Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

Ç17MHURÎYET 21 Ocak 1960 Millî Tokım için 103 namzet seçildi 1960 Olimpiyatlanna ve müsabakalara hazırlık için 15 martta Mersinde kanıp yapılacak Turhan Göker'in de bulunduğuti antrenör tesbit edildi Atletizmde büyük hamle! İsviçre Besiktas, Lucerne'i dün 2 0 mağlup etti Kızılyıldıı bu hafttf Ddrdâncnso Calibîyet Âlmadaıt Gidiyor lsviçrenin zavıf takımı Lncerne başlandı. 9. dakikada K, Abmedin Feriköve 20. G. Saraya 31 yer.üdik pasını Nazmi ona gönderirken top ten sonra, dün de millî li* lideri sf>l bekin eline çarpınca hakem Beşiktaşa da 20 majlup oldu. pena'tı verdi ve Birol bnnn ?ole Atletizm Federasyonu son aldığı |bi bölgelerde atletizm faalıyetleri Siyahbevazlılann Aı bir seyirci kitlesi önünde oy çevirdi. Devre kararlar ile memleket çapmda bir ] canlandırılacaktır. Bunun için bölnanan maç. 90 dakika hnyunca va baskıları ile sona erdi. 10. âtletızm faaliyetine girişmıştrrj; ge atletizm antrenörleri ile devamsatın östijne cıkmadı. Zira bir ta fkinci deırede Besiktas akın üsîlk olarak îzmir, Seyhan, Eskışe ! h olarak münasebette bulunulacakrsfın iddiasız olması macta hiç bir tüne akın yaparken 11. dakikada hir. Zonguldak, Bursa, Erzuruır. gi.ı tır. 1960 yıh için 103 millî namzet heyecan ve çekişme havası yarat Şenolun ortasını vole şutla gole ÎKİ TILDIZ Yavuz Demir ve Ferit Volkan trkadapımıı (ıa|da) tesbit edilmiştir. Bu atletler için madı. ce^irpn Nazmi böylece ikinci sayı ile konuşurlarken. Federasyon, Ankara ve îstanbui'da Dünkü maç icin söylenecek tck ; yı da çıkardı ve maçın sonlarına o!mak üzere altı antrenör tesbit etşey Sivahbeyazlıiarın rahat salibi ; dojrıı direkten dönen iki şutu knlmiştir. yetleri ile Lncernelüerin boş sa I lanamıvan Sivahberazlılar sahayı İKİ REKORT.MEN Çetın ŞaIstanbul'da: Şevki Koru, R'.za hada rahat top knvalamniarı ola ; 20 ealip terkettiler. hiner ve Frhir Özgüd^n. îşmen, Doğan Acarbay, Turhan Gocaktır. i ker. Hakem: Farnk Talfl. Forveti tam kadro ile sahada yer Ankara'da: Nuri Turan ve Cahit îzmir 20 (Telefonla) Yugoslav alan Besiktasın defansmda üç ye Besiktas: Varol tlhan, Bahaetönel. liginin lideri ve geçen yılki $am ni oyuncu: DoS?.'i, llhan ve Nev tin Doîan. Nevzat, Tnııcay . Arif, Bu sezon atletlerin daha iyi hapiyonu Kızılyıldız futbol takımı zat yer aldıiar. Her üç>i de dünkü Nazmi. Spnol. Birol, K. Ahmet. zırlanması için 15 marttan 15 r.isayarın uçakla Atina uzerinden şeh ojunlariyle takımın esas kadroLucerne: Baçcenstoss • Srhumacna kadar 20 25 seçkin atiet Merrimire gelecektir. Kızılyıldızda hâ sunda yer alamıyacaklarını gö^ter h?r, C a u s IJlatter. Ceruti. HuberOkuyucularımıza zaman zaman mınikler takınımda oynuyirdum. sin'de kampa almacaklardır Haflen 6 milli oyur.cu vardır. diler. rîperli. Hahn. Luscher, Bader, Gu sporun muhtelif branşlarında par Bir gün masanın üstüne konan ay• tada üç defa Arkara ve îsmul Maçların proîramı tenolorf. Maçın cereyanı ve goller lıyan yıldızları. genç kabiliyetleri yıldızh bayraSımıza elimizi ba^aatletleri aynı yerde bir araya geleKızılyıldızın yapacajjı karşılaşma Abdölkadir TfCELMAN tanıtmaktayız. Ovuna misafirlerin vurusu ile rak amatör kalacagımıza yemın rek bes sntrencr nezaretinde çalılann programı su şekildedir: Bugün. sizlere takdim edeceği etmiştik.» Yukarıdaki »özleri. buşacaklardır. Cumartesi: Gnztppe Kizılyıidız, miz iki genç var. gün minik ba'ketbol takımmda Rekortmen atletlerimizden Çetin Pazar: îzmirspnr • Kızılyılrtız. Kalamış koyunun ppk çahuk degil de Galatasarayın basketbnl Şahiner ile Fahir özgüden dün B. Spor voleybol tanıdıSı yelkenci Ferit Volkan takımında oynıyan ve tak'mm satrenle îtalyaya gitmişlerdir. tki at( K Y K ) ve potalann hemen sa lip gelmeşinde mühim rolü olsn letimız îtalyada 3.5 ay atletizm Macaristan, kış takımı Filibe'ye gitti mimi oldufu basketbolcu Yavuz Yavuz Demir basketbol havatımın Beyoğluspor voleybol takımı dün mektebirıde kurs grireceklerdir. R.ı ; olimpiyatlanna 3 sporcu enteresan bir anı diye snvlüynrDemir IGS.I. kursa Avrupanın seçkin atletleri tren'.e muhtelif karşılaşmalar yapdu. 1941 de t.^tanbulda dogan YaFERtT VOI.KAN dâvet eriiîmİ5tir. | ile katılıyor mak üzere Filibeye gitmıştir. Henüz miln olmamış. fakat ge vuz Demir, 6 sene evvel KadikovBudapeşte 20 (Hu«ıj*i) Şubat çen sezon yelkende Türkiye birin sporun minikler takımında ba^kpt a ayının ikıncı yansınrîa Amerikacisi olarak iftikbalin kıymetli yel bola ba$!amış ve Galatasarava z Hafta sonundaki Galatasaray maçı için çerek yıldız, genç ve nihayet E?nın Squaw Valley köyünde yapıkencileri arasına eiren Ferit Vollacak olan 17 nci kış olimpiyat okanla görüştük. 1941 de t?tanbul çen sene A takımında yer a l r ' ş , YENİ ANTRENÖR Millî f yunlarına Macaristan lembo'ik oda dofsn ve yelkene Kalamışta o bu arada gene milli de olmus B'iormaya yıllarca hizmet eden efenl^rak 3 sporcu ile ıstirak edecekturduâu için arkadaşlarının ve a gün genç basketbolcular araFir'a di sporcu Turhan Göker vazifesır.e tir. Sabevlerinin teşvikleri ile (K Y.K.) büvük hir kıymet olan Yavuz Deantrenörlükle devam edecek. da 5 sene evvel başlıyan Ferit mir. takım arkadaşı agabeyi TuSÇek buz hokeyi Volkan, 14 yaşında naylon yelken rul Demirin teşviki ile ve onuıı o seyrederek basketbnla ler arasında yapılan yarışta pirat yunlarını takımı Amerika'da ta binnci gelmiş. Daha sonra bü büflamış. Heyecan duydu£u maç, Son günlerde sık sık toplansr Kulüp reisl Agâh Erozan yapılan New York, 20 (Hususi) Ametün yarıs'.ara katılmış. 2 tstanbul genç tak:mlar finalinde FenerbahFenerbahçe idare heyeti dün ak =ık trpUn'ıiarm önümüzdeki gun rikanın Squaw Valley köyünde yaIvvno'liği var. «En çok heyecan çe ile yaptıSı karşılaşma olmuç Bu şam bir toplantı daha yapmıştır lerde olacak nizamname kongresi. pılacak olan 17. Kış Olimpiyatlanduyduğum yanş. Türkiye şampi maçta en çok sayıyı kendir.i yanBu toplantıda Niyazi Sel ile antre istisare heyeti toplantısı ve mili na katılacak turnuvanın favorileiler'.emesinr'e yonasmria üçüncü vaziyette iken mış. Basketbolda nör Szekelly ile konuşulmustur. konere ile alâkalı oldugunu söyle rinden Çek buz kokey milü takımı rüzgânn âniden degişip beni birin Yalcın Granit'in, Tugrul Demir'in miştir. Transfer bedelleri üzerin Kanada turnesine çıkmıştır. ÇekOturumda Ankarada yapılacak oci getirdiği yarıştır» diyor. t?tik ve Ali Uras'm çok büyük fajdalan maç arefesinde umumi görüş den ahnacak olan vergi meselesi ler, Kansda'ria üç müsabaka yapagabevjm, balin yelkencisi Volkan. enteresan ları oîmuş «Bilhassa kaçmıyo tıktan sonra Amerikaya geç.ecek''i'ler ileriye sürülmüştür. Murat Ya için Başkan «Vergiden bulduSu yarışı da şöyle anlatıyor: diyor, çok titizdir, her şeyin ivi olAnkara, 20 (Telefonla) Altmruz» riemiştir. dir. 3 sene evvel naylon ve yerli yel masmı ister. Ben de onun arzuladağ kulübü tarafından tertip edi • ğızer'in istifası idare heyeti günde Kadro mine ahnmadığı için müzakere ko len ve Fenerbahçe Galatasaray kenlerin beraber yapıldıâı bir ya rını yerine getiriyorum». Geçpn Fenerbahçeliler Bu akşam Ankaraya gidecek olan takımlanmn işürak edeceklerı dört! nusu olmamıştır. Ancak ahnan banşta bez yelkenle Avrupa yelken sezonun sonuna doğru birinci talü turnuvanın yapılması kat'ileş zı haberlere göre Murat Yağızer takıma Sedat Bayur başkanhk edeCemiyetinin kongresi lerini 15 dakikalık bir farkla geç kıma ahnan ve o zamandanberi cektir. Takımda şu futbolcular buYavuz mıstır. in istifasını geri almak temayülün lunmaktadır: miştim. Gavesi. olimpiyatlara ka bütün maçlarda oynıyan Fenerbahçeliler Cemiyeti yıllık €Gayem iyi, efendi bir Turnuvamn programı şöyledir: de olması sebebiyle idare heyeti tılmak, millî olmak, memleketimi Demir: • özcan, Şükrü, Turgut, Basri. Av kongresi 31. ocak pazar günü saat A V C I L A R B A L O S C Çehrimizin en eskl Avcılar 33 ocak 1960 cumartesi: zi temsil etmek ve senelerce bu sporcu olup, milli formayı tasımak bu meseleyi gündemine almamiî ni, Nedim, Akgün, Osman, .Vaci Se 10.00 da Cemiyet merkezınde yaKulübü olan îstanbııl Avcılar ve Atıcılar thtis.is Kulübü Ananetır.» d'yor. Her iki centilmen spor Fenerbahçe Hacettepe sporu devam et'ırmek. tır. Şayet Marat Yağızerin istifası lâhattin, Gürcan, Can, Lefter, Şe pılacaktır. Bu kongrede ekseriyet vi Avcılar BaİTSunu 12 şubat ?ecesi Taksim Sinemasında verecuva biz de ba^arılar diliyorıız Galatasaray Demirspor kabul edilırse yerine yedek âzâ ref, Niyazi, Hüseyin, K. Ali, Levent, temin olunamadığı takdırde konTAVl'Z DEMtR cektir. Yukarıdaki re^imde, Ruhi KTOJ,'; ı.;n bafkar.'.ığıncia topla24 ocak 1960 pazar: lardan Hâluk Akan getirilecektir. Yüksel.» Tnneer BENOKAN gre 7 şubat gunü olacaktır. sene evvel Kadıköysporun Fenerbahçe Galatasaray. nan ve talonun pro^ramını hazırhyan î:'are T i ' ' Cofin Sahiner, Fahir Öığüden Halyaya gitti izmir'de Spor sahalanna 2 doğuyor FERİT VOLKAN, YAVUZ DEMİR Fenerbahçe Mara'ya gîdes olan Wım dün telt etti Fenerbahçe Galatasaray Ânkara'da PARKER .ö 5ubat 8 Mart 196O DolmakatemİRizi yazarken temizleyen SOLVX madJssini havi .yegâne mürekksptir. LEIPZIG FUARI TEKNİK FUAR ve NÛMUNE FUAR! Batı • Doğu Ticaretinin ıMerkezi Teknik lnki;afın Tezahürü 50 Memleketten 9500 ' Ekspozaıı âjisfkt uçak seı>r!cri Demiryollannda tenzilât Seyahat acentelerinde prospektler . .. Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi Umum MüdürKiğünden: 1 Müessesemiz Elektrik. Havagazı ve Otobüs îşletmeleri için yabancı memleketlerden gemilerle veya karadan demiryolu ile veya uçakla gelecek bilcümle makine, techizat ile otobüs. troleybüs gibi nakil vasıtalan, yedek aksam ve montaj malzemesi ve İstsnburdan satın alınacak buna mümasil malların Ankara'ya nnkil ve irsali işleri teklif isteme usulü ile ihale olunacaktır. 2 Bu işin muvakkat teminatı (5.000) bes bin liradır. 3 İstekliler şartnameyi ve mukavele projesini (25) lira nuıkabüinde Ankara'da Umum Müdürlüğümüz veznesinden satın alabilirler. 4 Şartnamesine uvgun olarak tanzim edilecek teklif zarfları en geç 6 şubat 1960 tarihine müsadif cumartesi günü saat 13 «• kadar Umum Müdürlüğümüzde bulunacak şekilde grnderilmiş veya elden tevdi edilmiş olaraktir Tesbit edilen müddetten sonra vürut edecek teklifler nazarı itibara almrmvacaktır. <2431> Fuar vesikalan için müracaat yeri: ^ A l / I A l A u U I % 3 C L Le.pzig Fuarı Türkiye Umumi Mümessili; Büyük Milâs Han 206 Telefon : 22 08 10 ISTANBUL Miitemmim izahat ve ilhalâtçıUra adre* temini için aşağıdaki arfrese Leipziger Messeaınt, Hainstrasse 18 a. Leipzig C 1. Deutsche Demokratische Republik 3 üncü KOTADAN 198 Kota numarah Luks. 189 Kota numara'.ı Kaynak Lâmbaları biliiri mektubu a'rmş olanların, bu malları tercihan i mjiks,ı ıtnal etmeü ıstıyenlerin 22 89 28 numarah telefuna müracaatlerinde kendilerine proforma fatura venlecektir. Baıkanlığından 1 Istanbul A^kerlik Dairesine bağlı 27 askerlik jubesinin bu sene askerlik çanıa yeni giren 1941 doğumluların ilk yoklamalan As Kaıumunun 14 üncü maddesine göre lOcak960 tarihınden ıtıbaren her şubede 30 Hazıran 960 tarihine kadar ve 1332 dogumdan 1937 doğuma kadar ruhsath ve ihtiyat erlerin senelik mutat yokla • mslan 1 Ocak 960 tarıhinden itibaren 31 Ekım 950 tarihine kadar 10 ayhk süre içinde ma'nallî askerlik «ubelerince yapılacaktır. 2 Her a?kerlik şubesı hanji mahalle veyahut köyünün hangi tarihler arasında ve ne şekilde nerede 1941 doğumluların ilk ve ihtivat eratın senelik yoklamalarını yapacaeını bildirir mahalle ve köy ılânlarım ilgiH mahalle ve köy muhtarhklarına yeni yıl basında göndermiş olacaktır. 3 Mahallelere şubelerce çıkan ilân çizelge'erinde 1941 do • fumlulardan bu sene askerlik çağma giren mükelleflerin kirnlikleri mevcuttur. 4 Her askerlik şubesi kendi yerli mükelleflerinin İlk ve ihtiyat yoklamalarını yaparken ayr.i zamanda o mahallede ikamet eden yabancıların da ilk ve ihtiyat yoklamalarını yapacaktır. 5 G°rek 1?41 doğumluların ilk ve gerekse ihtiyat yoklamasını yaptıracak olanların kendi mahallerine veya köyüne tahsis edilen günde müracaat ettikleri takdırde islerinin zamanında yapılacağı ve izdihama, beklen^elere meydan verilmıyeceğinden mükelle'lerinin mahallslerine tahsis edilen günlerde müracaatleri kendi menfaatleri icabıdır. 6 Yoklamalarda bizzat mükelleflerin kendilerinin bulunmalsrı asla mecbııri degildir. Ayni şekilde mahalle muhtarları, yakın akrabalan subpye müracaatle yaptıracağı gibi mükellefler tam künyplerini, adreslerini, tahsii, sanatlarım şubelere taahhütlü mektupla bildırdikleri takdirde yoklamalan giyaplannda yapılır. Ve gönderilen nüfıs cüzdar.ları zarfları içine miktarı kâfi pul konduğu takdirde adreslerine gör.derilir. 7 Yabancılar behemehal ikamet ettikleri askerlik jubelerine mahalle muhtarlıklarından aldığı ikamet kâğıtları ve nufus cüzdan!arı ile müracaat edeceklerdır. İlk yoklamaya tâbi 1941 doğumlular yoklamaya müracaatlarmda nüfus cüzdanı, ikamet kâğıdı, tahsiline ait belge, sanat sahibi ise is yerinden alacajı bonservisleri ile 4 adet vesikalık fotpgrafmı şubelere ibraz edeceklerdir. 8 tlk yoklamaya kanuni süre içinde gelmiyenler son yokla ma zamanında müracaat ettikleri takdirde As. K. 83 mad. göre (50) lira ve ihtiyat erat 31 Ekim 9tifl tarıhinden sonra müracaat ettiklerinde As. K. nunun 94 mad göre (15) lira para ceza^ına çarptırılacagmdan mükeileflerin bu daire ilânı üzerine mahallelerinde muhtarlıklarda mevcut yoklama ilânlarını tetkik ederek belirlı süre içinde mahalli a?ker'ik şuHelerine müracaat edip ycklamalarını yaptırmaları gerektiği ilân olunur. (366) tstanbul Umum, La Konkord ve | La Fonsyer Sigorta Şirketlerinden: Deniz Kuvvetleri Kumandan'ığına ait tam yük maden kömürü hamulesi ile 6/7 Ocak 1960 gecesi Karadenizde, Anadolu Karaburnu ile Şile mevkıleri ara^ında 41 12 20 kuzey arz ve 29 27 15 doğu tul dereceleri mevkiinde sahilden takriben 200 metre mesafede ve 16 kadem suda oturan ve »onradan baca hizasından ıkıye bölünen Istanbul limanma bağlı 1925 inşa tarihli, 2477 gros, 1466 net tonluk DOGU vapurunun enkazı, teçhizatı ile (gemiyi terkederken mürettebat tarafından alınm.ş olan tebiz cihazı hariç) fakat kömür hamulesi hariç olmak üzere, sat'.şın akdolunacağı tarihteki haliyle, kapalı zarf usulü ile jatıhğa çıkanlmıstır. Taliplerin teklif edecekleri en yüksek fiatı bildirir teklif mektuplarır.ı, teklifleriie bes gün müddetle bağlı kalmak şartile, en geç 29 Ocak 1960 tarihli Cumı günü saat 12 ye kadar Ban kalar caddesinde, Assikurazioni Generali hanının 5 inci katında Istanbul Umum Sigorta Anonim Şirketi Müdüriyetine ulastırmaları, postada vâki gecikmelerin nazarı itibara alınmıyBcağını, Şirketlerimizin ihaleyi yapıp yapmamakta veya istediğine yapmakta tamamen serbest bulunacağı ve bilcümle ihale masraf ve reMmlerınin alıcıya ait olacağı ilân olunur. 1 Fakültemi2de ?0 lira asli maaşlı (700 lira) Büro Şefliği ile, 2 Hastahanemizcie 70 lira asli maaşlı (950 lira) bir eczacı ile «D» cetvelinden 1250 lira ücretli iki ve 1100 lira ücretli bir eczacı kadrosu (cem'an 4 eczacı) münhaldir. 3 Taliplerin Ankara Tıp Fakültesi Dekanlığma müracaat etmeleri ilân olunur. (1106) Ingiltereden ithâl edilen, 30.01 .10 gümrük târife ve istatistik pozisyonla $ 12.500. Ham Kalaya ait 20/12/1958 gün, 237 sayılı ithâl vesikasının gümrük nüshası kaybol muştur. Yenisi alınacağından eskisi hükümsüzdür Yuvanızın anahtarı Yapı Tasarrufu Sizi evinize ve iyi günlere kavuşturur ! Inso etıireceğiniz veyo hozır olorok satın olacoğımz *v, opflrtmnn dairesi îçîil lu:umlu krediyi, en müsait şartlorla size Yapı Tasorrulu sistemi muhakkak temin eder. Yapı Tasarrufu hesaplan mutod foizden goyrl Tasorruf sohiplerine verilea 2 2 5 0 . 0 0 0 Liro tutannda ikramiyelerden de laydalanır. SnbtUrimizden Yopt Tosorrufu broşürü îsteyİRİr. Denizciuk Bankası TA.0. Malzeme Müdürlügünden: Bankamıı iht'.yaeı olan bir adet Dize! Motoru teklif alma suretiyle satın alınacaktır. Teklif verme sartlan Fermer.ecilerdeki Müdürlüğömüı İlân tabelâsmda görülebilir. Istekli firmaların en geç 1/2/1960 akşamma kadar (2.000. lira teminatı) Müdürlüğümüz Veznesir.e tediye ve tekliflerini kapatılmıs zarf içersinde Müdürlüğümüz holündeki teklif kutu«una atmalan rica olunur. r Tesviyeci, Ehliyetli Elektrikçi, Oksijen Kaynakçısı, Elektrik Kaynakçısı, Baş Montör veya Ustabaşı, Makine Montörü, Soğutma Makineleri Teknisyeni, Türbin ve Kompresör Ustaları ile Bakırcı Ustaları alınaçaktır. Azot Sanayii T. A. Ş. Umum Müdürlüğünden: Şirketimiz Kütah\a tesislerinin montajında çalıştırılmak üzere askerliğmi yapmış tesviyeci. ehliyetli elektrikçi, oksijen kaynakçısı. elektrik kaynakçısı, baş montör veya ustabaşı, makine montörü, soğutma makinaları teknisyeni, türbin ve knn.presör ustaları ile bakırcı ustalarma ihtiyaç vardır.Taliplilerin hüviyet cüzdanı ve bonsersivleri ile birlikte 2930 ocak/1960 cuma cumartesi günleri Ankara Ziya Gökalp caddesi İşkur Handaki Umum Müdürlük Merkezine veya l2/şubat/1960 pazartesi salı günleri Galata Perşembe Pazarı Kürekçiler caddesi Evronos Han No: 57 deki İstanbul Büromuza mezkur tarihlerde müracaat edemiyenlerin her gün Kütahya'daki Şantiye ve Montaj Müdürlüğümüze müracaatları rica olunur. Almanca bilenlerle Enstitü mezunu olanlar tercih edilir. (3157) CAMASÎRTOZU Z A ¥ I Galata Rum Karma nkokulundan aldığım pasorrm kaybettim. Hü kümsüzdür. Pülheria Çaçaloı Aşkınızın yaşamasında cild güzellijjinizin rolü büyüktür. NESLON Vitominli Kremlerı cildinizl besA~~s*f* ler, yumu}otır ve tertemir muhafaza ettirirı Demir Profil { 73 11 lisansı olanlann müra (t caatleri rica olunur. KAMER f Ltd. Galata Fermenecılpr 36 i Edirne Beîediye Kren'.eriyle hergün cildinize masaj ycparak cazıbemzı orlırırnz. Edirne Belediyesinin Cumhurivet sineması 5/2/1360 cuma ' günü saat 16 da kiraya veriîecektir. Taliplerin bu saate ks^'ir çartnamesini görerek Felediye Encümenine müracaa*ları i l ' i olunur. (3142) Tel: 44 10 40 '
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog