Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

AMERİKAN ALMAN FRANSIZ MECMUA ve GAZETELERİLE 3 6 1 2 aylık Abone olmoğo sizleri davet ederiz Brojur lç!n müracaat. int. Forum instltute Dept. 7 P. K 1237 • İSTANBUL 3 5 inci yı! Sayi 1 2 . 7 5 7 u m h u ri yet KLreUCUSU î TUNUS •• mektub adresi: Cumhuriyet tstanbul Porta Kuturo: İstanbul No 246. Telefonlar: 22 42 98 22 42 99 22 42 90 HİLMİ YÜCEBAŞ'ın 2 yeni eseri: Bugün çik' Omer Sevmttin Hayatı Hâtıraları Şürleri Bu hafta çıkıyor. 3 Lira. AHMET HALİT KİTABEVİ Perşembe 2 8 Ocak 1 9 6 0 terfile rı yenı esaslara bağlanıyor Hükümetin hazırladığı tasarı, terfileri sicil âmlrlerinden alıp garnizonlarda kurulacak seçim kurullarına bırakıyor Subaylann terfiinde 1 inci derecede ehliyet, 2 nci derecede kıdem aranacak; mahrumİYet bölgelerinde bekleme mecburiyeti 2 yıla iniyor Yeni Meclis binası a r İleri, binanın 100 milyona mal olacaçını söyledi B.M.M. nin dünkü topj lantısında C.H P. liler, yeni bina icin masraf kaptlannın ardına kadar açıldığını söyleyerek tenkidlerde bulundular, yeni binanın inşaatı ve hava aianları ile ilgili 2 tasarı çoğunluk olmadığından kanunlaşamadı Dün açıklanatı tebliğde, kaza sebebini tesbite medar olacak delilleriıt gayri kâfi bulunduğu bildiriliyor «Fena hava şartları dahilinde iniş meydanına kısa ve alçaktan gelme sebebiyle» kazanm vuku bulması ibtimalinin de mevcut olabileceği belirtiliyor . Ankara, 27 t Ci'mhuriyetTeleks) 17.2.1959 tarihinde Londra civannda düşen T.H.Y. nın «Sev» uçağının geçirdiği kazanın tahkiki ile görevlendirilen Türk ve İngiliz heyetleri tarafından yapılan çalışmaların sona erdiği. Ulaştırma Bakanlığının bugün yayınlanan bir tebliğinde açıklanmıstır. Londra faciasmda, 15 kişi ölmüş, 10 kişi de agır surette yaralanmıştı Her iki heyetin yaptıklan tahkikat neticesinde tanzim eyledikleri raporlera göre: Arkası Sa. S, Sü. S da Londra uçak kazasının tahkikatı sona erdi Olmaz Duaya Âmin a* olsnnlar, hiz'n» iktidarcı'.arın tuhaf bir huylan var: Yabancı bir gazetede Türk Hükümetini öven bir yaıı çıktı mı. derhal üretilir ve h?r türlü yavın araçlariyle bütfin > urtla djvurulur. Hatır için kalerie alnmış. ısmarlama bir y»*ı da c!sa, bu iktidarcılarımızın koltaklnnnı kabartmaya yeter bir sebeptîr. . Bakınız. denir. ne iyl çahsıyornı! Dostlarımız, müttefiklerin\ı, hattâ yedi kat yabancılar bile b;ze hayran. Yatırım politikamız^n isabftine, imar hamlelerimiıin pirlaklıîına bundan daha kesin bir delii bnlunabilir mi? M*halifler ve söz.de baiımsıı jaıeteler ne kadar yırtınsalar da biz başladıfımız eserleri yanm bırakacak defciliz. Türkiyeyl objektif ve dârfist rir acıdan ?ö7.1iyen yabaneı dostlırımız D.P. iktidannca yaprianC.H.P. TE OtRDt Bir müddet evvel Ordudan istifa eden Kurların hakkını veriyor.» may Yarbay Kemal Eker dün C.H.P. ne ffirmiş T« btyannamesi Fakat bir başka yabancı jaıeteG*!»*! Bajlcan tsm«t înSnft tarafından hizrat imzalanmıştır. Kede hükümet ipraatını sn vey» b« mal Eker uzun müddet Cumh ırbask»nh£ında yaverlık y»pmı?tı. nnktadan tenftid eden bir yazı baResimde fnönü, Eker'in beyannamesini imealarken görülmektedir. s'maya eörsün. Sayın iktidarcılarTan derhal »teş kesilirler. Bn, d:ipedüz lç islerimize karışmaktır. Bu. bizi anlamamaktır. Bn, eskl kapitölâsyonlar zihniyetini hortlatn?.va çalısmaktır. tktidar çazetel»ri aîzını açar, Radyo Gazetesi eözünü vnmar. bir sörültü. bir kıyamettir. ortalıjSı kaplar. Hele yabancı bssında çıkan yazılar, bizd?ki muhalif ve baÇımsız yazarların düşüncesine az çok uynyorsa, d 'rnm daha da kötü olor. « Memleketl dışarıva jnrnal edyorsnnnz, hakkımızdaki bn menfi propatrandalara sebep sizsiniz!» diye baftırılır. Yayın yasaklan konarak yabancı ırazetelerde basılan razıların Türk halkına duynrulması 5nlenmek Istenir. BH Hkel davranışm tnhaflıjı Şehrimiz Toplu Basın Mahkeme ! değişiklik yüzünden başka günlemeydand«dır. Bnndan asıl zarar »i, dün baktıfı 13 d&vada 20 gaze; re bırakılmıştır. görenln de tayın Iktidarcılarımız j teciyi yargılamıştır. Necip Faııl j Atatürk'ün mânevl sahsiyetini oldntnna hiç »üphe yoktnr. Bir çaaleyhine. yayın yoluyla hakaret j tahkir ve küçük düşürücü yayın retenin, yabaneı bir hükümet hak \ ten açılan 9 dâvadan ikisinde sa yapmak suçundan açılan dâvanm kında dfisflndfiklerint vazması, «a. dünkü duruşmasında Kısakürek zete leat .dildlü f ündenberi ypıj n i k m , u d a f a a ^ p m l » t I r : D l 8 " , ^ Arkası Sa. S, Sü. 1 de Bİar laeelen bir »eydir Dı, politika sflj ^ ? ™ . mahkeme heyet.ndein Innlan »tedenbeıi yabancı memleketierde olan bitenlere aynimıstır. Dcntokrat bir idareden yoksun olan totaliter memleketlerde hn ifltunlar ynkarının Isteğine gö • re y«rüHll«r. Hökümet. lyi mnnasebetlerde bnlandngn yabancı devletiere k»r?ı 8r«ell Wr dil knlhmnılınnı gaıetelere emreder. Hojlanrnadıtı devietlerl ise daima tenk'd e«!rir. Hürriyetsiz bir re.iim altında çıkan bir eazetenin dış politika sfitnnnna cöz eezdirdiniz ml, a rejimin bütiin dış poiitikasını derbal anlıyabilirsiniz. Ç'Jnkü bntün jaıeteler aynı konnfl% her zaman afıı birligi ederler. Bir (tün açız defişirse, bıı sadece Aradan üç gün geçmiı olmaaına ı g«eenin »«bahında hâdisenin c«re reiimin dıs politikası değişiyor ragmen, Moda'da işlenen cçifte ci | yan ettigi Moda'daki ahşap köşkün aı'amına şelir. nayet» tahkikatında en ufak bir ' zemin katında tutulan zabıtlara, Ankar», 27 ı Cumhuri/«t T«l»ks) Subay, «ıkerl mimuı ve as.subaylana terfilerini yeni «saslara bağlıyao bir Hükümst tasarısı hazırlanmiftır. Tatarının cn büyük özelliği, lubayların terfilerini licil âmlrlerinden »lıp seçim kurul! ı n adındaki heyetlere vermektir. Ayrıca, bu tasarı orduya terfi ve terfih listemini birlikte maletnvektedir. Ankara, 27 (CumhuriyetTeleks) Tasanya göre, h»r garnizonda tc Yeni Meclis binasının ikmali içim kurullan devamlı vazife göre çin, Bayındırhk Bakanhğına, gelecekler, bunlar, subayın bir terfi | cek yıllara sari II milyon liralık süresi içindeki. öfretim, eğitim ka i taahhüde gırme yetkisi verilmesibiliyetint. kum»ndanlık ehliyetini, ni mutazammın bir tasannın müzadereceiendirecekrir. Subaylar mu keresi, bugün Mecliste Tevfik tleayyen nispetlerde tesbit ediîen be» ri ile C H.P. li milletvekilleri aradereceye aynlacak, üçe kadar olan sında münakaşalara yol açmışlır. dereceleri ihraz edenler bir üst Daha ziyade eski ve yeni iktidarlarütbeye terfi etmek hakkını kaza rın hizmetlerinin mtıhasebesi seknacaklardır. Dördüncü, beşinci de linde tecelli eden tartışmalara, recede not alanlar ise. bir üst de C.H.P. Mardin M'.lletvekili Kâmil receye terfi etmemekle beraber, ba Boran'm bir konuşması sebep olremin bir üst derecesine geçirile muştur. bileceklerdir. Ancak bu suretle Bcıran, yeni Meclis binasının mas terfi edemiyenler muayyen riitbe raf kapılarını ardına kadar açtığım, lerdeki ya? hadlerine geldikleri za daha önce tahsisat verildiğini, bu man ordudan ayrılaeaklardır. yetmedigi için yeniden istendiğini Bu suretle subaylann terfiinde anlatmış ve «bir gün Timurlenk'in birinci deıecerie ehliyet, ikinci de filleri gibi bu binayı doyurmaktan recede kıdem aranacaktır. âciz kalacağımızı sanıyorum.» de Arkası Sa. 5, Sü. 4 te öte yandan subaylann tâyin edildikleri bölgelerde beş sene kalma mecburiyetine bir istısna eklenecektir. Bir târlil tasansı ıîe Meclise s«vkediîecek olan bu deJtişikliğe gör«, nıahrumiyet bölgelerinde, bilhasn dofiud» vazife grtren subayların bekleme mecburiyeti iki yıla indirilmektedir. Ayrıca. subaylar için hazırlanan diÇer bir ta•s»«4*d« JteDdHermeJjer, tiirlıi »ıhhi tesisatı haiz kaioriferli, «inema Başbakan için hazırhk Menderes'i karşılamak için civardan gelecek vatandaşlarm iaşesini belediye temin edecek Kırşehir 27 (Telefonla) 1 şubatta yedinci defa gelmesi bekl*nen Başbakan Adnan Menderesi karşılama hazırlıkları tamamlanmak üzeredir. Şehre girişten Viîâyet konağına kadar 9 tak hazırlan maktadır. Takların en büyüğü Etibank'a aittır. Şimdiye kadar hiç bir devlet adamı için hu kadar büyük hazırl'k yapılmamıştır. Civardan eelecek vatandaşlarm iaseî'ni beledıyp te Arkası Sa. 5, Sü. X de o Kirsehir'de DP !i mebus.arın bularaadıkları BAYARI* ZtTARETLERt Şehrımizde bıtlunan Cumhurbaşkanı Ce'.âl Bayar. dün saat 16 da Vilâyete gelmiş ve Vali Ethem Yetkiner'îe özel olarak 25 dakika kndar eor'işmüştür. Vilâvetten snr/ra îş BankaM'na giden Cumhurbaskanı. toDİantı hahnde bulunan tdare Meclisine b»şkanMkM*rn*tT> Resim, Bayar'ın tş Bankası'na peüsini göşterrrekteriir. . . ,.s:.ı^stı Arkam 9». S, Sü. S te Dün istanbul ve Izmir'de 25 gazeteci yargılnndı İki gazeteci de 16 aylık mahkumiyetlerini çekmek için bugün Savcılığa teslim oluyorlar Ankara. 27 (Cumhuriyet Te!ek<!) Müzakere.i tamamlanan Tarım Bakanlığı bütçesirin. bütçe komisyonunda gorüşüldüğü sırada ilgı çekici bir olay olmııştur. D. P. milletvekilleri. muhaliflerin meşhur Baade raporunıı lemin ettik'enndeiı ve tenkidlerini bu rapora istinat ettirJiklerinden şikâyet etmtşler. fakat kendılenr.in bu raporu bulamadıklarını snvlelemiş'.er'lir. Türkiyenin ziraî durumunu tetkik ve tahlil eden bu yüzlerce sahifelik rapor. muayyen dairelerde, muayyen miktarda bulunmaktadır. Ceznyıı isyanı criste siycrsî ycratıyor Eaşbakan ile 4 kakanm isüia edecekleıi söyleniyoı, âsileı silâhlaunı teıketmiyoılaı Din adamlarına ucuz dikiş makinesi Moda cinayeti ancak cuma giinü aydınlanabilecek Kaatil zanlısı olarak nezaret altında bulunan Mustafa Uğuz, üç gündenberi ne uyuyor, ne yemek yiyor, ne de su içiyor. Adlî Tıb raporunu cuma günü verecek SehrimİTde cıkan haftalık bir dereide bir müddettenberi ticari bir ilân eöze carpıyor. Her nevi dikis makinesi a'ım ve satımı ile meşçnl bir ticarethaneye ait olan bn ilânda ayrıca şövle bir kayıt mevcut«Din adarn'ırım'z tenzilâtlı hıısusi muameleye tâbidirler . Dikig makinesivle ev kadınlannın alâkası o'ahilir. Terziierin, hazır e'biçecilerin. eömlekcilerin. kadın çamaçın yapanlann da alâkaları tabiidir. Fakat din adamlariyle diki? makinesi arasında ne münasebet var? Bir ayaklı dikis makinesi önünde sarıjı. cübhesi vp sakalı ile otnrParis 27 (R A.P. a.a.) Bazı mıış dikiş diken bir hocayı ffisiyasi çevrelerde ileri sürüldüğüne lümsemerien sevretmek tnümkü" müdiir? göre, Cezayır olayları yüzünden Fransa hükümetinden en az beş Tarm diiSer tacirler ve fgnaf, Bakan istifa etmek istediklerini meselâ sarapçıiar, sinemacılar, CumhurbaşkaTiı G^neral de Gaul çaleılı eazino sahipleri avnı İ1Sle'e bildirmişlerdir. Kabineden ay m taklide kalkışırlarsa halimiz rılmak istiyenler arasında Başba nice olnr? kan Debre de vardır. Fakat bugün, Bize kalırsa bn hayırsever dide Gaulle'un başkanlığınria yapı kis makinesi taciri son zamanian kabine toplantısından sonra lards birbirlerinden aynlan istifa eden Bakan olmamıştır. De hakiki din adamlariyle yobaıGaulle cuma günü millete radyo lan tekrar birIesti»Tneyi düşündan hitap ederek Cezayir politi mfij olabilir ama hunlann ara. kası hakkmda son görüşünü açık sının artık dikis tntmıvacsfını layacak re 5 şubatta Cezayire gi bilmesi lâzım ^elmez mi idi? deceklir. Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Side'deki «t.rihi •serler deposunun» kapı kilidi MAIrit safeıUr Ceiayir'de de Gaulle aleyhioe nfimayiş yaparlarke» Hür rejimlerde dnram çok fark ilerleme kaydedilmemiştir. Geçen dün aksam geç vakte kadar tek kmlmak suretiy Arkası Sa. 5, Sü. 1 de lıdır. Çeşitli efilimler, başka baş pazar gününü pazartesiy» bağhyan i le meçhul şahıska sazetelerde her gön ifadesinl lar tarafından ça hulnr. Bnnlarm toplamı ve ortalalınan tarihî «Zemısı hükümetin de&il, fakat halüe» heykeli ile kın düşüncesini anlamaya yarar. 4 adet büst. 2 2 Rn itibarla, hürriyet memleketlegünlük bir araş rinde yayınlanan trazeteleri diktırmadan sonra. katle izlemenin hem ögretici, hem 100 lira için adam öldüren dün, Antalya Jan tfe nvarıcı bir faydası vardır. Bnndan ötürüdür ki. hür milletler karKâmil Yumak'ın asıldığı darma Komutanı şılıkiı olarak birbirlerinin basınımeydana toplanan kalaba Bnb. Aras tarafından bulunmuş na bfiyük önem verirler. lığın yarısmı kadınların tur. Arkeoloğlar îktidara eectifinden 1954 seçimteşkil ettiği görüldii tarafından büyük lerine kadar D.P. iktidarı hakkınbir ehemmiyet da hiirriyet «•ephesi çaTfte'.eri baTürkiye Tekstil ve örme Sana rettiği bir teblîğde. işçilere yapıBursa 27 (Telefonla) Beş yıl verilen bu eserzan havranlıja varan takdir edici yii İşçileri Federasyonu dün nes lan son zamdan bu yana yiyecek önce, 100 lirasını almak için Ali lerden bilhassa hir dil kullanıyorlardı. C.H.P. mnve giyecek maddelerinde meydana Özdemiri, uyuduğu bir sırada ba «Zeüs» heykelinın h'.'efrti bütiin siddetiyle Mendegelen artışlara muvazi olarak işçi şını taşla ezmek suretiyle öldüren yurt dışına kaçıres hükümetlerini hırpatamaya caiçin. ücretlerinin yeniden arttırılması Kâmil Yumak bu sabah saat 2.30 rılmaması Iıstıiı halde Batı gazeteleri D.P. istenmektedir. da Cumhuriyet Aîanında idam ediî Türkiyedeki mev leraatıni hemPn hiç tenkid etmicut bütün polis yorlardı. 1954 den sonra dnrum yaTebliğde. memurlara hükümetin miştir. Saat 24 den itibaren hükvıj yavaş deSisti. tlkin ekonomik yapmayı düşündüğü zam meyanın mün infaz edileceği meydanda top j g u m ı ü k ve janda Fethiye, 27 (Hususi) Ka da devlet ve hususi sektör işçile lanmaya başlıyan büyük kalabalı Iraa teşkilâtına tâ tutomumuz. ve jriderek antidemokzamızda son yirmi dört saat ratik mevznatırnız. h<le basın rerini de içine alan umumî bir ücret ğın hemen yarısmı kadınların teş mim yapılmış vt zarfında aralıkh olarak dipten jimimiz dozu artan b^r dille hüayarlaması istenmektedir. Ayrıca. kil ettiği dikkati çekiyordu. Kaatil eserlere ait re Yumak'a, son arzusu sorulunca. simler de teksiı gelen orta şiddette beş zelzecuma n*ramava basladı. tş Kanununun 90 ıncı maddesinin, «Cesedimi ?ehpada fazla bırakma ediîerek ileiü yeı le olmuştur Herhangi bir haBa dnnıma sin'r'enmek bizce Çalışma Bakanhğına ve Bakanlar yiD« demiştir. sar voktur Durum halk araiere dağıtılmıç çok yanlıştır. Hürriyet cephesinde Kuruluna tanıdığı salâhiyete istisında heyecan uyandırdığınHükmün infaT'i sırasında, ilmik tı. Miiyonlarf. yasıvan insanlann hakkımızdaki naden büyük hîıkem kurulunun dan Fethiyeliler baraka'.arda o! mahkumun boynuna geçirildiği sı lira kıymetindek düşüncelerine önem verilmesp biÎSTANBUL'A MüK^FAT Avrupa Konseyinin 1959 yılı Avru malarına rağmen geceyi çıyiİJ toplanarak. işçi ücretlerine umu rada, ipin sehpadaki çeneele bağ birçok tarihî ese le, onlan tahammülle l;arsılamak. pa mükâfatınm tstanbul şehrine tevcihı münasebetiyle Strasbur? nik ve kapıları açık şekildej: mi bir zammın yapılması yolunda lanan uc>u âni olarak kurtulmuş rin içinde buhi'i tan başka ne yanıiahüir? da bir tdren yapılriıe'nı haber vcrmiştik. Yııkavı.iaki ıfjimde t ff.a'iyete gpçmesi lüzumu üzerin ve bu «ebeble Kâmil yere yuvar Arkası Sa. 5,Köylüler tarafından saklanıp. bilâhare jandarma NADİR NADİ tarıhul Bf'edıye Heisi Kemal Aygün törende mukâfatı ahrken g •ie duruimaktadır. lanmıştır. Sü. 7 de kuvvetiyle elde edilebilen tarihî Z»üs h<>vkeli c ; î (*t«aH*ll«**l>w rülmektedir. ,»r»r!.=' <=". ? . S te Turistlere satılan veya yapılarda taş olarak kullanılan tarihî eserler Tekstil ve örme Sanayii Bursada işçileri zaın istiyorlar bir iılam Bu mevzuda yayınlanan Federasyon tebliğinde umumî bir ücret âyarlanması arzulanıyor !T Fethiye'de beş deprem oldu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog