Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

DİVANt KEBiR'den Secme Şiirler Maarif Vekâletince yayımlanmakta olan Şark İslâm Klâsiklerinin 37 inci kitahı olarak, Mithat Baharî Beytur'un, Mevlânâ'dan dilimize çevirdiği «Divani Kebir'den Seçme Şiirler» adh eser çıkmıştır. Mevlânâ'nın hayatına daîr yazılan uzun bir ön sözü taşıyan bu degerli eser, 500 kuruş fiyatla bütün kitapçılarda satılmaktadır. 35 inci nl Sayı 12.751 umhuriyet KURUCUSU HTUNUS NADİ Telgrsf vc maktub tdresl Cumhtirlyet tstanbul Posta Kutu*u: tstanbul No 246. Telefonlar: 22 42 98 22 42 99 22 42 90 DALE CARNEGIE 1 DOŞT KAZ 2 ÜZÜNTÜYÜ Her iki kitap 3 KÖPRÜALT1 Çocuk ve gençlerin o 250 kuru 4 Edebiyatımızda kitap 300 AHMET HALİT İSTANBUL TABEVİ fnma 2 2 Ocak 1 9 6 0 Başbakan ılıin İııttııii ile gazetelere çattı Uşak hâdiseleririin dıinkü durüşmas na muhalefet ettikleri iddiasiyle haklannda dâva açılan 12 D.P. İi sanıgın duruşmasına bugün devam edilmiştir. Duruşmadan önce Adliye koridorunda gazetecilere sataşılmıçtır. Uşak Asliye Ceza Mahkemesi salonu çok küçük olduğundan ve büyük bir kalabalık da toplanmış bulunduğundan, hâkim. dâvaya Ağır Ceza salonunda bakılacağını löylemiş, kalabalık o tarafa doğru giderken D.P. liler gazetecilere tekme ve yumruk savurarak küfretmiçlerdir. Bir D.P. linin yük»ek se^le: «Makinelerini kırın, re Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Menderes, Inönü'nün «kalblere haşyet ve dehşet salmakümi Tanık bir başkomiser, İnönii aleyhinde dini hâlâ içinde yasatmakta ve hâlâ bu mezbuhane gayret niîmayiş yapan Deraokrat Partililer için "Buıtların hepsi sarhoştu,, dedi lerden netice alınacağını sanmakta» olduğundan bahsediyor Dün D.P. liler, duruşmaları tâkibe gelmiş olan gazeBasbakan, C.H.P. Ulerin, Irahta ihtllâl cıkmast üzerine aym ihtilâlin teciiere adliyede sataştılar; fotoğraf makinelerini kırmak istediler; bazı gazetecileri de tekmelediler memlehetimixde de yapuiabitmesi işinin kotayiaşUğtm hayal U?ak, 21 (Hususi) înönü'nün r < şehrimizi ziyareti sırasında Toplanettiklerini, bu vesile ile çaxetelerin tahrihiere giristihierini anlattt tı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Fetvalı Tedavi ıiımıımıııiiiıııımiHimııımııuııııi!' ünku Cumhariyet'te görmüşsüuüzdür: Kayseri camilerinde vaiz veren kimi hocalar «dislere kron ve dolrçu yaptırmanın günah» olduğunıı söyliyerek halkı dis hekimlerınden uzakla$lırmaya çalışıyorlarrmş. Bu zararlı telkinlerin her halc!e bir tesiri dokunmuş olacak ki, Kavserili diş hekimleri Müftülüge basvurup «dolra ve kron» an günıh sayılmıyacafına dair bir fetva almısl.ır ve çerçeve içinde mnavenehanelerine, bekleme salonlarına annışlardır. llkin, anlayıslı davranışından 8türü Kayseri Müftülağünfi tebrik edelim. Gerçi. yirruinci yüzyılın ikinci yarııında, Atatürk Türkiyesinin "fam göhejpnde, bn derece lıîljisiı bir takım kimselere halkı yanlı; yollara »üriiklemek yetkisir>n \erilmis olması hazin bir şeydir. Bnnunla beraber Müftiilüğün vaızrılara katılmamamnı biı yine de ümit veriel bir olay dlye karaılıyornz. Bakınız, demokrasi ngrona ne hallere dfişmüjfiz? Ankara. 21 (CumhuriyetTeleks> Başbakan Adnan Menderes, bu akşam radyoda okunan ve 78 dakika süren uzun bir konuşmayla. C.H.P Genel Başkanı İsmet İnönü'ye cevap vermiştir. Başbakan. İnönü'nün son cevabına karşılık verip vermemeyj düşündüğünü, zira İnönü'nün on yıldır söylenenleri t.ekrarladığinı. bu sözlerin. işin çığırından" <,ıktığı ve ciddiyetini kaybettiği kanaati' ni verdiğini söylemiş ve demiştir ki: ı. Öyleki beyanatı okurken insan ' âdeta İnönü'nün Milli Şeflik üniformasını giyerek karşısina dikildigini gözleriyle gorüyornıı.1? gibi Bir his aldanışına kapıliyor. Vc nihayet bu cevap ve beyanatında ' da her rpman olduŞıı gibi iftiralar. tehdit \rka« Sa. 5. Sii. 1 de Kars'ta bir gazeteci mahkum oldu Kars Valisi muhalif bir gazetenin de resmî ilân hissesini tamamen kesti Kars, 21 (Telefonla) Kar» Valisi Hilmi Dağcıoğlunun muvafakatiyle Yeni Sarıkamış gazetesl aleyhine açılan neşren hakaret davası bugün neticelenrniş, Sarıkamış Toplu Basın Mahkemesi bu gazetenin 27/1959 tarihli nüshasın da yayınladıgı (Görüşler) başhklı bir yazıyı Valinin itibarını kırıcı mahiyette bularak gazete g.ıhibi ve raesu! müdürü özdemir Kırali yi 8 ay 20 gün hapis, 16«6 liıa a Arkası Sa. S, sa. ( ds diinya işçileri ve Türkiye Dünya Konfederasyonu temsilcisi. Ankara'da temaslar yaptığını. fakat Türkiyenin teşkilâta iltihak ed«bileceğine ilıtimal vermtdiğini süylcdi O C.H.P. İstanbul teşkilâtındaki hizipşilik BaykomUer Ştikrt B«rk mahkamed* ifad* virirken Ortadoğu gezisine çıkmış bulanan Hür Dünya işçileri Konfederasyonu temsilcisi Mr. Paul Malles Ankara 21 (CumhuriyetTeleks) dün akşam saat 22,30 da uçskla Anİstanbul C.H.P. tl Teşkilâtmda çıkara'dan »ehrimize gelmiştir. Ankan ihtilâf bugün Ismet Inönünün 1 kara'da iki gündenberi Hükümet Kalkınma tkru Fonu Heyetlyle dfin Ankarada »ıılasma başkanlıemda toplanan merkez idairicali ve Çalıjm» Bakanlığı ileri imza edilirken re kurulunda tetkik edilmiştir. ' gelenleri ile temaslar yapmı? Sabah ve bğleden sonra iki defa olan temsilciyi hava alanında toplanan heyet. îstanbuldan gelen Türk lj Bajkanı Nuri Beşer ve tl Sekreteri Ekrem özden'i ve diSimdi düşöntiyoruz Kayterilt sendikacılar karşılamışlardır. Jer partililileri dinlerr.iş, neticede dis hrkimierinin aldıgı fetva ile Kendisiyle hav« alanında görüşDr. Kemalî Bayezit, Osman Alişirhalk ssflıtı kornnabilecek midir? tüğümüı Mr. Paul Malle», Türkîş' oğlu ve Emin Paksüt'ü ihtilâfın Biltiniı raızcıların m u ı m halka in Hür Dünya îşçileri Konfederasyerinde tetkik ve halline memur y?ptıfı geririlik telkinleri »adece yonuna üye olma«ı konusu ile ü^ietmiştir. Kazanın, hava boşluğunda âni bir düşmeden sonra uçağm doğrulamadis hakımı konnsn ile mi ilçilidir? li olarak demistir ki : Yarın tstanbulda bulunacak olan Acaba bnnlar arasında «kanmzı « Ankaradaki temaslarımda re»mış olmasından ileri geldiği de söyleniyor; SAS uznıanları ise, alanın heyet, hem Beşiktaş ilce kongre hekime mnayene ettirmeyiniz, boş m! sahsiyetlçrden hüsnü kabul görsinde tl Başkanı Günaltay tarafındıişer!». «ilaç almayınıı, eehennemtepelerle çevrili olmasının kazaya sebebiyet verdiğini iddia ediyorlar düm. Fakat Türktş'ir teşkilâtımıdan yapılan bir konuîma ve bu ko lik olnnsonoı!». «(alan hastalıktan 7.S. üye oimaM için (evet ve hayır) nuşma dolayısiyle çıkan ihtilâfı, kurtnlmak için falan yatıra mnm diyebülrim. Türk Hükümetinin bir, Karacaören köyü hem de tl k^ngreşi arifesindeki hiAnkdra. 21 (CunıhurıyetTeleks) . tsmet Tulpar, ariayınız, yahut kendinizl falanca zipleşmeleri tetkik edecektir. İki sene evvel bu yolda bir arzusu 12 sene zarfında Türk lirası ile tediye edilecek Esenboğa'ya 10 likometre me«a muhtarı Ali Uzun, aynı köyden hocaya okntup nfletiniz!» gibi bir vardı. Gorüşüme gore Türkiyede Esenbuğa'ya 10 kilometre mes.v bâdiseyi gcren diğer köylüler, kadil knllananlar yok mndnr? Hekibugünkü mevcut şartlar TürkIs'in kredi 15 şehrin elektrik tevzi tesislerinin mü ile netıcelenen uçak kazasının za yerine ilk defa gelenler dinlenme. hagtahaneye yeni yeni alışan, teşkilâtınr.ı^a üye oîmasına imkân tahkikatına devam edümektedir. mışlerdir. Bunlardan meydan nöbüyük bir sajhk bakımı ihtiyacı geliştirilmesinde kullanılacak vermpmektedir.» Adii bakımdan tahkikatı Altındag belçi memuru uçağın 6500 fette iniİçinde eırpınan bir memlekette Türkiyeye yalnıı Türk tş'in teş Savcılığı yürütmektedir. hMkımın yobazlann ve bilgisiz se geçecegini bildirdigini, iniş mükilâti üye olmasiyîe ügili te Şahitlerrien, Esenboğa Hava Ala şaadesi verildiğini, piste gelinceye vsızcıların kötfl telkinlerinden tmzadan sonra Mr. Vance Brand maılarda bulunmak üzere geldıŞiAnkara 21 (CumhuriyetTeleks) nı kontrol kulesi nöbetçi memuru ' kartarmak haslıca görevieritnizden Kuzeybatı Anadolu enerji tev ın verdiği beyanattan anlaşıldığı Arkaıı Sa. 5, Sü. 4 te ni belirterek soülerine şöyle devam biri olmalıdır. îii şebekesinin tevsii ve islâh: ile na göre, bu kredinin mühirn kıs etmiştir: ilgili bir projenin, Amerikan kal mı Türkiyenin başlıca »mai bölge1956 yılında kurulmıış olan « Bu konuda Türk HükümetiVicdan bürrİTetl, vatandaaı ka kınma ikraz fonu tarafmdan fi lerinde bilhassa Istanbulu, Izmir TOrkiye Komünizm Mücadele Derranhfın re eebaletin kollan ara nansraanı konusjnda bugün 7 mıl ve Ankara ile diğer 12 çehrin elek ne bizim gayelerimizi iyi snlatama negi, dün yapılan yıllık kongresinsında yitirmek anlamına gelemez. yon dolarlık bir kredi anlaşması trik tevzi tesislerini geliştirmek ü dığımız kanaatindeyim Hâlen de Uçakta bulunan 48 yolcudan de fesih kararı almıştır. Daha önce Arkası Sa. S, Sü. S ds 39 u hayatlannı kaybettiler Ma§rafa girip her mahalleye, her yapılmıştır. Anlaşmayı Maliye Ba zere kullanılacaktır. Kredi 12 yıl o diğer şehirlerdeki şubeler, çalışmakoye sıra ııra camller yaptırmak kanı Hasan Polatkan ile Kalkınma zarfında Türk lirası ile tediye edilannın istenilen verimi vermemesi New York 21 (A.P. . R.l Ame kolaydır. Marifet, o eamllerde hal Ikraz Fonunun Genel Müdürü Mr. lecektir. öğrendiğimize göre, ikinüzerine Genel • Merkez tarafmdan riken cAvianca» havacıhk şirketika yol göeterecek din »damiannın Vance Brand imzalamışlardır. Arkası Sa. 5, Sü. 5 te sıra ile kapatılmıştı. Kurucularm ne ait bir yolcu uçağı bugün Javatanda?ı faşırtmasına engel olave üyelerin resmi vazifeleri ve maika'nın Montego Bay bölgesine bilmekiedir. Diyanet Işltri sayın şahsi işleri dolayısiyie. Dernek çadüşerek parçalanmiştır. İçinde 41 i Ba;kanı Eyflp Sabri Hayırlıo|loyoleu, 7 si de mürettebat olan lışmaları ile uğraşma imkânlarının rıu uyanık fiklrlî bir xat olarak tauçaktan ancak dokuz kişi kurtuortadan kalkması yüzünden dün nırdım. Demokrat Partinin mnhabilmiş va 39 kişi ölmüstür. de Genel Merkezin feshi kararı alefet yıllannd» beraber yaptıSı > lınmıştır. Bugünkü facia ile birlikte, 1990 mız bir Konya sezitinde pek temiz j ecak »yında vuku bulan uçak kadüfüncelere iercüman olan sözle j zalannda 130 kişi hayatlannı kayrini dinledlfimi hatırlıvornm. Ne) Uçağın Adamkafah betmişlerdir. Yılbaşındanberi Am» yazık ki, Diyanet Işlerinin bajına adındaki bölgeye çarprikada özel şahıslsrın sahip olduk Meçhul hırsızlar tarafından çalınan tarihî geçtikten gonra o düşüncfleri vüları uçaklardan kazaya uğrıyanlar tiğı anlaşıldı riirlöjte koydaftınn (cöremfdik. Hada 18 kişi ölmüstür. Bu 16 rakamı heykellerden bir kısmı toprağa gömülü olarak ni Atatiirk devrimleri dinimize ay130 a dahil değildir. Gene askerl Adana, 21 (Telefonla) Evvelki kırı layılmıyacaktı? Hanl İslâmibulundu; heykellerin yurt dışma kaçınldıuçak kazaları da bu toplamın içi gün Ankara istikametinden gelyet manii terakki olmıyacaktı? n« lokulmamıştır. E^ son olarak mekte iken Toroslar üzerinde kayğından şüphe ediliyor Adana'da bir Amerikan askeri bolan Amerikan deniz uçağmın Bneün devlet ilk ejitim çağindanakliye uçağı düşmüş ve 16 kişi düştüğü yer Kıbnstan gelen bir ki çocnklan yeti;tirmek için her BASININ BİR KAVBI 30 yıl ölmüstür. Antalya. 21 (Hususi) Side'deki sızhğı ile Antalya Valisi Niyazl îngiliz arama uçağı tarafmda» tes yıl on milvonlarca lira harcıyor, danberi muhtelif gazete ve dergiBir ttalyan nçagı kayıp bit edilmiş, bunun üzerine tncirlik bn çöreve lâyık kalifiye ö|retmen «Eski Eserler Müzesi» nde yapılan Akı da bizzat ilgilenmektedir. Son lerde foto muhabirligi yapmakBari 21 (a.a.) C47 tipi bir as hava alanından 50 kişilik bir arakadrolan hanrlamaya gayret edi hırsızhkla ilgili tahkikat derinleş günlerdeki araştırmalar esna?mda: ta olan Zeki Bıike dün sabaha yor. önnne çelenin eline bir dip tirilmektedir. Bu havalide maden lı^arıya kaçınlmak üzere toplanıp ksrsı ini bir kalb krizi neticesin keri uçaktan dündenberi haber ma ve kurtarma ekipi sevkolunloma tutnştnmp okula sokmnyor. aramak bahanesiyle kazı yapan ba •npraga gömülen 30 dan fazla eski de vefat etmiştir. Vefatı derin alınamamıştır. îçinde bej asker muştur. Heyet Pozantıya vardıkbulunan uçak Adriyatik üzerinde zı ecnebilerin, temin ettikleri eski ! er ele geçirilmiştir. Araştırmala Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Camilerde vatandaşın mânevi eserleri Avrupaya ve Amerikaya ra Antalya Jandarma Kumandan bir teessür uygndıran merhum bir talim uçuşu yapmak için haarkadaçımızın eenazesi bugün valandıktan sonra, uçakla irtibat ihtiyaçlarım karşılıyacak vaızcıla kaçırmakta olduklarından şüpht •ııuavini Bnb. Aras da katılmakta öğle namezını mütaakıp Şişli kesilmiştir Derhal araştırmalara rın, hocalann da bu işe elverişli edümektedir. Bu eski eserler hır iır. Camiinden kaldırılacaktır. başlanmıştır. kimselerden seçilmesi eerekmez • Radyo neşriyatı gelin mi? Rnnlann sayılan yeter degilj kaynana kavgasına «p. vrtişmelrri tamamlanıncaya defcin, lâalettâyin bileisizlere halsebep oldu kı emanet etmektense yerlerini bos bırakmak daha hayırlı olmaz mı? Antalya, 21 (Telefonla) Bu sabah şehrimizde partiVicdan hürriyeti narolası altınrilik yüzünden bir gelin da masnm vatandaşlan sasırtmakaynana kavgası olmuştur. ya. yanlı» vollara sürüklemeye, D.P. ye mensup «C.F.» adh hele onlann sailığı ile ovnamaya kaynana radyodan 8 büîtehakkımız yoktnr. Diyanrt tsleri ninde Hükümet icraatını Baçkanlı$ı vaızcıları, hocaları iyî Yüksek Matematik dersini boykot eden dinlerken. C.H.P. taraftarı •eçmek, bnnları sfirekli kontrol algelini «S.F.» ın: «Aman yetalebeler ayın 25 ine kadar derslere ve okul tında bulundnrtnak ve politikanın ter artık» diye radyoyu kacami içine soknlmasına şiddetle patmasına kızmıştır. önce binasına ahnmıyacaklar eneel olraak rorondadır. Yoksa ağız kavgası halinde başlıpünnn birlnde aspirin kullanmak, yan hâdise sonra döğüş şekîktisadi v* Ticari lliraler Akade"»yın 25 ine kadar dersler» ve okul otobfiıe binmek ve sinemaya eitlini almış ve kaynana. geliı misi tdare<i dün aldığı bir kararla binasına giremiyeceklerdir. mek İçin de müftfilSklerden fetva nini dö'vmüştür. Yetişen yüksek matematik dersin» girmialmak rerekehilir. Ve kimbilir, Kl KLA1.AR Şehrimizde bulunan meşhur «t Piccoli ı!i Podkomşuların yardımiyle kurOlayla ilgili tahkikat devam et yen ikinci sınıf öğıencilerini cezabelki bazılan da isienen fetvaları tulan genç gelin babasının recca» adlı Süper Kukla Tiyatrosu dün Safiye Aylâ ve Zeki rnektedir. Bu arada öğrenciler derAvrnpa veya Amerikaya kaçınlmak «zere meçhnl şalııslar taralandırmıçhr. vermeyi aygun bulmıyabilir. evine kaçmıştır. ait kuklaları programlannda gostermişleıdir. Resımde Saiıy e Aylâ'fından topraga gömülen ve yapılan arama sonunda ele geçirilen Vprllen karars çör». ikinci sınıf *e girmemeye kararh olduklarını NADİR NADt M.S. S inci Asır Bizans devrine ait eserler ya ait kukla görülmektedir. ta okuyan öğrencilerin hlç biri a söyleraişlerdir. '•! ~ Kalkınma Ikraz Fonu Heyeti ile 7 milyon dolarlık bir kredi anlaşması imzalandı Ankarada uçak kazasının tahkikatı C. H. P. Merkez İdare Kıirultı dttn bu mevzmı göriistiikten sonra İstanbul'a 3 kisilik bir heyet yollamıya karar verdi 9ün Jamaika'da bir yolcu uçağı Komiinizm ile Mücadele Derneği feshedildi Antalya ıtıttzesindeıı ealıııaıı heykeller Kazazede Amerikan uçağınm enkazı dün Toroslarda bulundu Derse girmiyen talebelere Akademi idaresi ceza verdi '•'•'••'a: V. • ••• • •• • » •*«••«••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog