Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

21 Ucak Başbakan, dün înönü ile gazetelere çattı X lncl ler, delilsiz, igpatsır yığın yığın lâf ve bir sürü asılsız fasılsız ıddıalar. Bütün bunları bir kucak riolusu çakıl taşı |ibj getirip bir pefeste ortay» deküvermıs. Bunun neresine çevap vereyim diye terad dude hakkım yok mu?» Başbakan daha »eBr» ıırf cevap sahibipin fikirlsri ve ruh yapısı hakkınd» vuzuha varılmaıı maksadiyle cevap vermeyi kararlaştjrdığını söylemij ve devamla şöyle demıştir: cCevabi mütallaııpdan anlaşılıyor kı, tnönü vicdanlar iizerinde tazyikı devam ettirmek ve k«lbl»re haşyet ve deh?et lalrnak ümth yısatjngkt» ve hadım halâ lâ bu mezbuhane gayretlerden netıce ai'nacağını sanmaktadır.» Menderes, Türkıyede yepyepi bır hayat başladığını. bu yeni hayat tarzında vicdanlan tazyıkin kaabü olmadığını •öylemis, vak. tiyU herkesin lusturulduğunu, yalnız Şefin konuştuğunu, kimsenin karşılık veremediğini, şimdi ise konuçmanın tnanünün imtiva» zında buiunmadığını kaydetmi? ve: .Bn mühımmi iiyasette tehdit geçer akçe olmaktan çıkmıştır» demiştir. Babakan mütaakıben etedenberl olduğu gibi bu eevabınd» da itidalden aynlmamakla beraber ha, kıkatlenn eldugu gibl ifadesinden de çekinmjyeceğini »öylemi?, tnunü nür» beyanatını cevaplandırnîanın bır hüner olduğurvj, zira In&nünün konuşraalarında fıkırlerin ve cümlelerİB birbirine bağlıhğına önem verilmediiini, daldan dala kanuşul duğunu, yakışıksız sözler arasında ıftiralar v« esaıtız isnatlarda bulunulduğ'inu kaydetmıştir. Radyo meselesl önçe cevabt beyanatı özet ©larak ifade eden Bscbakan Inunlinün rad yonun beraber kullanıirfiası hakkındaki sczlerini tekrarlamıs, radyonun devlet mah olduğunıa. Inonu rnin de radveda karşılıklı konuşma yı istediğinı. buna miisaade edjlıne mesini pek aykırı bir hareket olarak gördüğijnu, vadırgadığını beyan eylemjş, daha sonra şözü 1957 seçimlerine intıkaj ettirmiatır. Bu seçimlerde C H P Hur. P ve C.M P mn bir »özde mıllj cephe kurdulslarını kaydeden Başbalfan, seçirp arefesinde görulen mapzarayı ızap etmiş: «Bu lartjar altında seçimlore girmek partımu İ«in ancak bir fedakârlık olurdu. Dahjlde nifak o derece ileri gotürulmujtü kı bu halia devamı rnemleketın eronıyet v» gsayışini temelınden ıarsacak bir i»tikamet glmı» bulunıjyordu.» demijtır Uşak hâdiselerinin dünkü duruşması Bs?Ur»f| l itıei »»hifede oradan halaıına 1 |nci lim çekmeıİBİer» *iye bağırdıjfo y btr U k ı m dönecağmi duyulmuş, gazeteelle* de makineleyapm»« gereken ikinci ko= naektupt», Tıirkiyeye olduğunu anlatmıjtır. yapmadan saat 20.08 de ve lisan öŞrerıdikten sonra Alman Inönünün 195U den önce gazetele rini dikkatle sakhyarak salona gir» bu yaya şiderek tahsilirıi ilerletegeğirin memleketi ifsat ettiğir.i, çantaj mişlerdir Bu arada muhalif bir ga» uçakla tematın kesüdığıni ve cı oldılklarını, sadece para kazan jetenin temsilcisi de Q.P. lile* ta 'irıda bir intilâkın dyyu!di)g;ıpy ni Bayan Dal, yeğeninin ölmüş ola mak hırsı içinde bulundAiklanm rafından tekmelenBai?ti». Karışık • sojleıniftir. Şahit kevlülsr 4e | a vermemekte, *öyl«4İiini, 1950 dep »pnra^ Ue baş llk ıırasında djğer bir gazetecjnİB riıltüyü ve infil&kı .ıasıl duyduttla bilfce|ine ihtimal «O mutîakg eağöır ÎRiaallab dö= nnı anlatmışlardır. tacı ettiğini anlatan Menderes, bu de elbisesi yırtılmıştır. llk elarak ifadelerı alman P.P. SBVCI îbrehipı Şahin. Türk bıljr necek» demektedir. konuda Inönünün 1950 den önce Betice Blınamamıştıı» vtMece|i rapprdan matbnat hakkında sarfettıl) söz ii saBiklar bahis komısu hâdıseler kısı heyetinin Apkara 21 (Çumhuriyet leri tekrarlamıjtır. tnftnünijn bu le alâka'.arı buiunmadığını seyi» sonra tahkikatı taflEmlıyacak; v? lözlennde belkı oldulunu ve mışlerdır Bıl.ıl r,re tnnık'i.'nı |fa mt»ele bir BetİPîı?* bi.|lana l .akt>ı. SAS Şirketinin tahkik hsyetinde Tnknik baki'mia.i t*hk>kat y ı ^ a i bulunan ba?ı^ sözeusü Olie Nymaa şikâyetlerinde samimi bulunduğu delerine müracaat edilmiştir. AvuUlşjtjrma bu akşam bir basın toplantısı ternu kayderien Başbakan devamla kat Yılmaz Ataksoy: f Bunlar ikjn SAS Şirkati heyetjvle ci, üçunoü ve hattâ beşinei plinda Bakanhğı ve ıJa/a K'ivvet^leri tı • tip etmis, ancak kazayı aydınlaU• demUtir ki: sabahUn nfcçama j fi bir bilgı vereınemistİF. «Ancak buruarı söyliyee ve iktı geten arkadaşlardır. Hedıselerin * manlgrı bugün Sozcij, bugün yağan kar dolayı.burada değıllerdır» ka4ar kaza sghasını taramışlar ye dardaki bütün jeraatİBİ bu fıkır'e sıl sanıkları tetkiktarinj yapama.bııluFtabilen Barç'iUr u.pi'nr.f. tet siyle esash r# gore ayarlıygn bir devlet ve si demisttr. Ûlklsnm, k?zg sebebi bulununca.kıkler yapmışlardır Sahapm yatet adamırıın bir hâdissBİn vuBilâhare Ernniyet Üçüncü Şube ya kadar tahkikata devam edecekkuu yani iktidardan düşmesiyle Müdürü Başkqmıser Şükrü Berk zaıjjanda krokısi yapılmakta, parierini soyl^mis, uçakta veva meybunları tamamen inkâra kalkışma ifade vererek şunları soylemiştir: çaların dağıidıfı «ah^ bu krgki \i(ianda bir hatâ olup olırja.dığı hak sı, ışte işi" ' e c> tBFafı budur. He«Muhalefet Lideri înönü Cçak'ta zehnde tesbjt edilmektedır, 5iddat= kındaki soruyu. »Kimseyi şimdililf le bu zat şu sözleri soylerse: (ba bulunduğu sırada İi tipi altında çahşan heyet di4n siyasi hava İîham etmıye, mesul görmiye ımsm hiirriveti bugün 100 sene[}i[ mij adamakıllı elektrıkliydi. Ben ma de yazdığımız gıbi, uçağm iki d»fa kân yok. IÇatî r.etice a'.ınmamıştır» cgdeje içinde ernsâli çarptığını ve ondan şonra bu jyetime verilen blr miktar poliı cevaplandırmıştır. ları bir baskı altındadır.) derse, su ve jandarma kuvvetiyle Havuzlu arada sağ kanadı koptuâu halde sözlere bakın. Hem de bunu 12 hamam civarında tertibat almış v» ;apptı|ı yerden Î50 metrelik mayıs 1957 tarihmde peyliyebıliyor. yplu kesmiştim. Bu sırada barika bir sıçrama yaptığ.nı ve buradan söyledikjert tın arkasına ellerinde dqvizler bu. ters dönüp tepeden aşağı uçtuğunu Bun» kim inanır* burada infılâk ettığını tesbit etnt tamamen unutmuj görünen, dün lunap ve yakalprında D.P. rozeti yaptıklarım Başkalarına yakıştırıp Ojan büyük bir kalabahk topl»P' mişlerdir. dâvaeı dive prtahkta dolaşan bir mıştı. Bunlar arasıpdş D.P lile»Heyet âzalarının ifadecine göre, devlet adamına memleket elbet den Fşref öğün, fiülusi Karakaya, kayiB bilânçotunuB bu kad»r y»)cinanmaz a Beledıye Beisi Hakkı Vağcıoğlu, selmesine »ebep uçağın tepeden aDİB Utisınarcılıfı Nazıni Çalçaloz'u gördurn înonu» sağı yuvarUnması ve bu yuviflaBaşbakan mütaakıben D.P. nin nun misafır kaldığı Rıza Sahcı'nın nışın infilâka tebes olınasıdır. Tah4ın istiımarcılıgı yapaeağı tarzın evi etrafında toplapmtşlardı Kala kik heyetı hı.^ıi ' nliTfsa uçağjn daki ifadeye temasla konuşması. bahk, C.HP. rnilletvekiUerı fakat enkaz ve altimetrecini «ramif Bastara'ı 1 inci sahifede ^rnı bitireceğini »oylemi? ve demi» îsmet trjpnü aleyhme bağırarak ntf arasısda bu âlet hulynatpamfştır. tfn tçnra Hamjdiye kövü istikame tir ki: bir kısır» rnÜŞlFİer de tinde yoltına devern etmis, geceyi mayış yapıyordU Ka'abahğı dağıt BulungFi «Asıl mevzus girmeden önce söt mak üzere tesebbüse geçtım Fakat kısmen ve\a tamamen harap Oİbu köyde ğeçirmıştir KoviÖ'er de beni küçük dü^ürmek için dü tam bu ıırada Ankara Çrnnıyet muştur. heyete uçsğın dağa çarpaak parşünülmüş bir tertibin ne kadar Müdür Vekilı l«mail Kuntay'ın ver İki jhtjm») ] çalandıfinı gordüklerini soyierni? mânasız ve âmivane olduğunu hu diğj ernirle garda feaşka bır va?iBagün resımleri çekilen parçala ler, bu hususta itrfidBİ bnzı ms'uzurunuzda mevriana koyacaSım. fey» gunderildim. Zabıta barikatı rın fotoğrafları teknik servisler l amat veranişierdir Bunun üzerir.e Bu suretle bovle seviyefiziik'pre pın kalktığıriı goren iki yakay» rafındin kıymetlendıriîecek ve hej'et bu sabeh saat 10 da eukaz dü^menin minevi cezamnı da ver topjarımıs topluluk birlejti karar bu kıymetlendırmeye göre saha^ına hareket etmiçtir. Uçak. miş olaeağıma kaniim. 8öıde haEsref ögun, Nazmi Çakalijz, Ra verilecektir Şımdıhk t#sb(£ edilen Toroslann merıaili i s m i ^ e AdamB> dalkavukluk el«un dive hk*S lediye lieisi Hakkı Yağrıoglu, Hu husus, uçağın rotasınin do^ru pl kafalı denden kısmına çarpmış, peygamberlik izafe editiyormus lu«i Karakava kalabalığa bağıra duğudur Bu vaziyete gore orfada metor kısmı KocaboSa7dere":i yaBen de memnunivetle kahui edtrak. (ne duru> or«unu7* yürÜ6eni ki ihtimal oJduğu soylenmektedır. maçianna. gövde kısmı ise Tomyormuşıım Bu nedir'' Bunu kabul ze) divorlardı Buplarırt hepei sar Birincısi, dun de yazdığımjz gıbi SOB dağı etekierine dnşmüştür Bu etmek muameleleri nerede eerehestu. HalIerindeT arıkçü ap's c i' pılotaj hatasıdır dığeri ise, hava mmtakada rrıhınan Ahçıbekirli ve van etmiş? Sevivesiz ve arniyana lıv,,rd'j. Gardaki vazifpme gittİJİrn poş!uğ:ında âni bir mdüsmeden sonra Solakiı lcîivü ihtiyar hevetleri enbir çekişme ve cebellesme tarztnın d o ğ r u J a a r n l 5 olmasıdır. kar eahasına eüni?!er. elbise, cade. burada toplanan kalgbal.k da uçağın BU ne hazin bir öme'idir. Ya va. Uçak şjrkefinin uzmanlan, meydf maşır ve ucak parcaİRrına rastlatnötıü ve C H P. m ) l l e t v k i ! l f i tandaşlarımiza dalkavukluk i'snat fepelerle çevrjji mıelardır. An«ek növde ve ra&tör alevhine teznhürat yapıyordu. Bu pın injj yerının etme cüretine ne denir» Millî Sef bu kazanın sefrepl* kıstrniarina yaklaşmak imkam hafirarts Savoı Muzgffer B^y geidi. bulunmasını olarak herkeıi tuıturmue, uetm yıl KalabahSs hitaben: ıBu yaotık finın basında gormektedirler. sıl eiamamıstır 7Âre bu büyük lar gazete, kitap ne neşred|ljrse Tabkik h»yet», uçağjn dyştüâü parçalar dajın dik yafRaçlerjsda larınız avıptır. Utanmıyor mu«a» hep jehte, na konusulursa nutuk. nuıT» dive baSırıyordu. Pakat ka» ıradnkı hava vaziyetınj dje tesbit kar ve b<i7İar arasında bulunmakMeclis konuşK}?lan hep sadece Mil lahalıktan dinliyen olmBdı. Gar'ria etmiş bulunmaktadır. Ahnşrı n)» tadır. lî Şef'n medhü sena^ını teşkil eganıklardan Sevit A'i Kılıc'ı da lumaj» gore *aat iO >ls 21 arss;ndpr, bunlardan çpyrısi yazılarflaz, b;ftıprken ve niimavis >'anark>>B daki hava vaziyetı çojle ıd;: f V a | Kenuşulamşz, söylenernez, bir taBdFdüm. Bu sahıs Eşrrf Ögup ile paurlu, çol' bujııtlu, gor4ş meşaf*hakküra ve baskı idaresınin esas 10 kıjomelre, ruzgjr, gynayderı baÇırıp çaŞırıvordu. Kızına Farah ÎMKa UBBurlarındpn birisi qlan dalkavuk Bu hâdiseleTdei bir e'in örce 10 deBİı müp »uratle esnıekte, b*luk da\mni by derere kesif olarak A lut yüksekhği 14359 metfe^ır. Jiava ggre ygrısı Emnivet JfudÜFÜ ismini kojdu yaşamiB olan bir »at dalkavukluk nan Çakrrıak, merkeze tpl=fon ettj tıcaklığı 4 derecedir.» tan bahgederken »ırca kaşkte otur ve »simcji karakplun snürıdep bir dugunu nasıl hatırlamaz. PalkaÇehrımiz Sümerbank kamyon dolusu in«an gerti. ga gavcılıktan aidığımız mâlumata vukluk o zamap var4ı Şugün vaFebnkssı memurlarmdan rıp çağırıyorlar, Gecpnin bu taatin gore, ti kaza kurfcanından ancak Secimlere »ırf memleketin yük tanda» muhabbet izhar edıvorşa. Refet Ekmekçi bugvin do*an de bunlar n* yspmak istiyorlar?» sek menfaatlftri endişesıylç gönül rızası iledır. Samimidir k'z çoruSuna Farah Diba di"ince yanıma bir Waç memur iRİş. geri kalan l&arbanların kım ğini kaydeden Basbakan, C. H. P. onüne ge| »idukları anlaşılamamıştır. HuvıBen milH Şef degilim. fîasa pey ahp D. p. biiasının mn 1957 seçimlen arıfesınde uzunca süren bır yaz rüyasına daldığı gamberlık izafesi ve dalkavukluk difit. Kapı önıjnde Belediye'yı ait yetleri tesbit edilen kurbanlanjj çe nı, seçimlerden sonra ıse bütijp masalı b " amiyane plduftu kaiar rssTnf plakalı ue kamyon vardı • nezeleri, tahnit ışi tamamlandıke k Başkomieer Şükrü Berk'ten »on tan sonra uçakla ıweroJ^ketlerİB* tehlikeli deği| havallerin sönüverdiğıni anlatmış, kandiıi İfin ö« P Kalkınma İkraz Fonu mütaakıben seçimlerden sonraki mi? îhtjras, kıskap?Iık ç|ya>;etçılert ıa, trsfik kpmiser rppavini Hakkı gptürüleceklerdır. Hüviyetlerı t^«hâdiseleri izah etmistir. Seçimi ta nasıl şaşırtıyor, şaskma çeviriy^r. Ankan'ın ifadesine gecilmiştir. Bu blt edilemiyen ve taniBsaıyacak hjfl Heyeti ile 7 milyo» dolarkiben, eskisine nazaran daha fazla Bir zarnanlar millî şef olduğunu şahit de ifadesind», D P. lilerin hş <Je bulunanların cea«*ele*i için 4c jrnlletvekilliği ka*anap C H, P. ilân eflerşir.deSjşrpez genej başka* diae tabahı eivardan »dam topla biigünlerde bır karar verilecektır. hk bir kredi anlaşması nın şımardığını, ayaklanraa t>»şeb nı olduğu partinin bütün Türk miU dıklannı, fakat nümayif yap Ifüviyetleri t««t>it eAtiar»ifef>le?*P büslerinın tecrübelerine geçecek letirji içine aldığjnı herkese kabul yapmadıklarını görmed'İini ssy'» arasında S » l ^ ?eki 7«>fk»y da kadar inanılmaz bir eafletin içine ettirmek istiyen bir zatın kendisin^ biilunmaktadjr. Bundgn «pnrp B.sn«ı ve Sivaslı düstüğiinü «öylemiş, Irakta ihtılal den baska bir başvekil veya devlet Salib Zeki Torkay ş*f njı? «i ç c l i k şarıayiiflifl dış fifiansfşafli Ceza Mahkamelerinden çıkması üzerine. aynı ıhtılâlin adamma muhabbet gbsterilmesjnj Aaliye SAS Hava ŞirketjiiB, ypl*«4#r 140 m i l y o n dolardır. B u n u n 105 mil gpnderilen diier iki maznmiyp irr>emieketjmızde de yapılşbı'ırpesi yadır<îayıp turli» arasında bulunduğunu bildirdiği yon dolarını k a l k ı n m a ikraz fonu, y fadfleri okunmuştur. hay^l ettıkİsının Tıirk vatandaşı S»Jıb £ekj Tork^y 15 m i l y o n d o l a r ı a ı ijfi Amjsriifgfl temed'^i nasıl apagık belli e'.uyşr, Netieede mahkeme, sanıklsfdan (rrini, Irak ihtılâli vesılesıyle hakkında, iki ihtimal ortaya çık firması ile bir Arrıerikan bapkaîi, Dalfe?'vk]'i<*ıın imtıva7i da, inhisa Tahıin Kırhallı hskkında tekrar zrtelerin telkin v* tahrıklere gı iBiştır. gunlardan biri şırketin ifa 20 m i l y o n dolarını da A m e r ı k a n n da tsmet PaşadHdır » ihzar celbi çıkarılmasına ve dosrıştiklerini anlatrrıış, Başbaksn hundan sqnra tskrar yanın mütalâa için Saveılığg ve. dpsidir ve Torkayın da olduğu şek h u s u s i t e ş e b b ü s l e r i tjeflnin edecekbitmesiyle yenı bir kampanvanın Ijndedır. Ikıpcisi is# Torkayın Jw tir. Bu hususta p r e n s i p mutabaka<Jjrı istismareılığı bahsi üzerıncie rilmesini kararlaetırarak 4 u r u f~ br^latıldığını bıidirmiştir. lisı Ayşe Dal'ın so\leridir. Bayan t m a v a r ı l m ı ş t ı r . 60 m i l y e n dolar durmuş, ileri ve g e n unsur diye mavı 8 şubata bırBkfnıştır, Başbakan, yapılan propagandaAyşe Dal feuguo lıa«t«nel*ı« giL t u t a r ı n 4 a k i iç finansmanıjan 2^0 Duruş'ma ııraıında, lalonu dollarla tnönü'nün seçimsu şakılda yatandaşlan iki oepheye bolmenin, haline ayırmantn, duran D P. lilerden bazılan not tiğini v« butün ölüleri teker teker m i l y o n T u r k ü r a s ı n ı d e v l e t karsıİktidara geleceği fıkrınm y?>!İmâk iki karargah pa, tutan ve fotoğraf çeken gyıeteci n»uayen# ettiğısj, aocak l>unl«rw ) i y » c a k g e ı i k p U n ı ç ı hucusi sefistendiğini, huna ınananların bu «ısçim arifesi zannedıleB bir manda» bu mevzuun ortaya atılnşa. leri el ifgretleri (le tehdjt etmiş arasında yeğeninin cesedıne rastlı m a y e teşkil e d e c e k t i r . B o y l e c e ilunduğufıu, tek taraflı ve 7ehırlı ypmadı|ını muhabirimıze »oylemiş *#nayj j«io 2fiu bır prepaganda fiFtmasınm ortalıpı smiB vptana ihanet plduğıjnu sö>v lerdir. v e : tjr. Bayan Dal, yeğeninin kendisi«Vatandaş hürriyetınin kasıp kavuFduğunu, iktidaF faaliyet lemit Qu tehditler kgrşısında kalan Of bırkaç gün önce yazdığı mek dolar « r m a y e konmjş olacaktır. lerine dair e» ufak bir ne^riyat ya> esaslanndan birı olan vicdan hijr» gazetecilerden JJzerifide mutabakaU vafilas bir b ı t ı l a n duruşmar tupta, 16 güu sonrgı doneceğıni fn}.. pılmadı|ını anlatmıs. bu sebepla riyetıne vuku bulacak her turlı» nin bitmesini beklemeden adliye djrdifin}, hattâ kendisine ş e hedi diğer proje, Zonguldak kömür hav pazı tedbırler ittihazı voluna gı tscavüzü karşılamağs ha7jnz ve bjnaıından ayrılmayı uygun gör ye getirsa«£İm i«tiy«ı«a onu *«* zasmın inkişafı ile ilgihdır ve yarlilmesi gerektiğinin earahaten kararlıy>7.» kında irnzalanacak bir anlaşma ile raÜ*. bazdarı ise adliye bina«ı ta caasını soylediğını kaydetmiştir. dıni hissettJFdiğini, heF fsyden onee nı bitirmiştir. nmrneıı boşaltıhnraya kadar du Bayan Pal, bi)|üu ayrıca Savcılı, Türkiyeye 14.5 milyen dolar veriiktjdarın sesıni işİttjrmeRİn bir varuşma lalonundan dışarı çıkma ğa giderek. kaza mahallinıjen top J^cektir. tan vazıfesı halipi aldığını, ha.kı i mışlardır. lanan eçjaların kendisine gosteril Jenvir ve irşat yollarının arandıjını ve Devlet Radyosunun bu maksatnaesini istemış, ancak bu arzu şım la kuüanıldıSını beyan etmıstir. dilik yerine getiriU»ejfljşt*»"İnÖFiü'nün Fadyoda kenuşma hakkı | Bayan Ayşe Dal, bu hususta ke1960 ir olmadıgım ifade eden Başbakan, hü $İH netıceyi alabilmek için Almanb Cumhurijref Mustafa Uzuıj 1128011300 kümetiB »adeee radyeyu rnülete yadaki Münih şehrine yeğenine tel Reşat 1480014850 idaresındeki 1528fifi Buraaralı tapk duyurulmıyan hakikatleri açıklagraf çekeceğini mak içip kullandığını sövlemis ve dün talımden, Hadımkoy'deki bir9&O699İ0 liğıne dönerken, yo)da huviyeti heSalih Zeki Toykay, İ29M13660 din İstismarcılıfı ve BÜZ tesbıt edilemiyen bir sahsı «ır4Üteahhitlik yapmakta idi. ve iki 17001705 }ık mev7i:una intikal ettirmiştir. rr.'.ştir Fr ŞQfor nezaret altma al|aay kadar once feilgjsıni #rHfra«)f f Vcrjl Dün, öğle üzeri, Yeşilköy Hava njaksadiyle Almanyaya Matbuat mıs ve olen şahsın parma^ındakı gitır.i^tı. Başbakan daha sonra matbuat nisan yüzüŞünd^n hüviyetinin \et Alanı bina*ınıa alt katmda ve 4»a hili yolculaFin gıkıj kapısı yanınjneselesi üzerinde durmuş, matbu bf ..* ^ni^ılmı^tr daki telefon kabinesinde görül^n (ın tusi(Fsui elmadıjfını. demekra1ik mânada bir matbuat hgyaüna Bir yanköBİci mahkum eldu gamah bır haç polis ilgililerini p>u »erujturmafa İnrmu zamanında yer verilmediği Sabıkalı yankesıcılerden Bur^a defş ciddi olarak icin matbuatın ne maddî, fc« mât nettın Erıj, dıin Levent otobus^n sevketmıştir npvi bir inkişafa ftıii elduiunu, ne de îsmail Ulukutiu ismirıde Polisin bu işi ciddjye alması»4* ^ır üe demokratiii tekimül #«fKal«rif» yolcunun cebinden Sâ iira almalf sebep) çizilen gamgU başiB yanj ya<ıyabiU)ığini, bunun netıpeıı »asuçundan 8. Suth Ceza Mahkeme. başıpdaki Almanea ve îngİUzce f « sine verıtmıştir. Sanık yapıtan i(or zılar olnvuştur, Gereekten de düzgüs »• kusv& gusunu mütaakıp 1 yıl hapis cezasına çarptmlmış ve derhat tev|fi( IUZ olan her iki liıandaki h\ı İTHALÂTÇlLARlN Jarda adılmiftır. Ankara'da vukua gelen Nurculann Bursadafci uçak kazasının tahkîkatı duruşması Sarnklar. «Bisalşi \"ur. Kur'am nı Kçrİ 'R s|z|Uısjdır. Biz bu sızitıdan içtik» dpdiler ve r Nurcululr. d'>'« t>J tariKç>t bilmediklerini s»yled4İer Bursa 21 (Telefonla) 27 arahk pazaı gunü Uurculuk âyizu y^ptlkları ıddiasiyle bir evd£ basılarak adliveye verilen 17 samğın duruşraalanna bugün şehrimjz AaU^e %• Ceza Mahkemesinde bü^lanmıstır. San'k'arı tstanbui Barosundan •Bekir Berk. ile Jzmjrden Necdet poğan temtil etmekteydi. Sanıklftr : • Bİ7 Nurcuiuk diye bır tarrkat bilmivofuz. Biyle bır tarıkata <ia rnensup degiliz» demıçlendır San)kiaıdan biri: «Saidi Nursı'nin adını sadece radyodan duyduk». bw djğeri de .Bız dın âf.kıvız. ÇisaJpj Nıjr, K^r'anı ifŞ.r.ı.rn'.i.n s.ız.ıltiv sıdır. Bız bu smltıdan ıçtık. Baska bir suçumuz yoktur.» öjejçıişler ye NurculuK iddıalarır.ı reddetmislerdir Duruşma, baskını yapan polislerin ifadelerinın ve başka vılâyetlerde goFUİsa aaaiıkieaaeLer 1Çİ. £hO lfyukuf tarafmdan evvelce verilen raporların celbı için 3 mart gtınüne bırakılm:çtır. r Kazazede Amerikan uçağınm c?ün 145 sekreter yemi» eUccek 1969 yaz donenande Dektikı Sekreter KursîarındaB »nezun olan 145 gence, yarın saat 15 de Seyazıt Nıs galonunda yapılacak olan törenle dıplomalan venlecektır. Mezunlar törende, 10 parmakia. bakmadan daktılo usulünü hıç bir zaman terke«mıyeceklenne yenıın edeceklerdır. , bozuhnac, kurtlaamaz, rutubet almaz ve ishal P A R O P en son Araerikfln metodlarıaa göre bazırlaamıştır PARO, en möbemmel gıdadır ü Sjtüric En Vakın Çocuk Gıaası İLÂN "Mavna Satılacatctır Makjna ve Kimya Eîiıdüstrisi Kunıınu fstanbul îriSaat fCurumomuza ait 36 «ros tonluk Mavna icapah ia*f p^sulü ile eatılaoaktır. Zarflar 29,'l/19«0 cuma günu saat 11 * kadar MikluTİuiumüze tevdi edilecek.tir. Tenınat 1000 T.L. dır. F^^la fnâiİHnflt için Sı>''iıa'ma Şefli'îine Tel: 44 4! T7 nuracaat *di'nn«sı. Hür dünya jsçiîeri v« Bastarafı 1 inci saiıifede roirperde dışında Hür Dünya tsçileri Konfederasynnuna yaz devlet ve koîoni uye bulunmaktadır.» « Hür dünya devletlerinrlen te^kilâtınıza üve olmıvsn kaç devlet vardır» sorumuzu şöyle cevaplandırmıştır: < Avrupadakiler arasında Por tekiz, îsparya ve Türkiye bulunmaktadır. Turkiyeyi tereddutle kayde^mekteyim. Çunkü dığer iki devfet difetatörlükle id.are edilivor. Turk îş teşk'lâtımıza üye olmamakla tanmmak bakımından bırÇok avantajları kaçırmaktadH'.» Sedat AC41ALI Türkiyc Çamaşırlafinızi ipekli, nylon ve yıkamak için Sendikalar zam ıçm ısrar eaıyor ı lstarıb^l tşci Sendikaları Birlifi UlarecjlenrıİB yapt»kları bır toplar\U da, Tütun ve Muskirat Federasyoauna bağiı 28 sendikanın çıkardıkiarı toplulukla iş ihtilâfınm yuksek hakem kurulu tarafmdan redİ\ kopusu goruşülmüştür. Birljk idare heyeti, bu konu<Ja Tekal Bakar.hğına bır roektup yazılarak, Federasvona ba°h 28 sendıkaja di ğer 4 sendikaya verilen zanrçların teşmılının istenmesini kararlaştvrmıştır. Birlik, Bakanlık tarafvnd^n i Tekel isçilerine zam ycluna fi'.dıl j medığ} takdırde Federasyona bağlı sendikalan ieykalâde kongrese göt.ürraeyi kerar altına almış^ır. ÇAİV1ÂŞIR TOZÜ lozudu' S I i « 5li »tens TelftOO taanbul TH.4410M iBtara îe!.14995 Kars'ta bir gazeteci mahkum oldu B#«*ar»/> 1 J ^ i sahifefle ğar para cezasma mahkum etmiştır. Diğer taraftan Hılmi Dagcıoğlu, yayınlanmakta oUn muhalif (Ekmci) gazetesinvrı de resmi ilân hissesini tamamep k«serek Karsta çıkan beş D P. İi g£zete arasırda taksım etmış, dokuzı yıidanberi yayjnlanan gut>delikî Ekınci gazetesi bu yüzden neşr,i: jratjru haftada üç gune ırdamek zorunda kalmıştır. Denizcilik Banka» T.AJO. Denizyolları İşletmesinden: 23/Ocak/1960 cumartesi günkü Hopa arahk postası yapılmıyacaktır. Muhterem yolcu ve yuk sahıplerıne ilân olunur. Tankın ezdiği adam öldü Telefon kabinesine çizilen gamah haç LONG PLAY KLÂSİK PLAKLAR ARAS PLÂK EVİ Osmanbey, Halâskâr Gazı cad. 202 Tel: 47 59 75 B P : İ ****** ' DİKKATİNE 1%3 M.îdel yarjm ve çeyrek •onlıık Haraburg mah Chevroet kamyonetler 5<Jfl Dolar yeHek parçalgr ve bütün AmeFİkan arabalan fabrikaH(n yarı fjatına. Müracaat : Postreasjant în?aat Yüksek Proje için genç, santiye aranıyor Ücret dolgundur. Halit Ziya Bulvarı K r o ^ îs B«ra«t »tti Piip geee ges vaktc kadar deeden soryçturmada bir natic* Sahte vesıka Jarmm edarek ^abataş Erkek Lısesınde ambar nje ahnamamıştır. nıur|uğu yaptığı ıddıa olunan «Sal} Bir intih^ra teşfbbü» te ffâkım» Kaya Alpgürel, dun I, Hayrünnisa Menderes adında bif Ağır Ceza Mahkemesınde delil ki kadın, dün saat 14.45 sıralarındf fayetsjzliğınden beraet etmistir. jfendisim iptjhar kasti ile SaraySavcı, sanık ıçın 2 ilâ 8 yıj arasjnr burnjndan denize atmıstır. da hapıs cezası ıstemişti. O sırada, hâdise yerinden geç.mekte elan bır motor mure<tebatf kadını boğuimak üzere iken kur.• tarmıstır. Yapılan soruşturma sonyndş, Beşiktas Mâşuklar Caddesı 91 satçin tecrübeli birer eleman yıh evde otuFgrt 44 ygştndaki kadmın zaman. zarr.an sinir buhranHanı No: 24 İ?mır Tel: 27050 ları geçirdiği teşbit ediiıjîjştir. vâli w a Aranıyorj İwMilr 3 nel ¥ıırtiei iiomis>on Başkanlığından Aşağırta muktezi bilgllerı verilen a!f kalem viyecek madrielerı kapeh zarf USUİU ile sajırj aj^nacaktır. Tekhf nısktuplsrının ıhale gıınu ihele «aatinrien bır saat evvel Korr.isyon Başkanhğma verilmesi şarttır Postadakı vâkı gscikmeler kabu' edılınez, Evsaf ve şartnamesi her gun Komisyanda garülebılır Cinsi Tsze soğan ;. Marul Saiatflık (HJ> sı r • Taze bakla Seoıiz otu t Sakız kabağı ' Miktarı 75OO0 Kg. 2U00Ü0 Ad 50000 K e 50000 Kıç 2S000 Kg. t . < < r soooo Kg. Tahmini Fiatı «0 Kr 40 Kr 190 Kr 100 Kr. 100 Kr. SO Kr. Tntan 450**0. 80000 5000050000 «MW1 12500.TL TL TL TL TL TL Geçiri tcmır.atı (ffealc çiin ve saMİ P 60 , 2 «ekter 13250. İira 8 şubat 19fi0 11 de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog