Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

Okullar ÎNGtLtZCE TÜRKÇE Örneklı İdiyomlu Izahlı Prepozısyonlu Fonetıkh Lugat Bu Lugattakl bütün kelimeler İngüızce ders kitaplanndan ve Essential Englısh kitaplarından alınmış «İdıyomları ıle beraber» her kelıme cumle içınde k.ullan'larak ızah edilrmştır Fiatı 10 üra Yazanlar Ru$en ALAYLIOĞLU Reşat GONDEM İNKtLÂP KITABEVI umhuriyet KUftUCUSU ! TONUS NAD1 Yeni Teknik Kitaplar Elektrık pratığı cıltlı 1250 Motor ve oto mekanığı cıltlı 1500 Rad>o ârızaları gıderdnMMM 750 çarelen i 250 Akırmulâtor batar^ıları 350 Elektronik esaslar 400 Teknisyenlere cep }a 175 Seyrusefer tâlımatâaiTv AKA KfeTABEVİ Cağaloğlu, BuyJJk Milâs Han, 107 Isiİnbul 35 inci ril Sayi 12.752 g ve tnektub adresi Cumhunyet tstanbtü Posta Kutusu: îstanbu) No 248 Telefonlar 22 42 98 22 42 99 22 42 90 Cumartesı 2 3 Ocak 1 9 6 0 dileri ile meşgul olmağa hakları olmadığmdan bahsediyor Tevkif edilen Nurcu iıir imamın evinde elç geçiriien mektupta da, Nurcuların 25 ocakta harekete geçeceklerinden bahsediliyor Koma, 22 (Arkadaijimız Sofu Tugrul bıldırı>or) Geçen haftalarda Saıdı Nursı nın e<en olan Rısaleı Nur'u camıde propaganda ettıklerı ıçın yakalanıp tevkıf edı lpn altı Nurcudan sonra bu kere de Rı«aleı Nur'dan bazı parçalan, bazı Nur talebelerı mektuplarını \e Saıdı Nursı nın mektubunu posta ıle muhtelıf şahıslara gondererek prppaganda yapmış olduklan Hdıa^nle Savcılığa ve oradan da Nob»tçı Sorgu Hakımhgıre sevkedılen beş Nurcudan uçu tevkif o1 ınmuştur Nurcular mektupları K"n\ a Postahane«ıne verdıklerı sırada jakalanmı«lardır Arkanı Sa. 3, Sü. 5 te Genel Başkanı, ((Demokrat Partî Başkanı, adeta Ele geçiriien bir mektubunda Saidi Nursi; « Demokrat. (Devlet benim) anlayışına müncer olan sakat ve tehlikeli bir lar dine taraftardırlar» diyor ve «ehli siyasetin» kenfelsefeyî benimsemîş görünüyor)) "İbrilâlle iktidara gelmek ihtimalini bize isnat etmek Başbakanın ilk göndenberi â<*€ti<!i<*. Bu hal, baskı idaresi kurmak hevesinin mantıki neticesidir. Baskı idaresi kurmak isteyenler, tabii olarak kendilerini daima ihtilâl tehlikesi karşısında görürler,, Nurcuların evlerinde yapılan aramada Nâzım Hikmetin kitaplanna da rastlandı CHP. Konya'da dün 3 Nurcu1 ııöıı ii' ıı üıı Başbakflina daha tevkif edildi «lüıı cevap Başbakanın radyodaki konusması tnoniı'ye cevap teşkil eden ve evvelki gece okunan konuşmayı radvo dün de iki defa jayıniadı Ankara Î2 ( CumhunyetTeleks) Başbakanın dun Inonu've verdığı ve dun akssm radvoda va\ ınlanan cevabını bugun tekrar \aynlarnak ıçın radvo programında değışıklık vapılmıştır Öglejın ha ber bultenı saat 12 30 dan 13 e kadar \erılmı?. bundan «onra da Menderes'ın cevabı konusmaiı ıkın Arkası S». 5, Sfi. S te o Ankara 22 (Cumhurıyet Teleks) C H P Gerel Başkanı İsmet Inonu Başbakan Adnan Menderes ın dunku konuşmasına bugun cevap vermıştır İnonu demiştır kı « Demokrat Partı Genel Başkanı Adnan Menderes memleket meselelerını ızah namı altında bıze \enıden cevap vermege teşebbus etmıstır De\let rad\osu>la tekrar tekrar va\ınlanan bu dagınık ve ınsicamsız sozler ıktıdar partısı Başkanının içınde bulundugu umıtsızlığı ve memleket ıdare sınde otedenberı ve bugun kendısıne hâkım ol^n du«ıınce ve hıslerı bır kere daha açı fa \urnıuştur Demokrat Partı Başkanı devletle hukumetı hi'kumetle kendı partısını bırbırıne Arkası Sı i sM If Böliikbaşı da Başbakana cevap verdi Menderes'in »C. K M. P. simdi nerede» sualine karsı Bolııkbası di^or ki: «Nerede o!dıığumu7U. elcileri ile e<;iklerimızi a^ındınnlar çok iji bilirler» Ankara 22 (Cumhumet Tcl»k>;') D P lıderı AHnan Monıi=res trrafmdan C H P lıderı tnonu\e \en'en \e bugunku gdzete'»r3e vTMnlanan revabın bır \ennde • Cumhunıetçı Ko\lu Mıllet Psrtı^ı «ımdı nerede?» dı\e sorulmaktadır Bu ıfade hakkında kpndı^nle goruşen gazetecılere C K M P Genel BaçVanı ve K'r=ehır mı İpt\ »kılı O'mar Bolukba^ı bır be\anat vermı^tır Polukba>;ı bu bevanatında iktıdar hderının muha'efpte h»\at t^Jchji ^tjrun adıklacını \p bftah=ıs C K M P ne kar«ı Mİlardanberı Sa 5 S,ı S d* Batı Trakva'va da y Zorlu'nun a Dun Mecliste bır C.H.P. milletvekılıni l%rk Yunan rnunasebetlerini bozacak mahi\ette konuşmakla itham edep^Dış Bakanı, Batı Trakya Turklerının durumunda esaslı gelişrsvşfer sağlandığını sövledi Bir köyde, her geee Ata'nın fttâa okunu r Bur«» 23 (TeUfonla) Dün »k'amdan ıtıbaren Çslıkojunj de, koy erkekleri toplanarak Atsturk'un buvuk Nutuk'unu okumaja baçlaıru?lardır Koy erkeklerı her akşam 40 sahıfe okumaktadırlar Çalıkovunun muhtarı ıle ıhtı\ar he\etı geçenlerde \aptıklan bır toplantıda, Ata'nın buvuk Nutuk unun bu şekılde ko\ kahve'inde okunma«ma karar vermışlerdı Kararın tattııkına derhal geçılmıştır Hadıse dıger kovlerde ve Bur «a da bu\uk ılgı toplamıştır Bakanlar Kurulu Anodolu'do karakış bastırmağa başladı Boiu volu kapannor \nkdra, 22 (CumhurıvetTelek<i) Ankara 22 ( Cunhurıs et Bakanlar Kunılu bugun saat 15 da.^îl^ak.an AdnanMendere*'ın Buvuk Mıllet Mechsının bueunkn Fatm Ruştu Zorlu C H P mıUetvekih Recep Dengin'ı, Turk YuDun Istanhul» kar yafarken nan dıplomatık muna^ebetlerını bozacak mahnette konuşmakla ıtham ettı Recep Dengın Batı Trak\ada ırk daşlarımıza ezı>et ed ldıgı ve bazı kanh hadı^elerın cere\an ettıgı tarzınddkı habe>lenn doğru clup olmadıgını «ormuştu Bueun, goruşme konu=ıı \apılan bu ^oru munasebetn le hadısevı ızah eden Bakan bu hu^ustakı ne^rıvatın doğru olmadıgını soiledı Fılhakıka Batı Trsıkvae'a bır hadıse cerevan ettığını ancak bunun çıngenelerle, bır kaç ırkdaşımız ara^ında Birçok iller kar altında, Çatalağzından gelen tellerde ârıza olduğunıuku bulan bır kavgadan ıbaret dan Bolu \e Duzce elektriksiz kaldı, şehrımize de kar vağdı, Arkası Sa 5. **u 2 de Izmirde seçim kütüklerindcki yolsuzluk D. P İi mııhtar hakkındaki dâvava, C H. P. nın mudahil olarak istiraki kabul edildi Izmır 22 (Telefonlai Seçım ku tuklerınde \olsuzluk %apmaktan «a nık Alsancak Mahallesının D P lı muhtan ve ıhtnar he\etı u\elerı hakkında açılan dava\a bugun îkıncı Agır Ceza Mahkemesınde devam edılmış ve C H P nın dava \a mudahil «ıfatu'e ıstırakı mahkeme tarafından kabul edılmıstır Bunun uzerıne C H P nın \ekıh Ark^sı Sa. 5, Su. 1 de • Bırkaç gunden berı mutefta gı Karın vağmava başlaması uzerı den hava dun sabah bırdetrTsjpt! ne Beledne bır teblıg \a>ın'am.« muştur Isı derecesı «ıfırın altında |ve herke«ın otırduğu bınamn muı bıre duşrruştur Ak,ama do?ru da nu temızlemek mecburıjetınde ol şehre kar \ağm>=*ır Bugun de za dugunu hatırlatmıştır \nadolo kar altında man zaman kar \agmas beklenmek 1ktis?dı \e Tıc?rı llımler AkadeDun gece Anadoıunun muht=lıf tedır En \uksek sıtaklık beşı ge miMnde ıdare^e cezalandınlan ı Arkası fea. 5 Sü. 3 te tıicı «ınıf oerencılerı dun oku! bı çemıj eıektır putın gnememısleHır Gınş kapı «ı Ha nıı kontrol edılerek ıçerı kım eo çoVvıİTraniK ara sıra korıdor \e mf1 ^rdikı oŞrencıler ikaz edıle' k ıkınoı sınıf oğrencıle'ının okuIu terkeTmelen ıstenmıştır Hu arada belge a 1 ma durumunHH Hulunan oSrencılerden bırçoğu b..\kot esnasıida okulda bulunma â kları halde cezaland'rılmı^lardır O'T\ cjnu okuîdakı ıkıncı ^ınıf «"Tpnclerının saMsının ıse sınıf r p\fudunun uçte bırı kada OMJc • s n lenmektedır DI5PT taraftan oğle \emeklennı piul bına«mdakı kantınde vnen, Esenboğa hava alanının hâdisede mesuliveti e'ınde gunluk vemek kartları ve Kı zı }?\ ın \ erdığı ucret^ız karneler obulunmadığı da anlaşıldı lan oŞrencıler vemek «aatmde dahı oku'a sırememışlerlır Butun bunAnkara, 22 (Cumhuıne'Teleki) çağı ıle ılgılı tahkıkata Altındağ lsra ragmen oğrencıler kararlarınrin srar etmektedırler \kademı Uç gun ev\el Esenboğa sakın.a Sa\c!'ıgı taraf'ndan bugun de de ifloif<=ının kararın tatbıkaM hakkm rma duserek 42 •volcunun fecı şe vam olurmustur kılde olmesıne sebep olan S^S u Arkası Sa. 5, Sü. 1 de dakı gerusu oğrenılememışhr Akademiye, cezalı öğrenciler dün sokulmadılar Ankaradaki feci uçak kazasında sabotaj ihtimali görülmüyor Toroslara diişen ucaga varılamıyor i Kar ve buzlarla kaplı olan ' kaza böUesinde dün şiddetli tipi başladı istanbulun en yaşlı adamı trafik î kazasında öldü 114 >asında olan \e buiunnman Abdullah. karısının kabrini zıyaretten donerken bir otomobilin sadmesine maruz • <jRE\ MEâELESİ Turk Iş ıdare he\etı dun bır basın toplantısı vaparak gre\ kollektıf ış akdı sendıkalar kanunu, ışsızlık sıgorta«ı muşterek Avrupa Pazarı ve sosjal gu\enhk konusunda goruşlerı^ı açıklamıstır Turk1> baskanı butun memlekete şâmıl olmak uzere asgarı ucret tesbıtı ıçın fevkalade hakem kuru^nun 1948 den bu vana 12 «enedır topıantıja dâvet olunmadığını «o\lemıştlr Toplantıda \akın bır gelecekte I<=çı ParMsı kurulacağının tahmın edıldığıne 1 de ıoaret edilmıştır Re^ımde Turk îş Başkanı Nurı Beşer (sağda ! ıle Tutun ve Muskırat Iş çılerı Federas^onu Baskanı goruluv or \dana 22 (Telefonlal Dort gun e\\el Toroslara duşen Amerıkan denız uçağınln enkazı bugun de taldırılamamış ve içınde bulunan 16 kışının cesedı de me\dana çıkarılamamıştır Esasen kar ve buzlarla kaplı olan bu sahada şıddeth bır tıpınin hukum »urmesı buna mânı olmuştjr Hamıdıye ve \hçıbekırlı kovlerınde kamp kuran tngılız ve Amerıkan arama ekıplerı \arın da laalıjetlerıne devam edeceklerdır Bu kojler den kılavuz clarak alınan kımseler kuçuk enkaz parea'anm toplayabılmışlerse de ce«ede ra«tlava, mamışlardır | Adnr.a, încırlık hava alanınd» bulunan Turk ha\ a birhklerıne aıt hehkopterler varın da kamp sahasına gıdecek ve tncırhk hava alanı ıle irtıbat temın edecektır. İhrac mallarımızm döviz karşıhkları ile ilgili yeni karar Mallarımıza mukabil ilhal edilen emtia, 1 mart 1960 a kadar Türkiyeye sevkedilmediği veya gümrüklere ıılaşmadığı takdirde karşılıklarının doviz olarak getirilmesi mecbt'iyeti kondu Türkiyenin 1 ntifttsu 27 mil yona yaklaşıyor Ankara 22 (Cumhumet • Teleks1! Istatı^tık Genel Mudurluğunun bugun va\ınlanan bır ıstatı^tık cetvelmr'e TurkneTin 19^9 \ıh nufusurun 26 mıl\on 886 b'n olarak tahmın olundugu go*terılmektedır 1955 n ıfusu 24 mıhon 64 bın 763 tur Dort vıldakı artıs 2 mıl\on 81fi bın 237 dır Ankara 22 (Cumhurıjet Telekç) Iktısadı Koordınasvon Heve'ı I tarafından alınan v enı bır karar t bugün ılân olunmuştur Sa%ısı 713 olan bu karara gore, ıhraç edilen malların karsılığı ola rak yurda getırılecek ıthal mallarının 13 1960 tanhıne kadar Turkı\e\e muteveccıhen «evkedıHığı \bdollah öngen veja eumruklere geldıgı 14 1960 (Tazısı i ineı sahıfemızde) Arkası Sa. 5, Sü. 7 de D o k t o r l a r a t a z m i n a t Kıbrıs hakkında v e r i l e h i l m e s i i ç i n iki gün icinde h a z ı r l a n a n t a s a r ı karar verilecek , dakı prensıp ıhtılâlları ıkı gun ıc nde bır sonuca bağlanacaktır Başpıskopos Makarıos pazar ve\a pazarte=ı gunu Lefkoşe ve donme.e karar vermıstır Bugun Stra«burg dan Lonrira%a dnnmm olan Ingı ız Dms'prı Bakanı Sel«\n L'o'd Dr <\ııksra 22 (CumhurivetTelek^) But(,e Raportortı kur farkld Kuçuk \ " Makaııo* ıle u?un oır Bu'çe K«rrm3nu bugun Saîlık na?ara alın^a dahı bugun dunv c ?oru«pıe vaprnıstır Talı knı^ıte er B^kan'ıiı b ıtçe«ı \ı/erırdekı mu ia er, ucuz ılaç satıl^n \erlerdei «e çalışmalarına devam etmektpzakerelere devam etmıstır Arkası Sa. 5, Sü. 2 de Idır Saehk Bakanı, mahrumivet bölgelerinde çalı"" şacak doktorlara avda 500 1000 lira tazminat verilmesini temin edecek tasarının hazırlandığını bildirdi Londra 22 <R > Kıbns hakkm AYAKKABI BOT4CIL\RI A\dkkdbı bovacılarının kurdukları dernegın ılk vll|ık k^asresı dun japılmi'îtır Toplant \a ı7 a\akkabı bn dcı=ı ıstırnk etmıttı Faalı^et rapnıunuB^Dkunmis^ndan sor> ra «oz alan hıtıbler, meslege aıt dert \e d'leklerını di'e getırrrnşlerdır v Kesımde ,lOngrede bulunaot 1ar gorulujor. A. '. *' , v VOROStLOF HtNDtSTAN'DA Sovvetler Bırlığı Cumhurba^kam Mareşal Voroşılof Hındısian a resrrn bır zna'et vapmaktadır Amerıkan vardımı ıle kalkınmakta olan Ugdenda bolgesını gezrrekte olan Rus Maresalna ko\luler *arık «îarmışlardır Dun gece şerefıne ierılen bır 7i\afette Vorosıi ıf .Daımı bır <u ha kavusrrak ıtm \ollar açılmaktariır. demiştır Re^ımde Sov Pt Cumhurbaşkanı Hındıstan Cumhurbaşkanı Prasad tarafından karjılanırken gorulmekteaır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog