Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

21 Ocak 1960 CUMHURÎYET l'C azan bizim razeteler ne kadar «\e\ baberli* oluyor. tnsan okum'.kla bitiremiyor. Hattâ bazan anlamakla da bitmivor. ovyet Rusvada en yfiksek Hashinşinn, Son iki hafta iadı altında 27 ocak tarıblnMeselâ. i>u Elm'lı köynndeki orçan «Sovyet Yüksek çinde, ileride hayü heyecanlı geç de momleketin bir çok merke7İ<*«Medreseı Mpmnua var mı yok Şurası»dır! Memleketi, meye namzet Cumhurbaşkanlıjı va rinde hemzaman olarak ziyafetler mu? Jandarma eazetecivi tufi>ıs hu Şürada halkı terasil rışının ilk düzeni tesbit edilmis. at tertıplemislerdir. Radvo ve teleLondra, 20 (R.) Ingıhz îşçi edenlerin idare ettikleri, partinin j Amerikan Tarım Bakanlığı, Partisi Başkan muavini, dunyanın letizm tâbiriyle knlvarlar feçilmiş vizyon sehpke'.eri ha dı'Ser zivafet mu, tutmamıs mı? Bir tiirlü içindPn çıkamıvonım. \e hükümctin bu topluluja hesap salonlnrmı Eisenhower'in de katı6 milyon 159 bin dolarlık i en şohretlı Sosyalistlerinden Aneu oldu. Bu çazetpci ] er de pire sibi bir vermek zorunda bulundufu söylelacaih \VashinEtondaki salona hafbuğdayın Tiirkiyeye satıl rm Bevan'm durumu ağırlaşmıştır. tlk ntızdaiii masrafları karşılasev oldu. Kâh tutulur. kâh tutunir. Bn seheple de «Rusyada deSabık Çalısma Bakanı. bır ay ka mak maksadivle av sonuna dofcro lıvacaktır. Her biri vüz dolar ö I lamaz. Yıllsrca ceza vivip bir tiirmasına izin verdi mnkratik bir rcjim mevcuttur» dedar once Londra'dakı .Royal Free» partilerin birbi'ini tatip edecek o dpmek suretivle üc bin kişinin ka lü tutnlanııvan gazetecilerin yaederse 1 temmuz Londra 20 (R) Afrikada iki rejimini kabul nir. Washinçton'daki New York 20 (AP) Pakistanın, ' hastahanesinde muhım oıı amelı • lan ananevf vüzer dnlarlık (900 li tılması beklpncn devlet Cumhuriyet rejımini kabul günu Cumhurbaşkanı seçilen şahıs nında resim çekerken çalyaka oSovyet Yiiksek Surasının nasıl etmek üzere faaliyete den şubat aymda sevkedil ] yat geçirmiştı. O zamar.danberı ted ra) zivafetlerine «d?vetive sat Cıımhnrivptoi Parti zivafetinde bas laıılar da var. geçmıştır. vazifesine başlıyacak ve devlet Ga A.B.D bir rol oynadıgı sn son günlerde Bunlar Gana ile Güney rici surette ıyıleşmeâte oian B e mak eavretine girisildiji şn sıra lıca hatip ne earintir varısten alacaktır. mek üzere 1 790.000 kılo buğday sa Afrika na Cumhunyeti adını Nedense çazeteci denilen bn New Tork Valisi bir dcfa daha anlasılmıştır. Sura, Birügidir. Bu arada Gana Cumhuriyet reji tın aldığı açıklarmıştır. Pakistan. van, dün gece bırdenbıre fenalaş da resmi namzet namzetleri dör çekilmis olan mıstır. Bu sabah durumu daha da Nelson RorUetelİPr olacaktır. Par m ;ih?rPİ; mahh":ku mpmurlar nek IToskovada toplantiva çagnlmıs, mini de kabul etse gene tngiliz daha fazla miktarda buğday satın Gana'da nısan avında plebisit ya dü bulmus bulunııvor. Müsahittenamzet namzpdi hap tutmazlar, bn oldum olası Sovvet basını bunun son derece pıiacak ve halktan, Cumhuriyet re Mılletler camiası içinde kaiacak almak için hâlen M muzakerelerde kotuleşm:ş ve oğîedcn sonıa Be • rin hiivük coîunlufunun kanaati tinin r3kirsiz van"ın sıhhi vazıyetı hakkındaki \ixon İSP o eece Chir"<ro'd''K'i «* ' bpvledir. 1P3" yıîında tst^nbu a rnühim oldutnnu günlerce yazraış j'mini ısteyip istemedıği sorulacak tır. bu'unmaktadır yakın bir îtitlc. hattî temmuzdaki bir po'is mur'iirü beni memurla endişe artmıştır. Eşı jenny Lee de ke i'e ak<am yemeSi» ne katıtır. Nihavet toplantı jflnü çelmis, tır. Gana Basbakanı, ParlâmentoBirleşik Devletler Tarım Bakan Diğer taraftan Güney Afrika Bırparti konsrelerine kadar bn dtıIncaktır. (Chicaso Cumhuriyetci odasına ça^ırıpHrutcef bir konusma yapmıs ve ya hukümet:n sunacağı Cumhuri liğı Basbakanı Dr. Verwoerd, mem lığı Turkiyeye de Turk parası ile Bevan gıbi îşçi Partisi mılletvekili s Bir daha polis hakkında yaıı olduğundan doktorlar, Jenny Lee' rumda bir de isiklik olmıvacs*", hrmrn akabinde de çalısmalar so yet rejimi clmak üzere 6.159 000 dolar kıyme yi Parlâmentndan telefonla hasta yani bir baskasının daha çıkıp da Parti kon^resinin toplanacaîı şe vazars^n senin canma Anayasası tasarısını leketinın Cumhurıyet reıimini kaoknmm. hirdir.) Rncke'eller'ın bövle miina rrmistir: Hudutsuz selâhiyetlere mart avında rad> o ile ha.ka da bul edip etrr.emek hususunda önü tinde buğday satın almaeı hususunhaneye çağırmışlardır. Jenny Lee namzet'iîe t>Vp nldnjunn ilân ethim hir sivasi rn'e «p'Mrıi. olma dem"=ti. sahip bulunan Basbakan Hrutçef ilân edecektir. Dr. Nkrumah. Cum muzdeki mayıs ayından sonra ple da gereken musaadeyi vermiştir. ile diğer uç doktor Bevan'ın başı miveeîi merkezindpdir. Ben de karısmamıstım. Ama bir sına mSnidar eözttvle bakılmakta bu toplantıda oldukça mühim mese huriyet rejimini desteklemektedir. bisit yolj ile karar vereceğini aBu mıibayaa takriben yiiz bin to ucunda beklemektedirler Kurtul • kaç av sonra Atatürk'iin ölîi'*""! Bilindifi Ü7pre «ir l;nl''3r» ı Cum vp bn. na^'i '•.«ntrp'i to'>''nmadan Irlpre temas etmis. bazı kararlanEğer plebısitte müspet netice alı çıklamıştır. G. Afrika Birlığı Cum nu ihtiva etmekte olup bu hususla ması ihtimalı olup olmadığı hak hurivetci Partinin tek namzet rmıhal dp olsa N'ixon'un bek miinasehetivle Polmahahcede ihnı açıklamıstı. Bunların hiç biri ünacak olursa bir Cumhurbaşkanı huriyet de olsa tngiliz Milletler Ca ilgili anlasma 31 mayısta imzala kında gazetocilerin sorduğu soruya vapan îstanbııl Mnavi lenmedik bir şe'ulde avafının kav tiram yürüvnsü zrrinde müzakere açılmasına. m'inacak ve sevkıyat 30 haziranda ya hastahane başhekimı «cerabı çok nım7»di. Cnmhnrbaskanı da secilecektir. Millet Cumhuriyet I miasmdan çıkmıyacaktır. ni \ i x o n isîal ediyor. Ni^on'cn ması halinde Rockefeller'in kon ha'kını idare edevim derken atlı naka«a yapılmasına lüzum çörülzor bir sual» demiştir. pılacaktır. nniHiılıllllllllMIIIIIIIIHIUllimiiniiniHllllllflllıll'm» »'» Camhurbasksm nam7et!i£in<> ta grece namzeîlije dS\et edileceiine polisler bes on kisiyi ezerek 51memistir. Sovyet Tüksek Şurası. Aneurin Bevan. genç ya^ındanbed ; : r mü«lerdi: hâlâ hatırırndadır. f lip nlduju. iîerideki k^rnp?n\a de'il savılmaktadır. dış diinyaya tevcih olunan proparı mir.etvekıîi ıdı. îşçi Partisinın Evet! Polislerin Eazetecileri sevjrandadaki rolünü oynynakla iktisol cenah lıderi olarak bılınmekte s'nda nvaca^ı kavvetle tahmin etlki New Hamnshire'de. 8 mart mpleri sart olmadıSı «ibi. eazetedüen nösteri^siı. âdeta «ilik denefa e>lemisti. idi. Parlfmentoda ciünya ıneseleleri cı ffünü vanılacsk ihzarî secimlerin cilprin de polisleri sevmeieri mec uzerindekı fıkırlerı ile mılletiera cek derecede idd'a 7 bir hava içm mühimlpri sirasivle 5 n'sanda WisIste bn toplantıdadir ki Hrutçef, buri de*ildir; ama bir merrleket rası şohrete ?ahip idi. t<=çı Partisi de resmen arıklandı. So\\etlerin klâsik silâhlarını azalconsin'de, 3 mavısta Ohio'da 56 evlâdı olarak bele Smme hizmeseçimieri kazanmış olsa ıdı Bevan tnca*!nı. asker mevcudunda indirRakip Oemokratlardan iki sena mavısta Orefon'da olmak üzere tinde calışırken hasbelkad'r! ksrDışışleri Bakanı olacaktı. rre vapacaSıru ve biitün dikkatini törün Kennedv ile Hnmphrev birhirlerini takip edecektir. Bn sılaştıktarı l a m ı n birbirleini hırStrembo (kuzey Italya), 20 (a a.) f"?eler üzerinde toplayacağını ilân partiierinin nar"7Pt!i*ini kazan drtrt ih7arî secim a v n avrı iebep palamasalar daha M olur. Ne o Binlerce aç fare kuzey Itaiyada e'.mistir . mak mücadelesine cıkmıç oldukla lfrle ehpmmivft kazanmıstır. New lacak. bu 5iam1fl dflnyada snnn bazı kasaba ve köylere hucura etBirlesik Amerika Baskanının ye rını önceden bol hol reklâmı va Hampshire'de cari eyalet kanunla bunn kırıp dökmekte ne favda Ba<;tarafı 1 inci sahifede mıştir. Bunlardan bazılan insanlaWa<shineton. 20 (a.a > Amerinı vıl biitresi Hrutçefin bu sözle ka'.ı atom silâhları müteha'ssıslan. araştınlmıştır. Bu h.asusta verilen pılmış. radvo ve televiyvnn teohl rına çöre ihzari secimlerle teshit var? Tarın blrbirimizin yözüne ra dahi saldırm:şlardır. rme ce\ap teskil etmektedir. Ei askerî zaruretlerle Amerikanın a bılgiye gore. prensip olarak ikraz 7>(ivlı> doln çen's salon'arda ter priileceU olan parti konçresi delt nasıl bakarız? Fare mütehassısları, ıtfaiye teşS'nhower de «füzeler devri»ne gi tom t ; nlenen kalaba'ık basın konferans ıtelerinin kendilerini namzetlikleri denem»'?' : rıe veniden basla fonu bu yardımı kabul etmi^ bu kilâtının yardımı ile 12 saat müBakınız geçende Tnlversite bahri'diîini. bu sahada üstün çayret mava mechnr ks^ca^ma manmak lunmaktadır. Yardımm 105 milvon İ3>ı vastt^sivle millete ("Tivnrnrlar. ni ilân etmemis kfmselere «taraf cesin.de bizlm cadeleden sonra fareleri püskürtfoto&rafçılan tos.rfcdilmesi eerektiğini acıklamış tadırlpr do!ar oldugu da kaydedilmekte meye muvaffak olmuşlardır. ken Cum)iîirba«kanı Muavinin'n tar» eöstermeleri mümkiindür. Do parlamı'lar. E. hiç beftenmcdim. tır. 1P601P61 Amerikan bütçesinin dır Bunun yanı »ıra, ikraz fonu kendi partisi içinde rakipciz nam layısiyle Cnnhurivptriler arasında Tirmi bfs »enelik fotoŞr.?fcıvı, Mürehas5i<;Iara göre. Basksmn heyeti ile birlikte müzakerelere ka Kırkeci rıvarında yapıian ıstımen m ihim noktalarından birini, «fe 7^*li*i. Vi\nn'nn cplı^^ıa (i^îrp^in Rockefeller'i ı u m ' f t l i M ™ çekilmis euva numayisçi dive tntup çötür:lâk sırasmda, bu havaliden geçen za çalısmaları»na daha fazla tahsi okudu<'ıı hutce mesaiında da bu tılan ve ağır sanayi finanîmanına de. Ba«ın Sekreteri He'bert G. olmasına raîmen destekliyenler. »dı müsler.. sonra da ikameteâha ha$ jTerkos boruları da snküldüeunden S"t aırılmı* olması teskil edivor. husu« 7.ımnen anlamlmaktadır. Ni istirak edecek olan üç Amerikan 1 Klein tarafından. sessiz sada«ız, hiç çecmi^en C'imhTirbaskanının lamıslar. Bnnlann elinde hük'i biitün semt susuz kalmıştır.. tpkim. mesaida «Davy Crockett» fırmasmın temsi'cüeri i!e de anlaş «Feza ve havaoılık Milli Teskilâtı» Cebu, Fılipinler 20 (A.P.) 35 Bu arada Sirkeci Ynlcu Saloıu on on iki kadar ha«ın mpnsnhuna biraderi Dr. Milton S. Eisenho metin «her yere rirer. »avanı emn ı simriiki bütçe 325 milyon dolar silâhmHan hir kaç verde bahspd'l ma hâsıl olmuştur Bu fırmalar da yaşlarında, Casiana Polo isımli bildiri'iverdi. tleride «tarihi» ma wer'i parti h^sında eürmek Istiyen nivet kimsedir» diye vermis oldnaMrmıstı. 19601961 bütçesinıje ise mektedır Bu silâh muharpbe sa onar onbeşer milyon dolarlık ser bir kadın, Cebu doğumevmde dör üzerindeki Denizyolları ve Şehir h'vet ikt'san etme«i nek mümUün kartlar vardır. Bunlar ler bu seeimierde NİTon'cnlarla tn sarı IHatlan îşletmelerinin suları da ha.'inda b'rliklerin yakından des mavelerie kurulacak bu miktar birden 600 milyon dolamüesseseye düz doğurduktan sonra bir kalb Bn bafcımdan hiç kimsenin çirmedifi Te f i ' e [kesilmiştir. Bu yüzden bu burolar o'sn ha olavı teshit edTek tek bir çarpısacaklardır. tekîenmesi icin nüklear silâh ta katılacaklardır. ra çıkmnktadır. Hattâ Baskanın ba krızi neticesinde ölmüştür. 1 hakikatin tam ifadesi olmakla medi^i yere tirebilirler. Sizin an• da çalısan yüzlerce memur. sef ve fo*^*raf"! d'>>'i m«".rut de*! !''. zı özel talepleri de nazarı itihara şıyan bir rokettir. Dörduzlerden üçu kız, biri erYar.n ayrıca ikraz fonu heyeti jmüdürHr, ellerini yıkamak için Rakipsiz olması itibarivle Ni^on beraber New Hampshire ihzari hyacaîınız bn gazetecl oknr yaaiınırsa feza calısmaları icin avrıl ile Etibank temsilcileri arasında kektir. Çocukların hepsi sıhhatte j ibrik ve gutJmTerle korıdorlardan un nam7et'i?i kazanmak icin de serimleri vine de VİTnn ilf Rocke zar memleketlerde hava eibi bir makli olan paranın 800 milyon doKjzev batı Anadolu ener.ii tesısle dir Ancak bunların ıkisinin oksi ; geçip tuva'ote gıtmekteriirler. fil sadece nanızrtüfi narti kon ' feller arasında bir knvvet dene sevdir. Her verde bnlnnor ve bnları aştıÇi görülür. ri için yedi milyon dolarlık bir kre jen çadırı altında olduğu da açık: lur.ma'ıdır. tn«anlar ne kadar ha•rresinde tah'kkuk ettikten sonr» ' mesi mabivet ni ta^ıvacaktır. lanmrştır. di anlaşması imzalanacaktır. Amerika, seçim yılına eirmistir. , | Viron'un t.stı'»»"\l"'*>ı Wiscon vava muhtarsa, «ra7etecive de 8vle Bas!î?niı*! ^ T o n ^ t ^ îoîn kamnan tkraz fonu heyeti üyeleri. ber»Demokratlar, Eisenhower iktidarıj Paris, 20 (a.a.) Parisin en ş:k vava »irismesi tabiidir. Rnns k?' i sin ih'arî serÎT>İpri Ffnnedv lle mnhtaçtır. ?i!<?vpti. sa*ece lıvaberlerinde Amerikan ikiisadi yarnı bilhassa nüklear silâhiar ve feon erkeğini tesbit eylemek üzere şilık Kenneriv il# Hnmphrev ev | Humnhrev arssında ilk hüvök çar nin sıcak ve sogsk olmasından dım heyeti baçkanı Vandyke ve ibarettir. za çalısmaları mevzuunda siddet ! yapıian anket neticelenmiştir. velâ namzef'ik i^in birbirlerivle | pısmadır. Puna karsı'ik Humnhrev Amerika Büyuk ElçiliSinden Cowle itham etrrf'tedirler. Diyorlar Washmş;ton. 20 ( a . a ) AmeriKazananlar arasında ve başta mücadele f'ecekler. katı!mıvaca*ı Ohin'da i « dolavıs'ylf j nin les oldugu halde saat 16 da Dış Iş kan istatistik müesseselerinrien biki; « Bevaz Saravdan aynldıjı Bastarafı 1 inci sahifede gelenler sunlardır: Mülî Meclis mpmleUrtin her Nixon ile Kennedv'nin şahsında Bn hRvle y a ! Emnivet mi7 zaman hu snhalarda lider Bir ve eksperler de tahkıkata katıla leri Bakanı Fatin Rıistü Zorlu ta ri tarafmdan yapıian tetkıklere Reisı M J ChabanDe'.mas muH"i p?rti cir"'«tni! olacaktır. ! Miiriörö CeTisl I p v arkatİTsımıl kuricaklar. rafından kabul edılmişler ve bir gdre, halen bütun memleketlerdp l c i k Amrika idl. Simdi< ise Rus caklardır. Turk makamlarının, işharrir Armand Salacrou, adliycci ?üneve. d i f u d ı n batıva r i ' » ı t u Tıpkı \'°w Hs"iDshİTe"deki tibi da Î7mir('p esyptecilere pa«>.t'er ı j ftn plâna »eçmistir!» Eisenho birliğır.e rıza gostermelerı beklen saat görüsmüslerdir işler vaziyette bulunan otomobil Georges Auric. aktör ve rejısör diven dnlasarak nntnk'ar oe':ecek nam7p*'itlerini il?n etmemis 0İ3n vprm's. Bü'vnr mnsunuz? DiinrtDaha sonra hpyet âzaları Baî sayısı 113.024 224 tür. v cr, Kaşkan seçimlerinin yaklas mektedır. Raymond Rnuleau. lara «tnraftar» d''p'elere rey ve da en kolnv verilrn *ev PRSİMtlerdir. bakan tarafından da kabul ediltı£ı hir «ırada, bu nokta üzerinde tiı. SelSm''Tn bile kolsvd'r. CeTahkik heyeti âzaları, «Carevel mişlerdir. Rn ara^a Demokrat «pnatö'rler rebilecek Ore?on ihznrî secimlpri m^l Beve arkada» divisim. biz tsdurmak li.7umunu hilhassa hisset ise en Uar'sık mab'vpt ar7edenidir. le»in evveiâ havada ınfıiâk ettikd">n Oreson'lu \Vavne Morse'in de mistir. Esasen kendisi de'bütçe me tanbnlda R e ' e ^ i ' e Szası iketı kfnbirdenbire nam7etlik pesinde ol N.ımtetlik ksmnanvasına eirmeyip dileri Istanhvl Pnls MiHürti idisaiında itiraf ediyor ki; feza çalış ten sonra yere düştüğüne dair çıKonsre terafınf'an «vs'ifeve dâd'iijıınıı i'Sn edivprmes' Hemokrat mrı'arında Ruslar önde bulunuyor kan haberlerı teyıt edecek hiç bir bek'iven nman ler. O zamandan tanıçsrız. Hic posoylelar arasınia'ii «ic varısma» va ve vet» edilrrevi lar. Bunun iıin de, «Feza ve Hava emareye rastlamadıklannı litikaya kansmak istemeı hir rat Mersin, 20 (Telefonla) Şehrimışlerdır. Bu takdırde, Esenboğa ni bir hevpcan katmıstir Morse 3 D'mnkratların me«rlâ Adlai Ste olarak hilirim c l ı k Milli Teskilâtı»ndan, azun men Gazeteciler* »avvfnsnn'on burada bov j5strreHava Alanının mesuliyeti meselesi mizin tanmmış simalartr.dan olan mavısta baçşonir H'ashinrton'da zilli füzeleri ve feza eemilerini »iye«i de onn sfi?ter!vor. 98 ya^ında Hacı Ali'nin 10 sene önceklerino m'ihakkak eozüyle baortaya çıkmaktadır. Tahkik heyeti vjnılacak <ı!?n voklama mahiyetin si'ratle hazırlamalarını isti\or! Npnize l?7tTi Saidi Nnrsî. V. âzaları bu konuda «Ancak çahşma ce alrlıgı ikinci karı^mdan dun bedeki İh7.irî «er'm'ere katılara*ını kılmaktadır. nı\ersite bühçesi.. bır?kın hu rnev Birlesik Amerikanın, modern ni larımız netıcelendikten sonra katî şinci erkek çıcuîu dünyaya gplmı? i l â i etmis ve daha sonraki di*er tir. Hacı Halil halen dinç ve zinde rnları. petrnl ta«fiveharesi, lâhlar bölümü için ayırdığı tansibir karara varabüeceğiz» şekimde ih7arî secimlerripn hir ikî'ind' r"abir halderiir. vol.. kalkınma.. bnnlan sat bundan ibaret degildir. t'mnmt konuşmuşlardır. Yarın başlıyacak ba k'ivvft'ni d«ne*nr«.i ihtimal'ndivor. olarak yeni bütçede. «müdafna ile talıkıkatın 56 gun. hattâ bır hafta den bahsetmi^'îr. Funnnla bcraaU'hılı ilmi arastırmalara» 8 milTesekkftr ederiı, yalnız TTmnm 3. cü kotadan tahsis devam edebıleceğıni de kaydetmış ber Kennedv ile Humphrev'nin yar 400 roilvon dolar ayrılmıstır. Miidür P.eye bir sua! sorıras istealan ve REMİNGTON lerdır. Tahkik heyeti âzaları, 90 davanmda Morse"a fazla sans tsnınma Bu rrskkam bir evvelki bütçede 7 r'm. Gazeteler kendilerinin tavsiTraş Makinelerı ithâl kika devam eden ihzari ıncelemernaktadır. 1OI4 denheri Spnatoda milyar SOfl milyondu. f m n m i müve 1 "; çibi hep harai. vol. tasfilen mütaakıp, butün israrlara rağ Aılemızin kıymetli varUğı. rr^hetmek ıstiyenlere Birdafaa masrafları ise 45 milvar 600 Oreçnn'u temsil etmekte olan Mor\<>>ısnf. fahrika. imar 'sler^ni yazvıyet ve fazilet timpalı. muhtercm men. fecı kazanm sebebi hakkında leşik Amerika, Ingıltemilyon dnlardır. se daha iince bir hnkuk fakültcsi •a Cemal Bevefendi okurlar mı? ve btrtcik annem:7, Bu roportaj sensini bueun şımdihk hiç bir şey soyliyemıyecek re, Fransa, Batı Almandekanıydı. Senatnva CumhnrivetFakat bu tahsislerde kongrenin Hep bunn vaaanlan eknyorlar mıî den itıbaren dördüncü sahi«RABİA AYDINOL» un lerım ifade etmişlerdir. hor hangi bir kısıntı vapmıyacaîı ci narti saflarında girmiç. fakst Bu bittî. Bn satırları ha"i bir vâya ve İtalya üzerinden fede bulacaksmı? ebedi>fte ınlıkall vesiles.y'.e gerel. «Aklım almNor» snvlenemez. Sovvet Tüksek Surası 1952 de Cıımhnrhaskanı Eisenhorenltk olsun dive yazdım. T n l s a cenaz?~ne b'.zzat ^e'.mek zahmçtitsveç Buyuk Elçısı de. tahkik hejribi Amerikan Konçresinin de iki Rasın • Tayın T'mom Müdürü dnwer'lp boznsması tizer'ne ba defa P R O FO R M A ni Ihtiyar euer\ ve ^reV're tfiefon. r jriinde dajı'masına imkân yok! De !yeti âzaları ı'e hâdıse mahaUine rurken Emnivet I'mnm Miidürfl Pcmokrat Partl adına namzet'iîitelgTaf ve mektupla actlariTnır: F A TU R A mokr^t mnhalefet. Baskanın bütçe gelmış, gazetecılere, «aklım almıBevefendinin Kaıeteci'ere di'ektif pavlasrr.ak r.ezaketinde bulunan î'i kovarak srnatöriö^ünü idame ? muhtercm dost ve ya'tırlrımıza. pro.jelerini enine bo>una inceliye yor» demıştir. vermeğe devam edıyovermek istemiyeceklerinl iakdir ettirmistir. Gerek Demokrat Parti Adüye erkânına ve huk'jkçu arrek, muhtemelen kısıntılara çideedeçpk kadar tecrühemiz vardır. nnm7etli5:ini. «erekse mahal oB. Elçı fecı kazayı duvar duymaz, ruz. : kaöaslanmıza a lemizln şukrsnlacektir. j dun gece otomobılîe Bötün bn haüsSne tıvsivelprl Istanbuldan l^rak namzetli*i kazansa dahi rmı arz eylerlırt. vapan ivi nivetli aratların hİTİm Müracaat . R E i\l i N G ı u N Trmenni edilir ki. secim mülâha Ankaraya dönmuştür. Isveç Büyük Cürrhi'rbaskanlıfeını kazanmak Aı'.e adıca oe'.u : zenaate dair bilmedikleri bir nokkaza zaları ile miidafaa tahsisleri çok Elçılisı, saoaha kadar feci Türkiye Mümessıllıği. Bankalar Cad. S3H' hemen hemen sıfır civarınİ?tarbui 6 ncı Asliye Hukuk ta var Kendileri de dahil oldnfazla hırpalanmasın. t hakkında Stockholm ile muhabeHâklmi Bahaediin Aviınn! Hezaran Han kat 4 Galata, Tel: 44 96 25 da pörülen Morse'in yarısa yine de | Sn halde bütün oknvncnlann arare etmıstir. hayli renk katarafına mnhakkak ömer Sami COSAR i dıklan sev (hnman interest>i vanl çoriivle bskılmaktadır. SAS. Isveç ile Norveç ve Dani«insan merakı»nı tahrik eder hamarka'nm malıdır ve sermayesiDemokratlar arasındaki yarışberdlr. Bn Blcü elde olnnca blr nin yarısı devletler tarafmdan 5mavı ünde eötürmekte olan Kencazetenln ne«r«tmek istiveceH rienmişfir. SAS. Fransa yapısı «Ca nedv ile kenrM kendine «fakir seçsevler kendilijinden mevö*na çıreve:ie»lerden 17 tane sipariş etmenin namz'di» lâkabını varastırkar. Onun icin «oipüri» fizerinf» mistir Şimdiye kadar sadece 6 sı, Merhum Fahrettın Şeren Beyin mıs olan Hnmphrev durup dnrnp vaTi neşreden fazete oknyu»n bnbeheri takriben 2 milyon dolardan ve Makbult Seren'ın kızı emekli da birdenbire. hiç beklenmedik lamaz. P:yacle Albâyı Al Hıvzl Dem;r. teslim edilmiştir. Yolcular ve mühir sekildp parti koneresinde karopunun eşl. merhiim Doktor Cü. rettebat sinortalıdır. SAS sahiplesıl?rına çıkmaları muhtemel olan neyit Demiroğlu ve Dr. Çetin DePlmdi mesele hn rakamlara hari arzu ettisi takdirde. cesedleri Apartman Dairelcri : Beyoğlu, diser «heveslileri s'mdiden kı§mıroğlu'nun annesi. etnekl: İstıhkarak tedbir almaktad.r KaramernlekPtîerine ücret^iz nakledecek Kaptan Paşa mahallesi, Çifte kırtmak. ortava atılmava zorlamak .<?nı A.Ibavı Celâl Dem:roğîu nun vollan rmr.rn Müdür'Sfünfin tır yenRefi. Cudi Demiroğlu. Dr. Cetaktifindedirler. Walter LippCevizler sokağında, her biri ni nesrettîJi 19SS vıltna ait mı Dfmırnğ'u'nıın teyze'eri. Istihmann'ın da daha evvel yazdıjı kazalan i«ta»istifi knca bir kîtap38.500 lira kıymetinde olup, 3 â Albay Fshir $ewn ve Ferdi•™ eini, bu maksatla Kennedv eski tır. Sövie bir kaç r3k3T'inı e!e oda ve bir holdan ibarettir. Cumhnrhaşkanı Truman tarafınalahm. Bir senede 1500 dPn fa7.1a dan desteklendi&i ima edilen seFÛTUHAT DEMİROĞLU Apartman Dairesi kazananlar Ölü var. Nüfus savısına s ö ' e w, natör Svminrton'la Senatonun coDAİRESİ 30 1 IMfl çarşsmba günj sfiat 10 ama araba savısına efire cok. Cıin istedikleri" ıtakdirde daire yetanhık lideri senatör Johnson'a da Sişli Sıhhat Yurdunda Hakkın kü biitün Türkiyedeki motnrlu var=hmetiııe ka\usmuşhır. Cenazesi Sdet3 mevdan oknmus fakat iki rine bedelini alabilirler. sıtaların sayısı 150 bini hn'mnvor. Londıa. 2 ( A P ) U Mu.kova 21.1 1960 perşembe guntı (bugunı tecrübeli senatör de bu «vem* i Kaza savısı da B856 dır. Bn kazaö^Ie nsmazını mütaakıp Ak«aray radvusu tarafından bildırildiğine kapmamısHrdır. Kennedv ile larda 6636 kisi varalanmıstır. Bn Vlide Camiinden kaldırılarak gore, Irakı, Türkıye yolu ile AvHnmnhrev mertehesinde bir hitada çok. Karavollan hilmero dikMerkez Efenclideki ebedi metfen: rupa.va baelıvacak demir yolunun bet kudretine tahip olmıyan iki <~e defr.eiılecclîtir. V kat etmis midir? BStün Anadoln inşasına vardım etmek uzere 36 senatür «tecnibelf devlet adamu vnllarında sece yolcnln&u hattS Sovver uzmanı Iraka gıtmış buDEMmoGLU Ailesı rolü oynamavı tercih etmektedirtozln yerlerde jündüz yolculnlunmaktadır 34 Rus uzmanı daha ler. i n boznlnp volda terk edilmis Irak'a gidecektir. Demokratların ananevî liyafeti vasıtaların verdikleri çapürizler !3 ocakta Washin«ton'da verilecek vüzünden bir âfet, bir felâkettir. tir. Bu zivafete memleketin 8n Trafik ekipleri bnnlan eörür. eesafta olan bütfln iöhretlerinin hacerler. Böyle bırakılmış arabalatılacafın» mnhakkak t ö ı ü ile barın sebep oldnSn baza'.ar acaba kılmaktadır. Cumhnriyetçiler ise kac tanedir? Bütün bnnlar bize sembolik olarak «tke» ile aksam vebir takım tedbirler almarauı em10 kişiye 5000 er lira = 50.000 rettr.ivor mn! Bence bu rak?mlar ve oni.rın 25 kişiye 1000 er lira = 25.000 arT.ff^kieri ııisneücr iİ7erinde BİLÛMUM • İHRACAT İŞLERİNİZ IÇIN 50 kişiye 500 er lira = 25.000 münakaşa yörütü'ebilir: \3ln1z BANKAMIZIK SAĞLAMAKTA OLDUĞU bir rakamı havsalam alraadı. 3 u 500 kişiye 100 er lira = 50.000 NAKDİ KREDİ KOLAYLIKLARI DEVAM Arkası Sa. 5. ?ü. 1 de Füzeler devri S Afrikada iki devlet Amerika'dan Cumhuriyet oluyor yiiz bin ton Gana ve Güney Afrika Birliğinde bu yıl içinde plebisit yapılacak ve Cumhuriyet rejimini kabul edip etmedikleri halktan sorulacak Bevan'm durumu ağırlaştı Bir ay önce ameliyat geçirmiş olan İsçi Partisi liderinin vaziyeti endişe veriyor; karısı ve 3 doktor başucunda bekliyorlar JLI VVashington Mektupları Grafik ve trafik Yarıs, diizene giriyo; Yazan: Fred J. Zusy buğday alıyoruz Amerika atom denemeleri yaprnıva mecbur ı kalacak Kalkınma Ikraz Iialya'da fareler Fonu Heyeti ile kasabalara hücum etti müzakereler sona erdi İstimlâk yüzünden susuz kalan daireler Filipin'Ii Dördüzlerin anneleri öldü 15 kişilik bir tahkik heyeti geldi Dünyada ne kadar otomobil var? ıParis'in en şık erkekleri 98 ya.şında beşinci defa baba oldu 3. cü ITHAL KOTASINDAN REMİNGTO.I TRftS MAKİMESİ İTHAL ETMEK İSTEYENLÇRE TEŞEKKÜR Poma Olim^iyatları Hâval ta Bu haftîi ACI BİR ÖLÜM Orta tablo adet Büyük ressam İngres'in şaheseri: «Banyodan sonra» 3S Rus n^maıtı Iraka gitti APARTMAN Yılbaşında 300,000 lira kazanan fakir delikanlımn hikâyesi Bu ay doğanların karakterlerini biliyor musunuz? 1 adet 2 adet 1OO.OOO lira IHÜAC^TÇILARIMÜÎIN MAZÂEI OİKKATİNE ETMEKTEDİR. 5O.OOO lira Halide Edib'i yakalıyana 1000 Tn<îiliz Hrası mükâfat! ayrıca 1585 talihliye 2OO.OOO lira İstifade edebilirsiniz. Maîumat için Bankamız Dış İşleri Müdürlüğü emrinizdedir. tutarında para ikramiyeleri 1000 kişiye 1535 kişiye 50 şer lira > 50.000 = 200.000 lira «Hediyelik eşya» almıya gelen Amerikah En güzel resimlerle Dünyanın 7 harikası DOGUBANK T.A.Ş. Umum Müdürlük (' Son para yatırma gününden çekiliş tarihine kadar vâdesiz tasarruf hesaplarında en az 4OO lirası, bir sene veya daha uzun vâdeli tasarruf hesaplarında en az 2OO lirası bulunanlar İKRAMİYE ÇEKİLİŞLERİNE GİRERLER. Her İ O O liraya ayrı bir kur'a numarası verilir. Amerikada senede 1520 milyon dolar ciro yapan bir hediyelik eşya satıs firmasının bir tem'ilcisi dün Ticaret Odasına gelerek hususi surette hazırlanan sçrgivi gezmiştir. Sergiyi gezdikten sonra görüştüğumüz Amerikalı iş adamı kendisıne gosterilen ılgiden memnanluğunu belirtmiş ve demiçtir ki: « Hazırlanan hütün bu zarif es yayı yakmdan t»tkik ettim Bu hu susta artık bir fikir edinmiş oluyorurı n'l^ ounlnr'rt hpnci'îinden siparişte bulunabileceğimi bıl direceğim Burada bir de mümessıllik ihdas ederek bu \ssiia ile mal alacağız.» Amerikalı iş adamı. dün akşama kadar hediyelik eşya imalcilerivle c°rÜ5müş ve fiat hakkında tetkîklerde bulunrruştur. Temsilci, bu akşarjn kahıreye hareket edecektir. Galatasarayh Ergunun hususi hayatı Otomobil sanaviini altüst eden buluş Hanımlara en yeni yün modellerî. ACI BIR K\Y?P Besıktss Ayna!' F:"in sah:b; Ziya Solu'nun refikaları. Or>.3n. Burhan. Turan. Keri'i. K5T~.J'^n Sclu'r.un. t'rah:m Öz.den. Vr.lu"> Yı'rn?7'n an^e'.eri. ''"sniye i MAKBULE SOI.U ; İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN I I I1 Son para yatırma günü y ,...n rsluıvet:ne kavıs.5Vitur Cenazesi 21 1 1960 ıvr^rr.be gü:.u öğle smazını mütsskıp Beşiktrt Sinar.paşi Camiincen Feriköy Mezar'ıina defr.edi'ecektir Çekiliş tarihi: i * İ 73.12.60 Gümruk târife ve îstatistik pozisyonlu «Sıcak Haddelenmiş Çemberhkler» ile 73.07.10 gümrük târife ve îstatistık pozisyonlu «Blum ve Kütükler» Otomatik tahsis listesine ahnmıştsr. Mezkur maddeler için tahsis talebinde bulunacak Sanayicileriraizin, bir dilekçe ile Odamız Kat 2, No. 13 e müracaat ile ihtiyaç tevsik belccsi almaları luzumu ilân olunur. 22 Şubat 1960 1 Mayıs 1960 YJÎPI ve KRED! BANKASI Bu hafta Hayal Kirabk DÜKKÂN ve üstunrtç iki oda. Galata, Karakoy Ziraat Banka=; yanında. Müracaat T e l : 44 18 00
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog