Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

Ocait Baştarafı 1 inci sahifede Baştarafı 1 inci sahifed? sonunda 42 cesedin bir kıımının nuşma hakkı tanımadığm:, muhalif Parti için seçimlerin şimdilik bir önem taşımilletvekillerine savunma hakkı rılmış kol, bacak kemikleri gö kimlikleri tesbit edilebilmiç ve Bastsrafı 1 inci sahiîede dahi vermeksizin ceza tertip etm«k rülmekte ve benzinle kanşmış ke bunlar tahr.ıt ecilmek üzere anbuCenup Postası gazetesinin Yazı madığı ve gayenin, «İşçi sınıfının, köylünün, sif b;r kan kokusu hissedılmrkte lanslarla Gulhane Askerî Tıp Akauretiyle yıldınmlar yağdınldığını îşleri Mjdürü Xevin Şumnu ile oylemis; «Reis, keyfî bir icraa f a. idı Uçafın ve uçaktaki eşya'ar'.n demisine nakledünüşlerdir. topyekun vatandaşın yaşama seviyesini yükDiğer taraftan, feci kazada olen gazetenin Başyazarı. kocası Nevaşağı yukarı bir kiloceza tertibi suretiyle, muhalefet parçaları zat Sumnu'nun biri 7. diferi 4 yaşseltmek» olduğu bel irtiliyor; A. Tiritoğlu, grupunu inkıyat ettirmeğe çalışı metrekareljk bir sahaya yayırmış İngiüz, Kanada ve Amerıkaıilarla bulunuyordu. Dun gece ve sabah sefaretleri yakından ilgilenrraşie r larmda iki çocukîan vardır yorsa yamhyor.» demiştir. Yetkin Parti Genel Sekreterliğine getirildi Ankarada 2 sazeteci para bu inanrjna mesnet olarak muha kazs nnahallinde tetkikler yapan ve cesetlerin teşhisinde yardımcı olmuşlaTdır. Bu arada T. C. tâbiicezasına mahkum oldu lefetin. iktidar partisinden daha Ulaştırma Bakanlığı ve Hava KurEvveJki gün resmen faaliyete gerensıplerinin daha murıtazam ve çok oy alması husvısunu göstermiş, vetlerı uzmanlar'.nâın müteşekkil yetinde bulunan Ketina Esseyan Ankara. 20 (CumhuriyetTeleks) çen Sosyaiıst Partisi kuruculan jaha sistemli. »osyal gayeye daha C.H.P. nin sonuna kadar mücadeîe tahkik hey^ti, uçagın ilk vurdu^u, ile eşi Zare Esseyan'ın îstanbulda Bugün şehrımiz Toplu Basın dün saat 16 da Perapalas Otelinde uygun bir şekiîde gelışmesini sağ ye azimli olduğunu kaydetmıştır. sürüklendıği ve sonra da parçaîan bulunan aüesi efradı busün muh Mahkemesinde Haber gazetesı mebir basın top'antısı yaparak parti lamak. işçi sınıfının, köylünün ve Bu söz D P. lilerin protestolarma dığı yerleri ayrı ayrı tesbit etmif teül vasıtalarla Ankaraya gelerek sullerınden Vedat Refııoğlu ile Nürnune hsstahanesme gıtrni = !er Hikmet Saim yargılanmış ve 250 nin prograrr.ı ve tüzuğünu açıkla bütun ça'.ışanların ve topyekun va sebep olmuştur. lerdır. dir. Bunların has'ahanede cesetler mışlardır tandaşın yaşama seviyesini yükselUıaştırma Bakanhğmca jet Ca karşılaşması son derece hazin şer lira para cezasma mahkÛTi PYetkin daha sonra, muhalefetin le dilmışlerdir. Bu basm toplantısında kurucu terek; memlekette içtimai refahı de asgari iktidar grupu kadar, Mec ravel uçağının düşmesiyle ilpili olmuştur. lar, Sosyalist Partısinin kuruluşu ya^mâk ve haîkın menfaatçı ziım lisin salimen vazife gcrmesi arzu tahkikati yürütraeye ju zevat vaSehrimizde 22 eazetecı Hüviyetleri tesbit edilenleve tesküstı ile ilgili izahatı ver^ reler tsrafından istisırıanna mâni sunda olduğunu söylemiş, ancak zifelendjri'.ıniştir: yargılandı rin kollarma birer etiket basland'.kten sonra, Sosyalist Partisir.in olmaktır. însanın hürriyet hakkı Baskanlıkça tüzüğün seyvanen tatSehrimiz Toplu Basın MahkemeBakanhk Müfettişi Celâl Tirya mış v» bu etıketlere isımleri yazüsı. dıin 5.5 saat suren 19 basın dâçok feragat ve hayli bilgi istedıgi na kıymeî vermı;. en, totaliter re bikını başlıca şart olarak göster kioğlu, yüksek m'jher.dis Asri Ay, mıvtır. Gülhane Hastahanesinde vasında 22 gazetecıyi yargılamışni ve bu sebeple partinin bir müd jimlerin aleyhinde olduğumuz gı mistir. Yetkin, Başkar.ın tüzüsii muşahitler Mf. Rider ve Mr Bartahnıt amelıyesi tamamlandıktan tır. Dâvalardan 9 u yayın yoüyle det için «Ameli Sosyalist Mektebi. bi. mıllî servetin mahdut bir sını muhalefet ve iktidar mensuplarına ber. Milîî Savunma Bakanlıjı Ha sonra naaşlar memleketlerine uhakaret. 8 ı Basın Kanununa aykıhalinde çahsacaâını soylemı.;!erdir. fın elinde, içtimai adalet ve emni eşit olarak uysulamadıfını sözleri va Kuvvetleri Kumandar'hğır.risn çaklarla sevkedüecektir. n hareket ve 2 sı kuçuk duşürüKurucu!iT, ayrıca şimdilik Sosya yet prensıplerine aykırı bir şekilde ne ilâve etrn:?tir. Kurmay Albay Adnan Özsoy, Yar • Llastırma Bakanırun beyanatı lı^t Partisi için seçimlerin bir önem toplanmasını da memleketin huzubay Ahmet Tezer, Binbaşı îsmet I Diğer taraftan kaza ile ilgılı ola cü yayın ıddıasiyle açılmiftır Baskanm cevabı Vatan gazetesı başyazarı ve sa tpşımadığmı, bundan daha ör.ce, ru, hali ve ge'.eceği bakımmdan Yetkin'in bu konuşmasını Başkan Kayanç ve uzman o'arak Ali Ev rak Ulaştırma Bakanı Şem'ı Ergin liplerinden Ahmet Emin Yalman, henüz memleketımizde münevver tehlıkelı gorüvoruz.» vekili Sipahioglu cevaplandırmış, reno'oğlu. Bildırildiğir.e göre, Ha şu beyanatı vermiştir: dün de bir dâvada ifade vermiştir. ler tarafından tam mânasiyle anla• geçen oturumda cereyan eden hâ va Kuvvetlerinden Kurmay Al « Müesif kazada hayatlarını Dâva, Vatan gazetesinin, Düuva ga şılmamış bulunan sosyalizmin öğSosyalist Partisi tüzük hükümle diseleri anlatmış. Karakurt'a ceze bay Adnan özsoy ile Binbaşı îs kf.ybedenlerin butun akraba. dj«t zetesinden ik*ıbas etfigi bir yazının retılme^i geıektiğini »öylemişier rine gore kuru'.an Parti Şurası Ba? vermeden önce, mudafaasım yapıp met Kayanç kazanın uçuş bak'.mın ve yakınlarma başsağlığı düer. bü tçişîeri Bakanı ve îzmit Valisinı dır. kanhğına Prof. Atıf Akguç, Genel yapmıyacağını sorduğunu, bilâhare dan tahkikatmı yaprr.aktadırHr. yük acılarına bütün kalbimle iştı küçuk düsürucü olduğu ıddia ediSekreterliğine ise Alâeddm Tirid ceza tert'.pledifini soylemiştir. 6u 2 «ıçrama lerek acılmıs bu'.ıınmaktadır. Yalrak ed^rim. • oğlu seçiinniştir. Sosyalist PartisiKaza mahalli Espnboğaya 18 ki Kaza ile ilgili tahkikati yürüt man ifadesinde: Mevzuubahis yazı Basına verilen Sosyalist Partisi nın genel merkezi Ankara'dadir ve söze muhalifler itiraz edince de : tarıhte, kerdisinin ni.n prograrmnda ise kuruluş gaye kuruculan ikinci toplantılarını 20 «Zabıtlar ortada beyler. mukabe lometre mesafede Karacaören kö mek maksadiyle bir heyet gorev yayınlandığı lesinde buhınmuştur. Başkan veki yü uzerindeki kayalık tepedir. lendirilmis ve hâdise mahallinde vurt dısında bulunduğunu söyle • sı şoyle izah edilmektedir : şubatta Ankarada yapacaklardır. li, Yetkm'in konuşurken sarfettigi Knyle tepe arasındaki mesafe a 1eTk''''eı;ie b^slarr.ıştır. Bu arada miştir. Bu yüzden cezaî mes'ulive«Devletçihk gibi; bazı «otyalist «tegallüp ve tahakküm zihniyeti» şağı yukan 150 200 metre kadar kazada bsyatlarını kaybedenlerin ti olamıvacağını belirten Yalman. seklindekı sözleri üzerinde de dur dır. tzlerden anlaşıldığına (ore, ce^etleri hnstahaneye kaîdır.larak ayrıca. daha sonra okuduğu bu ya Hâdiseler arasında Felek muş, kendisini bundan tenzih etti uçak. tepenın zirvesinden 45 yüz hüviyet'.erinin te=hitine başlanmı» zıda hiç bir suç unsuru c^rmediğini sözlerine ilâve etm'stir eini soylemiştir. Sipahioğ'.u, millet metre geride cüzlüge vurrauç ve tır. Eskisehirdeli dâralar Bu müeseif kazada kurtarma. tevekillerine ceza verdiŞi zaman ü ya çarpmış ve bu vurmadan sonEski^ehir 20 (TeWonla> Buçfip. zuntü duyduğunu, ancak antipattk ra, iki sıçrıma yapmıştır Bu sıç mizleme faali\etinde büvük yar(3 üncü sahifeden devam) olma pahasına, Mecliste sükuneti rama sırasında uçağın benzin tank dım ve sura'.ü mü'ia'ıeeleri gorül Esk:=<hir Toplu Basm Mahkemekaznlann bir senede 611 milyon temin için buna mecburiyet hisset larınıa infılâk ettiği tahmin edıl mıiş bulunan mevdan ekipi ile çok sinde 3 gaspteye mensup 5 gazeteliradan fazla zarara sebep olnşn.. cinin durusması yaDilmıstır. tigıni ilâve etmiştir. mektedir. Uçak bu iki sıçramadan enerjik ve faal olan Ankara î"?:amarı kardeşim şn rakama bir keHalk Yol'i v» Yeri Eski=ehir gaBundan sonra Yetkin tekrar söz sonra, kanatları ve alt takımları yesi Mudur ve personeline ve Emre daha bak! 6800 kaza 611 milyon ısterr.işse de Başkan soz vermemis parça'.ana parçalana, iki yüz met niyet mensupları subay ve erlerine zetelcrı mesulleri Basın Kanurrana l î ' i r.rar. Tani kaza başına 90 bin muhaleietten yarçılanmıs'.ardır. Sa Baştarafı 1 inri sahifede tir. re kadar surüklenerek zirveden a teşekkur ederim. Meydanda kur karya gazetesi aleyhine Vali Ibralira hasar.. olur mu böyle şey? kan anlaşmazlıkların halli yolunda Meclisin bugunkü toplantısında şağı dere içine yuvarlanmış. ve tarraa ekiplerinin bilhatsa Ankara him Tevfik Kutlar'ın muvafakativle I5n münastbetle asinaiarimızdan bazı teşebbüslere geçildiği haber iki idam cezasının tasdikı hakkın zirvede veya biraz aşapıda büyük itfaivesinin çok kısa bir zamanda açılan dsvada eazete mesui'erinrlen »ikse'v mühendis Veysel Tanalı' ahr.mıştır. tl îdare Heyeti üyelerin gelmiş olmaları daki tezkereler kabul «iüiıiş, ay bir infılâk daha olmuştur. Ceset kaza rr.ahalline Abdurrahman Ünüçur. Mehmet Erdan aldıjhm bir mektubnn şn «a den Avukat Ekrem özden Istanbul rıca «Toprak Muhafaza ve Zırai Ierin ve eşyaların zirvenm 40 50 nizam ve intizamı temin etmek ba bil ve N'qci Gelendost, Valinin özel tırlirım beraber «knvalım kımından ordu birliklerinin aldıçı hâdi«eleri hakkında biljri vermek Sulama Işleri Genel Müdürlüvu metre kadar altmda bulunuşu ve istmleririn basharfleri arasına ko«Ruçiin büyük mikvasta îmanna üzere yarın Ankaraya gelecek ve Teşkilâtı» hakkmdaki tasarının tü motör, tekerlek, uçağın içindeki tedbirler ?ayanı memnuniyet görül nan noktanm pazeted'» cıkmaması ?ıri«i'mi<i bulur.an şehitierimizde C.H P. merkez yönetım kurulunda müştür. mü müzakere ve kabul olunmuş servis takımları ve koltukların o vüzünden iki harfin (tt) olarak be>diyeciler, sehireilik mütehas bu konu enine boyuna görüşülecek tur. Müessıf uçak kazasının sebebi ü okunması bfikımından stıçlandınlcivarda yaygın olraası ikinci infilâ Risları ve trafikçiler rnesaîlerini tir. Tasarının maddeleri gelecek top kin çok jiddetli olduğunu göster zerinde hassasiyetle dnrulmakta mıslardır. arrrn'iize etmek mecbariyetindemektedir. Bu arada uçağm iki te dır. Kazada hayatlarım kaybedenBun,jnla beraber Istanbul hâdi lantıda konuşulacaktır. dirlrr. kerleği ve motör parçalan infilâk lerin aüe'erine ba^^ağhŞı dilerim.» . . . tstanbulda halen tatbik edil selerinin bu temaslarla hal yoluna Düstn nç»|iB vacıflan yerinden 400 metre ilerije fırlamckte olan tek istikamete göre girmiyeceği söylenmekte partide so Dün gece Esenboğa Hava Alanı mıştır. Tahkik heveti henüz raporumlu durumda bulunanlarm yara' Beveçln cilırtinde beg yerde krerunu vermemiş olmakla beraber, civarına dufen SAS Carsvelle tıpi \;i7man vardır, bn istikameti ittif tıkları hâdi^eler sebebiyle çeşit'i kazanın pilotaj hatasmdan üeri jet motorlu yolcu uçajınm va«ıftirerek ve Meçrutiyet eaddesiyle müeyyide'ere bağlanması yolunria •»Hiği ihfifrıa'.îeri çok kuvYetlidir. ları şıınlardır : Galatasaraya varıp Taksime d«S parti organlarınm doğrudan doğru Saatte 825 kilometre sürat yapan Zira, uçajın çarptıgı yerin yükiekru tersine çevirmekle krnvazman ya kararlara varması imkân dahihgi deniz seviyesir.den 4400 feet bu ü'.tra modern Caravell uçaklîsı/ trk istikamet yoln olabilir. linde görülmemektedir. Ankara, 20 (CumhuriyetTeleks) kaiardır. E?erbo|a hava alam ise riyle SAS Şirketinin jet devri açıltstanbu! hâdifelerine ancak Par Avdettr de Abdülbakhamit, TopGeç^n avın 22 .:nrie jemı ve tan 2800 kıisur feettir. Uçak inişe geç mıçtı. B j uçaklar sayesinde bir Butçe Komisyonunun bugunkü rıı. ^vdMe caddelerinden Tozko tı Mpclısinde bir hal çaresi, bulutoplaniısında Ticaret Bakanhğı paraıı voliyle .Şişhane roeydanına nacacı. Parti Meclisinin bu konuda ker miibayaasırda buiunmak üze tı.Jri bıldirdıği sırada 6500 küsur saatlik yol 40 dakikava iriıistir. bütçesinin tumu uzerindeki muzakarara yetkili yegâne organ oldu re Amerikaya giden Denizcilik feette bulunuyordu. E^enboğaya 10 Uçak 70 yolcu tasıyabilmekte. arka ViTilır..» Bankası heyeti kanuni formaliteler kilonıptre kala altındaki arazi yük kapısı uçağın govdesine dıkey ola kereye başlanmıştır. İlk sözu aıan tstanbulda trafik işlerini ve is ğu hakkında ileri sürülen mütalaa, vüzünden henür bir neticeye vara sek olduğu halde bu kadar alçal rak kuyruk altından a^ılmaktadır. komisyon rapcrtoıu, Bakunhğın tü'.ameMerini yolların yeni geliş yerinde bir mütalaa olarak kabal madıgı için av sonuna doğru şeh ması, ya uçagm altımetresinin bo Bunun sebebi. Caravelle tıpi jet faaliyetini izah etmiş. kotaların iedilmcktedir. Bu maksatla Parti mesine türe yeniden gözden gedaha genı; rimize dönecektir. zuk oîuşu vçya püotun hatasına motorlarının arkada bulunmasıdır. lânı ile liberasvona cirmive lii/um oiduğunda kimse Meclifinin icap ederse olaganüstü Diğer taraftan Denizcilik Ban raptedilmektedir. Avnı zamanda Uçag'n pilot mahallinde televiz yer verildı^ini işaret etmiştir. toplanması ve aniasmazlıkları halnin şüphesi yoktur. 4 ağustos kararlarının oıticeleledici bir karara varması uygun kafi, mevcut kanun gereğİT>ce ser uçağın düştüğü yer Esenbogaya i jonlu bir kamera vasıtasiyle bir B. FELEK nıavesinden faz'a borç yapamadığı nen uçakların geçiş yerinden 6 ki harita tetkik edılebilmekte ve m?v rinı ,tenk:d eden C.H P. Ankar» bulur.maktachr. Hıfzı Oâuz Bekata, Bununla beraher her ilde derece K'in, Amerikan firmaları tarafın lnmetre kadar sağda bulunreak'a dana yakJasma esna^ında hava aîa milletvekili açılmak i^tenilen 28 milyon dır. Uçağm inise niçin bu kadnr nının resmi görulerek iniş kolav şunları soylemiştir: derece basgosterpn hiziplesmeie dan « Hukumet 4 ağustos 959 da rin yakınlaşan seçimlerle sıkı sıkı riolar krediden faydalanamamaktn, ârızalı yerden başladığı da tahkik laşmaktadır. Caravelle uçaklarının en son ye aldığı ıstikrar tedbırlerini iyi ve ya ilgili bulunduğu. bu halin mil bu yüzden gemi mübayaası da ge olunmktadır. Mesele. gerek Ulaştırma Bakan'.:ğı ve Hava Kuvvet niliği bir (Jet Linki) dir. tngiltere' başarılı şekilde tatbik edememışletvekilliîi dâva^ı olduğu ileri sü cikmektedir. Amerikodaki heyeti güç duruma leri uzmanlarından müteşekkil de ima! edılen bu jet link;nde uça tir Bu kararlar vatrndaşa yeni rülen mutalea'.ar cümlesindendir. Bu meyanda 39 milletvekili çıka düyüren bu hükmün kaldırılması heyetin verecegi rapor ve eereke ğm gerçek uçustaki bütun hareket külfetler jü!:l?miş, refah ve huran tstanbul ayrı bir hususiyet ta icin Ankarada, acele olarak hazır bugün akşama doŞru Ankaraya ge leri tetkik edı'mekte ve Caravelle zur getirememıştir. Artan hayat lanan bir kanun tasarısı, bugun len milletlerarası tahkik heyetinin uçaklarında çabsacak olan perso pahalılığı, gelir ve fıyat muvaze Rastarafı 1 inci sabifcde şımaktadır. lerde Bü\ük Millet Meclisine sev tahkikatır.dan sonra anlaşılacak rel bu suretle epitim görmektedir. nesiziiği istikrar politikasmın son kiliyim. Sizin sualiniz ise Maliye kedilecektir. Caravelle uçaklan Fransız fabri şansını da yok etmektedir.» tır. Vekilini ilgilendırir. Bununla bekalanrda imal edilmekt;>dir. Komisyon, Tıcaret Bakanhğı büt raber, bu gibi meselelenn halli, l'çakta bulunan yolcular Ölenlerin eşyaları çesi uzerindeki çalışmalarına ded'plomatik yollarla her zaman kaAnkara civannda duşen SAS u vam etmektedır. Uçak kazasında öien 42 kazazeb:'dir. deye a:t dağılmış olan eşya'.ardan çağında bulur.an yolcularla müretSayet Türk Hakümeti ilgilileri. kalar.lar bugun askeri birliklerin tebatın isimleri ve tâbiiyetleri dun Avusturyada inkişaf ettirilmiş oyardımı ile emniyet mensuplan uçak şirketi tarafmdan resmen alan oksiienli çelik sistemini tetkik tarafından toplanmış ve emnıyete çıklanmıştır. etmek ısterlerse, bu imkânlar ken Baştarafı 1 inci sahifede getınlmiştir. Ayrıca, P T.T. IdareBu listeye göre, kazazede uçakd:leri için her zaman mevcuttur.» «Bediüzzaman» m evinin ıs'kları. Bast"3fı 1 inci sahifedr si de kaza bölge^indeki mektupla ta 1 Danımarkah, 1 Lubnanlı, 4 Daha sonra, bir gazeteci, Avus gelisi münasebetivle szhaha kadar kuzeyinde Torosların tepe^irde rı toplamaya çalışmaktadır. Bu îsveçli, 3 Norveçli. 6 Avusturyah, turyadaki basın sistemine temas yarTjıttır. bir uçak enkazına rastlanmış, fa arada SAS şirketmin iki adamı da 7 Alman. 4 Polonyah, 2 Ingiliz, 2 ederek hükümetin Birinci Dunya Menrmendeki tören hakkında kat bulutların alçak olması ve ke uçak govdesi uzerindeki SAS ruAmenkah ve 1 Kanadahdan başka R.ı^Trrfı 1 inci «rhi'pde H?rbinden sonra gazetelere santakibat sif sis bulunması vüzünden enka muzunu dikkatle yeşıle boyamış 3 de Türk volcu bulunmaktadır. ölürr.üne sebep rlmuştur. Hikmet, sür tatbik edip etmedigini, bu devIzmir, 20 (Telefonla) Gerici zın hüviyeti tesbit edilememiş ve lardır. Bu boyamanın rumuzun Turkiye Cumhuriyeti vatandaşı poliste verdiği ifadede, «Kanmla, re içinde gazete kapatılıp kapatıl hareketleri protesto maksadiyle Efotograflara ve filimlere girmeme üç yolcu, Salih Zeki Torkay. bamadıfînı ve mahkum edilmiş gaze ge Mustafa Kema] Derneğı ile hiç bir havat emaresi de görüle sini temin için yapıldığı sanılmak yan Katina Esseyan ve bay Zare 18 senelik evliyiz. Üç gün önce. eş memiştir Bununla beraber Adayalannı alarak evini terketti.. Evteci olup olmadıeını sormuştur. îkfisadi ve Tıcari llimler Akade nadan 50 kişilik kurtarma birîiîi tadır. Esseyan'dır. velki gece, Cibalide kendisini gor Hiç tahmin etmediği, hattâ hatı misi ve Ege Üniversitesi Talebe Kazanın dehşeti, etrafa dağılan hareket ettirilmiştir. Bu birlikte, düm. Banşmak teklif ettim. Kabul rır.dan bile geçirmediği bu sualler Dernekleri tarafından Menemende eşyalarda dahi gurülmektedir. ParKıbrıstan gelen 26 kişiük tngiliz etmedi. ters cevap verdi. Ben de knrşiFinda kalan Başbakan Yardım ki Kuhilây âbidesinde tertip edic'aîcı ekipıvle tncırlikteki Ameri çaianan elbiseler, parça parça o!an kendisini korkutmak için bıçaklacısı, bu üç suale biraz da hayretle len toplantı dolayısiyle derneklekan kara, deniz ve hava birükle a\akkabı!ar, iskambil ksîıtları, kidım.» demiştir hayır dedikten sonra; c Sadece rin idarecileri hakkında Savcılıkrine aıt personel de bulıınmakta taplar, kâğjtlar, sigara'.ar, çantalar, Haseki Ha>;tancsine kaldırılan Avusturya adliyesini tahkir ettifii ça takibat açılmıştır. Toplantının fümier, ses alma makineleri ve dır. Ankara 20 (CumhuriyetTeleks) Makbule koma halir.de o!up. tahki için bir gazeteci 15 gün hapse mah izinsiz yapıldığı noktası üzerinde bantları bunlar arasındadır. Her kum olmu<;t'jr. Bunun dışında bir durulmaktadır. Bu mesele ile alâ Bu birliğe Libvadaki Wheelus reyın ve herke=;in tuzla buz olduğu Yargıtay tarafından kiracıiar le kata devam edilmektedir. Bir yaralama cinayet oldn msıhkumiyet hatırlamıyorum.. de kalı olarak 28 kişinin ifade'.eri alı hava üssünden bin'oaşı Joseph S. bu kazada yalnız on tane maden hine alınmış, yeni bir tevhidi içtiJomas ve vüzbaşı Merle A. Cdap sııyu ve koka kola şi^esinin bir a hat kararı bugün ilân olunmuştur. Kf.^ımpa'a'da Araplar sokaeır.da nacaktır. saddle kumanda etmektedirler. Bu rada ve sapasağlam kaza yerinde Bu karara gore, Belediye Encü 1339 doğumlu Xecati Gökçek. aynı radan Pozantıya hareket etmjş bu bulunma^!. kaza verini tio'.a^nlara meninin takdiı ettiği kira, taraf semtte oturan tbrahim Çalışkan'ı lunan birljğin ancak yarın enkaz p3k garip gelmiştir. larca kararlaştırılan kiradan faz dün bıçakla aÇır surette yaralamışsahasına varabileceği tahmin edilM EMUR A RA NIYOR la olduğu takdirde, fazla kira, ih tır. Bevoğlu Belediye HastahanesiCesetler teşhis ediliyor mektedır încirlik hava ü^sü kone kp.ldırılan varalı dün gece 51Muhtelif vasıtalarla Nümune has tann vapı'.dıfiı kira devresinin bitKamyon lâstik ve Di7el motorları ithali ile iştigal eden bir mutahlıgı. personeü hüviyetleri müştür. Kavsa, Necati ile îbrahim tahar.esine nakledüen cesetlerin bu mesinden sonra, ıhtar yap:!madığı Şırket, İstanbul merkezinde ve Ankara Şubesınde çalıştırıîmak tam olarak tesbit edüraedıkçe sabahtan itibaren teşhisine baslan hallerde kararın kiracıya bildiril arasmdaki eski bir husuır.etten do1. /prf» herhangi bir açıklamada buluna mıştır. Nümune Hastahanesinin ha diği kira devresinden sonra celen lavı çıkmıstır. mıyacağını bildirmiştir. Suçlu yakalanmıs olup yarın riciye servisi jlgilileri Adli Tabib devrenin başlangıomdan itibaren Adliyeye verilecektır. Uçakta 16 kişilik askeri müret ve Savcının müşterek çalışmaları kiracıdan istenecektir. nılen iki eleman aranmaktadır. Kamyon, lâstik, parça ve motebat i!e b'.r kisım sskeri malzeme tor satışı için gerekli teknik bügiye sahip. taiıplerin hal terolduğu s'iylenmekîedir. cümelerıyle birlikte P.K. 82 Bevoğlu adresine müracaatleri rira olunur. / «1 PİCCOLÎ Ht PODRECCA» SCPEE KUKLA TİYAIROSl Sosyalist Partisi dün programını açıkladı C.H.P.; Meclis Başkanlığını tenkid etti Ankaradaki uçak kazasından yaralı kurtulanlar da öldü Türkîye'de ilk defa bir kadm gazeteci hapse mahkum oldu BAŞ AĞRILARINA KARŞI Gazetelere tekzip Grafik ve trafik gönderen C.H.P. li Haysiyet Divamna verildi FAYDALIDIR OPON, baş, dîş, adale, sinir, lumbago ve roroatizma ağnlannı teskin eıler OPON, grıp ve nezle başlangıcında bir çok fenalıkları ötıler GÜNDE 6 TABLETE KADAR: Beııi??I!ik Baııkasının Amerikadaki heyeti Bütçe müzstlcereîeri Maden Hurdacılığı Umrm M T.A.Ş, Hurda tayyare motoru ve vasıta satılacaktır. Ankara dcpomuz'ia mevcut her b'ri üzerine numara kormlmtıs hnhır^n 84 adet hurrîa tavyare motoru ile asağ'ds ciııs ve miktarlan ya?'lı yirmi a^<?t vss'ta. hulundııkları yerde ve vsziyettp kapalı zarfla teklif almak sure+iyle y"t Teklifler ta\>are rrıctorlarının ve vasıtalarm tamamı için olduğu gibi numara tasrihi sureti ile her biri iç'n rle ajTi avrı yaDİahilir Teklif mektuplarınm 29'1/196O cı.ıma günü ?aat 18.00 e kacLar. her rnotor için 300. lira ve her vas.'ta irm de 2.500 lira olmak üzere. muvakkat 'eminatla birlikte Ankara Yenisehir Sakarya caddesi F.rsan Han^aki M?öen Hurdacılığı T.A.S. Umum Müdür+ tüğüne verilmesi lr".?ın.' ır. Mııavyen eünde her ne sebeple olursa olsun Umıırrı Müruirlüğe gelmiyen teklifler nazarı ıtibpra alırrraz İhale uhdesindc kalan talip bir hafta zarfında bedeüni ödeyip malı kaldırrrak nıecburTjetindedir. Sirkeî satısı yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. Adet Vasıtanın cinsi ve markası Cadillac tenezzüh A E C. kamyon Bediord kamyon Ford kamyon ScEmmel kamyon Scammel kamyon Mercedes kamyon Daf kamyon Federal otobüs Jeep Jeep Avusturya Başbakan Yardımcısı dün geldi Saîdi Nursi Emirdağîndan ayrıldı otosu Bir Amerikan uçağı Toros^ar'da düstü Hamüe ve 18 yılhk karısını bîçakladı Kiracılar lehinde bir karar Dolma ve Kursun Kalcrrj'erüe ricp olunur. { Tükennıez kalemleri ithâl etmek istıyen 2«5 Kota nu J maralı tahsis sahiplerinin firmanızla temasa geçmelerı \ ELİ BURLA ve Ort. Kom. Şti. Vovvoda cad. 52 Tei 49 17 66 Telgraf: ELİBUR ÎYİ İNGİLİZCE içl^leri Bakanı Saonot Dyvarcısı Ahn^oaktır Azot Sanayii T.Â. Şirketinden: Kütahva Azot tesislerimizin Jeneratör ve kazan daireleri üuvar orgü işlerınde çalıştırılmak üz;ere 15/3/960 tarihinden itıbpıen 20 Şannot duVarcısı alına caktır. Taliplerin daha önce bu işlerde çahştıklarını tevsik eden be gelerle ve istedıklen ücreti belırtmek suretiyle şirketimizin Ankara Kızılay Ziya Gökalp Caddesı Işkur Handakı Umum Mudürlükte te?;s müdiiriuğüne veya Istanbu! Galata Kürekçileı Caddesı Evranos Han 57/7 de İstanbul büromja şahsen veya mektupla müracaatlar' rics olunur. dün döndü Ba^tarafı 1 inci sahifede hakkında kararlar alacak komite nin faalıvetim tamamhvamamıs ol ması sebep olmuştur. Mevcut meselelerin biran once sonuca bağlan rr.ası için komitelere Kor.ferans tarafından sereken talimat verilmistir. Komitelenn fıaliyeti s.ef'' pi bi inkisaf etmed'°i takdirde F " • iar sev;e=indeki Konferans j ^.adpr toplanacaktır.» { SARAY'da \ \ Yesi^kay'de dün zabıt tutuldu SON 4 GÜN İşçi Sigortaları Kurumu Jstanbul Satsnalma Müdürîüğünden: 1 Kurumumuz îstar.bul Hastanesinin 1 yıllık ihtiyacı bjlunan zeytinyağı ve temizlik maddeleri kapalı zarf usulüyle ihaleye çıkarılacaktır. 2 İhale 2 2 1SP0 salı eünü saat 15 00 de Mıidürlüjümüzün Bevoğlu Bahkpazarı Mallı Han Kat 3 deki Satınalma Komisyonu Raşkanlıfmda yapıla caktır. 3 Bu işe ait idari ve evsaf •Jartnameie'ivle ihtivaç listeleri her gün mesai saatleri dahüinde adı çeçen komisvonda görülebilir. 4 Ihaleye işürak etmek îFtiypr teklif sah'plerinin teklif edecekleri zeytin vaSı ve temizlik madrteleri fi=tianns eöre verecekleri •> 75 nisoetindeki gecici tptrinat akc^sini Kurum < ' veznesne yatırmaları ve alscaklan mskbuzu (secic: temiTiat olarak Devlet tahvili ve Banka temiist mçktv.bu d? kabul edilirl teklif ettikleri kapasitede is vpntıiîma rl^ir be'ceyi ve Ticaret Oda=ı ve'ika^ını mühürlü ve kanalı zarf irindeki tek; lif mektublarını top'an bir 7^rf? k^varnV mi^ wif.rr)^Vri lâ Timdır. 5 Kapalı zarfların en geç ihale pnnü olan '?1PflO salı giHii saa* 14.00 e kadar makbuz m ıkahili P s t ı m V a Konisvcnu Bnşkanlıâma veri'm°si veya posta ile ia'leli taahhı'itlü o.ar?k ^inderilrr.p'i lâzımdır. r 6 Postada vâki eecikme kabul edıl nez 1 l 7 Kjrumumuz artırma ekciHrre ve ihi ™ >n:!nıın? tâbi nlmayıp. ihaleyi yapıp y a p m a m ı t t a veya dilediüinp yrpma'ıta scrbe^rtir Perşembe saat 17 matinesinde ozel merasımîe değerli ses sanatkârlarırr.ız Zeki MÜREN ve Safiye AYLA'mn Süper kuklalan kendilerine ve haîka takdim edilerek programa ilâve edilecektir. Her gün matine saat 17. Suvare 21.15 te. Cumartesi, Pazar saat 11 de tenziîâtlı talebe matmeleri. DİKKAT: Pazar akşamı son veda temsili ANKARA'da: !6 Oraktan itibaren 6 gün BÜYÜK SİNEMADA ÎZMtR'de: 2 Su'nannı itibaren 7 ısiın İKBAL SİNEMASINDA (Sabik Eck^r* Line) New York AMEFİKA AKHFVT7 TURKİYE arasmda îsvebandiralı ^ppni'frîe şid's ?el'ş <;eferleri FRESCO LINE Büyük Değirmen ve Buğday îşleriyle Meşgul Olan Müesseseler in Na^arı Dikkatine: î^ r ;day ve her cins tohurr.. yonra, keten. avçiçeği, kendir. salanı, hardal, burçak, lâhana ve emssîi tohumlarm her turlü temizlenmesınde kullanılan modern bir tesis satılıktır. Bu tesis; ilk kaba temizleme kalbur makinası, karıştırma rr.a kinası, nakil (elevatör) ve çuval elpvatöıü. miknatisli temızlem» ve ayıklama makinası, iki adet miknatisli Trommel ile nv'ıcehhez o!ektr:kli ntjmatik kumanda ve nezaret teçhizath komple tpv?i r ve kumanda kasası ile 2aO/38O \ o!t trifaze cereyapa uygun elektrik rrotörü ve muhavvile gruh ur.dan rr.ute^ekkiîdir. tam otomn'ık çalıştığı gibi. gayet sejlam yapılma ve tekmıl ana rr.illerı M/S «FYLGÎA» vapara 25 Ocak tarihiade M/S «FLORlA» vapuru 2/3 Şubat tarihinde MESPİNA, NAPOLİ, LİVORNO. CENOVA MAKSİLYA SEVİLYA.. NEW YOKK, BOSTON. BALTİMORE ve PFTLADELPHîA icin eş\a kabul edip hareket ececeklo'ı Her türlü rralunıat için Umumî /centeieri: George Bcsi Vapur Ace:ıtsli|ı Limiied Sirketi Hovaşimyarı Hsn. C?lata Teiefon: 44 75 30 ü l r\cp> olıınnr KONTUAR MARİT1M A.wna. bu tfialer. rulman yatakhdır. TAKATt: Saatte azami 6 K kilo t?h'im temizler. YER İHTİYACI: Tekmi! trsisat içın lü/.umiu ver: I ) AGIRLIGI: N'et olarak takriben 2.«00 kılodur. 5x3.5 metre'iare. MİKNATİSLİ TROMMj;i.: (Üstuvane) iki adet. İRTİFA En bÜMİk elevatörün irtıfaı 4,5 metrrJır KUVVET ÎHTİYAC!: Ç^.şt,rma k iHn P'+arn' kıvvet o'ar.ık " 2 K v MÜTEMADİ CEREYAN • l^tih^ai için 2,00 Kw.dır. Cm'an 4,2 Kw. dır.' N O T : Bu te*is, müesscseniz ta>afiidan kıınjiun işletildikten f,ra alırıva te*!im edi'ır. Bastarafı 1 inci sahifpie çekilmemistir. Sadece kaza haberinden sonra bir zabıt tufulrrrjştur. Bu zapta göre, Caravelle jet Sk 871 uçağı, gece saat 19.17 de Yesilkoy hava alanma inmiş ve uçağın ikma! ve kontrolüne geçümi'tir. Bu iş, saat 19.33 te sona ermiFtir. Uçak. jet gazı tâbir edilen 7750 litre «Aero Shell Turbine Fue'.. ATF. 651» almış ve saat tam 20 05 te Ankara'ya müteveocıhen YPSÜköy'den havalanmıstır. Kontrul sı rssında. ver rr.akir.isti Ashjonsen en ufak b:r ârızava r&'lamam'şt:r. Bir buçuk saat önce aynı yakıttan. K.L.M. in Tahran Roma seferir.i yapan Elektra uça*ına da verilmistir. Diğer taraftan, du^en SAS uçağını Istanbula kadar getiren ve geceyi Dıvan otelinde geciren mürettcbat" 'la nürı di.fter bir SAS uca<vrıı devir alar?k Şam'a gitmiştir. Dün akşam SAS'ın Stnkholm'deki merkezirde yaymlanan bültenler de tstanbııl ba«ınına intıkal ettırilmiştir Purlarda belirtildieine gnre PAS'ın Umum Müdürü Ake Ru'ck. verd:™i bir boyanatta şuntarı ":öy• Urak k.zasının teknik bir ârı zadan ileri gelmis olacağma dair ortada bizi inandıra'~ak hiç bir sfbcp '.oktur. Esenboşa hava alanı yaklnsmanm nnrıral oldıı'îunu hiMirmi*tir A\"m z.TTT'nr'a ur^'":n rîorve^M lapt.>iı I.p". BcHvett de S'ı^'"i >\c, s:^n^dr»ibari Oı^^dıi"!! hatiında ÇTlısan tecrübeli pilotlarındand:.» H «t. "Ca^iıköy St'REYYA'da bu ali^am saat 21 de Kan restivalinde derece alan yılın yegi.ne filmi İDAM S E H P A S 1 (Orj.) «Ascenseur Pour L'echpfpud» JFAK MAPFAU M.Mî^TCE ROKET Reji Loııis MrÜe ProjEram^ı i l â ' e A.D.S Haber'eri c^r'^r 1? U.O 17 71 <"°
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog