Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

Türkçeden îngilizceye Biiyiik Lıısat Yeni tamanüanan bu buyuk eser bu mevzuda guvenebileceğinız yegâne lugattır Edmmekte acele edınız Fiyatı (Cilth) T L 75 Tarhan Kıtabevı Kızılay Ankara 35 inci yıl Sayı 12.754 u m h u r i yet KURUCUSU: YUNUS NAOf Telgraf w mektub adresi Cumhurıyet tstanbul Posta Kutusu[stanbu] No 246 Telefonlar 22 42 98 22 42 99 22 42 90 Lebien aşkla ralızm ın sanat' eden Oscar Wıl nulardan Lady zarının en canlı rak ettığıniz her dan Immonı temsıl engın koÂşığı yaadar me Bir üctaa Otekine acUi kıtapta zevkle bkuvacaksınız Yazarı Fuat Gedık Zarif bır kapak, nefis bır baskı. fıatı 15 lıra, başlıca kıtapevlerınae arayınız. Pazartesi 2 5 Ocak 1 9 6 0 Cezayir'de halk ile ordu arasında kanlı çarpışmalar oluyor hâdiselerde 24 kişi 147 yaralı var, Örfî İdare ilân edildi Şaıııan'in İPFye eevabı PasmYayın ve Turizm BaKan Vekili, Milletlerarası I'a^ın Enstihisüne cevabında "Tnrkivede basın hürriveti kemali ile mevcuttur» dedi Ankara 24 (a a ) Bugunkü barı gazetelerde (ÎPİ) Mılletlera'ası r.asın Enstıtusunun avlık bultenınCJP vapılmıs olan neşrıyat m u n a * b^tıyle cıkwn vazılar hakkında Çali'ma Bakanı ve Basın Yavın ve Tjıızm Bakan vekılı Haluk Şatnan aiarrsımıza şu bevanatta bulunmustur : «Bundan fvvel avnı mesele dolajıv.vle sovlemıs olduğumuz gıbı, bu memleketın ancak mılletımızın lesino ve hakıkı mumessılı buluran Turkıve Buvuk Mıllet MecLsı torafırrian vaz'edılen kanun ve nı Arkası Sa. 5. Sü. 6 da Ce/avır 24 (R " GeneralDe Gauıle un ıktıdara gelısınden ı bu tarafd Cezavır en kanlı gunlennden bırını dun \asamıstır Generai Mas^u nun De Gaulle tarafmdan jpledılışını pıotes'o etraek mak^adıvle ForuTi mevdamnria top'anan h?lx daha »onra şenır dışındakı Meçhul A<ker abıdesı etrafma gıtmıs ve bu rada paraşutçu bır'ıikıer kenriılerıne manı olmak ıstemışler ve dagılmalarını so\ lemıslerdır Parıs radvosuna gore ılk ateş halktan gelmış ve buiun uzerıne ordu bırlıklen atpş açmıslardır S^n haberlere gore 8 ı ordu mensuplarından o'mak uzere 24 olu ve 14" var?lı vardır Baskumandan memleketın ıç b o!g«>lennden bırıık'er getırttığını \e orfı ıdare ılân ettığını bıldırmıştır Şehırde Tkışıden fdzla kım«enın bır arnva gelnıesı vr soka ğa çıkma vasagı konmuştur Parıste !se Başbakan Debre gece geç vakıt Başkanhga geı mı< ev askerı lıderler ile ç/ahşmaga başlamıştır Hukumetın ne tedbır alacağı bılınmemektedır Scn dakıkada ordunun da ıkıye avrıldığı bıldırılmış ıse de bu haber teevvud etmemıştır (CcaMr ile ılsı.ı dı£er haberler 3 sahıfemızdedır ) 1 Kıbrısa dair üçlü görüşme Usler hakkında yeni bir plân Dr Kiiçük ile Makarios, Ingiliz hiikiimetine üslerin askeri idaresini vermeyi, sivii idarenin ise Kıbrıslılarda kalmasını istediklerini acıkladılar gesın 3 yılhk hîzmel süresi meselesi Savunma Bakanı, bu sürenin azaîtılmasma taraftar Uçüncü Ordu nıensuplarının hayat şartları yükseltilecek Ethem Menderes, lojman tesisatının 20 milyon !iraya çıkarıldığını, m ühiüt bir kısmının 3* Ordu bölgesinde sarfedileceğini, ucuz mal satan askeri mağazaların kurulacağını ve Ordu Sigorta Kanununun hazırlandığını açıkladı /^ Londrs 24 (R> Mu«takbel , Kıbrn CuTiburıvetının Cumhurbp'kanı ve vardımrisi M?karın<: \e Dr Kuçuk busun lngılte>e Dışıslerı B^Kanı Seuvvn Llovd ile venıden gnrusmuslerdır Mıızakerelerın uzerınde mutabakrfta varılamıvan îngılız u^lenni"; Inlrsrs 9 . (Tplofnnlal M l l l İ S Ankara 25 (Telefonlal MLılli ıdare«ı konusunda cerevan ettı^ı Savunma Eakarı Etem Menderes ssnılmaktadır Doğu Anadoluda \apfeı tetkık geBıldınldığıne gore Makarios ve zısı hakkında bıı bevanat vermışDr Kuçuk bu husu«ta ha'ıriadık tır ları bır raporu tngıhz hjk'imetıne Dnjunun «ert ıklım «artlarını te\dı etmıslerdır b°lırterek soze bashv an Bakan deSızan haberlerde Kıbrısh lıderler. m'ştır kı us'erın ıdaresı konusunia \a!nız « Açıklanmasında fa\da mıılâ ! askerî sa'îhnetlerın îngıhzlere haza ederek pesınen belırtmek ı« Arkası Sa. 5. Sü. 3 te tırım kı hjdut bırhklerınden ordu merke7ine ve gerı^ıre kadar va\ılmış <;ubav. a«uhav ve erlerı mi7den m'ihım bır kısmının î'kân durumları maale<:ef arzu edılen «evıvenn a'tındadır Bılhassa bır'ıkler kuçuldukçe ı«kân edıid'.klen yer'erır: sosva! ve medenı ıht^vaçlar bak'mndan ımkanları bu*î butun aralmakta \e sartlar tarr. *rkası Sa. 5. Sü. 3 te Basbakan dün Cumburbaşkanını ziyaret etti N. Ertuğrul Amerikadaıt döıtdü Tanınmış rejisör, Amerikariaki tiyatro adamlan ile rîostane temaslar kurduğunu, Avrupada da oynıyan yeni eserleri seyrettiğini söyledi C. H. P. tahkik heyeti dün ilce başkaniannı dinledi Heyet dün scrcrt 2î'e kadar çahştı. Netice bir basın toplanhsı iîe umumi efkâıa duyuıulacak C H P tstanbul tl Teskılatında S a a t 16 d a t a h k ı k h e v e t ı kendı bır suredenberı devam eden huzur ılce te^kılatlarında hüzursuzluk «ıızlugu tetkıkle gorevlenaırılen C, olduğunu Crenel Merkeze şıkavet H P Meıkez Kurulu melerınden eaerek tetkıkını ıstı\en 12 ılce basuç kışılık he\et çalışmalaıına dun *apını teker teker dmlemıştır Tahkık he' etının ça.'şmaları dun gece ll Merkezınde devam etmıştır C H P ll Merkezı bmaMida saat ! saat 21 e kadar devam etmıştır Ifade edıldığıne gore tahkık he15 te tahkık hejetı uvelerı Kemali Ba'ezıt, O^man Alışıroğlu \e Emın vetı. Istanbul teskılatındakı huzurPaksut îl tdare He\ et' ıvelerı ile c suzlukla ılgılı mcelemeleıını bıbır toplantı vaomıslardır Bu top tırdıkten sonra bır basın toplantısı lantı gızh 5'apılmı<! ve bır sa<ıt «urj vaparak va^ııan net.cevı efkârı u Arkası Sa. 5. Sü. 4 te mustur. I ~~ I Dün de CJ1.P. \l Merke«in*e çalışınalarına âcvam tdtn tahkık *£ttti Byeleri Şfhrımızde bulunan Başbakan Adnan Menderes dun sabah Vılâvete eelereK bır muddet çalışmıçtıt Ögleden evvel Beledne Reı<; Mua\ ını Turgut Tokerı kabul e, dereK ımar faalr etlerı hakkında genış ı?ahat almıştır ' Başbakan oğleden sonra ımar ı »ahalarını gezmış ve bu arada îç1 ışlerı Bakanı Dr Namık Gedıkle Silivrideki hâdisenin sanığı bır muddet goru*muş*ur köy dğretmenleri köpekleri Mutaakıbfn B^şbakan ile î<,ı«len Bakan; Şale Koşkuae «ıdsrek knrkıitmak için havaya ates «ttıicleıim soyliiyorİ'ar Cumhurbaşkanı Ba\aı"i zıjaret etmislerdır Cumhurbaşkanı Basba«» ksn ile bır muddet go'ıismustur Sılıvrıde ıkı kr>v ogretmenı, takSIM sovmak ve soforunu o'durrrplc ıstedıklerı ıddıasıvle dun vakalanıp adhveve \ erılmı^İTdi'" Evvelkı gece, hususı bır otomobıle av tufeğı ile ates ettıklerı tesbıt o'unan sanıkiar jandarmava verdıkierı ıfadede, taksm sovmak ıçın değıl de o cuardd bulunan kopekl^rı korkutmak ıçın. ha\ d\ a ates ettıklennı sov lemıs'erdır Turgav Ko'ak ad ndaı.ı bır şahıs Trabzon 200^5 p'.aKalı hu<;u«ı otomobılıvle evvelkı gece «aat 20 10 da Sılıvrının Germıjdn ko\ u cna Arkası Sa. 5. Su. 3 te Silâhlı soyguna teşebbüsten sanık cğretmenler 3. Ordu i(in Knnram'da insa ettirilmekte olan kışla ve subay evleri Okul ve üniversitelerde askerî dersier verilecek Hükümet tarafından gecen \ıl Meclise verilen tasarının komisyonda gorüşülmesine başlanıvor Ankara 24 (Cumhurı\eîTelek<:) Okul ve unı\ ersıtelerde a^kpri eğıtıme gerek nazarı gerekse amelı bakımdan orem \eren. a^nıa okul dışı \ atancla<;lara da mıllı «avunma ogretım \e eÇıtım mecburıvetı kovan hukutıet tasansının ko mısyon çahşmalarma vakındd ba lanacaktır Tasarı ^ecen \ ıl Meclise verılmış. ' i, olan <îa7eıen n hstzıtiikfaca' kıımıs\nn gundpmıne ılınraa § ları son s?fliR\a çirdi m mıstı îstanbul 24 (a a ı lnanı'ır kay Tas^ıınT sjetndı 5 ! \ enılıklere 50 re, ıtk ve ortpoV jlİTria mıllı sa nakla'dan oi*renıld)*>ne gore, reslır vunma o^retım \e eâıtTm faahvet mi ılsnlarm huk netre çıkarıla<> r le u ku t ır dersler' ve bunlarla ıl cak olan «Pesmî llan Ga7e*esıı'i » gılı eğ'tım ça'ıstrıa'arı ıcınde lıse nesredılmeM ıçın vaoılmakta olan lerde mî'h savunrca d°rs!eıı ile çplışmalar son safhsT a celmış bu";un «ınıf ardakı o2rencıler ıçın ya [ıınnıak'jıV Bu hjsu^takı karapı'a'aK ksrap'ar hahnde urıver^' rın vakında ılanı ve or.u t?kıb=n tPİerde " » kurslar şeklnde \apı de «Re«mi tlân G^'=tr"=ı nın h°tı n n => \rk?sı Sa î S.i. i de nesrıyata geçmesı beklenmektedır. Hükümetce ; cıkarıHcpk . T. T. B. hoikfon yardım istiyor G. Afrlkada 440 maden işçisinden ümit kesildi o Muhsin Ertugrnl Muhsın Ertuğrul ikıbuÇuk ay once çıkmış olduğu Amerıka ve Avrııpadakı tetkık gezısinden sonra şehrımıze donmustur Kendı=ıvle goruştuğumuz Muh<=n Etuğrul. Amerıka sejahatınde Uashıngton Pıttsbourgh, Chıcago, Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Dün ya>ınlanan bildiride »Meskensiz ve meteliksiz kalınak bahasına savundıığumuz dâ\alarda tâ\iz \erilmiyeceği» belirtiliyor ve resmî ır.erci'erin kapılarının birliğe kapatıldığı kavdcdılivor Ankara 24 (CumhunvetTeleks) gençlığının asıl \e vuk^ek hevra» Bır kaç gun ev v e kırasını ode nmı dıle gpfıren hıkl^ri"i •a.umedıklerı ıçın mahkeme kararıvle nan M.ıh Turk Talebe Bırlıgı bubınalarından çıkarılan M T T B Arkası ha. 3, S>d. 6 da nın ıdarecılerı faahjetlerıne devam edebılmek ıçın Ankara Valılığı ile Kızılaya muracaat ederek kendılerıne bır çadır terrın edılmesını talep etmışlerdır Ancak bu talep henuz cevaplandırılrramıştır Dığer taraftan, M T T Bırhğı Ikıncı Başkanı M Beşır Hamıdı bugun bır bıldırı vavmlamıs ve ıçınde buîundukları malı durumun duzeltılmesı ıçın halkı Bırlıge j ar dıma çağırmıştır. Büjük bir motor ate'vesi :'e Bıldırı şovledır: 1916 senesınde kurulan ve 44 vıl işci ve nıenıurlar icin lojıiîaular yapıhjor danberı ıdealı^t ve devnmcı Turk 1118 metre kahnlıktaki toprak altmda kalan işçiler kaderlerine terk edildi kurtarma ekipleri geri çekiliyor Coolbrook 24 (R ) G Afrıka nunâa kurtarma ekipleri geri eeda kayaların kayması sonunda kılmıştır toprak altında kalmiŞ olan 440 ma Toprak altında kglanlara hava den amelesı gunun geç saatlerın verılebılmesı ıçın 500 kılometre ude kaderlerı ile başbaşa bırakıl J zaktan getırılen muazzam bır sonmıslardır j daj makınesl 30 «antımetTe kutBıldırıldığıne gore, yer altında I runda bır delık açmava başlamışyenı kaymalarm vukua gelmesı so I Arkası Sa. S, Sü. 2 de Yeşiikcfy hava Cenazelere gönderilen çelenkler nçağa koııularken Ankara uşak kazasında ölen 8 Adana canavarı bu sabah Ankarada kişinin naaşları gönderildi idam ediliyor Facia sebebinin pilotaj hatasından ileri geldiği Paraya tamaen Âbid Süziilanlaşıhyor; resmî açıklamanıh 23 av sonra müs adlı bir çiftciyi, hamile karıstnı ve 4 ile 2 yaslarında yapılacağı bildiriliyor En buvuğu ve en goz alıcın BaşAnkara 24 (CumhurivetTeleks) E^enboğa cıvannda duşen SAS fır bakan Menderes e aıt olmak uzere, ma'sına aıt «Cravelle» uçağı ile ıl20 kadar çeıengın gonderı'dığı togılı tahklkata, pazar olmasma ra§ Arkası Sa. 5, Su. 5 te men bugun de devam edılmış fakat fecı kazanın sebebı gene resmen açıklanamamıstır Ancak facıanın sebebinin pılotaj hatasından | 27 çocuk ve 37 torun 3 başka bır şey olmadığı resmen açıklanmamakla beraber anlaşılmışsahibi 105 yaşındaki ? tır Meryem öldü Tahnıtleıı tamamlanan ve evvel ce huvıvetlerı katı sekılde tesbıt { Konva 24 (Telefonla) llıedı'.en cesetlerın sekııı, bıgun samızın en vaşlı kadını Mervem ban saat 8 de gene SAS îırmasıKarakurt 105 v asında oldueu nın bır DC6B uçağı ile sahıplerıne j halde dun Akşehırın Yavla teshm edılmek uzere memleket'e' cık kovunde vefat etmıştır rıne gonderılmıstır Esenboğa hava Havatmda ıkı defa evlenrrıs alanında vapılan *orende lesmi ve J olan Mervem e p rıve 27 çocuk a«ker! Turk ";rih>:ıvetlerı ve sıvıl' ve 37 torun bırakmıştır. Çoh^vacılık teşkılatı mensupları i l e ' cukUrın ve torunların hepsı Sksnd'nav ve dıger al kdlı mem> leket Buvukeelçılerı haiir bulun J ^ havattadır muşiardır. i (' afanında yeni tesis'er iki çocuğu parcalnarak ö'düren Raıııazan Basıbüviık cezasını hayatı ile ödüyor GALAFASARAY FENERBAHÇEYİ YENDİ : T ^ t ^ t ^ v l ^ Zll maçında <\^j* .iras, Fenfrbdhçe^! gmç ovun usu Ujâ ıı un o u ı ^ ı ıVı p ı ı j n 21 H K l ^ l u p r ı ı ı ı ı ^ ı ı ı Yu la attığı 11.1 gojle i.ı ma°lup etmı^tır l li R ıv :nde ; ' J u l un ıkıncı d e% r e c i e a*tığı Galatasaravın galıbıyet sold gorulujor. (Tafsılâtı ve galıbıyet dığer haberlprı SPOR sahıfenrzde buıaeaksmız ) o Ankara 24 (CumhuriyetTeieks)Adanada b;r kaç yıl evvel janında çahçtığı bır çıftlık sahıbı ile karısmı ve ıkı çocugunu olduren 26 vaşındakı Ramazan Başıbuyuk bu gece sabaha karşı saat 4 te Samanpazarı mevdanında ıdam edıl mis olacaktır Başıbuvuk hakkındakı ıdam ka ran B M M nde tasdık1 n soira bır çok Ankaralı «Adana c=ına\arının» ıdam'nı yakından t^kıo edebılmek ıçın bır kaç eecedır Samanpazarında beklemekte ıdı Kararın mfazının gecıkmesme celladın dprhal bul ınamaması sebrp olmuîtur Adana canavarı 1957 vırı ocak a\ında Adanada ıkı vard'mcı»' ılp bırhkte vanmda çalıst'ğı ıftıı *blt Suzulmaf ile hâmı'e kdnsını Arkası Sa. 3, Sü. 6 da TBXİI)I»V Hava alanında vapılacak olan tfiırk Hava Volları venl Umum Müdür uk binasırftn maketi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog