Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

22 Ocak !••• CÜMHUKtYEI (CUMBURlYETı kı Zabıta n a u u ı 41 yine onu aıkı«tırır, yine Anne Meredith, dayıuBiai b« kaUne mknk verememi»ti. Kalktı, •uailer tormıya kalkarsa ne olaağaçlar araıında bir parça dola» caktıî Gördüğünü löyliyecek miytıktan aonra, eve döndü. Daha ka di? Dayııının eve av*etl, ona hiç bir pıdan içeri girer girmez, evde acaip bir »eyler olduğunu anlamış Uaelli getirmedi. Savory, çok heyetı. Ortahkta bir fevkalâdelik hü canh, hatti korkmuş gözüküycrdu. küm aürüyordu. Ellen'le a*çı ka Sinirliligini fiılemeye eahştığını dın, methalde fıaır fıaır bir aeyltr belli eden iarfara bİT Uvırla içeri konusuyorlardı. Solgun yüzlerinde «irdi. Fakat Anne, onun tlıerinin Nabide lcindeki h*ree*ndan blr ycrda d«Mo«*y7*m. Wr takum N*hid« parteaa hcndfaıl <»ndan er»y* rtıyor, Avrupada akval kansıyof, 4«rvle< tedb1rt«t titredıgıni farketti. ramıycrdu.. Günlere* Müzeyyen'd« k*hyor, ba«ntım »adl yaçtaklleria tubelere anüraeaat *tm*ayni korkunun Hadeai vardı. aimafta devam «dlyordu Dfirt »Justcı «runü Karaafttıeyyen iatemlyerek »ebebiyet verdlfl bu Savory bir karuına, bir yeğenllan da Müteyyen onlara ge'.lyordu . O ahvalin lerini. gazetf \'. rin iiin ettlginl v* n.ahal!elerd«a deniz Bogazının torpil dökülerek kspatıldıjtı hahalden dolayı büyük blr aıap duyuyordu. Sâbire Anne Meredith, hidiseyi anlane baktı: kanştıjı pünlerde MUıeyyen yine Nahide'de idl. tebiıgat yapıldıjını agzından kaçırrr.'ştı, blrden ber almdl. Scferberllk icabı olarak bazı ffida dadı ne diyeceğinl «asırmii (çocuğa bir hal olamak için tam onlara sual sonaıya Berbat bir i», dedi. Tahmini Uzun uzıın konuştuUr.. Lâkin, KUzpyyen Nahlkelbinden vurulmuaa dönen Nahide, hıçkırarak maddelerlne e] konulmus.. Asker celbi ve »evkicak!) diye endışeleniyordu. Nahidf yempk yehazırlanırken, küçük lalonun^ka miz doğru çıktı, Grana vurulmuş, yat devam ediyor. Herkeste bu Işin genlsllyede'nin halinde bir fevkalâdelik gcrüyordu.. Bir ağlamağa bEşlayır.ca Müzeyyen istemiyerek aemedi, uyku uyumadı.. Şadi'yl elinden kaçırmış pısı açıldı, yengesi gözüktü. Dori», olmüş Çok berbat bir iş. ceğı, dünyanın kanşacEgı kanaati endişe 11« türiü anlıy&madıtı bu hall orta:ıgin fevkalâcebep o.'duğu bu hal karşısıcda »aşırdı.. gibi çırpındı! onu görünce, el işaretiyie yanına hâkim.. (Arkası var) Dorıı aordu: liğine atfetU. çağırdı. Anne &alona girince heye Hâdise nedirT car.l» «ordu: Bir infil&k Tıpkı geçen aeferTiillIirilfflflllIIllfllllIflIIIIIIIIIIIIIIIIflIIIIIIlIlIlllIIIIIIIIIIIlfiIîtHllIIIIIf IIIlirîîIMfflliîItlllIIltlf !riIiIllII!llIIİITIIIlIll1IM!IIIMI!ÎIfIIIIIIlIIIl!lIIIII!HIIlfm Ne oluyor, yengeT Ne varl ki gibi. Crane, Ruin Hill'deki kum Doria Savory kapıyı kapadı: lu patikaların birinden geçıyurmuş, Müthit bir şey, yavrum. Bir infilâk olmuş, Crane berhava ol • infilak daha oldu. Kimseye bir | e y oldu muT Doriı: • ^asıl mey Feci bir Korkarım, oldu. Zavallı Mr. dana çıktı? Crane. Crane'in havaya uçtuğunu gör Yokıa öldü müT bahçıvan Treg Ondan korkuyoruz. Dayına ha müşler. îhtiyar ber getirdiler, o da tahkik etmiye lown kendi gözleriyle görmüş. Korkunç «ey! Tıpkı geçen segıtti. ferki gibi! Treglown yaralanmamı? Anne dehşet içindeydi. mı? Korkunç bir şey. Nedir aca Hayır. Karmakarışık anlattığı ba? Fransada, her gün, ber beç «Torrents» bu roman ı$te Kahşeylerden anladığıma gore, bıraz H:ç bır »ey bilmiyoruı. Yal uzakta duruyorraus. Treglown buda&ıkada bir Kan» Ann« Deramanı da eniştesi, ama yalnız nız, patiamanın Ruin Hill'de oldu gün Cranein evinde çahşıvormuş. marett nin bir rcmanı »atıhr. Bu gbrünüşü bakımından. Marie ğunu biliyoruz. k*cın edebiyat lampiyonu, geAnne 1938 de ou rorr.anı bastırAkşam laat altıda evine giderken, Röportafr Anne ürperdi: 9«nlerde, en ünlü e?eri cTormak istemif. Büyük bir t&bi en kısa yol oraıı olduğu için Ruin Artlaa Tufan YAZMAN Yarım >aat önce miT rentı *• S e l l e n ı n rnüyonuncu reddetmi?. Sonr> bir başka yaHill'den geçmis. Crane cnrie, o ar Evet. ö y l e haber getirdiler. kada o patikadan geçerlerken pataayıaım tı'ıı.i çıkardı. Böyle yınevi sahibinin karnı romanbir ieviyeye ulaşmasınıo ıırndan çok hojlanmn. Eser bası ö y l e y s e benira i»ittiğim a«e lama olmuı, hemen kcsup eve haaı soran bir gazeteci bunu | u lır basıimaz edebiyat mükâfat! o id; Kumsairiar! geçen patikaya ber vermia. Evden de vaziyeti poI eümle ile anlatıyor «Ona, mukazanmış. Ok'.ıvucııl? rm ısrsr: gireceğım «rada duydum. Kazayı lise bildirtnisler. Şimdi polisler o rada, etrafı arattırmakla meşgul • vaffak olmanın aırrını bir y*üstüne filme alır.mı? Ve ronasıl gormüşler Mr. Cranc yalnız ler. mfk tarifi ister gibi fordum. mancı onun arkasmdan 25 e»er mı ımifT Hidiseyi Ukib eden iki gün. AnMeğer çok kRrıjık bir yemekdaha yaratmı?. Bümiyoruz Dayın dönüp gel ne Meredith için, kâbuslarla dolu «Evleneii daha on yedi yıl olrektıgım anladım Bır daha çamiş bu.» »ın. o zaman anlıyarajız. Marie Anne'ın edebiyat hadu » diyecek kadar ajkta tad hjrr.a saatlerimden ?Eşmadım.» geçti. Şehirde türiü türlü dedikoMane Anne Demarets, daha Anne Meredith pek endlıelen dular dolasıyor. hiçbiri ötekini tut yatı kısaca bu Kendi hayatı bulmu». Marie Anne'ın kendi hayatı 10 yaşında iken yazı yiîmıya mıştı daha da heveranlı. 1943 de Vitda tıpk' rcman gibi Çekingen. Sonra da bütün bur.lara kamuyordu. Neticede, ortaya çıkan merak sarmış Alsas'da büyük tnşallah kazadır. Yani demek her söylenti böylece biribirini yok tei'dekı bir toplanma kampınutançaç, vahşi bir çocukrr.uş tılan bir dis'.plin. bir yazlıkta otururlarmiş. Abıstıyorum ki... dakı yeŞeniri pormiye picier ediyor, fakat Anne Meredıth'in de, Alsas'taki bahçelerinin en kuyBu disip'ıinı kendisınden dınla'arı kendisiyle ilgüenerriyeDons de düşünceli idi: Garın büfesinde yeni serbe=i ilk infilâk mesele«ine »dı karışantu koşelerine gızlenır, insEr.liyehm: cek yaştalarmı?. Çocuk. bir hlbırakılmıç bir esir subayla bir tnsamn aklına türlü şeyler ların da yüreklerini yeni yeni eniardan lra';armış. 11 yaşında Is• .4er sabah saat 7 de yazı rr.a tıra defteri tutup avunmak isma«aya dü^erler. Konuşur. şageliyor, dedı Ama şimdiden bir diselerle doldurmaktan geri kal viçrede bir yatılı okula koysamin başındavım ö ğ e y e katemiş. Okul direktörü bu defkalar edPr. e s p r ' " ' yaparlar şey söylemiyelim de bekliyelim mıyordu. muşlar Dört yıl urada kalmır. riar, arasız, çaiışırım Bunu bateri görünce «Böyle bir çocuBirbirlerine adres verip alırbakalım. 1B yaşmda bir taşra evinin Herkeıin aklına İlk felen sual, na vaktv,'le mefhur bir yaıar Olimpiyat Stadını blr Teraltı tü neli II* bağlı bulunan ve »tletie£U okulda tutmsk forumlulular Dort «y »onr* kan koeaAnne, o anda, birincisinden eok bu ikinci patiamanın birincisiy;e can sıkmlısını avutmak için öSretmişti. llkin korkunç bir ıte m<Uab»kaIard*a •YT«1 w n m » l ı n n > tabsiı edilen M beykelle ğunu ü«tüne aiamıyacaftı» n\ dır'sr. O gün bugün hâli o hadaha endışe verici bir »ey düçün iıgili olup olmad.Jı puali idi. Eğer kendinl roman yazmıya ver$cy g'bi geldi Yaıı yazmak tevrilmia meshur Mermer Btjtdynn •5y!iyerek onu evine dönd'irva, hSlâ o aaadet sürüp gidiyor. dü. Korunun ağaçlan arasından, bu iki cinayet biribirine baglı i?e, miş. Annesi o ilk romanı gizügibi bir ıcvk naaıl bu kadar mü) M5»r bajtan baaa hayaltşte bunun için Marie Anne atihtıyatlı hareketlerle ilerliyen da bundan ıcmra aynı şekilde yeni yece bir dersiye gönderrr.iş. MaİMB Roma OllmplyatlarHiı» *u> lar v« tuvaletler, duşlar, banyosıkı bir bürokrasi haline konu» i h v e r i n i teskil edecek »laa ltal lar, maıaj odalan vesair teaialer mij defterin içindekiler. ka inanıyor. Durmadan aşk royısı gozünün önüne geldi. Savory ni cinayetlerle de kar|ilaıılmıyacarie Ar.ne ilk muk^fstını kazan lurdu. Dinlemedim bile. Aklıyanlann «Stadio Olirapico» adını vardır. manLin hayal edebi'mesi de kimjeye görünmeden eve girmiye fı ne malumdu? rr.ış Sonra ablaları birer bitlk adım bu olmuf. Sonra ma e^tikçe yaııyordum Elimîlk aeferindekt fibi yine büyük Terdikleri «Oümpiyat Stadı» göriil Oıimpiyat atad^mn en dikkate her seyden çok bıınrian. çahştığ:na göre, eğer Rin Hill'den rer evlenmişler. En »»vd ; Si^ii buna kadmra hir incellk k«rıdeki romanı bir türlü bitiremimiye ve tetkik edümiye değer bir değer tarafı, Monte Mario tribügeliyor idiyse tam da o yoldan geç bir kalabahk dinleyici huıurunda yanında mi'afir kaldıjı günlerçıyor. Mesut bir evülik bir ketnsanın, bol eser vermek ifyordum. O zaman, ne kadar büyüklük ve güzellik tajımakta nü üzerine inşa ediîmi» olan telemesi iktiza ediyordu. Anne, git yapılan ilk tahkikat. müphem safde aklına yine bir rnman yazre fışkıran kaynaîa dıizenli tiyorsamz sevinız, diyesi ^elikorkunç oiur^a olsun. edeb! ça dır. fon, radyo ve bssın merkezidir. gide artan bir dehçet içinde, bunu halarla dolu g'çti. Bu defa, birinci mak se'.miş. En meşhur eseri. bir çığır açıyor. Marie Anne: yor. liîma için de bir reflek";'in geinfilâk hâdise'inde isimleri geçen «Olimplyat Bölgeal» adı T«rilen Bursda bütün dünya düşündü. kimseler, Wedgewood'lar, Litt'le'mahalde bir çok tabiat güıellikJa nin isine yanyeınk 572 ba<;ın ve Ffl | l l l f I ? 1 i 1 | | | l f ? l l I * I l l f f I I I I I I I I I I I I I l I l l l I f l I f I I İ I l l J I 1 1 1 l l l l ] 1 1 1 I I I l l l I I I l l I t l I I I I T l I I I I ! l i i ; i I I t M l l I l I I I I I ! I l I I I I I 1 1 I I l l l l I I I I I I I I I I I I I I I T T f l I I I 1 1 I I | I I I I I T l I T T f l l | | | i | | | | | i ı ıT" Yalnız. Savory'nin takip ettifi ler, birinci derecede llgili olarak rini kucakhvarak dünya gençlıgi ri, 50 teiefon kab'ne^i, şehirlerarayol ve o telâşlı. gizlilik dolu ha dinlenmiyorlardı. Şahıtlar deŞışık\ nin, birbırleriyle yarışmaıını bek >ı teleskrintör mevcuttur. Gazeteyahut li de»il, saat de mühimdi. I ğ e r ti. Ama, aorgu hâkiminin, lemiye baçlıyan Roma'nın bu 100 ci, fotoğrafçı ve macı rndyo ve tedayısı, onun infilâkı işittigi »ıra jüri Azasından birinin, hattl polibin kijilik stsdyumunda Oliaapi. levizyona • ;?rek f l f m a n l s o vaj da Ruin HiH'den ayrılmn ise, tam sin, ilk vaka İle bu ikincisi arasm yatların açıh? töreninl görmeyi zıfelerini kolayca yapsbilrr.eleri ! da o anda, koruda bulunması icap da herhanji bir irtibat bulunma'i çok isterd'.k Açılış ve kapanı» tö içm esas tribünün ü«tüne hafif ihtimalini ileri lürüvermeleri haedıyordu renlerme sahne olacak olan bu maîzemeden insa edilen ve her Anne Meredıth'in başı döndü, linde, aynı isimler bir kere daha > modffrn ve muhteşem «ahada her tarafı cam olan 42 kahine bulunortaya atılabilir, aynı «ahıslar bir bayılmamak için bir koltuğun artürlü atietizm musabakalan yapı maktadır. kere daha füphe altında kalabilirTelsizle cah?acak!ar kalıgır.a aoandı. Düşüncesinin yan lacaktıjr Bu arada cirit, gülle, çe için aynca 42 oHacık mevcuttur. di B B. basının bunca çırpmmasıh | olduğuna için için kendini Ikiç a'ma, yüksek ve uzun atlama Atietizm İd8recılerl ve. te.knt«v<'nYalnıı, bu Mfvrki tabkikat netins ksrsılık ilk annelik «gBrüsme» nandırmıya çaiıştı. Ama muvaffak lar, »ürat ve muksvemet y a n ş l a n ler için hususi yerler, mü^i'.bakacesi, ilk infiltkı takib eden tahkisinl gazeteci'erle degil iki küçük olamadı Korkunç füphe dağılmıbu ıtadyuırda icra edilecektir. Ay ların neticelerint ilân etrr.iye mah kata nazaran bir tok aoktada m u v liaeli kızla ycptı. Geçen çarsamba yordu. Infil&k yine bir auikaıt pet netice vermii aayılabilirdi. Bu rıca yürüyüşlerle totcık' VBrıjhn 8U!< radyo vtf'feTffaTnr Idare edlGünlük gaıeteler bundan böyle ise, bu ışi yapan dayııt iki arkadas ellerinıieki pararı hedeğilse ikinci hâdisede pathyan şeyin manın ve maratonun finiıleri de bu !en levrtsîar rtv"riaîp y?r!cre koısplarlar. t frank. Bu para ile liHindistanda Arnritsar'da bir | nin ve odalıklarmın. bundan bBy yalnız insanları değil, sıgır cinsin bile. bir şeyler görmüşe benziyor hiyeti tesf.it ediiemıyen mayinimsi rada bitırilecektir. nuimustur. Staiyum, g»ce maçlar.emaya gidi'.mez. «Haydi Nieo günde 2 000 nikâh kıyılmiftır. Çiin • le, »ahsi arabalan olacaktır. Lükı den hayvanlan da ilgilendiren bir du Heyecanı, telâşı belki de on bir ıey değil, el bombaeı olduğu Stadyum, 90 000 metrekarelik bir r.na mah'us en »r>n tertibat ve l»»'v! ttPrmiye gids'im.» kü bir astrolcjf o gün evlenecek] arabalara öy:e camlar konulmu» nesne oluyor Biz okuyoruz, onlar dandı kesin «urette meydana çıkmıçtı. teçhizatı da hair bulur.m^ktadır. «ahayı ijpal etmektedir, kapledılerin mesut o'.acaklannı scylemiş.j tur ki içeriden dışarısı eörüldüğü yiyecekler. Kanadanm ünlü profe«Yasaaaa...» Bu sefer, başka bir korku yüre Yaln>z, ilk defa oldufu gibi, bu sehalde dıçarıdan bakıhnca arabada sörleri işe varamaz olmuş gazete ğinı kapladı Ya dayısmdan, baj fer de, patiamanın sebebt meçhulğı yer 3S 500 metrekaredir. Stadın Bu »tad. Hünyanın en modcrn bir 1 franea bir Kçu><ik demrt çispor sahası o'up milletlerarası okiler görünmüyor. dışandan 130C, içeriden 510 metre leri yiyecek haline sckmayı diişün ka kimseler jüphe ederlerse, ken dü. çek uydıırurlar Fakat apartman tngiltere Münakalât N^zırı Marpj tızunlugu ve 138 metre geniîlifi limpiyat knirfelerine uyeun ve em kapicst tenbihlidir. «Olmar. B. B. mü?lerclir. OrJarı ıslat'.p ezerek di ha:i nice olurdu? MeselS Mr. i *• (Arkaaı var) vardır Bas?ınak şekiindeki otur «a'leri arr^ında hus\:«i bir de?er ye gidüemez.» Kzlar b?s yere me leı elli yıl içinde yol kazalakarıstırmışlar. Bahreyn Prer.si elevizyon kur başka maddelerle taşımaktadır. nnda 15 milyon in^an'.n öleceğini.J ma yerleri lahta ile döjenmijtir. ram anlatmıya çslişırken asansör 3 OO O kljinin yaralanacağını id: durmuştur Fakat memlekette ar bır hamur gibi sığırlara vermiç0.O Bu oturacak yerler yanyana getitist bulunmadığı için denizciler lerdir. Hayvanlar kâğıdın sellüioSer.fc'e 500.000 dolar eelir terin insr. Içinden Charrier çıkrr.aı mıT dia etmektedir. | rildiği takdird* 30 kiloraetrelik bir eden Ita'.va futbolür'.»k' bu rolü üîtlerine almışlardır. zundan pek haz etmij, iştiha ile müîte Hemen atılırlar. «Olmaz, matma• i urunluk kazanmaktadır. Oturma rek bahi» oyunlanr.dai kazanı'an reller. Sizin anneniz eocuk yapsa atıştırniclardır. Mide'eri de katiAvusturyada if adamlan elek y«rlerini ihtiva eden tribünün top paralarla inja yer. bozulmamıştır. edilrtif olan bu elli kişi birden görmiye gelsin İJrak altındtki kısrm 17.71 netr* muhteıem spor âbidf«i, Olimpiyat tar mi'iniz?» «Ama, biz elli ki?i tronik makineden jikiyetçi imi}' Bütün ynrtta ilin edifen ler Çünkü burlar he«ap liftesini dir. Buralara tür'.ü iervisler yer lardan ionra Itaivan »porunun in» degiliz ki.» Charrier de tas deSil «« leı^tirilmistir Stadın lemindca iti kifaftna tesir edecek mahiyette ya. Bir çift ci?i kızın bu kadar çıksrabiliyorlarmış ama bültenleNew York'lu genç bir badanacı barea yüksekligi 10.50 metredir görüldütür.den bu tesi?. ttaivan yalvnrmasına dayamlır mıT Asan 19 unvan ve me^lekleri yazarnıyor \ »açlarını tıpkı Hitler gibi kestirlarmış. •t 10 giriı ve çıkıı kapııı vardır; gençliğini haklı miftir. (Bir zamanlar Hi»ler de olarak sevir.dir »8r bu sefer yertinri katt» durur. • bunlar A dan L ye kadar numa mektedir. duvar boyamaz mı imij.) Polis bu îçinden Charrier ile bir çift kı* Maısnchusetts kadın pollileri rtUnrnîştır. Oturma yerlerlne 66 garip badanacıyı yakalayınca orGrek itilir.de inja olunmu» olan çıkar Bütün gün B B.nun kspıerkekler gihi yün pantalon giyml•ntrcden girilmektedir Rahat rstaya bir «Yeni Nazi Partisi» gruMermer Stadyum. her biri dörder sını bekliyen kalabahŞın |*skın ye itiraz etrriş'erdir. Kadmca 1akat İ A O kişiyi istiap eden bu OO O pu çıkmıştır Ve evlerinde silâhmetre boyunda flO mermer heykel bnkıslan önünde^ geçer, kapıdan Tafetlerini kaybe'memek tçin ince •tadır boşalması 11 dakikada müm lar, Yahudi karşıtı broşür!er, sile etrafı çevri'.raiş bulur.makt'.dır. girerier. elbiseîer giymek »rzusundadırlar. ktin »labilmektedir. Halkın oyun nagogların kapılarına dökmek için 1 V O rv«ç men«ell kâjıtlarda» a««|ıda eİM v« »llrtarlan 2^.000 ieyirtri"in oturmajına mah Aman ne tatlı, ne »eker kız, iahasına »irmesine mani olunmak luı olan 8000 metrekarelik o diye d?lar'ar. B. B. nun odas'na. hanrlanmış boyalar bulunmuştur. yazıh 2480 ton kiğıt, kaeah larfla teklif almak turetiyle tatışa * Içlu 2 metre genijligınde 507 metre Dünyada en fazla Al«»ka1ılar turmı basamaklan, kesilmi? ıom Sonra kendilerini tutamazlar: «A., • çıkarüm'ştır. uıunluğunda ve 190 metre derinme merden yapı'mıstır. Bü*ün bu ne eı!'7 bu.» Tstlı. seKer olan bü telefonla konujmaktadırlar. tnsan 1 Kâgıtlar pesin flyatla ıatılabilece|i fibi arrtı edenlere liğinde bir baraj yapılmıatır. mermer ve hevkel bollugu itadyu yük B B.. tabii cıliz da küçüğü. başına ortalama H09 konu^rr.a düYakında evleneceği söylenen fü bir banka garanti mektubu karsılığmda kredi ile de veriİMektlr. ze! artiste bir hal oldu Pesinde S Kâjjıtlann ebat, framaj, cins ve rallrtarlan: ' Yapılan tertibat layesinde u h ı n,» bir eski Roma havaaı vermek B. B derhal yavrusunu aavunur. şüyor. Amerikada bu sayı 472 dir. gönüller sÜTüklemekten vazgeçkısa bir zamanda lulanabilmekte tedlr. Miktar (Ton) Tecriibeli bir anne pozunu takı• mişe benziyor. Kendini yepyeni T» atietizm pi^ti, en »ıcak havaOrtadı bulunan yemyeşil ojvr nır: «lik günler övle olurlar. bir Ebat Ormmaj L h»mnr n . haaıar Suurll Arabiütan Kralının esleri bir işe verdiği sövleniyor. Newlarda bi'.e rütubetini muhafıza * •ahaıı 10S metde uıunluğunda ve83 gün »ç kalıyorl»r. Bir gün de yal Yorkta gazeteciliğe başlamıj, 16debilmektedir Olimpiyat o y u n l s n metre feniîligindedir. 400 metr« nız fekerli ru içiycrlar, ne olat S20 80 n«muriarumı x 82 aırasmda her ne kadar burada uzunluğundaki ko?u pisti O?.erinde cak.» portajlar yapıyormuş. RcportajlaM S05 «0 kız öbüriine B B. nun hiç Vamp'a : x 95 futboi oynanTnıyacak ise de her H atietin beraberce koşmas.na rınm heyeran yaratacak cinsten 4 183 60 Kızlardan birinin aklı baska ye benzer yeri yok.» ] y* xlOO thtimale karşı turası 70yl0S met mahsus 8 ku'var meveuttur. P:?t, re gider: olup olmadığını bilmiyoruz ama 15 232 «0 B. B., çicekieri ve kompliman » Ö K S Ü R Ü G Ü relik bir saha oiarak hazırlanmıı hckty oyununa da rrüsai* bulunyakında kendi hayatmı yazmıya 111 90 «A... Gazeteler yalan yazmış. l a n için or.'ara teçekkür eder. El ^ 70 82 tır. Atletiz ı bisti. 400 metre olup maktsdır Girişir iki tarafına ?f"r Hani Nirolas'nın odası bembeyaz lerine her filmine parasız girmek A baslıyacakmış, içyüzünü açacak, 9! 92 70 95 63 100 metre sürat ve 110 metre en vis yerıerı ve vestiyerler de ku dı. Baksana örtü«ü penbe.» gizli itiraflarda bulunacakmıç. Iş62 için birer de kart tutuşturur. Gör: f 70 68 gelli koşuları düz hat üzerinde ruîmuçtur. Eeıanelerde bulunur. te bunun heyecan yaratmıyacsğı67 B. B. onlara yanaklarını uzatır. dünüz mü, şu tatlı B. B. nun ta â lfW 70 70 xl00 yapılabiİPcektir. Stadyuma ııcak 30 nı kimse sövlivemez. Italyar.lann (Le Stadl Dei Mar«Tam anne... Gördün mü, der bir biiliğir.i. 100 57 x 82 •u iağlamak için 1200.000 kalori mi) arını verdiklerl Mermer Stad 15 15 63 x 95 100 temİB eden termik bir elektrik yura. hemen ygnında bulunan O274 70 xl00 100 K O R U Y U C U M E L E K L E R ŞATONUN KIRALİÇESİ 47 aantral; inşa edıldiği gibi aynca lirupıyaf Stadı'nın emr'.ne veril31 57 X ti 140 ••ryan kesildiSi takdirde kullar.ıl m:ştn Müsabakalara ijtirik edeM 63 xl40 140 mak flzerc aehir eeryanına bağlı eek clan atletler evvel» bu Mer99 7fl xl00 M0 olmıyan S75.0U0 Vathk bir aantral mtr Stadyumda ıımma hareketla30 57 z n 180 yapıltmştır. ri yapıp müıabakaya hazırlanacak Sl 63 x »S 180 'aı ve buradan bir yer altı tüneli Olimpiyat aahasında 1500 aticte 70 XİOO 140 xn yetecek dispanser, oyuncular için ile Olimpiyat Stadına gpçeceklerhususi büfeler, halka mahsuı bar cir Yekun „ 2000 460 4 Kâğıda ihtiyacı olanların en geç 3/2/1960 çarşamba ?ünü saat 12.00 ye kadar kanunî muvakkat teminatlariyle birlikte kapah zart içinde fiyat teklif mekrtuplannı (cins, ebat, gramaj miktar ve asgari 21 gün olmak üıere opsiyon müdrteti veıilmek •uretiyle) Ankarada Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlük Mal'.27 Aç.lıs ve program 7,30 Gün, o*!ul 22 01 Müzlk £ . 1 5 Beiediye zeme Müdürlüğüne vermeleri veya bu tarihte mezkur adreçte Müzlk 2S.45 Ferd! aydm sevgiii dinleyiciler 8.00 Haber! paatt J2.20 bulunrnak üzere postalamalan lâzımdır. ler Ü.15 Şar'nlardan blr demet St=*tz«r'i*n "Diyano 5oîr»lan 23.00 Hs5 Teklifler Ankarada Umum Müdürlügümüzrte 3/2'1960 8.35 Müikl: sabah gezlntisl. j ber!»r 23.15 Hftanın senfonl* mögünü «aat 15.00 de bir komisyon huzurunda açılacak olup arzu 9.05 Fr^nsa'dan rr.e'.odller 9.20 F. zlk kor.serl (O. Fesn'.Bh! «Rorna BayMendel?sohr. «1 No. lu plyano konçer ran.Ian») 23 40 Dans nıüzlgl 2400 eden teklif »ahipleri mezkur gün ve saatte toplantıya iştirak tosu». Mozart »Do m'.nör kentet» Program ve k ' n ' r ı s edebilirler. 10 10 Vlctor Yo'irg Orkertrasından tanANKARA t Taleplerde vahidl kıyasi kg. olacak ve kısmi teklif yagolar 10.15 Saz e?erleri 1030 Gü«.57 Güraydın ve günün progranîları pılabileeelıtıı r.«y Amerik2H<ır! melodner 10 45 G. 7.00 Bııeün «Erken uyananlırın prog7 Kurum, aatifi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapMahler «11 Ko. lu Titan »enfonisi» ramî» 8.00 Hberlsr 8.15 M"t«oromakta serbesttir. <2984) 11.30 Dar.s ve caz müziğl 1200 İ i l n . OLİMPİYATURÎ Olinpiyat Stadı dokikada bir romonı otılan meşhur Okul Direktörü, onun, daha 10 jaşında iken tuttuğu hâtıra defterini görünce «böyle bir öğrenciyi okulda tutmak sorumluluğunu üstüne alamıyacağını» söyîeyerek kendisini evine yollamıştı. Oysa defterdekl maceralar baştanbaşa hayaldi nıtı Dünya Olaylan bebeğinin ilk slyat etçileri Bir şehirde bir günde tam Eski gazetekrden 2000 nikâh kıyıldı + i ERCEK hayvar gıdası EKSİLTME ARtTIRMA İLAN Kâğıt Satılacakür Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlüğünden: ., îsfanbul Postası tclefon ' • • ; : • . * • = * » • REOSİL keser ÖYÖİBÜGÜNKÜPROGRAM ci priersm.n krpanışı. 12.27 Açılış ve progTaın 12J0 Şarkılar fSail Ho?wsl 13.00 Haberler 13.15 Cesıtll ögle müzlgi 13.43 Çark'.lar CAfi'ib Karacani 14.15 Cuma kanp»i (t StrawiTisky «Re majör keruan koncertonn) 14 45 Karadenlz tüjküler: ı Ali Genç) 15.00 Program ve kapanış. 16 57 Acılıs ve program 17,00 Bale müz:K (D. Milhau «Dünyanm YaratıIrçm b5le süitil 17,15 Sarkılar fMuzaffer Gülek» 17.45 Güney Amerîka müziŞl 1S00 Radyo Erkckler Fa^ı! Heyeti 18.25 Sağlık oğütleri 18 35 Müzlk .9 00 Haberler 19.15 SarVlar (Mün'ÎF ^^ı 19.45 MeloS'den meloliye 2n.no Kıbrıs saati 20.:5 Radyo Ga?ete=i 20 40 Avnıpa opereüerl 21.00 Esref SeftVtn hasbıhah lojl 817 Bur'ln "Drogramm devam'.» 9 00 î k f r d program 12.05 Haflf müzik 12.30 B^raber ve m>?o ş?rV:ılar 13.00 Haberler 13 15 Me'eoroioi! 13 17 Melod'ler 1330 S^rkılar (GSr.Y. Sö.ltr> 1400 Hafif mflziy 14.S0 Tiirkiiler (Nurertln Çarr.^ıâa^) 14.*, H^fif müzlk 15.0" tkl ssat ara 16.57 Pıogram 17 00 İncesazdan Karcıâar Fa?lı 17.30 Koruşma 17.35 Sarkılar (Nermfn Den:rcay> 1S 00 Nico d'AKUtino ve arkacis=lan l?.30 Yurttan Fesler 19.00 Habcrler 19 15 Metenroloiî 19.17 Tarihten blr vaprak 19.20 StiMyo 4 ten me'.odi'.er 19.40 Resital 20 < W Kıbns faati 20 15 Radyo Gazete?i 20 30 Şakı'sr (Ner^et Tok?fwglu) 21 00 $iir riprle nesi (Stlflt T=5er| 2Î.20 M"!odl hıfanı 2İ .50 Blze ge>p.;er 22.00 B.M.M. n.ıle bugün 22.15 Haf.f 21.10 Kisa haherler zl.15 Padyn asrkıiar 22.40 Devsmı yeı.n «k;am Klâ!;i> T"IT'< MUFİM'1 K r r s u 2! 50 23.00 Cnma »cc«tTi!n h?f!f mOıi?! Tarihlmlzde bu hafta IHaluk Şehfjvar 21.00 Yar:nın programları ve iyi geceler. •> *••••••*•••••' BA¥ OSCAK: Çamaşırsuyu îmalâtçılan ve Satıcılarınm Dîkkatîne: Üzerinde (Akif Çamaşır suyu) yazılı monoğramlı şişelerimiz hususi surette imalâtımız için hazırlatılmış ve tescil edilmiş bulunduşundan, bu şişelerin boşları toplanarak içine Çamaşır suyu doldurjlması ve satışı • ayrı markah etiket konmuş^lsa dahi T Ticaret Kanunu ve T. Ceza Kanunu hükümleri gereSince «iTirtur. Bu şişeleri ku'lanan Çamaşırsuyu tmal^l^ıaneler? ile, satan baviler hakkında hukuki ve cezai takibata tevessiil oluna?a*ı ilân olunur. AKİF ÇAMAŞIŞSÜYU Kcray Isım ve tsmtt Bozdağ Koilektif Sir^eti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog