Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

Bir Din Felsefesine Doğru Yazan: Ord. Prof. Mustafa Şekip Tunç Çıkaran TURKIYE YAYINEVI Butün kıtapçılarda bulunur 3 Lıradır umhuriye I DflLE CARNEGİE 4 DOST KAZANMAK 2 ' V UZUNTUYU BIRVK Her £kî kıtap 5 er lıradır 3 KOSİPUALTI ÇüCUKLARl Çocuk ve'28ftçlerm okuyacağı bu kıtap 250 kuruştur 4 Edebıyatımızda Mevlâna 300 35 inci fil Sayi 12.756 IOJRIICUSU: Y U N U S r*AD» ve mektub adresi Cumhunyet tstanbul Posta Kuttau: Istanbu] No 246 Telefonlar 22 42 98 22 42 99 22 42 90 AHMET HALİT KİTABEVİ ISTANBUL Çarşamba 2 7 Ocak 1 9 6 0 1959 yılında yabancı Yeni Emekli Sandığı Kanun mlsoflrlerl ağırloma; Jasarısı Meclise getirildi mcısrgfı: 4.450.000 lira Subay ve memurların emeklilik durumları ile maaş, ikramiye, tazmi ^^. . ^ X^ J i7fı firırı İİUM « # Emekliye sevkediJenlere ikramiyeden başka toptan tazminat verilecek; « GöıüJen Bütçe Encümenindeki müzakereler kesilip ortaya lüzum üzerine» emekJiye sevkedilenler kaza merciJerine müıacaat edemiyecekJer uzeııne» Ankjra 28 (CamhurıyetTeleks) konan Hükümet tasarısına itiraz eden CH.P. liler; Emekli Sandıfrna dahıl lubaj durummasraflar yapıldıktan sonra ödenek talep edilmesinin v« memurların emeklilikikramiye, anvle alacakları maa? tazmınatlan \e dul ve yetımlenn aykırı olduğunu sö vl^Üer, aleyhte rev verdiler mah durumlarını venı hukumlere 1959 bütçesine konan 1.250.000 lira kâfi gelmedi, Hükumet munzam tahsisat talep etti natları, dul ve yetimlerin mali durumları yeni hükümlere bağlanıyor Tarım bütoesi üzerinde tartısmalar B'itce Komis\onundakı mıı/i^ereler sırasında, C H P. li milletvekilleri zıraî kredılerin dağıtılışını tenkid ettiler Anka'a Jb ICumhur» et Teleks) Euaıın Bııtce Fn cuınenmc'e Tdrım Bakanl'gı butoesı ıızer nde mu7akereler cerevan ederken «sat 12 30 da Kormsvonda muzakereler kesılmş \e Dışıslerı Baksnhğı 19V» butcesıne 3 130000 lıralık munzam tabs'sat talep rfen Hukumet tasarısı ko nus"1rr=tur JTv :~>ı9 jılı D'§ slerı B.ıkanlpı M'tcçSfnde vabancı mısa fırlerı ağırlama "rs'ratı olaroT konarr tahsisat 1250 000 lira kafı gelmem^ ve taean ek odenek ahnması ıcın Mec lıse «evkedılmıst'r Dun kabul ecMen ek odenegın kullanıldığı verler sov ledır *rkaiı «a * •»" 2 de Ankaıa 26 (Cumhum et Teleks) Ordu ve Emnıvet mensuplarının vaş hadlerı Buvuk Mıllet Mechsıne «evkedılen Emek'ı Sandığı Kanunu tasa r ısı ıle jenıden duzen • Ankara 26 (CumhurıvetTelek«) lenmektedır Butçe Kcmmonu bu sabah top Yeni vaş hadlerı sov ledır lanarak Tarım Bakanlıgı butçesıMaresal ve buvuk amıraller 68, nı gjrusmeve devam etmıştır Bu or ve korgeneral ve amıraller 65, murakeerlerde soz alan C H P ınıl tum tuggeneral ve amıraller 60, lct\ek' lcnnden Mehmet Alı Cealbaylar 58 varba\lar 5c bmba?ı» KAÜINLAK M A T t N f c l s l ' M e m e k e t ı n e i a\ J ı u ıllerınden oııı ) l n H d l ı k e s ı r d e k ı Lır sıı erıtoğlu zırai kredılerın dagıtıhlar 52 vuzoa^ılar 46 ustetmen teğ m a da k a d ı n l a r ıçın h u s u s ı m a t ı n e l e r t e r t ı p l e m ı v e b a ş l a m ı ş t ı r R e s ı m d e ou ma1ırıe\e gırmeıc ıçın s ı r a «tnı tenkıd etmış Sı\as mılletvemen ve astegmenler 41 dır beklnen kadınlar gorulmektedır kıh Halım Ateşalp zırai alet fıGenelkurmav başkanının vaş haddı Bakanıar Kurulu kararı>le vatlannın vuk<ek, tohumluk fıuç vıl kadar uzatnabılecektır vatlarının pahalı oldugunu ılerı Başbakan Debre, «Ceza\ir'de yaşıvan Fransızlarla, Fransa'da yaşı\an Gedıklı subavlar 52 a^ubav ça«urmuş bılha«a hububat zıraatı vuşlar 43 assubaj u<=tçavuşlar 46, anaiların majdur oldugunu sovFransızlann arası bozulacaktıı » dedı , asi hdeıle; dun mevzilerın. bajc*yy?lar 49. kıde<nlı b^îçsrvişf I ] Iar 51?, uzman çavuşlar 60, U7atm»« mılletvekıH Ahmet Üsden çıkıp ordu konıutanı ıle goruştulüi I lı erat 55 yaşında emekliye scvk^ tun, Tarım Bakanlığının başhca I dılecektır kavnaklarını teşkıl eden teşekkulCeMivır 26 (Rl General de ' Polıs memurları o2 komıserlef lerın C H P devrmde kurulduğuGaulle u mıllı\etçı Ceza>ırlılere 56 mufettış, vardımcıları ve Em Arkası Sa. J, Sd. 3 te vaıd ettıgı S«ıdetermınatıon pren I nıvet amırlerı 58 Emnıvet mudursıpını tatbıkten vaz geçırmek uzere lerı ve mufettısıer «0 vrtşmda eISA an etmış olanların hderlerı kah i meklıve «evkedıleceklerdır vecı Ortız ıle 28 vaşındakı Mı'leıve I Gumruk Koruma memuıları 50, | kısım amırlerı 55 P T T 1at bakıkıh \xukat M Lagaıllarde bu gece Dun aksam Radvo Gaze! mı ve daeıtıcılık ısle'inde çalı^anbarıkadlar arkasındaKi me\zıleını tesi. «Nihılistierden, ı lar 5T vasında emekhve sevker1 eterk ederek Ceza\ırdekı Fransız Ana\asa\a «İsl?m De\letı» ibare^ının konul ı cek ancak bunlar 5 vıla kadar uanarsistlerden» Orduları Başkomutanı General bahsettı CH^Me ıle snrjsmejf gıtmışlerdır masını ıstnen Fahtı Ağaoğlu, nuıculara «\a , Zrttılabılecektır j Emır en muestrsesı lâğvedılmn or Bu gorusme >.<)\e«ınde ıs\anın j Ank^ra 26 (Cumhuruet Teleks) kında kurtulacaklannı» so\ledı, Fethı\e'de sona ermesı kuvvetle muhtemel Dun akv«m Rad\o Go7etf^ı C H j Suhav'a»,! verıimekte olan hızmet dır Mamafıh dıeer asıler s lahla P Genel BaşKanı t*met în.nuıun de dun 7 nurcu vakalandı ı erlerınm kaldırılacagı ve bunun rını bıakmamıslardır Şımdı >eh Basbjkamn son konuşmasına ver, verıne kendılenne muavıen bır orın bir kısmına asıler dııjer kısmı dığı te\abı el» almış ve mvı ıale'edenek venleceeı hakkınria bır kaA<=kerî usler konusunda İngilna da ordu hak m durumdadır Bu te çatmı^tır Spıker Avru^p la de K<n\a 26 (Telefon'i) An^ja gınde ıtk üo\u»turmas dev<tm e nun tasarısınm hazırlaidııjına daır ıkı zıd grupu bırbırınrien a\ırdn mokraMİer tef=5 ıs eierken ÜP n>cn sava l«lam ür\ letı ıbare«ının ko; den Nurculann her bırıvle avrı ' i.kan Jovlentıler tahakkuk e t n e tere hıç bir taviı vermedi; barıkadlar da kaldırılmamıştır Sı fı hareketıe'ın vuvua t,elai"innen nulma'ı volundd Mecl «e verdığı avrı goruşen Agaoglu kendılenne ' mıstır bugun de bir toptantı lahlı asıler sabaha kadar nobet tut «Nıhılı^tlerın anarsı^t'erın» nrtava bır tadıl teklıfı ıle \ urtta ısım >dltunet ve <abr tavsıve etmış ve ^ncak «ubavların hızmet erlerıyapılması istendi rruşlardır Gece Fransız Basbaka çıktıkirfrındar bahsetmıs «bu a vapan Koma mıllet ekılı Abdur vakırrda hep<ının kurtulacaklannı nın haftanın muavven gun vev a «anar«ı \e tahrıp \u\a'arı»» nın orta rahır^n Fahrı Ağaı ğlu bugun sa bıldırfrıştır ! nı Debre Parısten Ceza\ıre uı,ak Dıger tutuklu ve I atlerınrie en vakm bırlık'prde eğıLon Ira 26 ( R ) Kıbrısın is Arkası >a ». Mi. 1 de dan ka dmldıklarını 0 ve etmıs at 1(1 da «ehrımız cezaevırıde tu rrıah"k ımlarla hıç meşgul olmıvan tıme tabı tutulmasını temın etmek tıkla'ı ıle ılgıh toplantılar gıttıktır tukla olarak bulunan 9 Narcu\u Fahrı Agaı î h ı n u n bu zıvaretı b ı r . volunda hazırlıklar vapıld ğı bıl çe uramakta ve bir turlu netıceve Spıker C H P Gene1 Bd kanın n zıv arpt etn «=tır dırılmektedır «'aate vakın «urmuştur Ağaoglu v aramamaktadır Bugun de Ingıhz • dını ıstısmar» bahsjnı bır tar?fa Halen şehrımız st>rKU hakıraİH Arkası Sa. 5, Sü. 2 de l DişışWı Bakanı Selwyn Llo\d bırakmak zc runda kaldıgını ve şım i Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarıos dı de suııstım?"erden bs'i^ettıgı \e Mua\ını Dr Kuçuk ıle Turkıve nı B M Mec'ı^ıre getınlen ıkı me BtR GAZETECİ CEZ4EVINE O1Dİ\OR Vtan Iraietesı \*ı\ c ve Yımanntan Buyuk Elçılerı bir <:elenn de a^ıl^îz oldu*unu ovîe Ulen Mudurleniaen Naım Tıral! Pullıam da\asındakı 16 a\lık hajı« mı^tır toplantı vapmışlardır Bu toplan cezasım çekmek uzere dun Gıresun a hareket etmıstır Tırah BulanGunaltaM vuhalnaıı C H P Iıler tıda bılha«sa Lefkoşe hava alanı cak Cezae\ınd' vatmak ıçın \ann ^.avcılıga teshm olacaktır Avnca Ha\sı\et Dı\anına i f r ı ' n o r nın ılende nasıl ıdare edılecegı \arın şehrımız Savcıhgına teslım clacak olan Vatan Yazı Işlerı MuMerMr 26 ıTe'e'ın al TjrklGecen hafta vapılan Besıktaş ılr^uzakere edılmıştır Hava alanı durlerınden Selamı Akpınar da djn gaıete'eıe veda zısaretırde \enm ner tbrafında sıdri»th kar ve ce kongres nde ll Başkanı Semsetgerek «ıvıl gerekse asken gaveler bulunmustar A>nı da\ ada mahtum olan Kım Dergı^ı de bir a\lık , boguk'a devam ederken sehnmız tın Gunaltpvı \ ubaKvan'ardan beş Arkası «a. 5, Su. 1 de vavın tatılınden sonra dun faalnete eeçmıstır Re=ım Tırah \ı Gıre, ve dolavlarında bazı bahçelerde kısının ı«mı te«bıt edılm <t r : san'a gıderken kendı«ı gıbı huk t lu arkadaiları Yalman \e ^k ' portakal ve badem aeaçlan çıçpk Poüs, Mustafa Uğuz'un karısı Ögrendıgımıze gore tl îdare Ku nar tarafından uğurlanırken go<;terı«ektedır n •• ••••*••••*•••• •• •• Kam\oncular, Ortaçağdan kalma «Gedık usu ! açmi'tır I^ı bugun 16 dereceve ^e çoruğunıı oldtırmus olabi rulu ısmı açıklanmıjan bu beş • kışıvı ıhraç talebıvle Havsıvet Dılu» kaldırılmazsa, Unkapanı meydanının tatleceğine dair bazı deliller ı Antalvada vanına vermıştır 1 ele geçirdi Artana 2o Telefonla') Prsen sız hâdıselere şahit olacağını sovluvorlar Tafakık hevetının calısmaları 1 be «unundenberı Antalvavı sarîn C H P ts'anbul teşkılatıniakı ar " r j şıddetlı so^uklar el an dev<ım etMr>da daKi «çıfte cınd\et« tahki laşma7İıkları te«bıt etmek mak«;a Sehrımızde Ortaçağdan ka ma ge Ömer Becerık bıze demıstır kı ] mektedır Ya«lıların ıfade^ıre gokatı Morg raporunu \ermedı6ı ıçın dıvle bır kaç guoderben «ebrımız Gavrı kanunı olan bu gedık re va^mur avi^rı ohn bu zamanJa ' dık usulu resraen kaldırıldıgı hal dun de bır ne*ıce\e baglanama de bulunpn uç kışıhk tahkık hevetı dur de çalı«malarına devam de b j sakat usul Emmonunden Ln sı^temı bır Ortaçoğ usuludur Bu Antalvada kuru socuklar «<"T1«Tmıstır l kapanına ve Defterdara, Karakov nun d sında kalan şoforler vereı dır aoruımeıt ı^tır Fılhakıka ElnaBununla beraber <ıra\et masası etmıştır Izmıt 2« (Telefonla) Şehi de" Camıaltı ve Haskove Tophane iennı verdıklerı halde ıs alamar ll *ksekı ve Gundo^mu^ gıb rukmemurlarmın dermlestırdıklerı %oSabah saat 10 da toplanan tah. rırmz Petrol Oftsı Işçılerı ve Salıpaztirına hasılı hemen bu lar ve gedıklıler târıfelerını i'*e sek bolgelerın barı k'«ınlarına \ j ru'turma «onunria Mu«tafa Uğuz' Kik hevetı geç vakte kadar fası' Sendıkası Başkanı tbrahım ğan karın vuk«ek ıaı 2 metrPM H )1tun ıskelelere vavılmıştır ve bu dıklerı sekılde avarlarlar ur kan«ı Ferıde ıle oglu Cavıtı I Tepkın den sonra Sendıka 1 Arkası Sa. S Su 6 da vuzden bırçok kamvon ı«sız kalBu hercumencın tek hal çaresı rcustur Soguk arın hjsıl ettıjı don n.durmus olabıleceeıne daır ba7i I dare Hevetı azası Fazıl Cıvemak'a mal ve e ^ a vuk=;ek fıatla butıın kamvonlara ış vermek ve vuzunden narencıve ve muz mandelı ler ele geçmıstır Otomobilde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine I lek ın de sendıkacılık «ıfatı •fsınmakta ve dclavısıvle havat Arkası Sa. 3, Su 4 te «ulu z?rar grmustur Kıtekırr polıs ılgılılerının dun 1 bugun Ankaradan gelen emırI paha ılıe koruklenmektedır olay yerine gönderilen jandarma eri, sorgusuaç'kladıkUrına gcre evde ceketını ' le kaldırılmıştır Bu gedıkler kevfı surette kurul| dahı .ıkarmadığında ı«rar eden tddıalara gore Fazıl Cıvenu mütaakıp serbest bırakıldı; otomobilde ı muş olup kendılennı kahva ılan I ] Mustafa Uğuz un kılotunda da kan j lek muhalıf bir mıl et\ekılı ederı bazı kımse er tarafından ıaa ' ızlerı bulunmuştur Bundan ba^ka bulunan kadınla diğe • blr şahıs da yaralandı I ıle temaslarda bulunmuştur me ettırumektedır Buralarda kım \ Muirtafa Uğuz un frenk gornleg'nse kendı malına ve v asıta?ına «a \rkası Sa. 5. Sfl S da (Tazısı 5 ıncı Mhifemızdel hıp değıldır ve kanuna avkırı ola rak kurulan bır ınhı^arın e^ındır Bundan zarar goren 500 kadar kamvon sahıbı bu gun B=ledı\e Ik tısa* Mudurluğune muracaatla kaDıvelım kı Atatnrk çöler ın. nunun tatbıkmı ı»tıveoek'er ve ça kılâplan mudafaa endısesı ıçm l'şma hurrnetıne avkırı olan bu de tarafsızlıklarım kavbedıvor usule bır son venlmesını talep ede lar, va hakıki dın adamlannın ceklerdır duşüncelerıne ne bnvurnlur' BJ mev zuda dun goruştuğumuz Bnrsadakı l lu Camıın BaşımaŞoforler Cemıvetı ıdare hevetınden mı geçenlerde bır cuma narna zından sonra 5000 kışı onundf Nurcuları dınsızlıkle itham etti Onlann (Rısaleı \ n r ) o Kur an ıle bır tutmava kalkısmalarını ele alarak «Bu Tslâ mıvete köfurdur dedı Dedı a Adana 26 (Telefon'al Saat ma karsı taraftan sp« sada çık 1) 02 den ıtıbaren şehır elektrık " madı Basımamın eazetelere bıte«ı?'nde vuku bulan bır arızadan le geçen sozlerı hıç bir vankı dolavı ^dananın buvuk bır kısnv bıra'^madı Neden •.usnvorlar'' kaıanlıkta kalmıştır Arızanın anı^i]sm<ısınltr da ne tapcnlar a DAHA BU YAŞTA... îsbıriıct vaparak Samatjada b • i nıa cak varın ogeve dogru eıderıle < tntasını çalıp efrndım Onların da\ası dın dâ kaçmak ıstıven ıkı kuçuk «anık dun ao.ı »ve bıleceg «ov 'onmektprlır Bu \uz vcrıtmıstır ki. Resım kHdını ıterek akada«ının çantavı çalmasına den «ehr mızdfkı 4 gazeteden 3 u vardım eden tanık ıle çantaM alıo kaçarken yakalanan dıger sanığı Otomobıldekı kadm, ıfade \erdıkten sonrt Adlneden vıkarkfD (solda) otomobılin hidikedcn «onraki hâlı (orteda) v« çıkamıyacaktır. aalıve kondorlannda gosterı>or. jandarrna en R»ffet KBkluee baglıvan ^ e n l Emekli Sandığı Ka nun tasarısı B M M ne sevkedılmıştır Emekli dul ve vetımıerı gerek ,aş hadlerı gerek sosval durumla n bakımınrian \enı bir statuve bap ııan ta^arı a*nı zamanda Emekli Sandıgın n bırkaı, \ıldır gıderlennı karşılavamnan gelırlerınde de artırma \apacaktır Gerekçede bu gunku Sandık durumunun malı bakımdan kendıne \eter olmadığı zık edılerek j !lık zararları ka>dedıl mekıedır Taian 127 e>?a« ve 24 geçıcı maddeden ıbarettır Yururlugu 1 mart *rkası Sa. 5, Sü. 4 te Orduda yeni yaş hadleri } Emekli Sandığı Kanun * tasarısı jaş hadlerini >enıden duzenledi; Emnıjet ^ mensuplarının >as hadİ len de tesbit edıldi Cezayir'deki âsilere Fransa'nın ihtarı a Kıbrıs için görüşmeler çıkmazda cattı D.P. li bir milletvekilj Konya Cezaevindeki nurcuları ziyaret etti Moda'daki cinayetin tahkikatı 500 kamyon sahıbı bugutı Belediyeye başvnrayor .... «.•«.•«. • • Antalyada kış, Mersinde yaz ' Muhalif miüetvekili ile görüşaıtce... Jandarma, ((Dur)> emrine aldırmıyan otomobile ates etti, bir kişi öldü Neden susuyorlarî Adana elektriksiz kaldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog