Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

'*"* r*"*'1 IX KAYBETTİĞİMİZ DEĞERLER BUGÜN VE YARIN Politika Amerika, deniz hududunun | Hâkimler Dost olan eski diişman Irlesik Amerika 11e Washinr, ton'da bir guvenlik paktı ak detmı» olan Japon Basbakanı Kısı, Tokvova donduSründp nasıl karsılanacak? Hatırlarda olduŞu gıbı, Tok\odan hareketı »ırasında Ba'bakan alevhınde numajışler vapılmıştı. Solcnların ıdare ettıfi kampanvanın hedefı venı Amenkan • Japon guvenlık paktının akdıne mâni olmaktı Bu pakt ise sımdı imıalanmış bnlunnvor. Pearl Harbonr baskınından bu yana Amenkan Japon münasebetlerının çok mühım değışıklık lere nÇradıSı aşıkâr 1951 vılında ilk Amerlkan Japon gih en'ik paktı imzalandı&ı zaman Japon toprakları fizerınde Amerlkan askerî birlıklerı bulunnvordu Japonva, bır i?ıal devleti ıle mua hede aktedıvordn Kendısf hâlâ «eski bir duşrmn» dı Sımdı ise vazıvet bövle deçıld'r lapon topraklan flzerınde Amerıkan kara kuvvetleri voktur Denız knvvetlcrı de hemen h»men cekılmıs vazıvettedır. Fikat mrmleketın 8 nokt^sında B hın k'sılık bır AS merıl'vn ha\a kuv\Ptı bulunuvor. 6 mil olmasını istiyor Milletlerarası Konferansta Amerikan Başdelegesi, 3 tnillik hududa artık dünyada pek az devletin taraftar olduğunu söyledi Washıngton 21 (A A R) Mıllet lerarası denız hjkuku konferan smdakı Amerıka bastemsılcısı Arthjr Dean mart aıında aktedı lecek krnferan=ta karasuları ıçın 6 mıllık bır hjdudun kabul edıleceğ nı umdugunj >îo\lemektedır 19>8 >ılında Cenevredp. t^planmi'î olan konferansta Amerika 3 rrn hk hudud statuko^unun muhafa7asm ıstem ştı Âvan Mechsınde ızahat veren Artnur Dean ar*ık 3 mıllık hudud fiıtrını dun^ada pek az dev letın savundrJÖJnu gelecek konfe ran«ta 12 mıllık hudud ı«tı\enler ı!e bır anla«ma%a \anl'p 6 mıMık bır hjdudun kabul edı'mesının mjmkun oldugunu so\lemıştır Eîsenhovverin Uzak Doğu seyahati Buğday demiryolu vasitası ile nakledilecek lzmır 21 (Telefonlal DemırWa'shıngtor 21 (R ) Başkan Eı>;enhower hazıran avm^a Rıma volu ıle hubuDat nakiıne daır >ava \anaca5ı znaret*en sonra Ja sak karan kaldın'mış ve keyfıpon\ a\ a eıdece>tır Bır çnk Uzak vet şehrımızdekı alakalılara tevPı^aI;a^a bugdav dogu merrleketı Baskana dâvetne cıh edılmıştır gondprmekte \» memlekçtlennı se\kının ou sjretle fa? ala.acağı znaret e*mesını kendı=mden ıs+e anlaşılmaktadır mektedırler Burada dola^sn 101 len*ı ere gore Baskan "ispnhnııf VTashington da aktedılen ıeni Japor\adan maada M Çnn Fı ı jtuven'k i 1 'ı r ^rvden once la pıiler FndonPzıa ' ı s m ve G ponvavı «eski düsman» durumun Kor»\ı zı\aret dan çıkarmış \r Rırleşık *menkanın dostlan arasına sokmustur. Avnı zamanda V>as*ııngton ba Ankara. 21 (Camhunjet Teleks) memlekettekı 8 hava ussunu mn Harb Oıcullannı akademi hah ne eet ıen kanun tasansınm bugun hafara etmek hakkını da elde et Mıllı Esıt'Ti Ko<nı«;ıonunda muzamstır. Runa mukabıl Basbakan 1 Bıt ^ 21 (Hısusı) Şehnmiz lcere'îine bi'lanmi'tır Tasannın KIM, Japonvavı tekrır hevnelmı bu lel alrnda on piâna eetırmMır Bu \e çe\re«me uç punden^en faM tumu uzenndrkı goru'îmeler sebepledır ki Başhakanın venı la'îiz olarak kar \a£m?<t^dır Ba g ın netıcelendır lememıstır Bu tasarıjla Kara \e Denız paktı lapon Parlamentosuna ko zı ^erlerde karın kalınd ğı 4 metka'lar Harb Okulları dirt seneve Hava lavlıkla kabul ettırecegı sovlenı re\e \akla^mı^tır Ysjan \or. Fakat bazı hâdıseler bn he vuzunden krnlerle ırtıbit krsıl Harb Okulu uç ^ene.e çıkarılmak defe hemen varılacaîını rostermı mıs ve Frcıçe muntazaman \aml tadır ösretım u\e'en profp=or!er makta olan otobu^ seferlerı ıptal \e doçentlerden murekkep olacak • o Dun bır taraftan Moskova ve »r ed lmıştır tır dığer taraftan da Pekın, veni Aferikan Japon paktına sıddetle tzmirde bîr bar sahibi bucntn etmışlerdır ve bunu «\merıkan emperv alızmıne. venl bir mahkum oldu Bıtln, 21 CTelefonla) Bır mud ışaret olarak föstermnılerdır Jatzmır 21 (Te eforia» Evınde det e i v e l Beledı\e>e tavın edılen ponvada iorvalntlerın §ol kanadı, ebe Sevgı Zor u nun ıs*ıfa«ı ıle komünlstler ve hır de tarafsızlar kı aramada hır mıktar dolar bulu çehır ebesiz kalrrıştır ran bar «ahıbı Abdulkadır Guler Raşhakan Kışı'nın Amenkan taraf bu?un vapılan mubakenesı sinun D Jer taraftan çehnmızdekı dok. tarı sivasetine karsıdrlar. Run'.ar da 5 a\ 2S eun hapi 5 ve Wİ hra tor «;ıkıntı<;ı da h<d ssfha\a geVmıç hem Parlîmento irınde ve hem de para ceza^ıia mahk ım olmu'itur tır Hukumet doktoru Cemıi Kadısında venl venı karısıklıklar çıSarık dolarların kenrt < ne aıt ol zancıoğlu keidı re^mı \azif»>;ı dı: karmavs teşebbüs edeceklerdır. tnadı*ını \e e\mde \aktı\le kıracı şında Saghk Mud ırlu*u Verem \merıkahlar, Basbakan Kisı'nm olaak bulunan bır Mizba^ı tarafın Di5pan<;erı Ba^hekım u' Trahom Washınrton'n zıvaretınin muspet <3n bırak Hıgını Hdıa etrnı^tı vp Sıtmp Sa\ aş doktrrlugj vazınetıcelerle «ona ermesıne bılhassa j fe «rını de vekaleten ıfa etmekteonem atfetmıslerdı Hatırlatılmı«tı Sovyetler Birliğinin dır kı Japon • Amenkan dıplomatık nüfusu mnnasebetlerl bnndın tam bır aBir üfüıükcü tevkif edildl Moskova 21 f a a ) Sovvet t*sır Bnce bailamıstı İlk Japon dıptatı^t'k O f ı « m n vavırladıSı bır Burdur 2! (TeWo!İa) Golcü lomatik heyetl 18«0 vıhnda Bei3i Sarava firmişti Bbvle bır vıl tebhîde bıluınldıgıne go'e 1960 mahslletınde Pabuç Hoca namıvle Sovvetler Bırhğının maruf bır ufuru'fu m ı«;ka \azardonumflnden lstıfade edılerek, >ıh ba'stnda Vashıngton Tokio münasebetle nu' ı*u 212 mı ^ondı r Bır \ıl îfin ken su^ustu l a k a annı tır Yapılan baskın sonunda 10 kadar karınnı daha da ddzeltılmesı ısten dekı rı f ıs artışı % «60 0O0 o'Tiu^t j r d ı n n mi'^ka ja7d:rmak uzere homısti. > canm evınde b»kledıklerı porulŞımdl BŞrenİTorny ki Başkan mu^tur Ü'unıkru ad'i makarrlar TEŞEKKUR Fıscnhower, Sovvet Rusravı zı>aca te\ k f edılerek ee7a»\ıne gon\ efatı İ e bızlen ^on^uz el** ret' sonnnda, temmuz aMida Tok me garkedon p«m babam z \oı> jrıdecek ve Japon tmparatorunnn mısafıri olaoaktır Pemen Fuar kot?«'ndan çekilen Avukat MUSTAFA snnra da Japon Velıahdı ıle esı HALIT C \MCIOfiLU Bırleşık Amerıkayı zivaret edecekotomobiller r i hp ta ıg een^sırda ted \ı lerdır r Î7irır 21 (Tele^onla) Fuar fii hıı<nı«;vında pnn &o ece ga\ lalnız nnotulmamalıdır kl \'•et g^ teren « \ n Ord Prof * kots^nie Tremlpketı^ıi7e getınlen Dr ÎHS*"N Ş C K R C A.K^EL \e m'rıa ıle ıgbırlıfı eelıvırken ee bınek otomob! ! 1 erı Ka dın?s\on F \ın Dr AHMET «tK^C ne de Japon\a Çın kıtası ile hıl BiVanhğı kararına u\ıl?rsk p n EMFD ıle V zznt c naze^ne ış h<»ssa tıcarl baSIannı kınvetlen nu Me^Tiek ve gutıruV re^nr vat r k e rrek çt lerk £t nde1 riırmenın vollannı araştıncaktır tır'lmak «uretı İe ı'halâtçı fırmamek mektı p \e telgrafia b* Artan nufusonnn genıs ıhtnaçlan lar tarafından F ı^r pumrııp mden \ rtnı tTzn °tte bulunmak «urç otıu bu ^olda ds turümeve mecCfkılmel'teaır Fuar kota^ıvle tn le acınvzı pi\laşan ak r ıbi 1 ve doet ırımıza pn c'cıan n ır bur edecektır memleketımi7e Ineıifere Alman ret \e «ukranlarımizı cand n \a R j ^ a Çekr»;lo\ak\ a Polonva q ömer Saml CO>>\R aızrrlcnz ve ttaha' an otomob ] ıthal edıl Csmcıoglu ailesi mi'tır Ba ak'ama kadir cuTrruktpn çcVıirn arıhalarm «avı^ı 25 d r ACI BİR KAYIP Pltüste karın kahnlıeı 4 meîre Haıb okuUannın Akademi haîine getinlmesi Biilis ebesiz Tstar bul Umuını Medi«ı Deraokrat Partı Kartal \za«ı muptela bj undugj ha t<l ktar ş fa buamvarak t*davı ed cllgı Cerr hpaşa Hastaiiane=ınQ« vefoi etrıştlr Cencze«ı 22 Ocsk 1960 Cuns gunu (bugıjn^ cuma namazmı mu•sskıp Kartal Camılrden kaliırı laran eoecl ist rahatgah na te\dı edılecektır M E V L IT n7 SABRI TASKIN TP\J SEFIKA Gelenbe\îrıin rtıhana ıthif pdılmek üzcrp " ocak currarte^ı günu C*1P M mmızını mütiakıp Kadıkov O^man ga Camnnde Mtvlıt cku tuİTcaktır ". akınlanrın V vc lunur Bptül Tektli Doç D Nüvıt TpkJl Beıan'ır» sa^hk durumu tehlikeli Londra 21 (a a > Bu ] Uçı Part •sının vavınladıjı «aîlık bultenınie Bevan'ın dururrunun f vahametını mu>a a7a ettığı b Idırılmektedır Bu sabah kendı hu=usı dTktoru ıle gprenlprde Bevar'ı amp'ı\at eden ıkı operator îşçı I ıdermı j e nıden zivaret etmıslerdır Dıçışlerı Bakanhğı Mu^teşarı tmın nuvesı gozıyle bakmak do2 Geçen asrın nıhavetlerınde Av Mr Dıllon henuz Amerıkalılann ru olur Kanaatımce harbın fecı 'rnpa fennı zıraatını oğrenraek mak llgısını pek çekrremış olan bır j der«lerınrien sonra bır Avrupa sadıvle ecnebı memleketlere tah konu u?erındekı muzakereler ve camıası fıkrının hemen harp bıııle gonderılen talebelerden sonun »ılesıvle Parıs te bulunmaktadır ter bıtmez d^gmuş olduğunu soj konıısu lemek janlış değı dır Harbm ders casn olan (Nesıp Karaçav) hocayı Halbukı muzakereleın iBir C. H. P milletvekili. hâ bu avın an uçuncu aksamı doksan Avrıpalı a n siddetle ılıglendırmek lerınden bırı vetmış yılda uç bjvuk harbe s e t e b n e t \ e'mış olar tedır kimlerin \e Termiz Raşkan bes vasında kavbcttık. 7ıra bu vu?den Batı ^vrupanm Fran«ız \ man «kan davasıtnın Merbura li>44 tarıbınde Fransads ları ile Cumhumet Başsa\cı >meli ve na/an zıraat tahsılını bı hemen bu^unu bırı ctçerıdekı Al ıntıhardan ba ka hıç bır man^'i smın tâvın \e secimleri icin tırıp memlkete dondLkten son tılar» dıgerı ı«e «D «arıdakı Yedl olmadıgı ve buna artık bır »on yeni esaslar kcnan hir •ek''fi r» tohamluk patates dafıtmak ve !er> ad'anvle anılan ıkı buvuk ık vermek zaruretı ıdı Ikınci der« zıraatını kovluve üğretmek üzere tı«adı grupa a\rılmı; durumda ı^e dunva ışlennde Avrjpanın esB. M M ne getirdi ki vuksek mevk'ine Avrupa mılErznrum taratların» eıtmıs ve hi dır o ga\ retlerıvle \maoluda tçerıdekı A tılar kendı grupla letlerının n"unferıt Ankara 21 (Cumhurıvet Te eks) dehu sıraw\le butun zıraat ıslerınde rından havlı manıdar bır şekılde >enıden ulaima^ının mumkui o Tokat C H P Mılletvekıh Şahap muhtelıf namda bahsetmektpdır'e' lamıvacağı dunjanın huvuk dev KıtaDçı Hak m'er Kanununun de ralısmıs Rnmelı l mumı Mufettıs «camıa» dıve Sıştm'mesını tenvne matuf bır ka lığınde zırıat musavırı olarak bo Bu grup ilk ış olarak bır gumruk letlerı ara«ında yer almak arzuM» ıttıhadı ıçınde muşfprek b>r pazar lanıvorsa A\rupanın bırleşmek zo nun te^hfını, bugun B M M ne İDiımus olduîundan Trakva kedonva • \rnavatluk çıbı bnl?e kurmuş olup d^ger mu;*erek nıa runda oldugu vakıa«ı ıdı vermıstır lerın toprak ıklım ve çıft<,ısıne li ve ıdan muesse«elen eelıstır Tekhfın gerek'esınde Hâkım'er *** daır esa*tlı malumat edınmıstır. mek volundadır Dışarıt'akı Yedı Kanununun hakımlerın tâvın ve Bu çeşıt gavelerı hukumetımız Tahsılde ıken Fransa zıraatını ve ler n e kendılenne bıraz muçlâk nakıllerı ve^ısını Ada'et Bakamdaıma de«teklemış olup bır gumtesılelerie Bnlcarıstan, manâlı «cmıvet» adın' na verdıîı bu ha ın Ke h?Kim *e muhtelıf va r a«tır ruk ıttıhadının varatabılecegı muh Ramanva ve Almanvada sevahat mış bulunuvorlar m natı muess^sesını zpdplempkte Bırbırleıvle temel rahatsızhklar bi7i hıç bır oldugu be'ırtılmekte h ' k ı m l e n n ettıfınden ha memleketlerın zıraî serbe^t tıcaret taahh"1une gırış zaman bu yoldan av ırmanrıştır aluslıne daır de derın bılçısi vartâvın ve nakı'lerı î'inın ıcra orgamı? oİTiak'a beraber dunvanm d Su he^ız dogru sıvası tutjm da dı Bursa, Selânık ve fstanbnl Halnının yetl ı«ı dısında bırakılması fier mem'ekptlprı muvaophe<ınde budur Yalnız bu kafı değıldır kalı 7ıra?t Mekteplernde mudur mu'itp'ek bır gumuk rıramlan Daha buj uk bır Avrupa Bırl ğ' ve hoca ıkrn bn eenıs bılçısı saveTekhf 64 65 ve 66 maddelenn sınde çenc ııraatcılere memleket voktu'kurmak bır çeşıt federasvona v a ' degntınlmesırı dern'ş etmekte ve zıraatı uzerıne amelı ve çok lavîçendeki Altılar F^an^a Batı n ak jolunda tçerıdekı Altılar m Yargıtav uvelerı ıle Baskan ve dalı bılgı'rr vermeie mnvaffak ol Almanva ttalva Hollânda Belçı pîancıları ve stratejıcılerı mahallı Cumhurne* Ba>;';a\ci'; r n ta 1 ın <rı nmşlur Mprhnm horamız eski Os ka ve Luk^embur; dan m ıtetek ve mıllı engellerı a«abılmek ıçın bakk nda venı e=açlar kovmakta n'anlı fmpaatorlugn hndntİ3rı kıldır Dı«andakı Yedıler ı«e în eskısıiıden çok daha bu\uk b r pa dır ıcmdrkı herhanjı kov \e kazanın gıltere uç Iskand nav devletı ts ioiın getırecegı kazançlara guven iıtrı«.ı, tihumları 7iraat veç Nor\eç Dan tıarka ıle îsvıç r ıçjfiaır Bunna da â^ıkar bır baTpkhf Yarc tav uvelığı »çıldıg n 7iraıtı da en geç ıkı av ıcırde a ıma â'ıtîerı uzerırp «ornlacak sualiere re Avu*:turva ve Portfkızden ku «^rı tıde etmıslerdır Fakat Içerıruludur Hur Avruns'nn dıSer dekı Altılar ı b rbırıne d^ıha sıkı mec'ı«ı genel kurulu tarafmdan karsıhk genıs malumat \erırdı uç mıslı aday gr« l en mesırı ve seBır Paç lısan blldı^ınden ecnebi bpş devlptı Izlânda îrlarda ts bağlamak ga retı ıle kullandiKİv cımm burlar arasırdan Yargıtay memleketler 7iraî nesn 1 atını taVıp nanva, Yunarıstan ve Turkıve rı rretodlar bır butun olarak Av B a ^ o n l a r K jrulunca yapılmssını eıler \e okndııklarma dair rnnhı hpnıız ıkı gruptan bırıne katılnı? rupada daha buvuk bır bırhk kudegıll»rdır Tabıatıvle KATO â rabılmevı havlı guçleştırmektemu'azanmındır t n ı avdınlatırdı Yıne tekhf Yargıtay ıkınci başHalkah 7ıraat Mektebınde Çlft zası o'dukları halde Canada ıle dır Washıngton'un uzerındt durkanlarının uveler arasından Yar Iık Mndfiru Iken ıslptmecılık, zi B.r e«ık Atıenka da Avr panın ması gereken nokta budur g tav buvuk genel kı ,1ı nca »e raat makınelerı, zıraat tarıhı ba bj ıkı tıciH grjpunda" ne b'rıne *** hıvlerı ıırprıne verdıiri konferans ne de otekıne bağlıdır çılme«ı e^a^ını kojmaktadır Içerıdekı Altılar ın hassa*en Avrıca Cumhurı et Biüav c ı m ı n lar burıın ıcm de ehemmıvetını Her ıkı grup ın kendı uvelen Fransa ıle Batı Almanvamn bır Yargıtav ı ı ? erı ı'e ıkınci baskdn knvlıetmenııstır nra lehıne ve deSıl ' i d e r e rakıo b ı r l e m l e kavnaşmaları ekonomık Bı/lprı tarlava tatbıkat içın jc» grupun fakat lar arasından Yarg 'av Bırıncı BJS kendıİTine baSIı tavunma zaruretı \uzunden Dışa kan'nın aa Cumhurıvet Ba^a\c <ı tördııiıı zaman (renç dımaiları ter olmıvan butun d ğer memleket e rıdakı Yedıler cemıvetı nın doğ ıle îKincı baskanlar arasmdan, Yar bıve edecek favdalı mfunlar bn rın alevhıre koruvucu gumruk masına «ebebıvet vermıştır Bugıtav buvuk genel karuıunca seçıl Inr vr bu iırada tstıbdat devnnde tarıfplen gelıştıreceklerı â'ıkâr nunla beraber, muşterek pazarın mesı usulii tpklıfte \°r a'maktadır olflcftnmn»u onutarak memleketın dır Halen ve gorulebılır bır duşuk gumruk tarıfesı kabul et Geıek Cumhurıvet Başsavcısının fel.Aet nmmmuna cıtmekte oldn âtıve kadar tçer dekı Altıl?rın mesıne musaade etmek yolunda gerek Yargıtay Bırıncı Ba^kanmın |nnn «övlpmekten eekınmezdi. Buırnık tarıfelen Dı«arıdakı Ye Fransa ıkna edılebıldıgı takdırde Bırıncı l mnmî Harbde 4nado!n dılerınkıre kıvasen haj h vuksek Avrupanın bovle ıkıye bolunmuj ric rt vıl sure ıle seçılmelerı ısten d» De>let ciftlıkleri kurmakla tır mektedır olması devası bulunamıyacak z«memleketı dovarmaia çalısmı;, ziFsasları bu olan tek'ıf komısvon Butun bu ist'snat muamelelenn rarlı bır dert olmaktan çılcacaktır raat makinelerini vavmak ıcin tesda goru^ulaukten son'a Mecns GeYalnız Içerıdekı Altılar ın k«rkilSt kurmnstnr tnhiiarlarda ra ve farklerın Atlantık camıası ınel Kuruluna sunulacaktır B J lıstıiı 7aman tfıtnn ıslshı ve mü çınde epev s ırtunmelere seb=bı dı canıalannı gehştırmek yolun tPıthf krbul edılr1 gı tasdırde ha radelpsi Ismı eie ı!mı< Maltepede vet vereceğı muhakkaktır Şuphe dakı tutum'arında uzun vadelı kım »emmatı baTinde nısb de ol hnı>k bır ılmi mueuese raratmı^. «ız bunları muzakere volu ıle hal gorusle daha cıddı bır dert varı+ al sa bır i er eme sağlanaeağı belırtıl tır ŞeKer fabrıJalanndan birın'"isı l' rrpk Trumkın o^acaktır M e s â dır Batı Almanva Frarsavı bırbımektedır o'an AlpuUn'da «eker pancarı ve Batı Almanva nın gercpk menfa rıvle kavnaştrmak gavretlerı artbıleşmesı atı du«uk gunr k tarıfe<si « *tp tıkça ıkı Almanvamn i'^tırme o'ermc çalısmıstır. m nı gerektırmektedır ve bu "!is me~ele«ı butun butun ıcrîaşmak ^Terhum talebpİ''ını ppk «pve'dı Onları tte kovmsk, mi'idı vardımi temı Fran^ız ıma itçılarının ko tadır Doğu Alrranja ekonomısıBatı Almanva ekonomısı İe larda hulnnmaktan büvük zevkj ruvucu g ımruk pren'ibıne bâkım nın duvardı j kılacağa benzempktedır ö t e van bagdasıp ka\ naçaunm»sı ağır teroÇok (.nvvetii bir zfraat hocs*ı ı dan Avnıpa c ı m r k tanfelenrın polu ve pek tedrıcı olmak zaruremu7akereler tınded r Bu v^zden de muşterek olarak tinınan \e«İD talebelerine j ındırılme«ı ı'e ı'gı valnız h Idıklpnnı ofretmekle kal1 de B rles k \menkanın da elınrie pazar camıa«ı Almanvaların bırkuv\e*lı ki7İar mevcı'tur ve bıt 'eştırılme^ıne temayul «tmemektenü7. fazılet d*nı de venrdı. Mprhum manpvi ılımler flzerint ı tabı Amer'ka kendı menfaatlerını dır Moskova 21 (AP) Sovvet RÜSde bıl^ı sahibi Idi Bılnndnjn me« korumavı bıleck^ır Fazla o'arak vıne uzun videva bug ın çok kaaemelı h r bahfVıit IHIerür tıerkesi J«f7ina haUtırarsk I lı goruşıe tçerıdekı Altılaıın roketı bışarı ıle attıgını ve roke*** Mirette hos konn»nr, çok h.kâve ekonomık ve sı.as kavnaşması tın Pa«ıfık Okvanusunda muavven Bızım bu konu ıle ı l s ı m i ' n başbı'ır ve tatlı anlatırdı. pek'eştıkçe Doğu Avrupa mem'ebır hedefıri ıkı kı'ometreden az lıca amı'ı ık*ı«adı defcil *i\a^ dır Ziraat ve Orman Vmom Mfidnr \,rupada sulhun nızamın bırlı ketlerının butun Avrupavı kapsıvakınına duştufunu bıTdırni'tır Tass A'an>:ı bu husuita verdığı Ifiklerınde bu!nnan, saravda vnk Sın bO7u'rnama«ı lâ/ımdır Bi7 ıkı vacak oır tıcaret bıriığıne gırebılbır haberde «duşuş noktasının ro «ek maasla ça) sm'i olan hoo a eski rak D ^\ rıroa grupu n u v a c h e n mplerı ıhtımal nı bu'un butun aket kontrol sı«temın n dakıklığını Tekaut Kannnn ile emeklıve avn! de t ı ' u m ı m ı i ' u bu vnnden mıı zaltmaktadır tçendekı Altılar ın rıstı 7ıaat A pkılı olan tBİebe'eri bırleşmesı l^veçe, l ' v ı ç r e v e Atevıt ett ğını» sovlemı^tır zskere ve t#"=l>ıt etmek zorunda bocirın memleket bıls;ısın(1»n rnah vısturvava koıav hazmedılemez Walops î'land (\irgin a 21 fAPl rnm kalmamak ırın onu A ekâletin M7 Hemen sunu da kavdede> m bır darbe te«ırı ıcra ettığıne gof Bır'e» k \menka ın<=anların fe mnht»lıf ıs'erınde knllanmısUr. kı bu tu ımumU7 ın ne o m?M la re mesela b.r Polonvai'n bır Yuza sevahatme hazırlık clmak uıe son def» 7ıraat Cemıvetı dokun 7 nıgeld s nı ben de kest TPD ' m n gos'avvann riaha nruşkul dunımre bı çun kjçuk bır m a ı m j n ı bır besıncı dofnm vıhnı bır <tıfern retıl m Ya'n'z «sarıh olarak gor da kalacağı a^ıkardır. feza kapsu uvle hav i a itmi'ît r hâtıra^i'le kntlamak snretivie ho iuŞum şı d ır kı mpselevı sadece guıruık tarıfelerı mutebas'i^ları*** «Mıcs 'îımı ad ı ku ı.k d >ı ma\ ca\ı ; spvındırmıelerdı Goruluvor kı % a«hıngton'a du nun taknben 14 500 m e " * ırtıfada Ka'ası n!ı>m hâtıra knvvetl na havale e»mevıp en vuk^ek ıcageçen 16 kı'ometrelık bır rok"t u vfıkspk olin hocanın «ro7İı ivi jror dpmele^dekı «ıva'i ve strate ık şpn vanfe «adece koruvucu gum mu ph? = 5 c l a r m i 7 i da ruk me"=eİP«ını ha letmek öef. 1 çjşundan sag lalım dınnm«;ur niPdıitındpn pprtıv«ızTa oKnvup va p an ama dcitıa buvuk bır mesele ıle bırhk ra'n'ıvordtı Fransa Kıısçnlar C» koru ı'e ılg lerd rrremız çartır Muste'pk pa7?r!arıvlp ıç mese davalarıvle îkı Almanvamn bırmnetıne kn«Iarın mnhacereti fizeKongre rrie va7dı£ı bır mektnba aldıjı r' lelprıiı mustPrek bır ahenge uv leşme«ı Atlantık camıannda bırKadıkov Yardı n^cvenler Dernevsbı bina eostrrnıstı Crmn etın ''ıırmak vo ında g ttıkçe artan lık nıhavet butun Avrypada bırgının vıllık knngrt^ı 26 ocak «alı Peısı Bır enphının hn kadar rvı ESI ret ve an'aşmj'arıvle Içprdpkı lık davalarıvle cıddı şekılde ılgıgunu saat 15 30 da Kadıkov undekı 7el bır Fran«i7ca va7masma h^vrf Aıtılar a venı bır Avrupa devle lenmektır 1 kalınde vapıiacaktır t ni ıfadedPD sonra verdıSi malflrmtı Cemıve'ın mecmi'asıprii nr«ır ıcin mfı«i^desıni ri'a pdıvordn MU4VMEB •ietmıs kn«ur serede topla"1 »ı j MEVLIDİ ŞERİF memleket z rait \e cıftrısne daır kaıtunuiiun tadili Ziraatri Nesib hoca Yazanu: Sure>>a OZEK Ikiye Avnıpa Yazan: VValter Lippmann Bir kısım sanayiciîerin endişesi T ürkıve blr ıktısadi düzen ıklımnp gırmıstır kı nanavicı ıle ıthalâtrı bırbırıne dusmustur, nasıl' fnflâsvon devın'z Inmle devlni7 ne dersenız d^vınız «n ıstıkrar polıtıkası ded îımız doların 8 lırava çıkt'*ı tsrhten evvel kredımn bol paranın hol kânn da hol fakat malın kıt olf'nfu devırde aksınr eıbı servet sahıbı olmava alı^mış veva bunları goröp salva«ı akarak o voln tntmava heveslrnmıs olan'ir sımdı dı«andan icfrı mal eet rılmesıne karışıvorlar r ınkn voklnk devrmde Uordnkları mnkavvadan mamul imalâthîne'pr veva fpbrıkalar şımdl çalışamıvor, vaptıjı şevlerı kımse almıvor. 7atpn bİ7de dln ribi mıllıvet ve hamıvet gıbı nlvi hısler daıma tlearet ve kazanc vasıtası olmnstnr. Turk malı kullan'.. e altında sak'anan tass, verlı mal vapanın dışandan eelen mimfil'"r kîrsısır^a kârına kfsat relm»sıdır. V~sl tarafı hen bıllrız Halka verlı malı knllardırmak ıcin bir kuras zıvana vevs eksık kâra ra7i olm'\anlznn bn mıllı fervatlan son çünlerde gene • rtmıs HPT eön her taraftan Hüküme*e Bız dahi ıvısını vapıvornı Av. nı malı dısarıdan ıthal ettırmevın! dne muracaatlir olnvormns. Olmnştnr ve olaeaktır. Çünkfl bnnların eski kârlan artık kalm»^ dı ÇürMk çank malian naz ve t»hfna ile fiç misli, b f mı^l1 k»rl» igtt'klan rflnler eecti Ne ols» ne kadar pahslı ols» hslk artık ATrnpa malı »nvor çönkfl bir kısım fabrıkatorler her tflrlfl endışevi unntarak k5tü mallar vapmıs müstennm de hnndan csnı vanmiftır. Haneı »ubeve el atarsanız bnnlardan bır kaç numnne bnlursunnz. Hem pahalı hem kotd mal a'mahtan bıkan musterl de Brt'k «verll mallar UnllanalımT terane«inı dmlemekten bıl mı«tır Ben kendımi hıldim bılelı hep bn «\eciie» vi dınlemıs \e bnnn iövlıvenleın zeneın oldnklarını ve kendilerinın vsbanrı mal knllandıklannı gnrmu«Cmdur. Amerikan Rus rokel yarışması Znten TMrkfve M»»*«rek PMart eirmpk if>n tesebb«*e recmi» v« dıs t 1 ' nde mnhim b'r lıbe"?»von n'speti k»*>nl etmi«tır. Ba karan bevnplmilel ekonomık munisebetlerin ahdî b'r lenıretıdır Pavtıl to7u f?brika«ı vasasın dıve sımdı bır kı<mn ıthalâtı va•ak etmez. 7a'cn artık Tflrkivede tuıavi va kendını knrtarmıştır. Dii mallarıvle fivit ve kalıte h«kımınd»n rekabet edebılır; vafe»t kartanunv mıstır bandan »onra hıe kortaramaz Rinappalevh bevhnde çabalamam*lı F*er s»n»vıin hımavesine ds«ır H#<tfimetten blr şevler i»tıvectklpme Hhalâ^ın vM»k edılme«ini d^Jıl ener'ı, h»m madde, »ertı ribi malıvet Bnsnrlarının Avrnpa ve Amertkadaki hvatlarl» tedarık iml>?n'i«nnın hsrirlanmasını istemelıdırler Hnl nmet>n faKnca fıiânes par» ksjanacak dive hilkın pahalı ve kntn msl satın almasını ranrt etmeve ne hakkı vardır, ne nıvetı! tstanbnlnn belli hasli Itrl bunde blr k<jç maîlub vet bır kaç t>lıh«ıiz'ık ısleri allak brlıak etti. Ha'bnki bunlar en az varım asırhk ka'fipler K8«leri hslk tabakaların» d>lmı» GPI relelım ıdare mekanıtması fahsî ve nârin olunca Mesele knlnp idareleHnln ra»vonel olmasındTdır halbukl bızde maalesef ba mekanızma knlnp ioı ve Vuliip dısı «ıvaii cere inların tesıri aitmdadır. tzaha Ifizum vok deSil nr* <«ımdı bn hirım knlnplerin n anlattıtım polıtico sportif atmoaferindfn rıkahm normal blr koIBp Idaresıne rlreilm ne tSrflrnz, Bır takım vardır Bır antrenSrtt vsrdır. Bır proeram dahi'ınde çalısır. knlühı'n ve teskılâtın nızarn ları vardır. Onlara edre amatörse hava ahr orofcsvonel ise • nilamların tâvın ettıfi paravı alır.. maç kazanı'ır*» sevınırler. Terl \arsa Ikramive alırlar.. vokss al. maılar. Ne re>«i ne baskası bunlara bab«ış dagıtmaı. Hele Falanravı venersenız »Ize hir ır.'lvon lıra' dıve bel ke»eden vaidlerde bulnnmaz Cinkü hn sıstem tamamen bası bO7uk bır me. toddur. Man kavhederlerse otnrnp sebenlerini ararlar. Kendı'erıne e8 re knsurları bnlnrlar. Düzeltmeve çalısırlür a n j elhette hır takım m<ıtemadıven c a l n selmez, mutemadıven maSlup da olmpz . bır tıkımın ealebe ve mj"''b"etı kulup H?res'nden kaptana, antrenöre ovnncnl?>"a karsı ta'afa, hakemlere sahava \ • havava Kadar nvıhteîıf âmıllern np*ıce dır. Fakat huvuk pav ta1 ıırf'ad'r Tnkanda bahw* ;ım ıkı kulup.. blr kaç maçlübıvet eecırdı tdare hevetlen sarsıldı. Onlar da maelubıvetlerı baş?»*larıP3 vu'ilemeve calıstılar.. lâf duellosu anlıvan konnsnvor, anlamıvan konusuvor. Ovunn ıdlre hevetı lazanmaz. \ ma bn kanaat varsa venıien çekılır. bn ılı kulun evırdıler CPMTdıler kabahatı vahancı antrenorlerın üstunp vıktîlar Pofrnsu bunlann ıslerıne ka^ısm^k ıs+pmevnz. Fakat avnı kuluplprı par'\V eale beîpre eo'nrpnler de bu ad=>ml?r deshl mı ıdı" B17 nei»n ealıp neden maSlup olduğumU7u hattâ neden ıdıre hefetıne çelıp neden gıttıfımızı merak edıp anla nadıkı a kulun ıdare edempv 17» Gun ee'ır bı^e v abancı antrenor de çplme7 olur Evvelkı p?7ar aksamı su mes. hnr Nıce takımı Fnnsız bırmci lıgın lıderı Nım takımını vendı. Bu muhım bır hâdıse oldn \ıce mrtıecfrını radvc^a ca£'np bu galebenın âmılını sordular Fenerh?hıeve karsı aldıiımız son netırp bızım mânevn itımızı çok vuk'Pİttı Onıın bi7ivla Pidıvoruz dedı Galebenın senebını kendı hunerlerrıden znade mânevî bır âmıle vordu Ru salehevı de onlara 0 sekılde hed've pden kımdı" Rızler matlübn etlerm sebeplennı âmme efkânna arıklava bıldlk mi» B F F ' " ( ^TotnieketiTTi z n tar rnnış iktı«?<c« a i'tdan I r h r V Mıllet^eKı'ı 11 tmnmı Meclisi E^ in vcf t nın bl'ncı vııcıonu• » I T I a«ebeti\le 23 ocak 960 cu Tart/> nmu kndı laTanı (>aa 15 te) Teçvıkıve Camnnde okuna cak M ^ ı Ser f+e nerhumu aı Ta< ve «e\K*ia rA 1 o V i k ıstiven lerln bunjr! rı rica olun ır AILESI NIZAMETTIN ÂLÎ SAV i çotnrdi' /•raat'ı'er bnvuk hoea larını r'nh kutuph •plprını kavbettı'er Tepsstırlerı b'iuktr. '"« "i ""^ın »TPO3 bpn*i«rce Karaca Tiyatro 25 ocak pazartesınden ıtiharen Her akşam saat 21 de «B4.C4 ACI BİR ÖLÜM " ıl a ^nıi'T k ci> Alı ! h «in Levent. CP T <1 'inıl ın SPVcılı babalan Ha *ırp Hanım n evıSdı Hti«pvın Pariakavm kar d°?i dPri vp k8f'p t Ipcan ÇÜL FARESl (Pnes 3 Perde) Le=bıen n"] lar ustası Safo'dan Immoral 7m ın sanata olan zafprını tem=;ıl eaen Oscar Wılc"e e çe^ıtlı zengm konulardanLadv Chatteılev'ın «'ğı \azarmin en canlı sahnelcıne kadar m e n k ettığınız her şeyı Yazan Tercume eden LADISLAU FODOR SENIHA B GOKNIL Bıletler satışa ç karîlmıştır Tel 44 66 66 ^^^% Gışe saatlerı 10 13, 14,30 21 BİR UÇTAN ÖTEKİNE I a ÂYİNİ RUHAVİ l*tarbul Bulg r n^«^hanf<ı mr e*\ı B"1^! ( ^ ımı \of tı n <( n ı d r ' e*=ı ırune = c ebetnle 24 1 9 O pazar guün b s^at 11 30 da Şış ı Bulgir kılı "=r«ıı de dırl âyın vapılacapn d n nuh erem cemjatımız m f l^kdaş \p dotlannm *p«rıflerı nı nca ederız Bulg r ha«tahanpsı BH^hckiTil ğı î Dr PETIR LAZAROF'un adlı kıtapta zp\kle okn\acaksınız Yazarı Fuat Gedık zarıf bır kapak nefı« b r baskı Ljatı 15 l<ra başlıca kıtanevlerınde ara\ınız Sa>ın Doktorlara ' 9«0 gıinü Al 'l r r hmftınf bugün^U cu onra Bevaz t Kozlu aılr fn»dılpc"ktır MFHMET ATJ AVIL Ö LÜ M Fevzıvp Tnnilı nın kıvmptli p^i Saıdpt Dagc'^ P*I ın vp K P mal Tunalı n'n b^ba Isn Qg<\z Vıd!i7 Gündttz Dağdrlpn ın d'dplprt Inci Buhara'ı nın mprhum Nıırı P ' SdPl pn 11^ 7^hra Tun?lı n n karınpedprlprı BplPdıve BpsmıihT dı c !ıgmdpn pmpkl ı OKTINUMKNOLL 10 g r . hk 515QIer eczane'pre kalı mjH'arHa Brzpriılmıştır azla gnzp| ve dolayısıyle r heıke=ın naz3 !arını uzerıne ce!bejıvor dn e kocası ona sıtem edı\or Fakat hakıkatle o karısı 'e ıftıSar edı>or Nıce kadm'arın sjk^elenni borç lu oİGu'r carı bir guzelhk usuluru ta tık ed»ıek sız de ktcan zın bu ta f iı kıskanclıgını jzetınıze tıhrık edebı'ır'inız Bu suzei ık u«ulu de şudur Gecele>ın besle>ıcı Bıocel 'ı Tok l"n Krcmını "ijrer sınız • har kulâdp bır senç'ık ozu clan B occl, si7 uvurken cıldınızı >umu«atır ve ona vef>enı bır ha atıjet bans^der Sihahle>ın, ^ünduz Tokalon Krcmı kırmızı 1 k'ar sıvıîceler genı^lemış me samat gı^ı kucuk cıld kusurların yok eder Cı'dınız taze berrak ve kad fe eıHı jumu^ak oİJr Bu u«u!u bırkaç halîa tatbık ettıeırız takd rde kocar.ız fazl? guzeNınız dıye sıze de sıtencdecektır Bırloşık Alman ti&ç Fabrıksları T L Ş T«va »e propafanda Kırrna ve Fcta Madde'erı Ltd, ŞH. r HER E \ F BİR T \ \ E Elmaiılı Harndı Vazır ın o rıltlı^ Turkıe 'ef^ırının f~ îşletme Müdürü Aranıyor Islanbul dd buvuk bır sanav) tesıse îşletme Muduru Lıviı bılenler tercıh edılccektır Ilgıhlenn PK Nu 293 ° mıracaat etmclerı nca olunur îvi !^ KU» •Auîlt ) f, f'Hf t î / A ırtlhal p> lom ^tır *.' «ı 2! 1 tofif ruiTia jnlnü Nı^ant^c \ alı Konagı c^'id^'sı ^Cn fi^ * p kaın ha PT.JO nfMi d n alın?r k ma?ı oglp namiT nı rrü'iskıp Fatih Camıınıip bSd"İPda mfd fpnı mflhsmuna tc dı oluni caktır n a Yuk«ek Mi'Hf FUVT T U \ \LI TESEKKÜR .• \ HALET BUKSALI'nın SABİRSIZLIKL^ BEKLENEN LEVEND Sineması 23 o<pk 960 cı rnarte'i gunu pf>rrîelerını Rpnklı fılmı 7İe acaraktır İlâ\e*pn Fok« Journnl Yer'er tan jmen numaralıdır Feanlsr 14 30 16 30 21 1"> Yerlerın'7i ev\Plden avırtınız Tel 63 5"> 39 NOT 23 ocak 960 cıımatesı 21 1 "i suvaresi}le sınemamız halka ac lacaktır ÜC SEVGIll r mi7(J^n rhprli'pn avrlı^i d ^ ı«n İe cf nnzr c ıne ı«tıral« ^nbmrttndr bul ı ıir?V t Tpfr n li tpİE'r ^ T çplpnk gon rrmtk Ir ve > i 7 t p\p >7 grln ck ^ur*1 U^]f bız!*rı t"f=rl 1 ^dpfpk hn İSTANBUL SANAYİ ODASIHDAN "3 12 6'i Gumruk tanfe \ e î tatıstık pozısvcnlu «S cak Had clenmış Vembeı lı^ler» ıle TT 07 10 gumruk tarıfe ve isUtı* k pozıs\onlu «Blum ve Kıtukler» Otcmatık tah^.s lıstesırı ınmışt r M s A a r madd'ler ıçın tah«ıs talebınde hulunatak ^anaMrıle rım zın bır d lek<,e ıle Odamız Kat 2 No 13 e muracaat ıle ıhtıjaç tev«ık belgesı almalar lurumu ılan olunur vtfk arımızı pa% ! r «^n l mumi Tevz. ^crı Mııhtar Ya?ır Asırefı dı C«d Elka tıp Haı No s î^'anoul T e l . 27 22 21 kı\ mc tiı 1. cildı ı,ıktı rı muhtTPir rica t TT i? Rtınalı Fkınci tlh n al^lfri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog