Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

AMERİKAN ALMAN FRANSIZ MECMUA ve GAZETELERİLE 3 6 1 2 aylık Abone olmağa ıızleri dovet ederiz Brojür Içln? müracaat. Int. Forum instltute Oept. 7 P K 1237 İSTANBUL 35inci fi! Sayı 12.755 umhuri NADt KURUCUSU Telgraf ve mektub adresl Cumhunyet Tstanbul Posta Kutusu: [stanbul No 246 Telefonlar 22 42 ^ 22 42 99 22 42 90 OGULLAR ve SEVÇHftER.u.. Bütun Düıurod^Ja^Bİere Sebep Olan Romanının V Q Z « T B % LAWRENCE'mn "Lady \igt^Hey'in Âşığı,, •^ •»Guıel Eserı Sah ? 6 Ocak 1 9 6 0 r ı V*t fe . 5AHİSER ROMANIAR I N s vŞl Ucretsıı bultenımizı ısteyınıı Fransada toplantılar ve nümayişler yasak edi Cezayirde âsiler silâhlarını bırakmıyorlar; De GaııIIe âsilere boyun eğmiyeceğini ilân etti Pariste Bakanhklar ve resmî daireleri askerî birlikler ayaklanan Fransızlann iki liderinden biri nilletvekili koruyor; Cezayirde diğeri de kahveci Parıs 25 (Raa A P ) Ceravırde ba=h\an numajışın avaklan ma ve bılahare kanh bır m a n şeklıne dokulme«ı uzerıne Fran sır Içışlen Bakanlığı Fransada top lantılann ve numaMşlenn ja'ak edıldığını, resmı geçıtlerle hususı toplantıların yapılmasına naanı o lunacağını oır tamım ıle bıldırmış tır Tamım butun vahlere gondenlmlştır Vahler de tamıme uyarak halkı vasaklara uvmava çagırmışlardır Parı» Vahllğı bu vasağı tatbık edebılmek ıçm polıs ve jandarma birhklerını takvye etmektedır Parıstekı Bakanlıkları ve resmî Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Kıbrıs meselesi askida Cumhuriyetin 19 martta da ilânı şüpheli görüîüyor Kıhrıslı Turk \e Rum liderler de. 2oru«melerini netioelenfliremedt'er, secımler tebir edildi Londra 2D ( R ) Kıbrı= Konferansına katılan Kıbrıslı Turk ve Rum liderler bugun buradan a rılacaklar ve Lefkoşeve doneceklerdır Dışıslerı Bakanlarının da ıştıra kıvle vapılan ve netıcesı? kalan esas konferanstan sonra Kıbrıslı liderler Londrada kalmışlar ve temaslarına devam etmışle'dı Fakat bu akşam ogrenıldıeıne gore konferansın bu ıkıncı safhası da muspet bır netıce vermemıştır Laler mesele«ı gene ha'leaılememıştır Bu Arkası Sa. 5, Su. 1 de Tunusta, Fransa aleyhinde nümayiş 100 bin kicinin kahldığı mitinçte, Fransa'nın yapacağı atom denemesi protesto edildi: Burgiba, «Afrika. Afrikahlarmdır» dedi Tunus 25 (R ) Bugün Tunuı şehrınde 100 bın Tunuılu, Fransan'n Buvuk Sahradaki ttom bombası denemesını protesto içln bır mıtıng vapmıştır Mıtıngte Cumhjrbaşkanı Habıb Burgıba da kon ışmuştur Burgıba, «Bu atom denpmfi Fratısanın ne ıtıbannı yuk «oltecek ne d« kendısıne kuvvet, kjdret kazandıraeaktır» demiı Te Tunmun, Cezavırli milhyetçılerm ıstıklâllermı kazanmaları içın, onlan hıç deSılse mânevl bakımdan desteklemeve de\am edeceğını be lırtmıstır Habıb Burgıbı daha •onra, Bızerte limanındaki Fransıı «L *"*• Istanbul Boğazı Asma Koprusunun maktti Van gölünde biiyiik bir fırtına 70 yıldanberi esine rastlanmıjan fırtınada «Tat\an» \apuru bu>uk tehlike atiattı n Ceza>lrli ftsilerin kar4akUn barikadlar •• bouların dıtmda, d«lac»n askerler Tarım Bakanlığı biitçesinin miizakeresi Van milleUekili Ferit Melen ağır tenkidlerde bulundu Ankara 25 (Telefonla1) Butçe K mısvonunrîa bugun Gumrıık ve Tekel Bakanlıeı butçesı tama'nl?pnı» \e Tsrım Bakanlığı butçes n n muzakere'iin* geçılmıştır Tanm butçesınde ilk sozu alan C H P Van mılletvekılı Fent Melen tenkidlerde bulunmus ve Arkası Sa. S, Sü. t de Inönii nün, Urfo C.H.P. II Kongresine mesajı 3 aydır maaş rJSmZ. .....> Boğaziçi Asma Köprüsii . dün ihaleye çıkarıldı • Baymtfsrlık B&kanı, 442 milyon Ihaya mal olacak köprünün 4 senede biteceğini söyledi C. H. P. Genel Başkanı, «İktidarın 1960 ilk yazında ansızın seçım getirmesi ihtimali vardır. Pahahlık \e israf devrinın sonu gelecektir» diyor. Esat Mahmut Karakurt da: «3 ay sonra seçımlere gıdnoruz. Bu, C.H P. nin Urfa'da son muhalefet kongresidir» dedi I Kendiıti Fransa İ İmparatoru ( sr Urfa, 25 (Telefonla) Urfa C H P ıl kongresı bugun Şehır sınemasında vapılraış ve kalabalık bır vatanda? kutlesı tarafından takıp edılmıştır Kongreyi ıl baskanı açmış ve Inonu'nun tele alınan mesajı dınlenmıştır Terahurat arasında dınlenen Inonunun mesajı aşağıdadır «Urfa ıl kongresi bajkanlığına Delege arkadaşlarımza ve kı\metlı mısafırlerınıze se\gıler ve savgılar sunanm Kahraman ürfalılar kongren!zın goruşmelerını >akından takıp Şehrimiz Lise \e Ortaedı%orum Bu bolgemızın ıktısadı meselelerı buvuk ehemmıjet kaokııllarındaki ncrelJı oğlanmıştır Kahramanlığı kadar retnıenler muşkul çalıjkan olan bır vatan koşesının durumda dertlenne çare ve devâ getırmek içın vazıfelılerı harekete getır?ehrımız lıse ve ortaokullarmda mek bız'm başhca emehmız olucretlı çahşan ocretmenlerden ou muştur Hususıvle tohumluğun avuk bıı kismı uç a\danD<>rı maaşdalet ve eşıtlıkle tevzıı uzennde 'ar nı alamarraktadırıar Ogretmei ehemmıvetıe duruvoruz Bu basıt Muhalefete mensup bu melerın behrt'ıgıne gore jncak «ıtave tek ışın tatbıkı şeklınde pek bııslarla ilgili Başbakanlık turk Kandılh t^kudar ve Erentezkereleri Meclise gonderıldi Arkası Sa. 5, Sh. 4 te Arkası Sa. 5 Su. 2 de aİamıyan öğretmenler Vaı 2S (Hususı) \ an goluı de "0 senenenberı gorulmrmış bır fırtına vuku bulmustur Fırtına vuzunden Van ı«kelesıne kadar gelmış olan Denızcılık Bankasına aıt «Tafcfcan» vapuru ıske eve vanaşamıvarak goldekı Caroanak ada«ına sığınmış ve fırtına dındıkteT snnra vnhına devam etmıstır Gemıde oulunanlar «abaha kadar olumle pençeleştıklerını ve veleklerını ıı?enne takarak netıcevı I IIJI I I ••. . bekledıklerını «ov lemıslerdır Koluda ısı 26 dereee Bolu 2ı (Tel'fonla) Bolu da senenın ilk sıddeth «oguğu dun gfce olmus suhunet <!ifırın altınia 2S dereceve dusmustur Bu gece daha da sıddetll olacagl Ortahmın olunmaktadır \nkara 25 (Telefonla> Bavın leren Bakan koprunun temel sondırlık Bakanı Tev fn llerı bugun daılar'nm ıkrral erhldıŞını sag'am saat 11 de Bakanlık'i Tir baın top temel dıınımıına gore koprunun oran*ı«ı tertıp ederek bugun ıhıt'e e1 ta açıkli" n n °>2 metre ve ıkı kep ç kaıılan t^tanbııl Bogarı A«ma nar açık'ıcının 28u er m tre vuksek leınıiı ıse Sî metre olduğunu Koprusu ıle Bartın Lı n n ı Inşaatı \e Detı rk mru Biritıı tn«aatı hak U7iın'u5unun H58 meTeve balığ olacağmı ve d ırt senede bıtecegını kmda ızahat vermı^tır *ıvrupa ve Asva kır^larım bırbı su lemıstır Bavındırhk Bakanı Boc^ızin 1060 »•ıne baflıvacak olan Asma Kopru n'in maketını de ga7etecıı°re g' « Arknsı *sa \ Su b da Bir kaatil dün iclaııı edildi n Dokunulmazlığı kaldırılmak istenen 9 mebus ilân etti! Antaha 25 (Telefonl») Şehnmızın Demırcıkara Mahallesınde oturan Bekır Yusufoğiu bu sabah kendısını Fransa Imparatoru ilân etmış İ 1 | = = I tır 5 = = |j 5 p = İ = = 1 = İki gazeteci, iki gün sonra hapse giriyor Naim Tirali, 16 aylık cezasını Giresun cezaevinde çekmek için müracaatta bulunacak perşembe gunu Istanbul Infaz Sav Pullıam davası mahkumlarından 1 cılığına te>îhm olacaktır Dığer yaVatan gazetesının ıkı vazı ışlerı zı ışleri muduru Naım Tirali ıse mudurune venlen bır aylık ınfaz bugun saat 10 da Gıresuna hare tehır muddetl ıkı gun sonra nıha ket etmektedır Tirali cezasının ın \ete ermektedır Bu davada 16 şar fazı içın Gıreiun Sav cılığına muPV hapıs ve 4e r b l n l l r a P a r a c e racaat edecektır Bılındığı gıbı ay^a. 5, Su 5 te mabkurn olan jazı ışlerı / a çına ı muduru Selamı \kptnar 28 ocak • ^ Ankara 25 (Telefonla) Mechse dokuz mahalıf mılletvekılınm dokunulmazlıklarının kaldınlması hususunda venı Başbakanhk tezke releri gonderılmıstır Dokunulmazlıklarının kaldırılması ıstenılenler Kasım Gulek Suphı Bavkam, Fethı Çelikbaş Mehmet Kartal. Nu Arkası Sa. 5. Su. 4 te Yuksekçe bır yere çıkıp etrafında toplananlara , Napolyon Bonapart benı tahtına v arı« bıraktı Fakat dusmanlarm benı sara>a sokmadılar Şımdı orflumi topladım haınlerie harbe gıdıvorurn Ehh ıman olan arkamdan gel<ın » dı\e nutuk çeken Bekır, b.lahare Yah\ a Ke mal ın Enduluste Kaks şıınnı okumuştur Ankara 25 (Telefonla) Adanalı kaatı! Ramazan Başıbuvuk bu sabah saat 4fK) da ıdam edildi. Soğuğa rağmen ıdamın vapılacağt Samanpazan bu «aatten çok ev•vel halk tarafırdan doldurulmuş, emnıvet teşkılatı tedbırlerını al> A\rupa \e A\Tupalılas»ıa fıkrıni jaMiıak bakımıştı Üç avaklı sehpa mevdanın mından hususı bır ga\ret gosteren şehirlere te^dı en vuksek verıne kunılmus ve «eh edilen mukâfat dun Strasbourg'da >apılan bir merapada goru'ecek ışlerle vazıfell simle Beledtve K«ısi Avgun'e verildı çmçene vermı almıstı Kaatil cezaevmın kırmızı arabaStrasbourg 25 (Hususi) Avru sım Avgun un başkanlıgnda ge «ıv le sehpanın vanma getırıldı*l pa ve Avrupalılasma fıkrıni jav len İstanbui hevetı ıle Turkı>eden zaman snşukkanh goruluvordu tmak bakımından hususı bır ga^bu mera«ım içın gelmış bulunan kı saat kadar once cezaevınd^kl ret gosteren sehırlere tevdı edıl dıâer beledı\e reıslerı ve bu ara hucresınde ımamla başbaşa kalmıj znekte olan Avrupa mukafatı bu da vuz otuz beş ıdarecının huzu tovbe etmış sonra ıkı rekat narrazını kılmıştı tfadeve gore eargun vapılan bır merasımle lstan ıı.nda cerevan etmıştır bul sehrı aaına B^edıve Baskanı Konsev ıstısa ı komıte baskanı dıvana «a ın vazı«ı» da demış" Kemal Avgune verılmıştır Mera Arkası Sa. 5, Su. S da Arkası Sa. 5, Su. 6 ds İstanbui şehrine verilen mükâfat Bir karıkoca ile iki çocukiarını oldurmus olan Adana cana\arı dun sabah Ankarada 2 defa asıldı Asker kaçağı diye yakalanması istenen şahsın üsteğmen olduğu görüldü Antalva, 25 (Telefonla) Şehrımız Askerlık Şubesı, Yüraaz Kebapcı adlı şahsm yoklama kaçîğı olduğunu bıMııerek Emnıvet Mudürlugunden yakalanmasını talep et mıştır Polıs tarafından yapı lan araştırmada Yılmazın beş senedır subay bulunduğu ve halen Izmırde ÜsteğTnen olarak vazıfe gorduğu anlasılmıştır Adılc Ayda Modada esrarlı bir cinayet işlendi ilk kadın diplomatımız Âdile Ayda Lâhey Büyük Eiçiliği Müsteşarlığma tayin edildi (Tazııı 3 iincü sahlfemlıde) o • Hâmile bir kadın ile 2 vaşındaki oğlu boğuIarak öldürüldüler; polis kocasından şüphe etmekle beraber, bazı deliller üçuncü bir şahsın mevcudivetini de gosterıvor Yedeh Subaylıkta geçen süreler Bu sürelerin memurivet terfılerinde nazara alınması hakkındaki kanun teklifinin ilk müzakeresi dün Mecliste başladı Ankara 25 (Telefonla) lçel hfı bugun Meclnte müzakere edıl DP mılletvekılı Nıvazi Snvda mıstır rın vedek suhavlıkta eeçen sure D'ha once bu konud» çıkan'an nın mpmumet terfıınde nazara bır kanjndar bu ksnununun nesalınması hakkındaki kanun tek Arkası Sa. 3, Su. 5 te Içıslen Bakanı Dr. Gedik (saŞda) Gazeteeıler Cemfvetlni »iraretı nrasında Cemı>et Reısı B. Felek (ortada) ve 2. Reisi Erol Simavi ile birHMe ^ Cınayetıo »anıjı Mastafa, karısı ve oğlu ile bırlıkte; cesetler evden çıK^nIırU«n 5 mcı sahıfemizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog