Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET Resimli Koman : 5 BtR Ç t Ç E K L E Y A Z O L M A Z Yazan v« çizen: Salih ERtVlEZ CUMHUHİYET» In Zabıt» romanı: 40 21 Ocak 196i GÛRÜNMEYJEN Evet, bir çok sırlar aydınlan 1 Doğrudur diyecek değiliz, saI dece, işittiklerimizı tekrarhyaca4ı demektir. Wedgewood, bu fikre iftirâk et ; iız Maude soıe ktnstı: medi: Mr. French, amcamın Klon Zannetmiyorum, dedi. Bvı Ihtimal üzerinde dursak bile esaJİı dyke de tervet yapmış oldugunu iki güçlüg var ki halledilmi» ol raten biliyor. Bu yetmeı mi? Netice itibariyle, bizler de bundan faz muyor. la bir şey bilmiyoruz Mr FrenLittle iordu: ch'e. bildigimizi »öylerr.ekle vete Han»i!eriT Basit tki müçkıjl Evveli. bu ri kadar bilgi vermiş bulunuyoruz, iş! yapan Savory ise ne »ekilde lüzum görürse, Klondyke'de mayapmı$tır? Sonra da niçm yapmış lumat toplamak ona düşer. tır? Little bu JÖZÜ beğendi: Little: Aferin, Maude, dedi. Hakîisı Devam edin, dedi. | nız. French'e bilniklerimizi söyleBirinci suali tahlil edellm: Na mekle mükelleftik, ama söylentitıl yepmıştır? Infilâk vukubuldu leri de nakledecek degildik. ğu zaman kendisi iki yüz metre Littie gitmek için dsvrandı Mauzskta bulunuyordu, tam gözöude onu durdurdu: nünde idi o halde? Dinleyin. Dick. dedi. Size bir Jessica lOfa karıştı: Bir nevi kapan kurmuı. be şev soyliyeceğim. Bunu tiı gelir bamın ayagı da o kapana tutul gelmez «öyllyecektim, ama dogrusu, nereden baslıyacatımı ben de trıus olamaz mı? bilmiyordum Mr Savory'nin yeWedeewood cevap verdl: O halde, iskeleye gerilen tel ni işler açmasmdan korkuyorum. Little: ne i<!«! yaramıstır? Bunda sasaoak bir $ev yok, Little bu itirazı makul buldu: Evet. bu tel boşuna gerilmedi dedi. Bu sefer kime kancavı takmak istiyor dersin? ya' Maude, Savory ile arasında eeMaude su mütalSada bulundu: Şüpheleri asıl hedeften baş çen konıışmayı nakletti Little. feka tarafa çevirmek için gerilmiş na halde öfkelendi Bır mür»t olamaz mı? bagırdı. tehditler savurdu. Sonra sükunet buldu. Su da bir fikir, dedi. Bır zaman. Savory'nin iddiası üLittle çok heyecanh görünüyor zennde konuştular. Elektrik daldu: ?a!arı vtsıtasivle btr mayinin oat Bu esas üzerine bir muhake latılıp patlatılamıyacaStı hakkır.da me kurmıye çalıialım. derii. Far hiç birinin fikri yoktu Yalnız, zedelim ki Savory el bombalannı Wedgewood. bu arada, mlras rr.eçalmıç olsun Bunları bir telle be selesir.e etmas etti. Radlett'in ö!üraber toDraga enmmüs. tele mah münden Jessica'nın faydalanması sus bir tertibat yapmış. amcamın bahis kr>nur.u olursa, Maude'un da o sabah kasabaya gidecegini bil ayni derecede miraı hakkı bulundifii iiçn onun yolunu gözlemis o duîunu ileri sü?rek, Little.le kalabiür Amcam tam bombalann rısının suçsuzluklan üzerinde ri'.ır b>ılundu§u noktaya gelince teli du. Eun» rağmen, hepsinin yüreçekmiş. onlan ateşlemiş olabilir. ginde ayni lizüntü, ayni endişe sü Yani, tertibatı, tam bomba'.a rüp gidiyordu. rın üstüne biri bastığı zaman pat XV lıyacak şekilde yapmış o'.abilir tkt gfln aonra, ıaat altı «ulanndiyodsunuz Evet, onun gibi bir şey. Eğer da. Anne Meredith, bir iş İiçn gittesadüfen amcam geçip gitmiye tiŞI SaintPols'den dSnüyordu. tskelenin altından geçti. Tepe» muvnffak olsaydi, Savory geri döye doğru tırmanan patikadan ginecpk. kabloVu oradan alaçaktı. derken, kulaŞına blr infilik »esi Wedgewood itiraz etti: Ama o takdirde, Savory yere geldi. O havalide o kadar sık sık efilmek, bir mudet toprağı kans patlamalar oluyordu ki, Anne, bu sese o kadar kulak asmadı. tırmak zoruıria kalacaktı. Hava o kadar güzeîdi ki, Anne, YapmadıSını ne hiliyoruz? işi olmadıgı için, yolu bir parça Yay.saydı Cran* görürdü. Little bu itirazı kabul etmiye uzatmıya, eve, bahçeye bitisik korudan dolaşar«k ginnly» karar mecbnr oldu: Bu b'r ihtimaldir. dedi; blr verdi. Yengeslyle Forester arasındaki konuşmaya istemiyerek kukntiyet deîil. lak mlsafiri olduğu yer »rısıydl. Jessica bir teklifte bulundu. Dayısı da Macdougal'ln çoeukları Crane'e soralım. Little hu fikre pek yanaşmadı: nı oradan kogmuatu. İnsan ell hiç Çok kurnazca sormak lazım. değmemiş bu yabanl yerde dolasFaraziyemizi ona se?dirmiye 10 maktan, Anne Meredith çok hoşzum yok. îkinci güçlük nedir, Art lanırdı. hur? Bu korunu» Mr «eu, kumsala Basit Savory bu einayetl 1» girien patikanın geçtifl noktaya lemek lüzumunu niçin duysun? kadar dayanıyordu. Anne, çitln Maden ocaSındakl hırsızlık eski bir «ralıgmdan Içcri tütüldü, orabir hiklye. yarım asra yakın bir cıktı rastladığı bir bo*1ulrt«, blr şey Öte yandan bu iki insan « agacın dibin» oturdu Yerine h«zun zaThandanberl kavgasız gürül nüz yerleşmişti kt, ı l a ç dallarıntü?üz burada vaşıvorlardı. Savory da bir kıpirdama eldu. Dikkat!» birdenbire ni"in sapıtmıı olabilirT baktıSı zaman, «Şaçlan» ı r ı ı m Little ba?mı salladı: dan birinin geçmly» eahftığını Tnhmini imkansız, dedi. Fa gördü. kat sebebi bilmemek. bir sebep Bu. dayısı İdi. Gflrlerinl hayretbulurmsdıSına delil degildtr kl! le ona çevirdi, baktı. Savory, te> Wed2e\vood: lâsla eve doğru koşuyordu. Bir Do»ru, dedi; bu da bizl çok yandan da, geçtiîi yerde it bırakrrüşkil bir duruma «okuyor. Şim mamak için aşırı ihtiyatll davrsnı rii haber alö'ıgımız bu şeyi bile yordu. Yüzü lapsan idi. Haiinda bile kendimiz için sakhyabilir mi telâşlı bir şaşkınhk vardı. Anne, yiz? onun son derece heyecanh olduJesMca: guna dikkat etti. Sarory, yeğenl O po!i« müfettisint Ttrmek ni görmedi Anne da, çok faaırmış mi istiyorsunuz? durıımda olduSu için ona seglerie Evet. medi Bir ianiye sonra da zaten Süphelerimizi de söyliyecek iş işten geçmiş. Savory gözden misiniz? kaybolmuştu. Ne münasebet! Ne olup bitti(Arkam var) ğinin farkır.da de|iliz ki! Little şu fikri ileri sürdü: Netice aynidir. Amprikahnın TÎYATROLARI size anlattık'.arırtı French'e söyleDRAM: HAMLET dijiniz takdirde. akhmzrlan geçen Pazartesi hariç her leri hemen keşfedecektir. akşam 21 de Tel: 44 îl 91 Meselenin bu tarafiyle hiç 11gimiz yok. Aldıgımız bilgileri nakletmek kâfi YENİ TtYATRO Bu bileilerin doğru oldugunu ÖBÜR GELÎŞTE bllmiyoruz ki! Tazan: Cevat Fehmi Bafkırt Sah hartç her akjam 21 de Tel: 44 04 09 Avushırya Sırbistan'» tf; m.mıu 914 gftni harh 1:3 r. etmiş . Deviotler k?rsıhk:ı ittifak r C günlprd» dayı bs>y eniştesi i!e gizii eur.s bir ç< ¥mt' >hpar.k çocakl ır;n iş:rti aninttı . ertfpl» fcirbirkr:ni sevdiklr>rini söyleâi Iffet vin fvvı"â o'.ı sıkıMı. Ls:;in dayı bcyin id re:i ve m.'k'i! görüşmeîi cıyi kader ve karıı ikna etti. îstanbul hslki İH agustoa gflr.C çok mflhlm h'.r h'btri s .7»1rl»rde nkudu: (Osman'ı Htkümctı trr,dfı Scniyei Hazreti Padişahl ile » • <ftrbctiik ilâr. etti). îstanbu! fcu hahrrle çalkanıyi'iriu B^'ksn harbinin yara ve yorgnn.ukları hcnüs bltrreder. y n i bir m a c r a nıı? Sokakiarda atıkerî sevkıyatlar görünmcğe başlsdı.. Bııikan Hdrblnln henüı bltmlyen yorguniuğuna r fc r » l^h altına çağ'.rılanlar, vatanl hizrr.etlcrıni yapmağa kcşuyorlardı.. Yeni kıtalar tışkil Oıiınuy^r, talimler, manevralar y.ıpıhyordu Ker taıaftan askert bir hava esiyordu.. Avrupadan birbirini tutmıyan haberler fetiyor. bu harbin gpruşlıyeceği Avusturya ordulaıinın Sırbisi :r, a ta nruzuna Rusya'mn lâkayt kalamıyacağını gazeteier yazıyoriardı! D«n Bey Ştdl'nln »r(?t€ re halaslyle gSrttsmü? gençlerin ttiünasebet'erir.! anlatmıs. Babası Avusturva'da könısolos cldugur.dan ona da yazacaklar.. Reşit insar.lar olduklsnndan Allah'tan s.ıadct diltmiçler.. Dayı Bey eniştesine Şadi'nin aütsıyle temafinı anlatarak Şadl yaştakilerin dâvet olur.acağım söyledi.. (ArKası Tmı ) Lirfir 11 H I L kalmak için nasıl banyo yapmalısımz? ? Gençıeşmek v« yıkanmak. B : iki sozü yanj'ana, «ikı ııkıya birbırine bağh gorünce y»dır gamayınıı. Bsnyonun gençlik. güzellik üstür.de etki yaptıŞ], ro! oynad'.ğı bugün meydan çıkmış bir gerçek degildir. Eskiden, çok eskidenberı biünirdi. Banvo, yainız temizlenmek için değildir. Bu dü^ürsce yanlıştır. Sinirleri yatıştıran, dinlendiren, ya ria. tersine, in^ana canlılık veren bir vasita da olabilir Bilerek yapılan banyo, bir teiavi yerine ffeçebilir Ku'.vetlı bir gerç'leşme vasıtasi olabı'.ir Bar.yo. var. banyo var. Japon İRrınki «kaynar». E?kin\olannki ckardan>. FinlânHiyanınki «bu^. T!U». Frp.^^ızlsrTnlTİ vii"'it!e bir sTcakhkta, Iskoçlar bu* Ei^i su iie duş yapıyorlar. E^' ki Roma'ılar her piin banyo yararlard:. Net» Yorkta. Berlin'Ie, Londrada da böyle bu gün. Yıkanmaktan tlk beklediSimiz ?ey nedir? CHdimirde hiriken tozlar! ve cünin kendi ç^Var^ı»;! yaŞı giriprmek. * S'rak su, soguk Sudan daha 1yi fpmiz'er. Çünkü derinin 'f^iiinde biriken yailafı eritir. Ö'ii h'icreleri sıvırır. * Faz'a snbunun faydasından çok zararı vardır. Cütlerl kuru. ns^ik olan'ar knHanmamalıdrlar Çünkü bu tiirlü derileri yaSsız bîrakır. Koruyueu »sidi azaltır. Dışarıdan pelen kötü tesire karşı oru rayıf bırakır. Sabuna yalnıı yafilı cilt Irr davanır Deriniz kuru ise • fi?,la ya*lı» bir sabun bulsbilirseniz kuHanabilirsiriı. Cilt. yıkandıktan anrsk 3 dak:Va »onra tabiî asidine kavıışur. Bu arada kuru ise ona birsz yaŞlı krem sürmelîdir. * Banyoda irce bir süreer t?si çnk İ5=P yarar. Dirseklerinİ7İn. tabanlarınızm kaiın'nsan dpri^ini u?3r5inız. Ha+tS. dayan'^n. bütür bscaklarınızı. tvi nyavahiimek. sinirleri ya MIIIMMIIIIIIMIIUIIIIIIIMIIIMIMinUIMIMIIMIIIHIIIIIIl : As'an Tıtfan YA^'I yeni Roma'da Tiber Nehri kıvıs :nda yai'lınr.Uta olan ve oyunlurdan sonra memurlara taksitle tevzi pdilpc.k nlan 7500 dairelik «Olimpiyat Köyü» inş latııı.ian bir toriiriis.. 5 19S0 Roma Oiimpiyatlan için yapılrr.ış olan yeni tesislerin en ent?re.«am hiç şüphe yok ki Oiimpiyat Koyüdür. 30 ekim 19ı8 de Nafia Vekili Tog ni'nin bajkanlıi>ında yapılmıs olan ilk toplantıvı mütaakıp hemen faaliye'e gecilmists. ttalyan deviet adamlarını bu konuda meşgul eden en önemli mesele. buraya sarf edilecek paranın boşa gitmiyerek, devamlı istifade sağlanmagının teminidir. Bunun için bulun BluS olan formiıl şudur: • Övle bir köy yapalım ki olimpiyatlardan sonra da iş« yaraıın.» Bu prensipten hareket edilerek verilns olan karar üzerine kryün in$ası (Merr.jr Evleri Milll Enstitüsüi pe verilmiştir. Bütün deviet mem i'Iarını ev sahibi etmek için çalışan ve simdiye kadar büyük fflahalleler in?s etmis olan bu » ü essese. Yeni Româ'da. OHmpiyst tes'=lerinp yakın hir arazi üzerinde derhal faaliyete gecmiçtir. Bu köyü 2iri;p ziyaret ettik. Buraya köy demek için bin şahit ister. Ad1 lrnv; bizim Kadıköv. Erenkoy gibi.. Roma'nın en modero mahallelerinden biri oluvermis olan bu ın ı ja"îm İTi = 3it. üçer kat üzerine yapılmıs 450O dâire^i ihtiva eden blok apartrranlardan kurulmuştur En son sistem ve modern bütün krmfnrUrı tasıyan bu katlar, ; f O1 mp'"a lard?n sonra bedelleri uzun vâdeü taksitlerle ödenmek üzere S'fadâ bekliypn deviet meniur 1 arına r*?ıtılacaktır. Çimdilik. bu yerler Oümpiyatlara katılacak olan yabâncı sporcu, antrenör re M=ıc^i"ire tanns edilecektir. îtalyanlann «Campo ParîolU adırı verdikleri bu Olimpiyat mıhallesi 31.000 metrekarelik bir saha üzerinde kuru'muş bulunmakt»H:r. Sahanm dcirtte biri apartman'.ara. dörtte üçü. yollara, park lara ve diger açıkhava tesislerine ayrı'mıştır. Köyün sokaklarınm adlan. şimdiye kadar Olimpiyat!ar için çalışmış maruf sah=ivetlpr]e hu alir.ia ün almiş büyük şamDİvrp vp rekortm?nlerin adUnnı ta>;ıvacaktır Bu köyde 7 O 0A »porcu. a*l?t ve idareri barınabileckt^r M°lburn Oiimpiyatların» da oîd<jf*u aibi bu kövde de kadırt «poreıjHr i:n bs^a bir kıiım avnlmıştır Brırada 79 ki^ilik her atlet grunj için mıi^taVil banyo ve duş daireleri vardır Her 1214 k : jilik grupa ayn hİT yemekhane, kalabaiiğa gore her kafüeye 1 3 telefon ve <por sahalarivle irtibatı S3*!:ırnak için sürücüsü üstünde 1 3 Vespa moto«ikieti verüecektır. Sporcular, kuyden müsaoakalara. tabsis ediien husysı pulmanlaria ve Msrecılefin kontrolü altında gidip gplgcek lerriır Bu kontrolü teis edip etmemek her milietin kendi irîarpcilerne bırakılmıstır. K*za)sra meyrian vermemek için motorlü vspıfalann kovp girrnesi y«?sk edilecektir Y^lnıj sporoutarı t^^ım:ya mshsus oîan arabaKirin gun '1i:7?Prı lcöy? Eİrmpsine müsaade eiılecektir. Sporcuların zinîeüklerindî'n bir şey kaybetmemelcri tıçtırmak, dinlendlrmek ifin: 35 derece bir banyo mükemm»ldir. 40 derecede banyoya da Kirebilir, Su soğuyana kadar kalabi!ir5İniz. Ayni tesiri y»par ama kalbinizin dayanıp dayanmadigını bilmelisiniı. Bu bpnyova bir âvuç ıhlamur atın:z Diriiik. eanlılık vfrmek İçin. Duş yapmalı derler, oysa banyo çok daha iyidir. Ingilizler soi*ıık banyor.un bu isi yap tığına inanıflar. Fakat alıjık olmak gerek. 35 37 derecede bir banyo, fazla uzun sürmemek jartiyle, bir kuvvetlendirici. canlandırıcı vasıta olabilir. îçinde J dakikadan fazla kalmıyacaksmız. Kan dilasıminı hıılandırmak için: 41 derece banyo en lyisldtr. Çünkü. damarları açar. Arkasından soŞuk blr du? da yapabilirşeniz ne MS ama btitün b'jnlar için kalbinize güvenmeniz şart 7,27 Açılış ve proeram ' ' ' Cr".aî'âm sevgili dinleyiciler S 01 Haberler 8.15 Her telden 8.33 Mürik* li sabah gezintisi. 9.05 A. Dvorak «Vlyolcmsel Kor<ertosu» 9.45 BU! Loose OT<fce5:trası ile ANKARA C>nbes dakika 10.00 Saz »«erlerf 6,i7)1 CürL2ydın ve günün progr^mları 10.15 Sevilen valsler 10 30 Beeöıo 7.00 E,i2un ..Erk?n uyanar.larm progven «1 Vc. !u Do rnajör »erıfonlı rsırı.. R.00 Haberier 8.1» MeteoroSchubert 'Karak+eristik maı^ Ye TSL TTII j ln;i s 17 Bugiln ı>Programm devsmı» nör fantezi» 11.15 Marrtovani Or j 9.00 İkircî prögranı 12.(55 Haflf kestrasmlan melodiler 11.30 Dans= nrketra eerlert !2 30 Sikılsr iFi>:ve caz rr.üziğl 12.00 İklnci programm r=t KozinnŞIu) 13 00 H.berler 13.15 \T»t»oriloii 13 17 Hafif me'r>d:ler 12.27 Acılış ve program 12.30 5ar 13 ?0 Srrki d^Tnetlerl 14.00 K*11T?COküar (Necdet C:cH 13 00 Haberler lar 14.30 Türküler (Aiiye AkklllÇI 13.15 Küçük Ork«=tra 13.45 Saz eser 11.4fi Hafif batı muzigi 15.00 fcti leri lileri Türk Musiki?i Topluîuğul saa ara. !4 00 Kad:n ve ev ?aati 14.10 Ög!e 1S,57 Pro<rram ! " 00 İncesazdan konj^ri ıP. Çaykovski «E'jşen Oneşio Ruıel' türkü'.er: 17.30 KövHi karrfeşOpera?ından Po!onez ve vaİEn, G. Ver 'rrirr.i'le ba?b»|a 17.35 Sarkılar 4i «Aida Op^rasıfdan Prelüd ve Tri '•Oiiiiar B!kan) 1S.O0 Kırk göAii Marşı») 14.30 Şarkılar (MuaHâ Gö. hevbe 18 15 Blze gelenler 18.43 çay) 15.00 PrograTn ve kapar.,ş. Ernl Pekran Caz Tnpljluğu 19.00 1857 Açilıs ve projram 17.00 Ak Hsbrler 19.15 Meteoroloji 19.17 jaTT, miîği 17.20 Mîmleset H = v3l = n T r ,, ? , h : r y.prair 1920 S+İHyo 4 Ses ve S.7 B!rll»i 17.59 Ziraat ?9«tl ten m^l^^'^r 1î^30 S:r''iifif (So^Tn 18.00 Faz cerlSri ve Nurtçn E^*'^' Eı'in 19 5(1 Oini . Anlâki mu"=h?be ten şrkılar 18 30 'Mü.'ik 19.00 »ı 2C 0" Kıhrıs sati 20.15 Rsdyo beIer 19.15 Şarkılar (NaıJŞf Hi'.tM n3«ı'.'r 20 30 Radyo saraf'^r'.'rı Çulha) 19 40 Bize ?elen kitaplay us ra7?da . Muraffer İlksr 21.15 C?î19.50 Bu akşâjn:n plâklan 20 00 K'b '*'"! A'.Tnra'dan b°fif roiizJ'k 21.45 n« saatl 20! 5 Ridyo Ga7et»«l S^nfofllk TPÎ^ÎV 22 40 Devanıı yarın S0 40 S=rVıİ5» fTUrtcân Di?r) 210O = k'snj 23.00 HaberieT 2İ,00 Yar:Kadyo Tlyatroru 21 55 Kisa haberleı nın pro^ranları v« İyi geceler. celeri uyku .saatlori içi^de rrnha! leye irtibat moticiklet'pri rie riahil olmak üzere kavıtsi; ve "'t<n? h:'it''n nîtorlu ara^ların eirrnesi ypp?îk edilecpktir. Kövdç, v?t?ri kadar ma*~7? depo^ar. tor> lfi^ıt snlnr.ları P T T servi?lori. seyahat büroları, biifeler, erkek lülllllliHiıııııiHIIIHMIIİlT kadin berber salonlan ve bir re l|l!HIUİtill!iil!illillilll!i:!i!!!!!!llllllllll!illll!!;illl!l!lllll!IIII!!llllll!lllli:il!lli::!lllinilll!!l!imil1limillM!lllll!lll! a '•ir r^ vc!'*'jr. Bu mahpllede vava lann ve ilerde çocukların her tür lü tehükeden Szade olarak yürüyüp ovn?mElan için asma yollar inşa edilmistir. Tiber nehri üzerinde ins» haünde bulunan büyük ve yeni bir koprü Foro ltaliço ile Köy arasmdaki irtibat' koîaylaştracak ve Feza yolculuğu heveslileri bu yaptığı müşahrdeler sebep oldu. şehrin trafik yükünü paylaşacak Korastnm k°nd'n Meşhur Charlie Chapün geçenhafta, yolculuk sahalarının bir Drake'a göre Venüs'ün yüzü, hiç tır tiğrenen karîın ne yapmalı? havli küçüldüğünü görüp hayal bir hayat seklıne imkân veremi lerde 7 nci defa baba oldu. Yaşı Italyanlar. pnzar ve tatil günle kırıklıeına uğramışlardır. Çünkü yecek kadar kızgm kayalıklar ve 70 Bir gün belki 8 inci, 8 uncu Heyppan veren bir soru. değîl rinde bu mihiüeyi ziyaret ve din Merkür'den. Hranüs'ten, Pluton çöllerle kaplıdır. Simdilik bütün defa yine baba olacak. Belki 75 lerme yeri yapmış bulunmakta mi? Fransada son günlerde vapı dan, Jüpiterden, Satürn'den son ümitler Mars'tad'r. Yalnız o, ya j inde, belki de 80 inde. Gazetelerlan bir anket. Gelen cevapları ora Venüs de ellermden kacıyor. rınki feza yolcuhıklarında bir uğ | de vakit vakit 75 lik babaları, 65 kumadan bir de siz ne diiçOndüSpor Tababeti Komitesi'nln Ar'ık insanların orava ayak basa rak olabileceği ümidini vermek I lik anne'pri de oküyoruz. Fakat gümizü bir yar.a yazınız. P'ınra hazırlıkİ3n mıyacak'an anlaşıldı. tedir. I içinde yâşadıgımız dür.ya için bücevap'.arla karşı'aştırınız. Franüa Olimpij'at köyünde çalı?acak Ve Güneş sistemi (manzumesi) nin ile arâmızda millerle me«afe var tün bunlar olağanüstü hadiseler. '"^r^rrr'.T.ı crada kvi'icak bir de ama bu konu milleri a^ıp kadın dokuz gezeger.inden 4 ü çoktandır Simdi bu konuda yepyenl blr Spor Tababeti Komitesi varciır. lan birleştirivor mtı? Yok«a bü antronomlar tarafmdan feza yolcu\ haber var. 90 yaşındaki bütün kaBu komıtenin ba?kanİ!Îm» Prof. M E V L IT tün bütun baîka şey mı düşünü lufu listesinden çıkarılmı» bulu! n kocalarm çocukları olabilecek. Dr Gedda getir<?mi?tir. Bu henuyorlardı Merkür güneşe fazla yor'unuz? yette Italyan tababetir.in «por kıs i Ve bu, eünlük olavlardan biri ıayakm. Bürtın irin çok ııçnktı. ÜAnkete gelen cevapların: rr.ını ilsüendiren en büyük oioriEŞKEF BEKKER'in | yılacak Haberi veren. güvenilir ranüç'le Neptün kayalardan, buz% 24'ü «göz yummalı.» *elerinden Prof ni Macco. Prof. 3ZİZ. uhu için vefatının 40 ıncı ! bır insan Bir ilim adamı. Gelelardan. ga7İardan meydana gelmiş şünıjne raslıyan 22 Ocsk 1960 Pnntoni. Prof. Pallerr.i, rof. Val^•19'u «diplomatça davranmalı.» tek haziranda Birleşik Amerika birer kütle idi. Pluton, Günes Sisct:rr,a günü ağ'.e namazını mütaedini, rof Virno ve Prof Zappala •'oifi'sı «affetmeli.» tıp dünyasının başına eeçecek. A! teminin bilinmez bir «Tibet»t idi. j kıo Siçll Camlınde Hafız Fahri vardır. %15'i «onunla anlaşmah.» Jüpiter'le Satürn de tıpkı ÜraTjke', Hz'.ız Zekl Altın ve Kafız merika Tıp DerneSi Bajkanı ola<^.5'i csitem etmeli.» Ayrıca teşkil ediien aktif ekipnüt'le Neplün'e benzivorlardı. Kemai Erdağ tarsfından nkunacak cak Los Angeles'li bu 64 yaşında•'nB'sı «karşıhîmı vapmalı.» : lerin başmda da bizım Türk futMevtlde s r ı ı pr'en zevatın te5r fki meşhur operatör kendisine »oGeriye Venü"='le Mars kalıyoi" %5'i «daha çok sü5İenms!i, dabolcularına minisküs «melivstı ya leri rîca olunur. ruları söyle cevap'andırdı : du. Venüs İTiliSi. parlsklığı. kepan maruf cerarh Profesör «La ha fa^la sevgi göstermeli.» AİLESİ safeti bakımmdan komşusu «Dün«Evet kimya ile desteklenecek Cava» da vazifelendirilmiştir. <^r4'ü «her şpyi kesip atmalı.» ya» ya çok benzer. Kahn bir buolan yarır.ki yeni dünyada 90 yaT •fî'üi cevap vermerriştir Bu komite OHmpivatlara geleZ A Y İ Karagtinirük N üfJ= MemurBir de bunun, hemen hemen, lut arkasır.da gizlendigi için iyicek snorcuların sa*hk rîurumları lul^jnOapn alflıâıttı nüfus cüzdanıml şmdakilerin çocuSu olabilecek. Ben ce görülemivor. tistünde hayat oilım adamîarının ve hekimlerin ile alâkadar Olacüktır. Bunlar ay tersi var: kaybettim. HükÜTnsüzdür. ni zamanda idareci ve Olimpiyatinsan ömrürü 125 yıla uzatabileEvll bir kadının ba?ks bir »r lup olmadığı anlasılamıyordu aMübeccel CZREK lara gelecek ieyircilerln dahi her keŞe geçici bir laafı olursa afft ma yine de ümitler veriyordu. ceklerine inanıyorum. îlim ıayeSu hafta işte bu flmitler sönhangi bir kaza veya âni hastalan dilebilir mi? Ne zaman? sinde «üstün insan» da yapabileM E V L I T dü Buna Âmerikalı astronom malsnnda cankurtaran ekipleri Cevâplar: cegimizi umuyorum. 2S yıl lonra ! ile imdacia koşacaklardır. Kıymetr a le bUyUfÜTnüz. SJ40 cHiç bir «ekilde affedile Frank Drake'm Green Bank'tan hücre kimyasını kontrol suretiyle Erre'di fcnniyet Müdürü mez.» irsl olarak ahnan hastalıklar 8nŞu şartlarls affedilebilir: lenebilecektir. Insanlar, dogaoak, HAMİ KONURALP'ın (l 18 «F?er kocası kendi«ini sev yorsa.» i ruhuna i'haf «dilrr.ek üzere. 24 çocukiarınm vücut ve zekSları*'o4 «Geçici bir zaaf ise, bir kaza ; Ocak 19S0 pazar gürü, ögle nsxamiyorsa.» nı plânlama bilgilerine sahip olaise.» %9 «Kocası aldâtıyorsa.» i zını mütaakıp, Kadıköy. İskele caklardır. Ve bir gün onlarm a%i «Kadınlar da erkeklerin hak I Ca*ntir.de oktmacak carı Me\"31de. •V «Kocas; çok yalnız * bırakığırlıklarını, uzunluklarını, zihnl 12 00 Mü:ik 22 30 Yeri Dİâklarla skraba. dost ve dlndaşlarımızın larma sahiptirler.» y.'ın çaet 33 00 Haber'.er 23 15 yor?a.» kabiliyetlerini, hattâ saçlarının, teşriflr.i ıic« ederlz. %G Hiç bir fikri yok. %12 «Kocası a?ktan yana tatmin Snat saati (C Fr=nck «L» nıs'Br kegözlerinin rengini, doğmsdan, ken F,s! ve Çoojkları Bu sorayu siz de sorıinuz demi:T.?H ve piyano «onatı»» 23.45 Dans etıniyorsa.» dileri kararlaştıracaklardır. «Î.3 «Eğer o başka erkegi sevi voruz. Mikropları öldiirmek İçin; Cildin bazan tabiî bir kötü kokusu olur. Bazan üstündc sivilceîer, kırmızılıklar belirir. Adi banyo bunları gidereceği yerde artırabiür. Böyle bir riurumda buğulu banyo iyidir. Sizi terle'ir. Ter hepsini dı<arı atar. Kokuyu da, mikropları da. Bızim Türk hamamlarımıı bu işe yarayabilir. Güzellik banyosn: Bu bar.yolar tâ eskidenberi bilinmektedir Fakat devirlere Böre şekli. terkibi deîişir. Moriern güzellik banycsu 10 âakika kadar sürer. 37 38 derecedır. Cildinize uygun bir sabunla hafif bir köpük. Arkasından kolonya suyu ile bir friksiyon. Güzellik banyoîarın'.n en basiti, en pratigi budur. Herkesin yapabilecegi bir banyo Cildiniz yağlı ise sabah. akşam, kuru ise yalnı* sabahları. Banyodan çıkarkcn iyi bir pudra ile nudra'.anrr.ayı da unutmazsinız. Kuru cildin sıcak suva da • Marlen Dietrich gibi gençliji ^açılacak kndar uzun süren bir güzel (Ninon de Lenc'os) bünu yaz. kış, ara vermeden, yaptığı soğuk su banyolartna borçlu oldugunu söylerdi. Alışabiürsenız mesele yok. Bizden yazfnası Bugün • derınin nasıl ih' : yarlachîı apaçık biüniyor. Gizli bir tarafı kalmadı. 1) Inceliyor: Çünkü alt tabaka yeni yeni hücreler yapmıyor artık. 2) Pürüz'eniyor, çünkü cilde ?elen sinirler zayıfüyor. 3) Sararıyor. Fildişi, ya da mat esmer bir renk alıyor. Çünkü, kan do!a*ımı aîırlaşıyor. 4) Çizgil»niyor, kırışıyor, burujuyor. Çunkii. iyi beslenemez olan adale gevşiyor. Her cilt «rgeç bu yolu tutacaktır. Bütün mesele, size dü?er bütün iç onu geciktırmektir. Buna karşı. gürsllik en?titülerinde akar su aitında masaj yapıhyor. Evde, taklit etmok için eliniıden ne Belirse onu yapınız. yanmıyacaîmı da unutmaymu. FraFi.sada yapılaıı 93 yisındikiier le Baba Yılâızlara dair yerJ keşifler ohbile^ekler BULMACA j 1 1 1 1 1 1 IViBI 1 • m u mı Prrspmbe. Cuma. Cumartrri, Pazar \ 1 21 ; f.Aî.Ede. TTel:A22F79O S37U : lü! tV T Y A R A M A Z 1 ! 1 i Ç^rçamba hariç hPT 'kÇ O C U t K FMm 2) d Te!: 44 35 95 1 I B1 i1 \ KADTKÖY B Ö L Ü M Ü : D E V L E T İ Ş L E R t 1 1 hariç hrr »k=.™ 21 de 1 tSTAVBUL BÖT ÜMÜ: T A HT A RA V A L L t Tel: 3fl 0* 82 Sehir tiyatr>!annm b»r bolCmünde Pazar gilnipri 15 30 da rr.atinp K O R U Y U C U EVET OuPEDyXMe M E L E K L E R ŞATONUN KlRALİÇESI 46 "W HAUDE V // EN I DE y«w,': A b ,PuRe5.\E,0U6U.OVA jb o KlTCAİIZl OA Stg.'. DAVAMIZ» H A L L E r M E N İ N EN 0O<3Rİ YAKIN SA8AH gc/YÜK H Û L D E l >' »^ S A L İ M . 1 KlUÇL.AR!MiZIA . SOLDAN SAGA: " " " ACA TtYATRO 1 Postahanelerde satılanlar: D Hzart?Fİ hariç lıer toplayıp koleksiyon yapına meraüı MUAMMER gece 21 de veya onlarm ticaretiyîe uğraşma Salıncakta tki Kiüi i$i] 2 Belirtiler (eski usul çoğul), "^" % Pazartesi hariç hcr bir edat. 3 «Takdim et!» mâna~ ' gtln 13 de sına bir emır. yemin ile tekid ediTAHTA CAN\KI.\R lerek yapılan vaad ve suz verme. « • » * C » TPI 44 fifi fifi 4 îlk adı Rabindrat olan meş hur Hind şairi. 5 «Bır cins koKÜÇÜK SAHNE kulu ot tedarik eden» mânasına iki 9ÖZDE MELEKLFR kelime. 6 Tersi «birdenbire ve • Pazartesi. Sah. Ç;.rşarr.ha 21 de, rilen hüküm» karşıhğı iki kelime | Sah talebt^vc 17 de dir. 7 Guya ne niyete yenilirse ! BF.Ş PARMAK ağıza o tadı verırmış. 8 Koy eş Perşembe. Cuma. Cumartesi. Pazar rafından, «Allahaısmarladık!» de 21 de; Cum.irîesi. Pnzar motme 17 de: Cuma talebcyp. yip ayrılma hareketi. TL'KARIDAN ASAGlYA : 1 Meşhur Kayseri mamulâtm dan aiaturka jambon. 2 «Büyük tSTANBUL TİYATROSU ced» mânasına iki kelime. 3 DaıPazartfsi. Sa!ı. Çarma «Lungur» kelımesinden önce şamba. Pf>n=«.'mbe gelen bir terim. 4 Bir sıfat ta 21 de kısı, ziraat yapanlara lâzım olan '*u'unmaz Pansiyon Cuma. Cumartpsi. araçlardan 5 • Pazar 21 dıBir şeyin vııtMAM GEI.Dİ Mİ kuu hakkmda Çarşamba, Cumarıviroser hislef tesi. PftZHT 1^ da oeslıyeıek. 6 Tel: 44 22 3 R Kir kad'rı adı. 7 Türk mu SÜPER Kl?KI,A ikisi fasıl heriyatrntıı fPTnMilerl BI. veti icracıları 8 oralstan ftlharen erkânındafı, lüSARAYDA zumsuz şpkilde Üutiku bulmacaru !er gün matine 17, halledilmi; «Pkll iuvare 21 15 te. Çariamba. Cumartesi. Pafıkirleri üzerinde ısrar eden kimse îir 1! de tenzllâtlı ts>(eski terim). 8 «Dişi üye» karTnl: 44 63 24 44 16 3« »ılığı iki kelime. ct' rrîaUıı ra
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog