Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

ÖGÜLLAR ve SEVGİLİLER V A v ı Bütün Dünyodo Hddiselere Sebep Olan 5 Romanımn Yazarı D H. LAWRENCE'nİn En Güzel Eseri "Lady Chatferley'in Âşığı,, Serisinde Çıktı. SAHESER ROMAHLAR E v I Ücretsiz bültenimızi isteyınıı 35 inci ?ıl Sayı 12.753 umhuri KLreucusu rrujıus NADI g ve mektub adresl: Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusa: İstanbul No 246. Telefonlar: 22 42 98 22 42 99 22 42 »0 FEETDUN FAZIL TÜLBENTCİ'nin Yüzlercft yerli ve yabancı vesikanın ışığı altında yazdığı büyük tarihi roman C E M S Ü L T A N • Kitap halinde çıl&ı. Bu romanda Fatih Sultan Mehmed%» talihsız şehzadesi Cern'in taht mücçel^feiî. yâdellerdeki hazin rnacerasını we dtBere : destan olan aşklannı meSk ve 'fceyecanla okuyacsks'nız. Pazar 24 Ocak 1960 İnkılâp Kitabevi İstanbul FİATI 750 ŞURUŞTUR. B.Millet Meclisi koridorlarında dolaşan malıkum dün yakalandı 5 gün önce verilen bir sözlti soruda. mahkumım mille tvekilleri ile Meclis koridorlarında dolaştığı bildir ilmişti Olüme sebebiyet vermekten 2 yıl 8 aylık hapis cezası 1959 da tasdik edilen Ercüment Hikmet Basa dün cezaevme gönderildi İ Gaziantep İ C.HP.İ1 Kongresi Polis, komışmaları ses alma makinesi ile tesbit etti H Cemil Sait Barlas, neşir >' H yasağına rağmetı, radyo ^ fe ile iktidar gazetelerinin, i ¥ Gaziantep hâdiscleri hak * f kında tek taraflı neşriyat ş « Ç yaptıklarına işaret etti $ ıııııııınıiMiııııımııımıııııiiiııın Bir Düello ıtnıınııııııııım »vı n tktidar Ba«kanı ile Sayın Mnhalefet Lideri arasındaki söz düellosu jittikçe artan bir şiddetle sürüp pidiyor. Bn, gelip geçici bir fırlma mıdır, yoksa bir seçim öneesi hazırlıgı mıdır? henflı kesin olarak bilmivoruı. Sayın Menderes, genel gerimlere bir bayli yaklaştıjımııa arada bir isaret ediyorsa da, hn konoda simdilik fazla açılnıaktan sakınıyor. Bnnnnla beraber Sayın Mnhalefet Lideri, geleeek yaz bsstanrıcında iktidarın »eçimleri yeniliyeeegine yüıde yüz inanmış tibidir. Bu inancını her fırsatta tpkrarlamaya önem verdiğini çörüyomz. tki lider arasında yapıldığını £ürdüğümüz kıyasıya söz düellosuııun bizce en ilrinc yanı ortaya atılan düşönceler değildir. Sayın Raşbakanın da bir cevabında dedi£i gibi Sayın tnönü asajı ynkarı on yıldır söylediklerini hir daha, bir daha söylemekten başka bir •ey vapıvor savılamaz, Anrak ne var ki ba söylenenler, aradaki üslup farkı bir yana, Sayın Menderesin vaktiyle muhalefet yıllarında savnndujtn düsüncelere hemen tıpkısı tıpkısına uyeundur. 1946, 1947 ve 1948 yıllannın mubalefeti ne istivonbl? Tikir hürriyeti. basın hürriretl. vatandaelara eşit n n ı m t le. dürüst seçintler. yargıç RÜvenliŞi ve bnna benzer basit demokrstik esasların ySrürlüje konmasını dejfcil mi? tşte bu«ünün mnhalefetf de aynı şevleri tstiyor. Demek ki Savın Koraltanın beyaz ih«•151 diye vasıflandıniıgı 1950 seçimleri ile ortada sadece roller deti«mis, bizde iktidariara ötedenberi hâkim olan tahammülsüzlük rihniyeti yine olduğn yerde kal! nııstır. Bn itiharla Sayın Mendej re s «Basın muhalefeti tutnyor, bize i kanşı eephe alıvor. derken hakstz ! dır. Zavallı basın dün neyi tutuvnr j idi ise buçün de ono tutmaktadır. 194fi yılında Vatan gazetesi siitunlartndan miliete dert yanan Denıokrat Parti knrucolarının ya/.ılarını hatırlayınız. Sayın kurucnlar o zaman savıındukları fikirlere bajlı katsalardı simdi Vatan' Ankara, 23 (CumhuriyetTelek'i) ölüme sebebiyet vermek suçundan Sinop Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 1SS8 yılında iki yıl sekiz ay ağır hapse mahküm edilen ve bu cezası Yargıtayca 1959 yılında tasdik edilen Ercüment Hikmet Basa bugün ö'Ie üîeri sivil pohsler tarafından Ankara'da bir otelde yakalanarak tev kif edilmiştir. Ercüment Hikmet Basa rezası bir yıl evvel tadsik edildiği ve hakkında tevkif muzekkeresi bulunduğu halde. B.M.M. si koridorlarında ve mületvekilleriyie birlikte gezdıği görülmüştür. Basanın bu şekilde dolaştığını C.H.P. milletvekillerinden Ali Rıza Akbıyıkoğlu bir soru önergesiyle B.M.M. sine de aksettirmiş bulunuyordu. Bu önergenin B.M.M. si Başkanlığına verilmesinden 5 gün sonra bu sabah mahkum. sivil polil»r tarafından tevkif edılmiş ve infaz savcılığina teslinı edilmiştir. Ercüment Hikmet Basa hakkında tanzim edilen evrakiyle birlikte cezaevine gönderilmistir. E ' o' ** MAHKÜM OLAN GAZETECİLER Mersın de .Cenup p...la:.:. ıı.:ı mesuîleri bulunan karı kocanın onar ay hapse mahkum edüdiklerini bildirmiştik. Yukarıdaki resimde, Türkiyede ilk defa hapse mahküm olan kadın gazeteci Nevin Şumnu ve eşi Nevzat Şumnu iki çocukları ile birlikte görülüyor. ((Görülen lüzum Gaziantep. 23 (Telefonla) C. | H.P. il kongresi bugun bir sinema Dün salonunda yapılmıştır. Kongrede söz alan hatipler konuşmaya başladıftında emniyet memurlarının bütün konuşmalan ses alma makinesi ile tesbit ettikleri gorülüyordu. Kongrede ılk söz alan Cemil Sait Barlas son zamanlarda neşir yasağına rağmen iktidar gazetelerinde çıkan ve radyoda yapılan Gaziantep hâdiselerine ait tek tarafh neşriyata temastan sonra dem:?tir ki: • Bugünkü iktidar Eaflet içindedir. Hakikaten hâdiseleri gorme mektedir. Geçenlerde Adanada ko nuşan Demokrat Parti Genel Ba?kanı Adnan Menderes, iktisadi güçlüklerin yenildiğini söyledi. Ve «tktisaciî Türk mucizesi» nden bahsetti. Bueün iktisadi zorlukların yenildiğınden bahsetmek hakikaten hiç bir esasa dayanmıyan bir iyimserüktir. Piyasadaki buhrandan bahsedecek değiliz. Vitrinlerdeki mal bolluğu hiç bir şey ifade etmez. Vatandaşın iştira gücü gün geçtikçe azalmaktadır. Bu, Arkası Sa. 5, Sü. 4 te Adcma'daki uçak kazası kurbanlarmdan dördünün cesetleri dün bulundu Ankara'daki uçak kazasının sehebi dün de anlaşılamadı: enkaz arasından baş», kol ve bacakları bulunmıyan bir grivde çıkarıîdı, bir ceset de Danimarka'ya yollandı Adana 23 (Telefonlı) încirlik Keva aUnındaki Amerikın Havı Kuvvetleri Kumandanı Albay Ch»rl?s Franklin'in emri üzerine C47 tipindeki 21 kişilik bir Amerikan tıçagı bugün saat 11.47 de altı gün evvel Toroslarda Karanfil dağlanna çarparak düsen Ame rikan deniz ku\vetlerine ait uçağın enkazının bıılunduğu mıntaka üze rinde bir uçus yapmıştır. İki m o torlu uçak 4900 metre yükseklikte 2.5 saat kadar uçmuş, basm mensuplariyle foto muhabirleri bu irtıfadan Tümsü ve Eğiktepe arasındaki karlarU örtülü Keskin Vadinin resmini çekme imkânını bui*hilmişlerd::'. Zira uçak bu mevkide dü.şmüş bulunuyordu, fskat kar ve tipi .»nkazı tamamiyle ka Arkası Sa. 5. Sö. 4 te uçaktan çekilen resim: Toroslardaki kazanın vokua çeldiği bölçe saha daire içinde gösterilmiştir) (Içak enkazinın İncirlik Hava Alanı Komutanhğı, ölen 16 kişinin israıleriıti açıkladı Türk basın iejinıi ile âlâkâli olarak dünya basmmda çıkan yazılar Milletlerarası Basın Enstitüsünün son aylık büiteninin 3,5 sahifesinde Türk gazetelerinin durumundan bahsediliyor üzerineo I Inönü'nün konuşması C. H. P. Genel Baskanı, inkılâpların tabiî bir ihtiyaç gibi ruhlarda uyanık buhmdurultııasını istedi Ankara. 23 (CumhurıyetTeleks) C.H.P. Gene! Baskanı tsnıet tnnnü bjgün Genel Merker.de kendi s sini ziyarete gelen yüksek tahsil gençleriyle kısa bir konuşma yap | mıîtır. tnönü saat 12.25 te gençlerin toplandığı salona girmıs ve: «Aranızd» bulunmaktan bahtiyar oldum. sevgılerinize minnettar:m» dedikten sonra şu kıss konuşmayı yapmıştır: ' Inkilâpların korunması mevzuundaki fikiılerimi size iki cüm Arkası Sa. 3, Sü. 4 te o «Görülen liiztim iiıerine» baslıklı bir yazısı sehep gösterilerek Bakanhk emrine alındı Ankara 23 (Cumhuriyet Teleks) Bir süre önce, eski Milli Eğitim Bakanı Vekili Tevfik 1leri tarafından. «Gorülen lüzum üzenne» Şavsat Ortaokulundan Merkeze nakledılen öğretmen Fakir Baykurt, bugün yine «Görülen lüzum üzerine« Bakanlık emrine ahnmıştır. Buna sebep darak. Baykurt'un «Görülen lüzum uzerine» baslıklı son yajısı gösterilmektedir. Kendisiyle konuşan gazetecilere Fakir Baykurt şunlan soylemiştir: «Haksızlığın bıri tamir edilmeden hiri daha. MilH EŞitimdeki (sıkıyönetim) anlayısı, yazanı, çı Arkası Sa. 5. Sü. 6 da Enstitüsü ı Tjankfurter Neue Presse'de yayınMilletlerarası Basın niin neşrettiği son aylık bülteriin \ lanmış olan bir başyazıda şöyle ilk üç buçuk sahifesinde, Türki denilmektedir: «Türkiye NATO teşkilâtına dahil ye'de basının durumundan bahsedilmektedir. Burada. 8 memleket bir memlekettir. Halbuki Türkiye' J10 İSÇİ TOPRAK ALTINDA Güney Afrikada Cooıbr.>ok kc^ te Türk basın rejimi ile alakalı o r.ir imzasını taşıyan XATO Paktımür madenlerıncie kayaların kayması yüzünden çöküntü olduğularak intişar etmiş olan makalele nın baslangıç kısmında teşkilâtın nu ve 440 isçinin toprak altında kaldığını bildirmiştik. Halen işilk he^pfinin, NATO milletlerinın rin özetleri bulunmaktadır. Bu çilere hava verilmesi içın geceli giindüzlü çalışılmaktadır. Son nlara k5ttt kişi KÖZÜ ile bakabi memleketlerden beşi NATO azası müşterek medeniyet mirasını teşdakikarla tnprak altındakiîerin kurtarılmasının mümkün oiabılirler miydi? Hatır olsnn diye, men dır. kil eden hürriyetin korunması olîeceği sfiylenmiştir. Resimde, facia mahalli görülüyor. faat kayfnsa ile, va da kişisel Arkası Sa. 5. Sü. 1 de Batı Aîmanya gazetelerinden dnstlnklar ynziinden bir partiye baflanan pazeteler her yerde bnInnabilir. Fakat bötün bir basının bu volu tutabilece^ini sanmak pek v.inlısi ve tehlikeli bir düsüncedir. Olmazı varsayalım, basın bövle bir yola saparsa halk ona sırtını • Bnnsnın bir köyfinde halk cevirlr ve ynrefindeki özlemi dile İ «ereleri kabvede toplanarak AKetirecek atızları ne yapar, yapar, • tatürk'ün büyük nntkonu okner;ec kendi ba^nndan yaratır. mava karar vertnis. Geccde 40 Siitten atzı yanan yoiurdn üflisahife okuyor!armı$. Köyfin bu yerek yer, deriz y», bueiinkü C. hareketinde Saidi Nursi'nin riH.P. nin iktidara teçtiii zaman yasaleyi nar'unu okayan sthirlerın nasıl davranacafını elhette bire bir cevap mânası bnlup ttBolu Düzce, İzmit Kaynarca ve Elmah Fethiye yolları kardan kapanIfitıeyiz. Rakarsınız. onlar da tavinmemek elde dejil. hammnlsüzliik hastalığma kendiBöyle bile olmasa biz o büdı; Kara Yolları ekipleri. temizlik ameliyesine devam edivorlar lerini kaptınverirlrr. O zaman sayfik adaının eserlerinin cittikre 4 Türk gazeteciAmerikalı gaz.eteçi,.Jıer, = yı zeteler «Siz dün bize neler vâdetanutuldoğundan ıriphelenere k miştiniz?» diye feryada baslariaruzüliirken köyün ise yeni başsini, gazetelerinde birer ay çalıştıracak Duzce, 23 (Telefonla) Bölge re yerleştirilmesine çahşdmaktafa basın döneklik mi yapmı« satan haşladığını çörmek de dojmize dün ve gece yağan kar neti dır. jı'acaktır? rusu menınun ediri bir müçahe cesinde Bolu yolu kapanmış ve Adapazarı yolu ancak saat 15 te de oluyor. Rnrada kaç kez belirtmeye çalışTürkiye hakkında yazdığı ma «îndianapolis News», «Arizona Rebugün yalnız Bolu Adapazarı trafiğe açılmıştır. tinv Ço^unluion »evsisini kaxan kalelerle, bu makaleleri gazete ve public. ve «Pheonix Gazette> isimTörk köyii. teribiniiz boynnpostası, Düzceye inebilmiştir. YüzKara Yolları ekipleri yollarda gazetenin sahibi mak için su 1950 oncesi hak ve hür dersilerıne iktibas eden altı gaze li dört büyük ca bütün çerici harEketlerin sflerce vasıta, yolun açılmasını bek devamlı surette çalışmaktadırlar. rivet vatdlerini eerçpkleştirme yo teoinin hapse mahkumiyetlerine olan Eugene Pulliam, bu mektuhirlerde do^un yine oralarda lemektedir. Şehirdeki elektrik ânzası da 15 gazeteciye luna eirmekten haska çıkar yol yol açan Eugene Pulliam'ın, Ame bunda, her yıl dört vavıldıfı hakikatini bir daha Bir çok otobüs yolcusu ilcemiz saat sonra giderılebilmiştir. tekrarlamaktadır. aramamalıdır. Fahrika, bara.j, li rika'dan görjci»rdiği bir. mektup, burs vereceğini bildirmektedir. de kalmışlardır. Oteller'dolduğunİzmit, 23 rTelefonlal BuigeBu mektup Amerikadaki tetkikman eüzel seylerdir, fakat bunları dün, İstanbul Gazeteciler Sendidan bu yolcuların muhtelif yerle••• J Arkası Sa. 5, Sü. 7 de ^ lerinden yeni dönen Gazeteciler yanmak. mutlaka hürriyetleri kıs kasına çelmiştir. Arkası Sa. 5. Sü. 8 de J FEZAYA GtDlP GELEN MATAmerika'da «Indianapcliş, Starı. rn.ua baŞlı sayılmamalıdır. Bir MUN Bir Amerikan füzesinin mımleket bir siire ekonomik sıiçinde fezava gönderilen maymuKahire, 23 (AP) Port Said'de knıtıya da düşebilir. Bunu büe nun sağ salim dünyaya avdet et dün yapılan bir futbol maçında h'irTİvet ioinde Rpçirmek pekâtâ tiğirıi bildirmiştik. Resimde, aza polisle seyirciler arasında 4 saat mümkündür. Hplkımız anlavısli. mi irtifaa yükseldiği zaman fü süren bir çatışmada 4 kişi ölmüş dır. tahammüllüdür. Aeıkça söylezeden ayrılan bir parça ile At ve 30 kişi yaralanmıştır. nirse. katlanamıyacajrı fedakârlık lantik Okyanusuna düşen mayBu maç. Port Said takımı «Al ypktnr. mun. semaya atılmadan evvel Mısri» ile Süveyş Kulübü arasıntki lider arasmdaki söı diienofeza elbisesi içinde görülmektedır. Arkası Sa. 5. Sü. t de sıında dikkat çekici bir nnkla daha: Gerci başlaneıçta Halk Partisi sertlik tedhirlerine hak ve hürriyet prensiplerinden daha baflı eöriinüvordu. Fakat unntmıvalım ki, lamanla hatasını an'adı. 1948 den itibaren de adım adım norm^l ha'k idaresinp doSru yürüyerek 19S0 şarlUrını hazırladı. Ovsa. Detnokrat Parti l!>«0 yahut 1961 seçimlerine yak'aştıî'mız «u sırada antidemokratik tedbirleri ynmuFiatların yüksek oluşu, ihracatı güçleştirişatmaya rıiç de hevesli görünmüyor; stokların, bulundukları yerde kül olyor. Işte bizre bu vanlıştır, hem de masından korkuluyor eok yanhıstır. Fsit olmıyan sartlar Bİtında yapılacak seoimlerin memIhraç maksadiyle stok edilen 650 len kömürter dahilî istihlâke arzeleket hesabına hiç bir fayda sa£bin ton kadar marlen kömürünün diimiştir. Ancak elde fszla linyit lamıvacatını. olsa oisa daha ziyadeı hâln eritilemeriiçi bildirilmektedir «toku varriır. Bııniar için sarf maı kazanan tarafa zarar vereceîini | VEMÎN ETTİLER Alh aylık daktilo • sekreter kurslarım başarı ile bitiren 145 öğrenri, dün törenle Fıa'ların vüksek oluşu ihracnt' hal'i bulunnıadıSı takriirde bu kn946 tecrübesinden olsan öjrenemeöğrenciler iki grup dik mi? m jrltrin cHuklsrı yerrle kül ol : . 'iplomalarını almışlardır. Törende.mesleklerinde dürüst halinde ellerini daktilolann ü?:Frıne kovar^k, ktâvye dcSiştirmi.'.ecekîerine ve bir şekilde çaliîacaklarına» and içmişlerdir. . I Kesim yerrun töreoini goslermektedır. sendika Baskanı Abdi tpekçı Pulliam'ın mektubaıın gösterirkeu I Bu durum karşısında, stok edı maiarmdar. korkulmaktadır. NADİR NADİ Pulliam'ın, Türk gazetecilerine vereceği burslar Anadoluda kar ve kış bütün şiddetiyie hüküm sürüyor Mısır'da bir futbol macında 4 kisi öldii Ders Ihraç için stok edilen maden kömürii elde kaldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog