Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

ALTI CUMHURÎYET 22 Ocak 1960 O Nedit ? Futbol maçlannda' tatbik e1 ^ ' ., dilraek üzere (SporToto) »dı KulUp 1 KulUp S • n. 1 ia tt t Î 14 45 17 18 t t 20 altında bir bahsi müşterek tasarısının hazırlandığını, kabul KaragOmrUk Adalet t edildigini okuyucularımıza bil Beslktaş, Vefa 2 dirmiştik. SporToto'nun milli ligin ikinci devresinde tatbikı fst. Spor Kasımpasa 1 için hütun hazırlıklar tamamFenerbahçe Fenköy lanmıştır. ts, sadece Toto'oun 4 tstbık sureti hakkmda kanun G. Blrlıgi Demırspor 5 emri olan Nizamnamenin Devy Al'ay let Şurası Umumi Heyetince Hacettepe ^4 görüşulerek tasdikına kalmış1 Hacettepe Demlrspor 7 tır ki, bu da bugürlerde olacaktır. G. Birljgi A!tay i TOTO BtLETt İ2mırapor Şeker Hllal 9 1 SporToto'nun bileti üçe kat i i lanmış tek bir yapraktır. Her Karşıvaka AnkaragtlcU te kat yeri, dıştan içe doğru C, Şeker Rilâl Karş.yaka 11 i B, A diye adlandırılmıştır. Uç i • kop;. alı bir bilettir. AnkaragucU lzmlrspor 12 TOTO NASIL OTNA.MR? Oto Yüdınm Günes 13' Biletler bedelsiz olarak bayiI lerden veya vapur, sinema, Matba* h&rfl İle yuuus tiyatro ve postahane gişelerin1 Kupon kabul sıra No den temin edilebilınecektir. Adı ve soyadı Bahsi müstereke iştirak edecek kimseler biietleri gerektiYajı: Bayi damgaaı Oynaoıian miktar Ji şekilde doldurri'jktan sonra T. L. Adresi: doldurduğu sütun kadar parasını ve ıvnca kupon bedel'.ni Imzası : odemek suretiyle biletleri bayie teslim edecekler ve kuYAKINDA SATIŞA ÇIKACAK OLAN SPOR TOTONUN ÎLK BtLETlNtN. ÜST YAPRAGl ponun cA» parçası bayi tarafından imzalandıktan sonra rim edllirken C kuponunun tarafta 2. derecede 10 kisi buiştirak eden aahsa geri verileüste gelmesidir. C kuponu üslund'iîu •akciircle bu kimseler Gelecek haftadan itibaren. tatbik edilmiye başlanacak cektir. te gelmek suretiyle yazılan bir kişinin aldığı ikramiyeyi olan Futbol bahsimüşterc^inin oynanma usulü, mükâtahminler karbon kâğıdı ko10 a taksim mecburiyetinde BİLETLER NASIL fatları ve diğer özelliklerini aşağıdaki yazıda nulmasına hacet kalmaksızın kalacaklardır. DOLDVRULACAKTIRT diğer kuponlara çıkacak şetafsilâtiyle<1>ulacaksınız. Toto'nun oynanacağı şehirBah?i müştereke ait biletler kilde hazırlanmıştır. lerde lüzumu kadar ve ihtiyao haftanın 13 maçını havi buYaş hanesinden maksat 18 c» göre başbayi ve bayi kulyilere tesîim edılmif olacakToto'ya ithal edilen musabalunacaktır. Yukarıdaki kuyaşından küçüklerin bahsi lanılacaktır. tır. Bayiler de, kendilerine kalann hepsini bilenler 1. deponda görüleceği gibi bir kumüştereke iştirak ettirilmeHABF.RLER gelen büetleri, paraları ile bırrece, bir eksigi ile tahminde pon üzerinde 20 sütun bulunmeleri içindir. likte başbayilere teslirn edebulunanlar 2. derece, iki eksimak'adır. Yani bir kimse ayBahsi müşterekin tatbikatınBiletler bayilere geldigi zacekler ve başbayiler de bu ği ile bilenler 3. derece ve üç n ayn aynı kupon üzerind» da bulunmak ve bir ay kalman bu kimseler kuponlan kuponlan ayn paketler haeksiği ile bilenler ise 4. derebirden fazla tahminde bulunamak üzere bir Alman mütetetkik etmeksizin cA» parçasılinde en geç cumarteıi günü ceyi teskil edeceklerdir. O bilecektir. Bu tahminlerde • • has^if gelecektir. Biletler Annı imzahyarak müşteriye iade (saat 11 • 12) ye kadar Merkehaftaya konulan ikramiye 4 ğer iştirak eden kimse takımkara ve Istanbulda basılabiledecekler ve diğer iki parçaze t«slim etmek mecburiyetinmüsavi parçaya taksim edilann yazıhsına göre birinci mektedir. Hasan Örengil, Gayı tasnif ederek ayn paketler dedirler. leeek ve ionra dereceler içıntakımı galip olarak tahmin ezi Terbiye Enstitüsünden alhalinde Umum Müdürlüğe Merkeze gelen biletler, yani de bilenlere hısseleri niıçpetindiyorsa 1, ikinci takımı galip makta oldugu maaşla ve sadesevkedec«klerdir. C ve B kuponlan o haftaya de »cvzi edilecektir. Ancak 1. olarak tahmin ediyorsa X ve ce ders saatleri haftada 4 e • mahsus gizli bir renkle ısaretve 2. derecenin bulunmaması iki takımın karsılaşmasını beindirilmek suretiyle bu işte Kuponlarda yani tahmin IÜlenecek ve kuponlardan billhalinde ikramiye S veya 1 ye rabere olarak tahmin ediyorvazifelcndirilmiştir. Ayrıca bir tunlarında silinti, kazıntı hıç hare kazananlar tesbit ediltak?im edildikten sonra deresa onj ait rütunu (0) rakamı aylık alması bahis mevzuu debir sekilde kabul edilmiyecek mek ve C ve B kuponlan ayceler içinde taksim edileeek ile işaretliyecek ve avnı sekil ğüdir. Bu işie de Mehmet ArC ve B kuponlan münderecarı ayrı karşılaştırılmak üzere eğer bu drirt derece içinde tahalta doğru diğer takımlarda kan, Muhasebe Müdürü Zeki h birbirine uymıyan veya bikasalara kiiitlenecektir. Müsaminde bulunan hiç bir kimse da vapılacaktır. Memişcğlu ve Hasan örengıllet sahiplerinin yazdıkları hubakaların neticesi ahndıktan yoksa; bundan sonra tahminBahsi müşterekin tamam oden teşekkül eden bir komite susların tamamı veya bir kıssonra netice C kuponlan üzede bulunanlar arasında derelabilmesi için mutlak olarak mesgul olacaktır. mı husu«i hanelerine yazılmarinden deeerlendirilecektir. eesiz olarak yani; meselâ (5. 13 tahminde bulunmak şarttır. Nizamname çıkmadığından mış kuponlar veya sorulann Kazananlara ikramıyeleri derecede) tahminde bulunanYine biletlerde Ad ve Soyadı ilk haftalarda yalnız Ankara yerli yerine yazılmaması ve po^ta veya banka havalesi ile lara tevzi edilecektir. hanesine ad ve aoyadım, yasve Istanbulda bahsi müşterek boş bırakılması • Adres hanesi ikametgâhlannda ödenmek nlarını ve ikamet adreslerini oynanacaktır diye alınmıs bir • dahi o kuponun iptali için lere postalanacaktır. ait olduklan lütunlara okukarar yoktur. Bahsi müşterek Bunda da gorulüyor ki, 1. kâfi bir sebep olacak ve tahmlÎKRAMÎTELER naklı bir şekilde kaydedip kulmkân bulunan her şehirde derecede tahminde bulunan ne iştirak ederniyecektir. Bahsi müşterek için ayrılan pon ı imzahyacaklardır. tatbik edilecektir. Hâkirn olan kimse bir kişi olursa bu kimikramiyeden dört derece istiDikkat edileeek huros : Biletler evvelce tesbit v« fikir, kuponlarm seri şekilde le konulan ikramiyenin dört» fade edecektir. Üç kuponu havi biletler tantâyin edilen gün ve saatte banakildir, ki bu gayet yerindedir. te birine sahip olurken diğer 9 K Fenerbahçede fevkalâde kongreye karar verildi Yeldeğirmeni sinemasında toplanan 388 âzadan 384 ü lehte, 4 âza aleyhte oy verdi İdare heyetine karan riyaset divanı götürecek Fenerbahçe âzâları evvelce bildi dirdigimiz gibi dün saat: 21 de Ka dıköyünde Yeldeğirmeni linemasıncia toplanarak ihzari bir kongre akdetmişlerdir. Kongreye 388 Fenerbahçe âzası katılmıştır. Kongre »çılıyor Konereyi en eski âza olarak Fenerbahçenin eski millî lutbolcularından Cafer Çağatay açmıştır. Mü taakıben riyaset divanı Muzaffer Şahinoğlu, Enis Sine. Adnan Tüzün. Irfan Eralpden teşekkül etmiştır. Saat: 23.30 a kadar süren kongrede söz aian ftzalar hâlen Fenerbah çe kulübünün başında bulunan ida re heyetinin bu işi başaramadığına işaret etmişler ve kulübün menfaati için kongreye gidilmesi gerekti ğini söylemişlerdir. Neticede, fevkalâde kongre için fikri lorulan izalar ittifaka çok Ankara'da Altındag Kulübflnfln yakın bir çoğunlukla «Fevkalade organize ettiği Hasan Polatkan kupası turnuvasında Hacettepe ve kongreye» karar vermişlerdir. 338 azadan 384 ü lehte, 4 ü is« a Galatasaray ile oynıyacak olan leyhte oy kullanmışlardır. Karan Fenerbahçe futbol takımının tesbit nünüzdeki günlerde ihzari kon edilen kadrosu dün akşam trenle grenin riyaset divanı Fenerbahçe Ankara'ya hareket etmiştir. lcare Heyetine götürecek ve en G. Saray bngün gidiyor kısa zamarda kongre yap'.lacaktır. î Galatasaray futbol takımı bugfin | uçakla Ankaraya gidecektir. Sanj kırmızilılar ilk karşılaşmalannı kurada tesbit edileeek bir takımla yaptıktan sonra Fenerbahçe ile karsilaşacaklardır. Galatasaray futbol takımı AnDün labah G. Saray futbol ta kara'daki turnuva programına itikımn. antrenör raz etmiştir. Sarıkırmızılılar DeCoşkun özar'ın ne mirsoorla oynamak istememektezaretinde çalıs dirler. Bu yüzden kura çekilecekmıstır. Takım ça tir. hşması bittikten Ankaraya gidecek futbolcular sonra antrenör junlardır. Turgay, Sedat, Yüksel, Coşkun, Bahkesir Candemir, Ergun, tsmail, Erol, den şehrimize tah Mustafa, Ertan, Suat, Dursun, Nusil için gelen Gü ri, Cençiz, Uğur, B. Ahmet, Ergün. ven Ege takımı Mete, Metin. nın kalecisi Ergür Duralı denemiş kaleci ile mes gul olmuştur. Antrenör . kaleciMolnar'a İstanbulspor nin hakkır.da gelecek antrenmantalip oldu lardan sonra fikir ileri »ürebileceğini bildirmiştır. Tenerbahçenin şımdihk sabık anFenerbahçeli Holley'in trenörü Molnar dün îstanbulsporla görüşmüştür. Fakat bu görüşme ayağı kınldı bir netice vermemiştir. Molnar'ın Fenerbahçeii basketbolculardan Fenerbahçe kongresinl bekl»di*i Holley'in ayağı kırılmıştır. Hol ve muhalif grup kazandıgı takd.riey hastahaneye kaldınlarak tedavi de de tekrar antrenörlüge getırileceği tahmin edilmektedir. aitına alınmıştır. nsı biiyül rHH| MFMLJm EL I Ânkaradaki turmıva için Fenerbahçe dün gitti, G. Saray busrün gidiyor G. Saray genç bir kaleci denedi AVCILAR ROZETt Avcılar balosu 12 şubatta Balo Taksim Belediye pazinosunda yapılacak Poligon ise nisanda açıhyor Şehrimizin en eski avcılar tesekkülü olan îstunbul Avcılar ve Atıcıiar thtisas Kulübünün harırladıçı ananevî Avcılar Balosunun 12 şuhat gecesi Tak.tim Be'eciiye ga,:ı nosunda yapılacağını bi'.dirmiîtik. Balo ile ilgili hazırlıklar için komite dün de bir toplantı yapmıştır. Poligon açilıyor Atıcılık Ajanlıgının hRzırladıfl istİTiye'deki atış poligonu tamamlanmış, yalnız sundurmalar kalmıstır. Aian Turgut Orcan. prligonu merasimle nisan ayı bsşmda açacağız, demiştir. TÜRKJYEDE HALEN HAZIR SATILIK KOMPLE DİZELELEKTROJEN GURUPLARI (HEPSİ TAKRİBEN 15OO'er SAAT ÇALIŞMIŞ) SKODA DİZEL MOTORU 1 ADET Olzel • Elektrojen Gurubu i Dolma ve Kurşun Kalemlerile Tükenmez kalemleri ithfil etmek lstiyen 285 Kota numaralı tahsis sahiplerinin firmamızla temasa geçmeleri rica olunur. JEN E RATÖR 200 KVA 400/231 V ELI BURL ve Ort. Kom. Şti. Vo>voda cad. 52 Tel: 49 17 66 Telgraf: ELİLABUR • * • • • « • * « • •ı • • • • • • * • • • ır 260 beygir 500 dev/dak i 1 ADET Olzel Elektrojen Gurubu 135 beygir 750 dev/dak 100 KVA 400/231 V 1 ADET Olzel Elektrojen Gurubu 90 beygir 750 dev/dak 75 KVA 400/231 V KÜLLANIŞLİ Müracaat: REMİNGTON. Bankalar C. Hezeran Han Galata Telefon : 44 96 25 ve ayrıca 1 ADET Oizel Elektrojen Gurubu LİSTER DİZEL MOTORU 36 beygir 1500 dev/dak 30 KVA 400/231 V PEREJA LIMON KOLONVASI Guruplar Tevzi Tablolan ile komple olarak satılıktır. Müracaat: lüks gösterişi ilg herzamın ifthrk milecekhirlıetliı/edır. murakıplar heyetinin talebl üzerine umumi heyetin İdare heyetine verdiŞi vazife ve direktiflerin yerine getirilip getirilemiyeceği hususları ile yeni arsa mübayaası hakkında keain bir karara vanlmak icabmda idare heyeti geçimi yapmak üıere 7. ?ubat.l960 pazar günü saat 10.00 da Mithatpaşa Caddesi 18 Nolu lokalde fevkalâde olarak toplanacaktır. Kanuni nisap elde edilemediği takdirde ikinci toplantı 14. şubat. 1960 pazar günü aynı yerde ve aynı saatte yapılacaktır. Bütün ortaklann rauhakkak teçrifleri rica olunur. Bankacılar Yazhk Evleri Kooperatifinden: • FEVKALÂDE Heyetj Reisinin gösterdiği lüzuma binaen ! UMUMÎ HEYET TOPLANTISI Kooperatif İdare 0 P E R E J A ' y ı alırken kapalı olarak alınız. Bir çok hediyeler k a z a n a b i l i r s i n i z . ÇELİK MAKİNA TiC. Lld. Şli. Galata, Bankalar Cad., Bankalar Sarayı, Tel.: 44 14 1 7 4 4 73 70 Telgraf: ÇELMATED istanbul Sabş yerleri : BEKİR YAZICI Marpucçular Cad Marpuçcular SoUak No. 26 MUSTAFA TüFAN Marpuç^uJar Cad. îüyük Şişeci han No. 21 ÖZ İTHALÂT KoU. Şti Sabuncu han Cad. Merkez Çarşılı han No. 7 Büyük İthalât Firmalan NOT: S üncü kota için proforma fatura vermeğe devam ediyoruz. Elektrik Traş Makinaları ve bilumum Alman, Ispanyol, Isviçre ve Japon menşeli Nümuneleri gormek için, lisansları olan ithalâtçılar dâvet olunur. Trl: 22 70 35 Î2 »2 12 Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları îşletmesi Montaj MüdürlüsHinden: # Yeni kurulan ve tevsi edileeek tesislerimirin insaat lşlerinde çahştırılmak üzere insaat mühendisi «hnacaktır. Taliplerin bu gibi işlerde çalışmı» ve askerliklerini yapmış olmaları şarttır. Almanca bilenler tercih edilecek, kendilerine yevmiyeli personel tâlimatnamesi esaslan dahilinde ücret verilecektir. îsteklilerin yazılı olarak veya şifaen lüzumlu belgeleri ile birlikte en geç 1.2.1960 tarihine kadar müracaatları riea olunur. İ K O N G R E îstaıbul Teknık Oto Sanatkârları Topkapı îş Sitesi Inşaat Kcıoperatıfinden: 7. şubat. 1P60 pazar günü saat 9.00 da Beyazıt Manolya Salonunda yaoılarak Umumi Heyet Toplantısma ortaklanmızın tesrifleri rıca olunur. tdare Heyetı NOT: 1959 yıina ait hesaplar ve tutulan defterler ve bilânço ne'ice hesanlan 1 gün mürldet'.e Türk Ticaret Kanununun 5 ahkâırna gore Kooperatif merkezinde ortaklanmızın tetkikine açılmıçtır. RUZNAME: 1 Açıl'.ş ve Hivaset dıvanı seçimi. 2 triare Heyeti faalıvet raporu, biiânço, kâr ve zarar hesaplarının okjnması, 3 Murakıp hevetinin raporunun okunması 4 İdare Heyetinin ve murakıp heyetinin ibrası 5 Müddeti dolan Murakıp Heyetinin seçimi, 6 Mpsken ys>p!İması için gerekli ızahat ve kararlar, 7 Inşaatın seyri hakkında izahat, 8 ni'plHer ve Kananış. 'H âz zerSâaen Mernleketimizde hassasiyetll© şfthret kazanmı^ bviçrenin «n tarıınmış fabrikalanndan Bıçakçılık Eşyası Inşaat Mühestdisi Âlınacak! : SULFADERME / Yara Merhemi HER ECZANEDE ARAYINIZ î A I İ T.C. Ziraat Bankası Bahç*. kapı Şubesin* : 22/1/1960 tarflj v» »TS« »ayılı h»milln» 38.000. liralık çek'iml ««yl •ttim. Hükümsüzdür. 5aWr Odabası marka saatler satlşa arzedilmiştir. 20 SENELİK GARANTİ VESİKASINI MUTLAK A İSTEYİNİZ SEMRA ALPASLAN İstanbul Ketenciler Merkez Çarşılı han 26 Tel. 22 35 04i Devlet Malzeme Ofisi İstanbul Şubesî Müdürlüğünden: Rotatif baskı makinelerinde çalıştmlmak üzere lüzumu kadar teknlsyen alınacaktır. Tâliplerin Kuruçeşmede Devlet Malzeme Ofisi İstanbul Şubesine müracaatları rica olunur. KALIN YÜN İPLİĞİ İÇİN Fiîâ *r ffakinesi Aranıyor Müraca?t: ÖŞl^den sonra Bakırköy Yeni Mahalle Aksu Caddesi No 8/7 Tolpfon 7! Ş4 87 f; OZGÜN J ELEKTRİK ÜTÜLERİ Her yerde aravınız. Çabuk ısınır Sarfiyatı az Mika Resiztanslı Sabit Kauçuk muhafazalı kordon Garantili Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ânonim Şirketinden: Bankamız Hisse Senetlerinin 23 üncü hesap devresine ait kar paylan 2 mayıs 1960 akşamı zaman aşımına uğrayacaktır. Hissedarlarımızın bu müddetin bitmesinden evvel 24 sayıh kuponlarmı Bankamız veya Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası gişelerine ibraz ederek bedellerini almalan lüzumu ilân olu ELEMAN ARANIYOR Yüksek Mühendis veya Mühendisler ve Teknik Ressam (inşa at) aranmaktadır. a Tâliplerin: A Vasat derecede tneiüzce bilmeleri, B Askerlik görevlerini ifa etmiş bulunmaları şarttır. 30 yaşını geçmemiş bulunanlar tercih olunur. Alâkadarların P.K. 281 Beyoğlu adre«ine müracaatları. BUZ DO ABI TAMîRClLERİ ve PAFÇA SATANLARA İth&lâtrı fi'ahna ucuz satılır: FLfKA rlirekt ve kııyrnklu VAFLAR K.AM^N/N nnrkp Nivük tip VAKUUM O T O M A T İ ^ T TÖFTE ve T EKOVAT Brf=l,AR ve EKOVAT ORUPLARI ast KiFm?f Tifpret Evi. Gürün Han 857 Telefon 27 3« 51 dfn BFRNART V E F AT Ithalâtçıların Nazarı Dikkatine: KOEDÛH BLO 22/1/1960 cuma gününden itibaren Universal Tiger Zenith Dolma v e Tükenmez Kalemleri için siparij edilmektedir. kabul Ödeme: VESAİK MUKABİLİ Seri teslimaı v e en müsait fiyat Tel: 27 20 67 Adres: Ketenciler, Cam Porselen Han No: 5 İstanbul Eski Valilerden Jandarma Miralayı Karaferyeii Halil Rifat Şuşut beyin eşi, Enise Sezer, Ziraat Mütehassısı Tayyar Şuşut ve Yükfek Mühendis Feridun Şuşııtun anneleri. Şaziye Şuşut ve Kâmran Şuşutun kayın valideleri. Kurmay Albay Ertuğrul Kemerdere, Oktay Şuşut, Altan Şuşut. Yalçın Şusut. Güler Şuşut ve Ahmet Murat Şusutun büyük anneleri, Hüsnü ve Seza Şuşutun yence'eri, JUNE HARL0W I\îe<hı;r Amrrıkan Strip Tease yıldızı FATMA ZEHRA ŞUŞUT Hanımefendi Hakkın rahmetine kavuşmUftur. Cenazesi 22 ocak 1960 günü ögle nama?mdan üonra Hacıbayram Camiinden kaldırılacaktır. Allah rahmpt eylesin.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog