Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

livi CUMHUKİYET'in Tefrikası: 22 CUMHUKIYET 22 Ocak 196ü KİJÇÜK'PEYK.İK A CEMALl.TTlM " BUYUK 6AZAS! SARAUUGI' « Ay bugün bayram mı? . Bak buim bundan da haberımır yoktu! .. Diye ineeden ıneeye alay ediyerdu. «Öğleden sonra kalktık Rırkecı önündeki D2 ve D3 samanriıraları arasına bağladık Talim ve terbıye ile beraber, noksanlarımızın tamamîanmasına ve havuz ıçin ge minin hazırlanmasma başladık » «Kumandanımız, arnirale verdifti mufassal raporda kabloyu bulduŞtımuzu. fakat vesaitimizın fpnalığı dolayiMvle kesnıve mııvaffak olaraadı|ımm bilrîin\or avni zamanda vazifemizin büşarılmama sından mütevellit tees?üf ve tee«sürıimüzü de beiirtivordu » «Amiral kablonun keçilmeu işin« bir de «Midtlli» yi memur etti. Bu fcemi de Varnava kadar eidip eeldi; fakat hic bir muvaffakiyet eö»t«remedı Hatta, leyir tubayı mersV ve alâka ile bizim eemive peidi. haritamııı ve sevrimizi tetk:k etti • «Emlr huvurmussunuz, geldim » • tki eün sonra ırii Hajtahane v» GaUta kulelerini dolasarak gel«n hir «Jmafor işareti ile «Pevkisevkett sevir zabiti birinei mülâzim Torharteli Mnhmut Hsvrettin bini Hii'Pvin Efendirin Herhal kaydl ilı •rkânıhsrbiye Tİyasetine müracaatı» hildiri'ivord'i Ku mandan henim lein kikinin ha?ırlanmasını »mrettiler, « Hemen Erkânıharbfvei Bahriye reisini ırit *ör» Dediler «Reis Tekilf etsn ve »evirHlikt» de üstad dive «»nınsn bu tat İle bpnöı ilk rtefa kar«n1»?ıynrtinm Bu »essdüften de. âdeta bir wvinç hevecanı hi«sediyordum tçer) (firdiŞim vakit« Emir buvurmussunuı. geldim! dlvebildlm Zekl sdam, ba?ka WF tskdlm ve takaddüme lüzum gfirtneden, sevrü«ef>rimi»e âlt de. bir gey mnın S£»enmek latemeHi. Do*rudan degruva: « Paraketen yine kontu mu? Yoksa balık mı yutut' . Diye sual soTnıva başiadı. Ben de kazaen zavi olduŞunu. hızum göstçrilirs» tazmire hazır butunduğumu sövledim Pek zivade utsnıp sıkıl mış ve tam wıSn<>:iv]e de bütün ümitierim ve eme'.ierim kınlmiştı. «Erkânıharbivei Bahrive Birinci 5ub<"«inden. mülâzımıevvel Asitan»li Mahm'it S = it bıni TalSt Efendi ile değiştirildiğimi söyledi ve: « Haydi gemine eit! . Dedi. «Bu hai. o vekte göre, ancak kro nometrelerini durdurmuş sevir ys^iilerine mahsus Mr e*za ' gibi idi* *•* «Yüzüm kızarm!?. vücudümö *oluk bir ter kaplamıştı Kıke bındim, gemiye gittim Lumbar ıgzına çıkar çıkmaz: « Seni iüvari bey tstiyor! . dediler. Alman yüzbajı da salonda imij. o da merakla beni bekliyormuş. Reis vekili beyle aramızda geçer.leri anlattım. Pek zivade muteessir oldular. Suvari bey ikinci daireye, yüzbaşı da «Yavruz» a gıttıler. Bıttabı musamm?m olan bu acaıp ve ganp nasbıi tâyin durduruldu, pek kısa bir mud det sonra da bu üstad başka bir yere tâyin olundu. Komutanın ve yüzbasının hakkımda Rösterdikipri bu çok kıymetli v« pek dağerli teveecuhten dolayı haızını ve Beklenihniyen bir ceza Beiediyenin borcu 178 llra »evıncını ıleleb«t arıutamıyacağırn bir memnunluk duymuatum. Kableyn «PeykiaevkeU koparmıj'.... «Taknb^n kasım ayının dordıi veya beşi idı. Amıral Soş<>n au. vaıırouı v» muşavırırnn A'.nnsn yuzbaşısını «Yavuz»a çağırdı ve kerdılerıne Berimden a!d:ğı malı.r>ıata nazaran kablonun kesilmış v» muhab#ratın Inkltaa uğratılmış o!dj|unu, takdirltrı ve teb rıkleri ile, eütrını sıkarak. bıldır nrşti Suvarımlz, yüzb»fi ile beraber gemıye avdetlerlnde, gızli kalmıs o.an bu mühim muvaffakivetımızı bıiyuk bir memnunlukla tebtir *t(i. Bu h»b»r ilk »w*l kE=>mın ikisinde, Bıjlgarıstanda çıkan (Kamcana) gasetesinde neşredilmi;. sımıo beşindc d* (Kam pana^dan ıbasf>n 'tkdam) gazetes<nd« yavtnlanmıtt).» =haberlen 1 tKTİSADİ MESELELER | HEM NALINA MIHINA ııııEtmııııııııiııııııııuHiıııııııııııımıııııııiMiııııııııııııııııııııımiMiıııııııımıııııııııııııııııııııııııiıııı jktisadi yardım ve sıyctsı nufuza âaır Yazan : sı münasebetierde iktisadi men(Mtlerin ön fira^a geçmesi, biiyük sapayici mamltketlerd* emperyaliım ler, bu bakımdan u\andır,cı maibtirasının genislemasinc scbebi biyet taşımaktadır. Bilindıei çibı bundan on dört yet vermiştı. O asnn emperyalizmi, milletin giyasi nnfnzunu art ay kadar önce (Bonn)da Yunanıstırmıya hizmet edcn ve faıla nü tanla Batı Mmanya arasında İHİfusu dışarı föntiererek bunlann sadi anlaşma yapılmıstı. Fakat bu beklcnen fa.rd^lar yaşamasını sajlıyacak bir muba »nlaşmadan e«re( ynrdo ve tioftret içln d« Im tlde edllenıediti ıçln Tuna,n bfttiyazlı sörüm yerleri teskil edebi kiimetj, Ba^vekil Yardımcısı (Bay konulecek topraklar üzerinde maddi Canneloponlos)u, anlasma ve ıpançvj nüfaz ve hükiirn kpr sunda görüşmeler >apmak üzer» mak «tkHnd» (acelli etmekt* Idl. , Batı Almanja hühümet raerkezi AUMAM YABDIMl MI. t N G l U l Y\P.DIM1 MJ? Ba tecelli tarzlart da birbirinden ' ne gCnderdi. Mubabirin bildirdii ğine göre Ynnanlılar. pes %ıllık frrklı idi. Infiüz emppryalızminin, Muhabir, bu durum karsısında Aln*8 v#ya Fra.n«a eroperyaliımi iktisadi selisme plânımn fözbnu pu «uall garmıya luzum hissedinin b»lirlil«ri birbirinc tamamlyle ae aldıiı büyiik tesislerin etüd e yor. Aeaba (Bonn)da yapılan iktibenzernezdi. Tirmincı asnn ortala dilmesi ve gerçeklestirilmesi içın sadı anlaşma, sertliğini muhafaza 1 tarafından vaadedilen i tdcrse Yunanlılar bavka ufuklara rına yakın bir zamana kadar sü Almanlar ren ba vayılrna ibtirası. sonralan teknik >ardımın arttırılmasını is i *önelmivecekler midir? \ e ilâve eaz ook lâdlle ujramıstır. Fakat İk ı tiyorlarmış. Şimdiden Alraan tek Idiver, ba, imkânıı* değildir. Gertisadi milnasebetler ve yardımla I nik bârsları ve firmaları. ¥ u n t çekten tnfiliı gnıplan tarafından rın altında sizli bir sivasî nıifuz nistanda yapılacak mnhtelif te yapılan teklifler, Yunanistanda karma milcadeletl bn»ün de de •isler iein baıırlık ve tetkik yap daha ranh bir alâka oyandmvnrmaktadıriar. Yunan Basvekil Yar mns. tnçiliz • Yunan münasebetlevara etmektedir. dımcısı, bu teknik yardımın 1960 ta ri yeniden norrnallestikten sonra. tkinci Dunya Harbındcn sonra arttınlmasını »ağlamak için büyük tngilizlerin knvvetll bir dönüşjebu varısa Hovvet Rusva da katıl '>güçlüîe uSramıvacakmış. rine sahit oluvoruz. tnîilizler, Yumış ve Batı Do£u mücadelesi şek nanistanın iktisadi kalkınmasına YunınlıUr Almanlar» Fazla linda Birlesik \meriks ve Sovvet faal surftt p i^tirak etmek istivorTütün Satmak tstiyor Ru«y» nüfnz rarışı baslamıttır. *ngilizlerin Mahabirn tahminine gör« Yuna lar. Fakat nıuhabir, tkinei Dün\a Harhinln bellrttigi nistanda Alman isgalinden zarar Yunanistana iktisadi girişi, siyasi bu m buyük kudret, bngin dünnjfu?l^r"iıi artmasivle bir arada yanın bir çok bölselerinde barıs förenlerç \erilecek taıminat me olursa. Vrr.nlı)ar korktuklan şeçı vasıtalarla çarpışmaktadır Fa •eleıi de nelirelendirilebilecek ve vin bir baskasına uŞramıs nlmı>akat Batı Avrupa, d&nya barbinin Batı Almanya, zarar jiiren Y4inan esklar mıdır? Diye »orovor. yaralarını sarıp eski iktisadi kud '' lllara 115 miiyon drahmi tazminst retini yavas \avış kaıandıkca bu »erçcekmiş. Tine Yunsnistan, AlSeııııaye ve teknik yardıma Ih ] de\ler möcadeletin» Alraanlann, manların Yunanlılnrrtan daha faz tlvic lıususnnda Yunanlılara bentniıliflerin de katılacafı anUgılı1| la miktarda tütün satın almalarını z»r taraflanmız bnlnndufta için. yor. Milletlerarası münasebetleri da tstemls. Fakat bu hnsnsta eid Vonanlıların Alman Itteklerl ve idare fden trk âmil. iktisadi veya dl çttçiükler çıkaca^ma Ihtlmal tnriliz tasavvurları karsısındaki sivaai mahiyfU» roenfaatten Iba veriliyor. durumo hakkmda biigikr vtren rct «ld»fU İCİn gelismeıpiş rnemEn büvük mttnakaşa konusn Ise tvMİıabırin haber vt dtişünceltrini leketlera yardım sgı altında >(• Alman teknik yardımı meselesi bfmen lıemen avnen nakletm'ktc lan krediler veya vücude petiri dir. Bu vardım 200 miiyon marka fayda f6rduk. Ra dusUnealer dc len teknik tesisler, buçün de kar (prjmli kur üıerindtn 430 miiyon tevıt edıyor ki sermaye v« teknik filıksıı «lmuvar. küsur Türk lirası) viikselmckte sjaibl memleketlfrin baskalarına «Le Monde» an Atin^ mnhabiri dir. Yardım. simdive kadar naza ihtiıadi yardımı, hsshî olmuyar. nln Alman Tunan Isblrliğlni tak rî kalmıs vc e«aslı bir (aaliyet Hattft «adeee fktiıadl menfaat aalvlye maksadlyle bugünlerde ya kaydedilememlıtir. Çtinkfi Alman Umı labaıınd» da k«lmıyer, •• ! pılmakta olan jBrfişmeler hokkın lar seH şarMar 1leri ıtirüyarlar ve yafcl alına da »iray»t »dlyar. M>m da kendl gaıettsjne verdifl bilsl \ i'"i» etüd yapmak ve te«isat vü îoketımiı vıki tafihlrrd* Iktlıadi faslıvetler yellvle knrnlan llyaıf nüfnııara §shne elmot bslanmab ıHb)irı>l* bu htufuta ieı tcerflbeier aabibı ntdu*tı iein hükt)m«tin, vardımUr kenusnn» B*»fc )»kın tarlhimlfln daimı hatırda tntarak ba gcr»Ulı bassaıiyeti göstcreeetinden euiın eimak iıtiyarnt. Bir getir haynağt Bu borcun 13 milyonu e»hasa On dokuzuncu a85 milyonu da devlet dairesırda milletleraralerine ait T T stanbulda herkesin göziipe batan bir sakat manzara var. I Bu sakat görijnüşü yaya başka gözle görüyor, hnsusi araba JJ sahibı başka (ürlu tenkid «diyor, şoför baska dille yeriyor. Yayajt da, arabalıyı da eocunduran bu manzara, yanastırılıp beklctilen basusl arabalaı yBıündea ya>a kaldırımı oltnaklan çıkıp birer açık hava garajı baline gelen kaldırımlann aaıkh halidir. Oiyebiliriz ki, artık tstanbulda yaya kaldırımı kalmamış. yaya kaldınmları cadde ile kaynasmış. yavalar da tam mânasiyle yaya kalgn bırer tatar ağası baline gelmistir. Kendisin* ayrılan kaldırımda geçecek yer bulamıyan, trafi| i hâlâ perişanlıktan kmrtulamamış eaddeden de salâvatla geçmeyt meebur kalan yayaya »en lamanlarda başka isim yakıstırBiak biraa zer. Nerede bir geniş kaldırım varsa orası bir garajdır. Asıl fenası şu ki, bu açık bava garajına ahşmış olan soförler, kendilerini hakiki bir garajda farzetmektedirler; eaddelerdeki kazalar yetmnormuş gibi, kaldmmlarda da kaıa çıkarabileeeklerjni düsnnmeden, kürlemeden ileri atılmalarla araba hareket cttirmek volunu tutmuşlardır. O«çen kif, lieyağlunda. otomobll istilâsına nğramış bövle bir adı östünde. yaya kaldınmından yava olarak geeerken, kendinı kimbilir hangi ardullahi vâsia bir meydanda farzeden bir şoförün. arahasının çamurlujuna takıverdiji paltomu, bn arada, tabii, kendimi de, tekerlekler altına gitmekten dar kurtarmıştım. Hattâ. Ustelik bir de azsr işittimdi. Şoförün, çözlerini devire devire yüıftrne bakıj» hjlâ gözlerimin önünde, beni paylıyan sesi hâlâ kaUklarımdadır Efendı, koskoca mevdanı görmüyor musunî Onun koskoca meydan halınde ?8rdü*ü a\uç lel kadar yer. besbtlli, naıannda bir «hodra mevdan» dı. Sustum, durdurn. o geçti gittı. tstanbul geniş ölçüde bir istimlâk faaliyetine sahne olurken, acaba bu lüjumsuz açık hava ?3rajı meselesine bir çare bulunamaz mı diye düsündüm. Muhakkak ki bulunur. Yalnız. bunun. tstanbul için bir hayatl mesele halini almava başladıftı, hattâ çoktan aldıçı bir düşünülçel $ehirdeki otomobil mevcudu daha şimdiden kaldırımlann istilâsına iebep olaeak derectyı b^lmuşken, otomobil ithali de bu tempoda eiderken, vann Bbilr «ün »addelerimiıin ne hale selecesini kestirmek için kâhin olmaya lüzum yok. tstimlâk progranu. aeaba icine baıı ••rat lerde geni» otoparklan da alamaz mı? Bu otoparkların, bir eek kaldınmları, bir • kadar da röfüjü selâmete kavusturaeajı, avnı zamanda helediye için buvük, hem de ihmal edilemiveeelt Kadar büyük bir gellr kavna*ı teşkil edebileceüi düşünülse, sonradan vıkıp ver açma külfetine ve çapraglklıSma hacet kalmadan bir taşla iki kus \urul mnş oiur sanıvorom. Hele, en akla selmez köselerde acılan benzin sstıs yerlerin'n de avnı otopa'klara nakü ile. dajmî bir teblikevj de Bnlemek imkânı sağlanabilirje, daha derli toplu bır iş görmtiş o'ıırnT. Hamdi VAROĞI.l Beledlye şımdıje kadar yaptığı ıstimlaklerden dolayı 93 miljon li T% eşha»» 85 mılyon lıra da çeşıtli devl«t dsırelerine borçlanmıs bulunmaktadır tljıhler, Balediyenip bufun içtn odeyememak durumunda oidufj istimlâk borçlarını, ancak >eni butçe yıhnda kapatma ya ça!ıs3cagın! bildırmektedirler öte yandan Beledıyenm resm'ı (iajreiere olan borcunun tn büyuk kısmı. otuzar milvon lira ile Denlz cilik Bankasıra ve Vakıflara ait bulunmaktadır. D«nizdlik Banka•Hemtn hem»n Mkiı. on gün sı Genel Müdürlüfü, devamlı olasonra da süvanmızın ve Alman rak borcunu müşavtrımııin ectüsterine «d»mir salip» madalyalan takıljciftı. Top çu Seyü (eraekli deniı albayı Sey fpttın Kılıçlar) ile kendilerini teb rık» gıtıfimız vakit göıteniıkltri iltıfatlardan pek rivade memnun ve müteha";=;i5 olmuştuk.» * * * Rahmetli AJj Haydar Alpagot'u «Peykisevket» üuvarisinin kabl»> nun mevkiının bulunduğu halde vesaıt kif»y»tfİFİitind»n dol»yı kt pilmesine muvaffak olunam»dıtı bakkında Amiral Soaon'a v»rilrni| olan ilk raporun yanıltmıs olma?ı pek muhtcmeldu Anc»k«p«yW» kumandanı ile Alman n)ü»ıvtrinin demır »alıp nisanivle «»ltifleri de iıpat eder ki, yijit «Pty. kışevkct» aldıfı İRce, nâıik vt müskül vazifey), mükemmtltn başarmıştır Zaman sartları »t bilhassa *lde mevcut vasıta »« elhaılarm kifayetsiılıji, hattl jr«k> lugu dikat v* inıaf najarına alu naeak olursa, Turk b»hriy»ıintn şeref layfalanna altm h»r(l#rlt hâk edılmiv* ferçakten Ilyık par» lak bir muvaffakiyattir. Billnditi gıbi bol vasıtalar v* enKİn imklnlar!» eld« «dilan bir batarı tak> dire deŞsr, Svülür ı m ı , ayjıl ba» şarıya mahdu* va nakıan v«ııt«< larla kavusulduiu takdirda mu> vaffakıyet büsbutün kıymttltnlr, çok daha evulmivt liyakat k»ıb«der. «Peyki$evk*U dt a zer aartlar altında Varna • Sivaıtopol kab losunu keamiy* muvaffak olmaıı işt« bu sonuncu sınıf» dahil bir bafarıdır, bu yuzden d» Türk $*• rrirıliğışın yüzunü ajartan bir iazadır. ESAT TEKELİ eude getirmekle iktifa etmeyip, oazı ha.l|çrde bu lesislerın isletmeıine de i«t(n k »iratK UHysrşanlar beküyen YBIıanltUra seri görilnuyor. Bunan için (Benn) ilf Atina arasındaki münasebetin çok dostça olmasına rağmen Yunan Basvekil Muavininin muvaffahıye tı bakkında bazı ihtıyati kayıtlar ileri sürülmektedir. Her balde Yu nanlılar 1940 dan dneekl Alraan iktisadi vesayeti altına dfismek Is temivorlarmıl. Yılın ilk cinayetine îsleyen tevkif edildi Kabadavılık yüzunden şada tbrahim Çalışkanı bıçakla ya ralayıp öldürerek yılıp ilk cinayetini işlemekten «anık olan Neeatı Gökçe, dün 3 Sulh Csza Mahkeme •İndt yapılan torguıunu mütaakıp tevkif edılmiştir. Balta tte k»l«no kırdı Şısli îlcesine bağlı Sugullu köyu halkından 35 yasındaki Halil Gulcryuz, odun meselesinden çıkan kavga lonunda 85 yasındaki AUet Un Yıldııın kolunu balta ilt kır»iştır. Halil Guleryüı yakalanmıı ve tahkikata t«çılmı»tir. Hlmilt kanunı bıçaklayan adam da Uvklf cdildl II yılhlc himıla karısını aokakta bıçtklıyarak, karnındaki çoeugun aiurnune scbap olan Hıkmet öz«nb«|, dün S. Sulh C«ıt Mahkcme•ind* yapılan terfuıunu mutaakıp t#vki* edilmistir. Bebek elnayttlnln d»r«*ması Birinei BüyüH Millet Meclisi Azayı Kiramından EMtS SAZAK ETTt VEFAT Babek einaycti ıanı|ı Şirmt Dolanın duruşmnına, dun 3. Ağır Ce ıa Mahkemsıind* devam edilmistir. Adli Tıb Morg raporu ılo Fılilc $ubtai raporlan araıındaki »y kırılıfın giderilmttl için yaztl»n yan üıerine »en rapor |ând«riln)iş (Arkası var) tir. Durjşmada açıklanan raporda: rnernainin bır sekmeye uğramadan, doğrudan doğruya maktul Rauf MESUT BİR EVLENME | Ardahan'a çarptığı belırtılmıştır. •Gazetemiz * serrrüretftp^rİTKien H Ba»ri Daglmğlu'nun .Inıl Ayfer Akin Yajlı toHum fiatlan yük.s«ldi ıl» Hüsnü Akın'ın oğlu Mehnr' Yağlı tohum fıaîları hafta jçınde Akın'ın dütünleri dün g"ce Yeni bir miktar yukselme kaydetnRİştir. aray üalonlannda yspılrr.ışt'r Susam 2S0 ve ayçiçeği tohumu 106 Yoni evhlere ssadetler dilenr kuruşu bulmuştur. 22/1/1980, (bugünkü cuma KüniJ) cenazesl, Gbztepe, Çiflehav«rlar, Yeşüçesme sojcaktaki köskünden aaat U de 9hnarak, Kadıkpy, Osmanağa C«rnünde kılınaçak cuma namazını mutaakıp, v&siyeti gereğınce, SAZAK İstasyonundaki aile kabristamna defnolunmak üzere, 21,50 de HsydBrpaşa'dan kalkan posta trenme verilecektir. MevU Rşhmet Eyleye. NOTi Çelçnk gönderilmemşii rica olunur. CfJMMVHtYET Niishası 25 Knrııs K|ş» K I L1T ~ K r ^ SAZAK AİLESt MEVLİT ^ ijhu içı" ve f atının 40 ıncı îiınnne n i l ı y ı n 11 Oeak 1960 puTia gıınü o ğ > r^m^zını mutaak:p Slfll Caml<n<i« Hafız rahrt Tukel. Hafız Z*'<i Altm ve Hafız KemaJ Erdağ trafınd»n okunaeık Mevlide ?r'iı e'l«n zevatın teşnfleri Hc« oluiur. EŞREF BERKER'in ' ı | ! ! Bakliyat piyasası istekli durumunu muhafaza etmektedir. Dermasen fasulve=i 185 250 kuruş araıı iatılmak'adır. Yüksek kaütelı mereimek ıhraç mah o'aıak elden çıkmıstır. Pr. asdda daha zıyade sıra mah bulunmakta'lır. Sultanı yeşi! mercirnek 190 350 ve kırmın İ£ mallar da 280 S00 kuruş arasında fiat bıin Harld AÇIK T E Ş E K K U R Oğlumuz Oaman Göral'a yaptjğı cok mühim operasyonla hayat ve sıhhatini kisa îarrıanda b'ze kazandıran sayın Doçent Dr (MUZAFFER AKKILICa) asistan Dr. Rüştü Karakaş'a. Narkozitör Dr. Sabahat Kabaalioğluna hastalığın teshıstnde çpk kıymetli yaptiımları dokunan Haseki Hastahanesı ÜçüiiCÜ Dahiliye Şefi sayın Dr. Ercumend Alacakaptan'a Havran kazasının cok aevüen kıymetli doktoru tlhan Güneş'e, Dr. Suna lleric ve Dr. Suna Kulahlı'ya deferlı hemşire Neelâ Uzkal'a ve Ömür Klıniğin'n rnüşfık ve gayreüi bütün kadrosuna açık teşekkurlerimizi sunmıya muhterem gazetenizin tavassutynu rtca ederiz, Göral Aü 3 ayltk Cumhurivft M OP 44 00 O^ZftfLiıık l'üfl» Anıınım $ırlt>Ti C..6Hİ..EİU Halkevi «okak Nn <• »1 > Mdthaaoılık »» Sahth! «Ege» 86 yolcu v« 5 otomobil getirdi Adn\atık ^^ferını yapan «E^e» gernni. «9 yolcu ve 5 otomobılle I Venedik'ten limanımıza dor.muş ' tur. ; Diger taraftan, lımar.ımıtdan Marcılva'ya hareket edecek olan ıSamsun» eemısının saftı ç,atlak bulundugundan, yşrıne «Adana» vapuru tahşıs edilmıştır «Adana» 83 yolcu ile d'in ^aat 12 de sefere çıkmıstır. 6MEH SAMI G s ı f e t H t n U ' gnnctt rıl^p ^\.r^h iaf n « « F H d ı U ı n «^dltrv Tlâplardan mt^uiiî'et kabuJ 1VU' M M ;ı ye yazı OCAK 22 RECEP 23 c ikramiyeleri KREDİ BANKAS1 "Ki yl yolnna koyarım! Valentin derhal Harrpd'a telefou etti, Mr. Hallerby'yl, Hep dileriyle meşgvl olan o genç Piemuru istedi. Fotojrafını g8n derdiği Roseland« aradıklan şartlara oyar gibl göründüM için. birkaç gün baska teklif ka b»l etmemesini rica etti. Mr, H»IIert>y. I.pndra bürosn nâınına m«mnoniyetle taahbüde gîrdi; Comouailles'da iki biiro daba bu «vin satışı işiyle neşgnl bolnnduto için onlara da t*l#fon tdectgini, tvi gezmiye bir rnüşUrinin çelmesi ihtjmall bnlandugvnu baber vtreeeğini «öy ledl. Ottnlerden fnma idi. O fün, Valentin, ı»ibylle'le heraber Mercury'nin satıs mağazauna gitti, pazartesi günü, arabayı alıp alamıyacağını sordu. Metnur )Şİ savsakladıiı için, Valen tin bnnan seiıebini anladı. Bankama telefon etmek ist«r misiniz? Çekin odeneceâine dtir i*w h£r isteditiniı teminatt v«roç«klerdir. Hiç hacet yok, efendim. Hayır, bence bBviesi daha lyi, Hiç endiseniz kalınaz. 9atıs memurH ritti, bir az sonra viiıii gijirrek donıtp geldj, Her sey voiunda, efendim, dedi Plâkaları bi"?e yarın tt%lim edecekler. Sjgorta poliçe^i de hazır olacak. Ehliyetiniz \ar h« Arahs zır »laesk. drnersiniz. ,\e kadar hrnztn alıjor? Elli l.rs litre. Ne yakı\or? Galiba bir az radaj yaptırmak U?ım. Oea, elll Ulometre yapabllirsiniı. Seri m»I defildir. Valentin ftlftmacdi: BaflangKta bitre «Hİ k*«dir, dedi. zengın para TÜRKİYE C j V. | T 10 i : 21 X4.*71T.iaflB.47| 1*1 E ] 209 7 13 9.45;iz.OO • ^ • * îı I 1 m s 1 SlJ, IV'arjykk Deeping'in eseri: 76 On klloraatntf bir litra. A$K ECE J. »YEN DI ÇEVIRIN Acaba güıel cürpnzlerle mi karşılaıacağız, Val? Açar mısın? Yok, açmak şerefi »enin ol sun! Ne kalın deste! Sibvlle'in dizlerınin üa'.uııde koskoca bir )iğin hırıkmiütı Valentin, onun güzel ba>ının fotoğraflardan ve izahlı noflar dan mürekkep hu vığın3 doğru cıddivetle efildiğim görüvnr du. Sibylle, bu kâğıtları, he ğenmediğini gösteren bir dudak bükusivie, bir bir Valentin'e uzatnordu. Pek beğenilecek şey yok Val, detli. Valentin, bir göz attıktan son ra. teklifleri, arka arkaya bir tarafa bırakıyordu. Yok, bütun hunlar fazla şatafatlı şevler. Bir parça fa^ tezisi olan bir ^ev vok. Ama ben fan»e/i istemivr, rum. Bır bakifta hcmm heğe.ı meliyinj! Derken, bir bakıst.i heğendıH btr şer buldu. Valentin, bn sevçili yüzün güldüğünü gördü. «Koslendı» St. Pollack. Amsıı! (juna bak, Valentin! Vdieııtın't dir totoftnt «xat tı. Valentin Sibvlle'in, h»ja lindeuı eıi buldu^unu gördü. Bu Cornnııilles bo'lgesindt förülfii cınstpn uzunlutun» ve bssık kırmızı kiremitli, peneereleri va^isti«|ı. bazıları kemprlı evlerrien hirivd". VİİM^k bir duvarla çevrilmfftl. Evin eefihc<ii bir bahoeve bîkıvordu . ar'<a tarafında nlu ağaclar var dı. I vrrsni "nöşii ile, ev. sü kunet ırinde bir gü^elljk tasıyordu Rnun sebebı. bir yan dan. h^ün o * • *, dilen nvTiari hatların gindeıı, bır yandan da, içinde nice insanİTfn ı,"tr»mıs ı»l«|"ft" o eski zaman \»pısı e\lpre ha« firarlıca h>l)«i ilpri çeliyor du. ~ Pek eaz.'p bir K.V. Ne gibi tsfsilât veriyorlar. Val? « Roselnnd'=»<la ne çüzel koknlu, knl..Ji ne hoş gelen Isimî laUılâtı «övlp. Val! Eski Comousilleı tipi e\. Kiimen eiuvarla çevrlll fiç akr bahçe. Bir akr vemıs bahçesi. Ça yır. Sn vç elektrik, St. Pollack'a bir mil mpsafede. Bir yemek salon«. jkj »alon, be» yatafc odası, kiler, mutfsk vesair». Fiatı: Üç bin besyü* tneilit lirası. Sibylle A alentin'e, bir »ı çekinerçk b3ktj. Fiatı çok yüksek ieiil mi, Val? Sana bir sepet gül ikram et mekte tereddiit mü edec#gjı»ı, «evgilim? Ab, v»ı, acaba Tabii, araba ile g f a bizden evv«l elursa? Valentin teminat verdi. Harrod'a söylerinı, «vi grzeceğiırıiz zamana kadar opfi»on isterim. J\« de oUa feııi kapalı al»rni\ıı. Kötii »lirprizlerle kar«!a#a fasitmızı vaıınıuoroni, Val, Böyle bir sev olıırsa. silıirsallarım, her şe xxvra G«M1 bir )M »abshı, •ibyllt'U Valantin, Londradan aynldıUr. Kırlar çiyl» ncmli idiı O gfln hava sıeak olacafa benziyord». Arabaya «Mavi kas» adını tak mışlardı. tjfm «na eok uygnn f ö rünHyordu. tlk muaytne «Imak izere, VaUntin, fkl defa Hyde Park »tfsfınd», orta sflratle devir yaptı. Çalısmaya basladıktan sonra, Merearv her halde Daimleri aratmıyacaktı. Putney köprüsündon geçerek Sprrev bolgeiting girdiler, VaUH' tta, vaktiyle ficerinde niee defalar dolaştıÇı, Vfrçinia \Vater'e giden yallara daldı. tlk dersinl al»madı|ına ne yazık oluyer. Sana bir ehliyet almava vaktimiz olmadı. Böyle çayet rahatım. Beni dışan atmak arzuso uny muvor mnsun? ^ H«vır. Vai. Bütün kadmlar bu kadar iyi buyln desüdir. Salisburv dr. Wbite Hart da öğle if»ıevi jedüer. Mana<tırla k?ted'.^.11 r».buca|{ e^zdikten soıj ra tekrar '.pla cıkUjar, exeter" dp durdul.^r, tece vaUti mo'a \erdiipr. Hed<*t1eri Flamputhdıı, ^ alentin daha once. Flamo uth otelinde iki oda tutnınslj ( \rkası var) Bu akşam saat 22.OO İ8TANBUL RADYOSUNDA MÜJDE! MÜJDE! MÜJDE! * YOzleıct HtHtiı fea • TnftNgfcri Tarihl • KızılderlUIerin Enteresan Hayab 5 Rvnhli 1960 Yıh Tahvimi I i * Ay'ın Fethlne Dognj Az miktarda basıldığı için tnk^rmeden b?r tane ahn'7.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog