kanğa halatla sıkı ıkıva bağlan\ C lokahnde IKI g ın u1« stır \uKdndaki resımde avlarn u«te her gelene bedava çav ık darben vagmur gunes altında ken ram edılmıs karMİıSmda mı dı kendııe harap olan ve ne zasafırler Vatpıı Cephesme kav rıan uçusa çıkarılacaîı öı ınmnen d ılıtiuv ard Heron tıpı ucaflarrian bırınm ka zıga bagh na.ı eoru'mektedi' istanbulun onyedinci ilcesi: Kocamustafapaşa cok rağbot biıian sigara: Üçüncü novi Tekelin 1959 \uı istatıstiklerine gore 1 vıl içınde 305 mılvon paket uçüncu, 275 mil\on paket ıkınci, 149 mil\on paket Bafra satıldı, lüks sigaraların satışında azalma var Tek» Idaresının 300 mııvon lıra encumenınden geçmış bnljpmaktalık mutedavıl sermavesı mumu7 d r dokı gun erde 7S0 mılvon hrava Tekel fdaıesı bır vıî 'çmde «at vukse'tılecektır 11cı rakı sıgara çav ve vıskılerm Tekel Idaresinn 7^') mılvon ıira hesaplarını ç kartarak bır \a?ı ıle lık mutedavıl sermavesı, her vıl vakında Gumruk ve Tekel 3dkanbutceve 0 mıl.on lır» koımak su ımna gr nderecek'ır > KÖPEK TlC4RETt Bır >atandaş Edııne ıle Konva arasında çoban kopegı Ucaretı vapmava Yapılan ıstatı^tıkler ] 5 < vüı > .^lamıstır Ivı cıns voban k ıprtı üe meshur Trakva bolgesınien 2')0 er hrava aldıçı çoban korı»k1" retıvle t»mm edı'ecek ve bu su retle Tek<1 triare ının ış kapasıtesı r ııde pn cok 3 n«" ı MKaranın <8nnnı 500 lııava kıraladığı ka n oila Konv»va sevketmekte olan uccar bunların 1000 er lırav» kaıMığını gr^terr'stır 35 kur ı,a o dsr «at labılecegını sojlemiitır ıResrnı, kamyonla Konyaya s«vktdllmekte olan S çoban kop*ğını geT> letıle pktır B ı hıısusta hazır lanan \enı kanun lajıhası but^e * Arkası Sa. 5, Sa. 3 te grptermektedır. Mods cınayetının dfinkü tahkikatı nrasında bahçede labıt tutalnrken • •• J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog